Ateliér architektonické tvorby 3

129AT3

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATA3 – letní semestr 2021/2022

–––

Vedoucí atelieru 1 – Vedoucí atelieru 2

Téma atelieru

Téma atelieru – text.

–––––

Témata ateliérů IDS2 – letní semestr 2021/2022

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129ATA3 lze absolvovat ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. Ateliér je ve stejném čase jako ATA3, má stejný počet kreditů, téma odpovídá ateliéru ATA3 (budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí).

–––

HlaváčekLinhartová

Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi

Zadání pro letošní semestr navazuje na právě skončený zimní semestr – v něm studentské týmy zpracovaly několik variant urbanistického uspořádání prostoru nejstarší části Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi (tzv. Starého závodu), kde se zachovala většina původních výrobních objektů z období před druhou světovou válkou. V době mezi lety 1995–2000 byla skupina objektů na západní straně areálu přestavěna na Škoda Auto Muzeum s konferenčním sálem a na Zákaznické centrum Škodovky.
Poptávka po urbanistických studiích nového Starého závodu byla vyvolána následujícími okolnostmi:
1. Škoda Auto přesouvá většinu administrativních provozů ze Starého závodu do jiných objektů a tím uvolňuje velké množství ploch pro využití muzeem
2. Zatímco až dosud byl Starý závod striktně oplocen a byl součástí Škoda Auto (s výjimkou přístupu do Muzea a Zákaznického centra), nyní se tato bariéra odstraňuje a areál se stává součástí veřejné městské struktury

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je cílem letního semestrálního projektu další rozpracování nebo úprava předchozích urbanistických studií do architektonického a provozního uspořádání v rozsahu podle dohody s vedením ateliéru.
Základní možnosti jsou:
– Muzeum Škoda Auto
– Kongresové centrum Škoda Auto
– Nové Zákaznické centrum Škoda Auto
– Restaurátorská dílna a depozitář historických vozů Škoda Auto jako součást Muzea Škoda Auto
Práce mohou být konzultovány se zástupci Škoda Auto a součástí procesu bude i exkurze do areálu a do provozu Škoda Auto (podle možnosti ve vazbě na situaci pandemie COVID)

–––––

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

X