KONZULTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ PRO STUDENTY PROGRAMU A+S
LETNÍ SEMESTR 2021

V rámci ateliérových projektů bude z hlediska PBŘ konzultován pouze základní rozsah PBŘ:

–  požární úseky (PÚ)
–  navazující požární únikové cesty (ÚC) a jejich vyústění do bezpečného prostoru

dle ČSN 730802, 730833, atd. Postup při konzultacích v době on-line výuky:
Naskenovat půdorys(y), řez(y) v pdf ve zmenšeném měřítku – vznikne tak jakési schéma, aby se každý z výkresů vešel nejlépe na A4 (A3), a současně doplnit krátkými poznámkami a dotazy ve wordu (větší objem dat případně zaslat přes úschovna – spíše výjimečně). Ve schématu obtažením tlustou čárou (nebo položením transparentní, jemnou barvou, případně kombinací obou) vyznačit v návrhu rozdělení do požárních úseků a řešení požárních únikových cest. Doplnit rozměry celého objektu, rozměry požárních úseků a délky požárních únikových cest.

Konzultace budou probíhat vždy v pondělí 15:00 – 18:00 hod telefonicky (případně je možné využít skype). Konec pro zasílání prací ke konzultaci (přijímání prací od studentů e-mailem) bude vždy v sobotu večer. V neděli budou seřazeni jednotliví účastníci podle data a hodiny doručení požadavku a v neděli večer bude všem rozesláno pořadí, v jakém budou vstupovat do konzultace, vždy cca á 15 min, příp. více podle závažnosti řešení a počtu zájemců na ten který termín).

Každý student(ka) připíše číslo svého mobilu, aby bylo možné jej při začátku konzultace zavolat.

Kontakt na Ing. Hanu Kalivodovou: kalivodova@seznam.cz

VZOR ZPRÁVY

Zjednodušená technická zpráva PBŘ Obsah:

Stručný popis objektu: účel budovy, materiál nosné konstrukce, jeho hořlavost /nehořlavost, …….
Výška objektu dle ČSN 730802
Základní rozdělení do PÚ (viz. výkresy, schémata)
Únikové cesty NÚC, CHUC … typ, větrání ÚC
Posouzení délek ÚC
Eventuálně ….. použití požárně technického zařízení EPS, SHS, požární větrání …
TZ přiložit s výkresovou částí PBŘ ke stavební části jako samostatný oddíl

X