Diplomová práce

129DPM

Anotace

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomní práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP – stavební část, koncepty vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DPM – Diplomová práce
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+24
 • Hodin. za týden: 24
 • Kreditů: 30
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1. – 2.]
Sběr a studium podkladů k pozemku, návštěva lokality / staveniště, fotodokumentace, v případě rekonstrukce nebo konverze: studium podkladů k objektu, analýza historických dat a požadavků památkové ochrany, návštěva + vlastní průzkum, fotodokumentace, příprava výkresových podkladů, analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu a typologie vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.

 

[3. – 5.]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních a prostorových vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech.

 

[6. – 9.]
Převedení konceptu do architektonického/urbanistického návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, vazby na okolí, řešení parteru.

 

[10. – 12.]
Finalizace řešení – urbanistické, architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování práce.

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce během semestru.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce v předepsané formě a obsahu
 • Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce během semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Ukončené veškeré předměty magisterského studia zaměření Architektura a stavitelství.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
 • Platné předpisy a ČSN
 • Periodika a monografie v závislosti na zadání
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu
 • Publikace o současné architektuře

Informace

Volba vedoucího diplomní práce

Diplomní práce navazuje na předdiplomní projekt (129AMG2). Vedoucí předdiplomního projektu pokračuje jako vedoucí diplomního projektu.

Konzultanti diplomní práce

Všichni diplomanti zaměření Architektura a stavitelství využívají konzultací kolegů z KPS a TZB, ze statiky si volí mezi konzultantem na ocelové/dřevěné konstrukce (ODK) nebo betonové/zděné konstrukce (BZK).
Studenti zaměření Architektura a urbanismus mohou též těchto konzultantů využít, ale není to povinnost.
Pokud „papírovou“ přihlášku k diplomní práci na studijní oddělení do konce zápisů student nepodá a zapíše se pouze elektronicky do KOSu
– budou přiděleni všichni konzultanti (KPS, TZB, BZK, ODK), pokud si zapisuje diplomní práci na katedře architektury,
– nebude přidělen žádný konzultant pro oblast KPS, TZB, BZK, ODK, pokud si zapisuje diplomní práci na katedře urbanismu a územního plánování.
Seznam se jmény přidělených konzultantů pro jednotlivé profese bývá zveřejněn do 3. výukového týdne příslušného semestru.

Obhajoba diplomní práce

Informace k SZZ: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/szz.php

Návod pro elektronické odevzdání závěrečné práce: ZP_Navod-pro-studenty_elektronicke-odevzdavani (pdf – 245 kB)

Jak zvladnout obhajobu: Par_slov_k_SZZ_Mgr (pdf – 252 kB)

Vzor titulní stránky na diplomní projekt (jpg – 444 kB):

X