Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2

Anotace

Ateliér tvorby – magisterský 2 je předdiplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech.

V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů.

Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie.

Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG2 – Ateliér tvorby – magisterský 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, doc. Ing. arch. Petr Šikola
Časový program přednášek a cvičení

[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.

[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.

[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.

[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Informace

Informace k přihlašování k vedoucímu předdiplomního ateliéru a diplomové práce na katedře architektury

Přihlašování studentů na předdiplomní a současně i na diplomní projekt na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ve zkouškovm období předcházejícího semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. K formuláři je možné připojit odkaz na reference vlastních prací. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců rozhoduje o přijetí studentů do ateliéru vedoucí práce/ateliéru. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

 

Ateliéry ZS 2017/18

01  TICHÝ – DAĎA
Architektonicko-urbanistická studie řešení využití nevhodně využívaných lokalit v intravilánu města.

02  KOPŘIVA – GLEICH
Předdiplomní projekt se zabývá širšími urbanistickými vazbami Malého stadionu na Strahově, kde se ve vazbě na budoucí využití Masarykova Sletového stadionu střetávají historické sportovní funkce s řadou jiných, často nevhodných provozů. Studie v předmětu AMG 2 navrhne nové dopravní spojení areálu Strahov s jeho severním předpolím. V navazujících diplomových projektech se v následujícím semestru rozpracují jednotlivá zadání.

03  HULEC –  POŠMOURNÝ – JIRAN
Architektonicko-urbanistická studie nové výstavby v historickém prostředí města, příprava podkladů pro DP, analýzy a průzkumy ve vazbě na původní strukturu a kontext místa.

04  HLAVČEK – LINHARTOVÁ
Revitalizace nevhodně a nedostatečně využívaných území v intravilánu města

05  KNYTL – LÉDL
Architektonicko-urbanistická studie polyfunkčního území

06  ŠENBERGER – ŠOUREK
Rozvoj a obnova městských lokalit; středem pozornosti je jednak fenomén vnitřních periferií města a deprivovaných území, jednak vztah veřejného prostoru a architektonických objektů.

07  DVOŘÁK – ŠIKOLA
Architektonicko-urbanistická studie v centrální části města, s převažující obytnou zástavbou; navazující funkce: obchody, služby, veřejná prostranství, přírodní prvky.

X