“Shaping the Light”

The proposal is to rethink Brokis areal – Sídliště Janštejn 39. Generally we took this to create a general vision and task for students, including learning about Czech design history and architecture.

As an examples:
New museum of LIGHT, New areal/landscape, exteriors or/and small utilities, New supportive buildings for future development, New guided tours and hostel for tourism

“Tvarování světla“

Předmětem návrhu bude přestavba/doplnění areálu výrobce skla a svítidel – firmy Brokis – Sídliště Janštejn 39.

Obecně jsme to zvolili toto zadání pro vytvoření silné vize a kvalitní úlohy pro studenty, včetně poučení o historii českého designu a architektury.

Jako příklady:
Nové muzeum SVĚTLA, Nový areál/členění parteru, exteriéry nebo malé intervence v rámci propojení interiéru/exteriéru, Nové podpůrné budovy jako součást areálu pro budoucí rozvoj, nové funkce apod, Nové komentované prohlídky a hostel/krátkodobé ubytování pro podporu cestovního ruchu v rámci areálu firmy

X