Kol. autorů: Lenka Popelová – hlavní editor, Tomáš Šenberger – editor, Petr Freiwillig, Karel Hájek, Tomáš Čunderlík, Martin Štibor, Jakub Strejc, Ondřej Zdobinský, Vít Jurica, Jan Kuták, Jiří Moos, Irena Děkanovský, Edita Sapíková. 

Příspěvky zařazené do publikace, která vyšla na podzim roku 2023, představují vědecké výsledky nejen doktorského studijního programu Průmyslové dědictví vedeného na Fakultě stavební ČVUT v Praze, ale především ilustrují nově nastolené trendy záchrany průmyslového dědictví poválečné éry.

Téma věnující se období poválečného vývoje československého průmyslu je velmi přínosné už s přihlédnutím k faktu, že se vědecké bádaní za posledních zhruba 30 let soustředilo především na zkoumání výrobních staveb z období konce 19. a počátku 20. století.

Skladba pečlivě vybraných referátů na více jak 100 stranách podává obraz o době, která je v obecném povědomí dobou stagnace a úpadku stavebnictví respektive architektury. Takto běžně přejímaný názor příspěvky zahrnuté do publikace zdárně vyvracejí, byť jde o menší okruh staveb. Zejména texty o výstavbě a konverzích obchodních domů (Moos), administrativních budov (Zdobinsky), či telefonních ústředen (Čunderlík) přinášející nové poznatky včetně novátorských stavebních postupů, jsou často překvapením. Za stěžejní a novátorskou lze označit úvahu zaměřující se na postindindustriální krajinu severních Čech (Kuták) včetně nabízejících se řešení.

Příspěvky autorů se bez výjimky vyznačují vysokou jazykovou kulturou, přehledností a srozumitelností. Jsou opatřeny pečlivými poznámkami, citacemi a odkazy na dnes již velmi rozsáhlou naší i zahraniční odbornou literaturu. Shromážděné články představují segment výsledků vědeckého bádaní, které nevypovídá jen o stavební kultuře, klade si otázky ochrany průmyslového dědictví (Popelová), zaměřuje se na otázky umění (Sapíková), ale předkládá i pohled na stavební inovace té doby (Šenberger). Příspěvky mají vysokou odbornou úroveň a odrážejí nové poznatky v oblasti opomíjené poválečné průmyslové výstavby, která si tuto pozornost právem zasluhuje.

Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav GnŘ

Další informace na https://prumyslovededictvi.webnode.cz/ nebo https://k129.cz/veda-a-vyzkum/naki-iii-prumyslove-dedictvi/

X