Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu
k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu
v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení
[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností
[02-03] Analýza zadání
[03-05] Práce na projektu ve variantách
[05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání
[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

15_09_20_ATAZ_ZADÁNÍ_PŘEDMĚTU (pdf – 270 kB)

Vzor plachty

ATAZ_plachta (pdf – 209 kB)

 

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2018/19

 

ATELIER BOHÁČ – DVOŘÁKOVÁ – ČIVRNÁ:

Smetanovy sady a lesopark v Jeseníku – drobné stavby

Lázeňské město Jeseník, se rozkládá v údolí na soutoku říčky Bělá a potoku Staříč. Původní název města (Freiwaldau) vypovídá o jeho poloze v Moravskoslezském kraji v oblasti Sudet. Poloha města se rozkládá mezi dvěma dominantními územími, a to mezi lázněmi (Priessnitzovy léčebné lázně) a lesoparkem a Smetanovými sady. Naše pozornost se upírá na druhé zmiňované území, které mělo v minulosti mnoho různých využití (vyhlídky, taneční parket v lese, prameny, altán, pódia, přírodní sprchy, místa k zastavení, křížová cesta, mini Náplavka a letní divadlo). V současné době je území ve špatném stavu, díky absenci údržby po odsunu sudetských Němců a také díky napadení lesního porostu kůrovcem. Nabízí se tedy možnost obnovy jednotlivých míst s vlastní historií v moderním pojetí. Povinnou součástí ateliéru je společná exkurze do lokality nejpozději druhý týden semestru.

 

ATELIÉR KAŠPAR – POŠMOURNÝ – ŠŤÁSTKA:

Návrh jednoduchého podzemního objektu, resp. vestavby nebo instalace, do stávající podzemní katedrály/ jeskyně či systému štol v areálu Centra experimentální geotechniky FSv ČVUT JOSEF na Mokrsku. Možná témata: expozice / infocentrum / scéna vč. jednoduchého zázemí. Stručný průběh semestru: Návštěva místa a analýza zadání, práce s digitálním modelem (3D mapování) a fyzickým modelem podzemního prostoru (ve skupinách), úvod do tématu podzemních objektů, samostatná práce na konceptu stavby, dopracování do úrovně architektonické studie, řešení vybraného architektonicko-konstrukčního detailu.

 

ATELIÉR HOŘICKÁ – LENZ – VACHELOVÁ:

Drobná architektura pro Litomyšl

Drobné objekty (např. vyhlídka, molo, pavilon nebo odpočívadlo) umístěné na rozhraní města a krajiny. Navrhovat budeme na základě poznání a pochopení kontextu místa a jeho atmosféry, s tím je spojena nezbytná osobní návštěva. Práce bude probíhat ve skupinách. Cílem tohoto ateliéru je hledání – hledání správného místa, atraktivního konceptu, vlastní formy a vhodné grafiky.

 

ATELIÉR ŠOUREK – BRANKOV:

Návštěvnický objekt projektu Smíchov City (konverze smíchovského nádraží)

 • Dočasný objekt s vyhlídkovou věží v rámci veřejného prostranství zamýšleného urbanistického projektu
 • Účel objektu = přístup k informacím o projektu a umožnění pozorování jednotlivých fází výstavby

 

ATELIÉR LAJDA – BOHATÝ:

Návštěvnický objekt projektu Smíchov City (konverze smíchovského nádraží)

 • Dočasný objekt s vyhlídkovou věží v rámci veřejného prostranství zamýšleného urbanistického projektu
 • Účel objektu = přístup k informacím o projektu a umožnění pozorování jednotlivých fází výstavby

 

ATELIER MÍKOVÁ – LAPŠANSKÝ – BLAŽEK:

Intervence pro Litomyšl

Ve spolupráci s městem, na hranici intravilánu a extravilánu, má vzniknout několik drobných staveb: Vyhlídkový objekt, lávka, altán, prostor pro kontemplaci, herní prvek. Pečlivě zvol místo, které Tě osloví… louku, rozcestí, nebo vodní plochu. Vnímej duši místa v kontextu s okolím. Hledej hlavní ideu, vhodnou náplň a nejlepší koncept. Navrhni PROSTOR, který bude důvodem k cestě z města.

 

ATELIÉR DAĎA – TROJAN – BAČKOVSKÝ:

Vstupní pavilon do kampusu vysokých škol v Praze 6 – Dejvicích

Lokalita: vstupní prostor do areálu vysokých škol na křížení ulic Šolínovy a Technické v Praze 6.

Cílem projektu bude vytvořit „nástupní bod“ do areálu vysokých škol, který se stane orientačním, informačním, propagačním a symbolickým místem, sloužícím studentům a návštěvníkům dejvického kampusu. Konkrétní funkční zaměření pavilonu bude upřesněno individuálně po analýze zadání, nejpozději však ve 3. týdnu semestru. 

 

ATELIÉR DVOŘÁK VÁCLAV – VANĚK:

Zadání ateliéru spočívá v návrhu „infoboxu“ jako jednoduché stavby (avšak dobře zvládnuté – funkce, proporce, konstrukce, materiál) na břehu Vltavy v prostoru od Železničního mostu ke Štefánikovu mostu (po důkladné analýze lokality dle volby studenta). Stavba může být umístěna na náplavce, na vodě, na mostě či prostranství poblíž řeky a musí vytvořit zajímavý a výrazný prvek, který bude reflektovat význam daného místa. Důležitá je schopnost upoutat kolemjdoucí a poskytnout jim důležité informace včetně zajímavého výhledu (vhodná orientace stavby směrem k místu, o kterém bude informovat).

 

X