Ateliér architektonické tvorby 3

129AT3

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

 

Ateliéry – letní semestr 2020/2021

Gleich / Němeček

“VÝSTAVNÍ GALERIE ALFONSE MUCHY V HOLEŠOVICÍCH”

Předmětem návrhu by byl výstavní objekt pro Muchovu Slovanskou epopej + jeho další uměleckou tvorbu (plakáty, známky, šperky, akty atd.) + univerzální výstavní sál, sklady, restaurátorské dílny + gastro + podzemní garáže, řešící dopravu v klidu pro celé Výstaviště. Galerie by byla umístěna na Výstavištěm zakoupením pozemku nynějšího parkoviště před Velkou hokejovou halou. – viz příloha.

Svatoš / Kopřiva

Sportovní areál Na Hutích, Praha 14

Velká občanská výstavba v zásadě zadává témata se složitější monofunkční náplní budovy nebo provozy s různými funkcemi. V tomto případě se jedná o sportovní zařízení, které obsahuje více samostatných provozů ( sportů). Pochopení specifických nároků jednotlivých sportů a to nejen hlavního prostoru, ale i doprovodných provozů zázemí je hlavní krok na postupné cestě k cíli. Jde o sálové provozy se suchými podlahami, ale i o uměle chlazené ledové plochy. V budově či budovách bude řada zařízení společně využitelných ( gastroprovozy, posilovny a jiné.), ale šatnová zázemí se budou lišit, podobně jako podlahy nebo světlé výšky.  Seznámení se s pozemkem určeným k výstavbě vede k dalšímu důležitému kroku. Tím je pochopení urbanistického kontextu nové architektury vůči širšímu okolí.

Inspirace, vlastní skicy a výše uvedené znalosti umožní stanovit si ideální prostorovou kompozici návrhu. K ideální kompozici je třeba se neustále vracet, hledat upřesnění architektonické formy pod vlivem provozních vazeb, možností konstrukčního řešení za splnění vlastních a normových nároků na stavbu. ( orientace ke slunci, požární limity, hluk z provozu a hluk z technologie, apod.).

Výsledná vizualisace bude finálním završením všech předchozích kroků, proto se v úvodních fázích doporučuje udělat si pracovní fyzický model hmotového konceptu, nebo 3 D model digitální. Model materiálový není součástí odevzdání.

Knytl / Šabart

Zpracovávat budeme území, vymezené zatáčkou ulice Podbělohorská a parkem Klamovka v Praze 5. Na počátku vás požádáme o rozdělení do pracovních skupin o 3-5 členech a s každou skupinou vypracujeme společný koncept řešení celého území. V další části semestru si pak každý zvolí “parcelu” pro zpracování svého samostatného projektu tzv. velké občanské stavby, což znamená především stavby s více funkcemi. Skupiny pak budou dále kooperovat, členové si budou pomáhat vzájemnou inspirací i kritikou, kontext pro tvorbu každého vzejde ze společného konceptu skupiny. V průběhu semestru budeme klást důraz na společné prezentace, kdy se všichni budou moci seznámit s prací každé skupiny i každého jednotlivce. 

Tyto prezentace však budou velmi krátké (naučíte se připravovat stručnou a účinnou prezentaci), konzultace budou probíhat převážně v pracovních skupinách, v závěru samostatně.

Lédl / Hájková

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ INSPIRELI AWARDS – INOVAČNÍ CENTRUM STU V BRATISLAVĚ (Slovensko), RANSFORMACE VNITROLOKU

Cieľom súťaže, je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéry, tak v exteriéry a časť rektorátnych pracovísk. Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti. Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.

Význam spoločné centra je kľúčový, zhľadom na skutočnosť, že STU sídli vo viacerých budovách a dokonca lokalitách Bratislavy (Centrum mesta – 4 fakulty Nám. slobody a Kollárovo námestie, Starohorská a Radlinského ulica; Mlynská dolina – 2 fakulty; rektorát STU, Ústav manažmentu – Vazovova ulica), ako aj v Trnave – 1 fakulta, Bottova u. Práve diverzita lokalít a absencia spoločného Kampusu STU motivuje k vzniku společného reprezentatívneho centra to posilnením významu historicky založeného jadra univerzity, dnes tvoreného 4 fakultami – Stavebnou fakultou, Strojníckou fakultou, Fakultou Chemickej a potravinárskej technológie a Fakultou architektúry v centre mesta.

Navrhovaná rozvojová lokalita v Centre mesta svojou polohou vo väzbe na hlavné mestské priestory (Nám. Slobody, Kollárovo námestie, Starohorskú ulicu, s väzbami na významné objekty v okolí ako je Úrad vlády, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Národná banka Slovenska, objekt Rozhlasu a televízie Slovenska, divadlom Nová Scéna či Centrom dizajnu, dávajú predpoklad synergického efektu nového Univerzitného centra STU a posilnenie významu a viditeľnosti STU. Cieľu lepšieho zviditeľnenia STU napomáha i totožnosť nového „Inovačného centra STU“ s historicky založeným Kampusom STU v riešenej lokalite.

Dvořák / Trojan

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ INSPIRELI AWARDS – INOVAČNÍ CENTRUM STU V BRATISLAVĚ (Slovensko), RANSFORMACE VNITROLOKU

Smolík / Med

Přístavba základní školy Praha – Modřany

anotace: Přístavba základní školy, které nejen navýší kapacitu žáků, ale také zatraktivní prostředí školy, které bude podnětné ke vzdělávání a celkovému osobnostnímu rozvoji žáků. Součástí návrhu budou nejen učebny, ale také sportoviště, stravování a prostory pro trávení volného času žáků, to vše sladěné do nového provozního schématu budovy.

 

X