Ateliér architektonické tvorby 3

129ATA3 (129AT03, 129AT3)

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATA3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATA3 – letní semestr 2023/2024

–––

LédlVaněk Slavkovský

Sportovní hala Aritma Vokovice.
Polyfunkční dům, Praha 6 Břevnov

–––

KnytlŠabart Jakeš

V atelieru se pracuje převážně ve skupinách. V analytické části spolupracují všichni, kteří si vybrali stejné zadání, v koncepční části pak skupiny o 2-4 členech, v posledním úseku práce pak už sice každý řeší svou vlastní úlohu, ale v kontextu společného konceptu skupiny. Pro letní semestr 2024 máme připravená dvě zadání:

 1. Tři relativně samostatné lokality v Domažlicích, na kterých má vzniknout doplnění občanské vybavenosti. Tato skupina bude společně analyzovat místo, jeho specifika a charakter, další práce bude spíše samostatná. Náplň (stavební program) bude stanoven po analýzách.
 2. Lokalita v Praze 10, poblíž nedávno rekonstruované železniční trati. Na řešení většího území se budou podílet vždy asi tříčlenné skupiny, každý člen však v závěru bude řešit vlastní objekt. I zde bude stavební program stanoven po průzkumech a analýzách, v závislosti na místních potřebách.

–––

ZykanŠmolík

Polyfunkční městský dům do proluky v centru Prahy (mix funkcí – obchod, kanceláře a bydlení)

–––

HlaváčekLinhartová Hrochová Sapíková

Knihovna 3. tisíciletí (gen. Klapálka 1641, Kladno)
Památkově chráněný objekt z roku 1910 bude oproštěn od nevhodných zásahů, čímž bude vytvořena  unikátní možnost  rozšířit původní stavbu o novou futuristickou část v centru města.
Cílem projektu není jen přetvoření zastaralého provozu na moderní, provozně špičkový celek odpovídající současným  i budoucím trendům knihovnictví, ale rozšíření na soudobé kulturně společenské centrum s možností pořádání akcí nejrůznějšího charakteru i velikostí. Centrum by mělo umožnit jak nerušené  setkávání malých oficiálních i soukromých skupin, tak akce celospolečenského významu. K tomu by měla pomoci i gastro – zázemí a rozsáhlá  obytná zahrada, která by byla proti ruchu města chráněna vlastním řešeným objektem.

–––

Trojan Gleich Dvořák Voj.

NOVÝ HLAVÁK | Vypracování ideového návrhu architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení území a budov Hlavního nádraží, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem bude nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

SCHINDLEROVA ARCHA | Prosperující textilní továrna rodiny Löw-Beer z 19. století | Sídlo Oskara Schindlera za druhé světové války | Záchrana 1 200 Židů před holocaustem.
Přijďte se připojit k rodinám Löw-Beer a Schindler a Nadaci Arks při obnově tohoto místa. Navrhněte důstojný památník přeživším (Muzeum přeživších) a zachovejte odkaz tábora Oskara Schindlera a zároveň určete podobu severní oblasti s obchodním centrem a vzdělávacími prostory a navrhněte udržitelné životní centrum a bydlení pro seniory v jižní oblasti. Staňte se součástí jednoho z nejslavnějších příběhů historie! Více info o soutěži https://www.inspireli.com/cz/awards/schindler-ark

–––

Svatoš Dvořáková

Mediatéka Letná
Navrhován bude objekt mediatéky včetně venkovního prostoru. Lokalitou pro návrh budovy mediatéky je sousedství Národního technického muzea v Praze. Náplní objektu budou výstavní prostory současného umění, víceúčelový sál pro pořádání kulturních událostí, malý filmový sál a multimediální knihovna. Součástí budovy bude kavárna a prodejna knih včetně hudby.

–––

KopřivaJurčík Škopková

Atelier velké občanské výstavby se bude věnovat návrhu využití vysoké hmoty terénu ve východní části centrálního parku Jihozápadního města, Prahy 13. Uměle navršený terénní útvar se pro atelier stane místem, kde se realizují volnočasové a pohybové aktivity residentů Prahy 13. Podle koncepce hmotového řešení se následně studenti rozdělí na dvě skupiny podle programu stavby. Jedna bude navrhovat kulturně sportovní provozy se sálovými sporty. Druhá mokré provozy bazénů a wellness. Oba typy programů mají společné téma: Proměnu víceúčelového provozu hlavních halách bazénu či tělocvičen v čase.  

–––

Jiran Hexnerová

Sudetský institut Broumov – revitalizace areálu bývaleho měšťanského pivovaru.
Předmětem zadání je návrh rekonstrukce stávajícího areálu bývalého měšťanského pivovaru v Broumově pro potřeby plánovaného Sudetského institutu. Institut by měl obsahovat vhodné prostory pro stálou muzejní expozici s výstavní galerií pro příležitostné výstavy, místnost pro workshopy s občerstvením a potřebná administrativní pracoviště (cca 2-3 kanceláře), zasedací místnost, konferenční pracoviště, kuchyňku se sklady a zázemím, studovnu, depozitáře a archív MÚ. Zároveň z parteru přístupný prostor veřejné tržnice, kavárnu s čajovnou, turistickou ubikaci několika kategorií se zázemím a cca tři bytové jednotky. Další potřebné technické místnosti, sklady a zařízení pro domovní techniku.
Důraz je kladen na vhodné prostorové zapojení areálu do urbanistických souvislostí centrální části Broumova v návaznosti na sousední barokní benediktinský klášter a jeho zahrady. Budovy pivovaru jsou v majetku obce a jsou v současnosti nevyužívané. Návrh by měl městu zprostředkovat úvahu, jak hierarchicky vhodně dokomponovat i blízké okolí stavby zejména pro pořádání farmářských trhů, relaxaci návštěvníků i potřebné parkování. Projekt by měl podpořit místní komunitu obyvatel a vytvořit zde pro ni veřejně využitelné, převážně volnočasové společensko kulturní zázemí, včetně turisticky atraktivního pobytového místa.

–––

Kalivoda Novotná

Sportovní hala Aritma Vokovice.
Polyfunkční dům, Praha 6 Břevnov.

–––––

Témata ateliérů IAS3 – letní semestr 2023/2024

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129ATA3 lze absolvovat ateliér 129IAS3 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. Ateliér je ve stejném čase jako ATA3, má stejný počet kreditů, téma odpovídá ateliéru ATA3 (budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí).

–––

HlaváčekLinhartová Hrochová Sapíková

Library of the 3rd millennium, address: gen.Klapálka 1641, Kladno
The listed building from 1910 will be cleared of inappropriate interventions, creating a unique opportunity to expand the original building with a new futuristic part in the city centre.
The aim of the project is not only to transform the outdated facility into a modern, operationally state-of-the-art facility that meets current and future trends in librarianship, but to expand it into a contemporary cultural and social centre with the ability to host events of all types and sizes. The centre should enable both undisturbed meetings of small official and private groups and events of general public importance. This would be aided by the catering facilities and a large residential garden, which would be protected against the hustle and bustle of the city by its own designed building.

–––––

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

X