Ateliér architektonické tvorby 3

129AT3

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

Vyučující AT3 LS 2018/19

Gleich

Koncertní hala

Koncertní hala pro cca 400 až 500 diváků, se zázemím pro hostující ansámbly, tj. bez domovského souboru (= jednodušší zázemí orchestru) na pozemku v Praze na  Dvořákově nábřeží, mezi nemocnicí Na Františku a Anežským klášterem.

Kopřiva – Svatoš

Sokolovna v Říčanech

Zadání vychází z fenomenálního archetypu víceúčelové sportovní stavby první republiky, sokolovny. Spojovala v sobě funkce sportovní, kulturně společenské i gastronomické. Sokol Říčany chce náhradu za stávající sokolovnu, která bude zbourána. Studenti navrhnou moderní sokolovnu, ve které se potká tradice sokolského sportu se soudobým architektonickým pojetím. 

Knytl – Šabart

Hlavní zadání – volnočasový areál Strahov

Na ploše mezi ulicemi Běžecká, Atletická a Skokanská by měl vzniknout volnočasový areál  s kulturními, společenskými a sportovními aktivitami. V úvodu atelieru budeme společně rozebírat zadání, hledat hlavní možná témata, filozofii náplně a úhly pohledu pro zpracování úkolu. Současně studenti vytvoří  dvou až tříčlenné skupinky, které poté budou zpracovávat společný koncept celého území. V něm si poté každý vybere svou vlastní úlohu, kterou zpracuje ve formě architektonické studie. Přitom ale bude skupina spolupracovat i nadále, jednotlivá řešení si budou vytvářet vzájemně kontext a přemýšlet o detailech veřejného prostoru, který se mezi nimi nachází.

Med – Smolík

Nová budova ZUŠ (základní umělecká škola) Pardubice 

Jedná se o reálné zadání na konkrétní pozemek. Téma je připravené v součinnosti s městem Pardubice. Budova bude sloužit oborům (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický). Budova nabídne nejen prostory pro výuku, ale také pro prezentaci uměleckých výstupů žáků. Školu navštěvuje 1200 žáků.

Dvořák – Filsak

Ambasáda Addis Abeba

Vše o soutěži nalezneš na https://www.inspireli.com/cz/awards/real-project. 

Smitka – Štibor

Studentský klastr Hadovka

Návrh multidisciplinárního objektu v Glinkovo ulici pro studentské aktivity v rámci studia a mimo něj. Studentské bydlení, hudební klub, start – up ateliery. Propojujícím tématem atelieru bude hybridní (paralelní) povaha návrhu  budovy a jejího užívání. Vymezení pláště budovy a rozhraní exteriéru a interiéru, vyřešení složitých prostorových vztahů na parcele a provozu v okolí. 

Novotná – Kalivoda 

Polyfunkční dům na Špejchaře

Polyfunkční dům na Špejchaře (administrativa+ komerční prostory). Součástí ateliéru počítačová grafika (Revit, Archicad)

Ambasáda Addis Abeba

Vše o soutěži nalezneš na https://www.inspireli.com/cz/awards/real-project. 

Tichý – Trojan – Eckschlager

Rekonstrukce a nástavba Paláce Dunaj na Národní třídě v Praze

Jedná se o zpracování studie nového atraktivního komerčního využití objektu. Zvláštní pozornost bude věnována střešní, jedno až dvoupodlažní nástavbě, s ohledem na okolní zástavbu a panoramatické výhledy na Prahu. Jsou připraveny kompletní projektové podklady – zaměření stávajícího stavu, stavebně historický průzkum, stavebně technický posudek. 

 

X