Ateliér architektonické tvorby 3

129AT3

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATA3 – letní semestr 2022/2023

–––

HlaváčekLinhartová Boříková Zdobínský

Revitalizace areálu bývalého KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA – sídla Regionálního muzea Mělník, p. o.“

Předmětem řešení bude zpracování studentských architektonických návrhů revitalizace budovy muzea (tj. návrhů
zahrnujících komplexní rozvahu o využití objektů a pozemků areálu muzea, řešení provozních vazeb a možnosti případných stavebních úprav, včetně analýzy vazeb budovy muzea na historické centrum města). Cílem projektu je vytvoření nového funkčního schématu celého objektu muzea tak, aby jeho jednotlivým funkcím byly přiděleny odpovídající prostory jak z hlediska prostorového, tak architektonického. Součástí řešení by mělo být i návštěvnicky srozumitelné provozní schéma. Vzhledem k tomu, že současné muzeum je velmi stísněné, předpokládá se celkově radikálnější zásah do jeho uspořádání včetně nové přístavby.

–––

KopřivaJurčík

Náplní atelieru velké občanské výstavby je návrh dotvoření severní části sportovní zóny Výstaviště v Holešovicích. Provozně se bude navrhovat budova lezeckého centra ( boulder a vysoká stěna, šatny) včetně gastro zázemí a šaten pro venkovní sporty, variantně multisportovní objekt v hale Pyramida.

–––

Svatoš Dvořák

Nové centrum Hostivař, Praha 15

Ve stabilizovaném území na okraji obytné čtvrti je záměrem vybudovat centrum služeb pro obyvatelstvo. Chybí síť menších obchodů a služeb, o kulturním vybavení ani nemluvě. Cílem ateliéru je vytvořit polyfunkční náplň pro dané území a to buď formou souboru staveb, nebo integrovaného zařízení s více funkcemi. Z toho tedy vyplývá mnohem větší náročnost na přípravu k vlastní práci v ateliéru, pochopení více různých typologií, provozních schémat i vhodných konstrukčních systémů. Rámcový program: kultura, úřad městské části/administrativa, obchody, restaurace, kavárna, celkem cca 7000m2

–––

ZykanŠmolík

Galerie českého kubismu pod Vyšehradem v Praze 2, včetně coworkingového centra, kavárny a venkovní expozice.

–––

KnytlŠabart

V atelieru se pracuje ve skupinách, v analytické části spolupracují všichni, kteří si vybrali stejné zadání, v koncepční části pak skupiny o 2-4 členech. S každou skupinou vypracujeme společný koncept řešení celého území a v další části semestru si pak každý zvolí „parcelu“ pro zpracování svého samostatného projektu objektu tzv. velké občanské stavby, což znamená především stavby s více funkcemi. Skupiny pak budou dále kooperovat, členové budou vzájemnou inspirací i kritikem, kontext pro tvorbu každého vzejde ze společného konceptu skupiny. V průběhu semestru budeme klást důraz na společné prezentace, kdy se všichni budou moci seznámit s prací každé skupiny i každého jednotlivce. Tyto prezentace však budou velmi krátké (naučíte se připravovat stručnou a účinnou prezentaci), konzultace budou probíhat převážně v pracovních skupinách, v závěru samostatně.

Zadání jsou možná dvě – jedno menší – mezi ulicemi Vrchlického a Sarokošířská na Praze 5, druhé větší – podél nové železniční trati mezi zastávkami Eden a Zahradní Město v Praze 10.

–––

LédlVaněk

Tématem ateliéru bude urbanisticko-architektonické řešení sportovního areálu v Praze – Lužinách. V místě stojí stávající sportovní hala. Tato bude odstraněna. Snahou ateliéru je vytvoření komplexního sportovního areálu s množstvím funkcí, vč. sportovního gymnázia, plaveckého bazénu, apod. Ateliér bude probíhat formou skupinových urbanistických návrhů, kdy poté si studenti samostatně vyberou budovu ke zpracování architektonického řešení.

–––––

Témata ateliérů IAS3 – letní semestr 2022/2023

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektonické tvorby 129ATA3 lze absolvovat ateliér 129IAS3 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. Ateliér je ve stejném čase jako ATA3, má stejný počet kreditů, téma odpovídá ateliéru ATA3 (budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí).

–––

HlaváčekLinhartová Boříková Zdobínský

Revitalizace areálu bývalého KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA – sídla Regionálního muzea Mělník, p. o.“

Předmětem řešení bude zpracování studentských architektonických návrhů revitalizace budovy muzea (tj. návrhů
zahrnujících komplexní rozvahu o využití objektů a pozemků areálu muzea, řešení provozních vazeb a možnosti případných stavebních úprav, včetně analýzy vazeb budovy muzea na historické centrum města). Cílem projektu je vytvoření nového funkčního schématu celého objektu muzea tak, aby jeho jednotlivým funkcím byly přiděleny odpovídající prostory jak z hlediska prostorového, tak architektonického. Součástí řešení by mělo být i návštěvnicky srozumitelné provozní schéma. Vzhledem k tomu, že současné muzeum je velmi stísněné, předpokládá se celkově radikálnější zásah do jeho uspořádání včetně nové přístavby.

–––––

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

X