Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu
k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení [01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností [02-03] Analýza zadání [03-05] Práce na projektu ve variantách [05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání [11-12] Práce na finálním výkrese a modelu  
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2020/21

 

ATELIÉR DVOŘÁK Václav – VANĚK

Zadáním ateliéru je návrh jednoduchého objektu na nábřeží Vltavy v širším centru Prahy. Cílem je navrhnout stavbu v duchu současné architektury, která bude poskytovat zázemí např. pro kulturu, vzdělání, odpočinek, sdělení informací nebo může být pouze “kratochvílná” (kavárna, infobox, bod vzdělávání, zázemí půjčovny, přívoz atd.).

 

ATELIÉR SVATOŠ – FILSAK

Vyhlídka na promenádě Raoula Wahlenbergera

Předmětem zadání je návrh drobného pavilonu – vyhlídky s odpočívadlem na promenádě Raoula Wahlenbergera na Malé Straně v Praze. Promenáda se nachází pod klášterem premonstrátů na Strahově. Stavba menších rozměrů bude umístěna podél cesty tvořící vyhlídkovou trasu. Stavba by měla poskytnout základní informace o oblasti, bude sloužit jako vyhlídkové místo, prostor pro odpočinek po dlouhé procházce, možnost schování se před nepřízní počasím či velkým teplem. Návrh stavby by měl představovat jednoduchou, ale atraktivní hmotu, která dokáže na první pohled zaujmout. Z hlediska konstrukce se může jednat stabilní, mobilní, či stavebnicový systém, který je možné použít jako typový objekt. Předmětem zadání je také návrh vhodné prezentace objektu.

 

ATELIÉR TROJAN – FRÁNEK – BLAŽEK

Parková úprava – Platforma kampusu vysokých škol v Dejvicích

Zadání: ve vymezené ploše navrhnout kompozici parkového prostoru s rozmístěním mobiliáře-sezení, terénní úpravy, zeleň, vodní dílo, umělecké dílo, dlouhodobě odolné materiály. Využití – ve vazbě na další provozní schéma s nástupem do stávajícího areálu VŠ koncipovat jako relaxační a volnočasový prostor i pro event. výuku openair.

 

ATELIÉR BOHATÝ – LAJDA

V ateliéru budou též zahraniční studenti, výuka bude probíhat dvojjazyčně s preferencí angličtiny.

Glamping pavilon, Česká Kanada

Cílem semestru bude zpracovat jednoduchou stavbu centrálního pavilonu „Glampingového“ bydlení v srdci přírodního parku Česká Kanada. Doplňkovým zadáním může být řešení provozu a uspořádání areálu v návaznosti na pavilon. Důraz bude kladen zpracování kvalitních rozborů přírodní lokality v okolí obce Blato u Hůrek a s tím související šetrný přístup k návrhu s ohledem na přírodní hodnoty a podmínky v rámci areálu – např. neinvazivní a plně demontovatelný způsob výstavby, použití lokálních materiálů apod.

 

ATELIÉR ZOULA – LENZ

Lesní bar

Předmětem zadání je návrh “Lesního baru” v lokaci dle vlastního výběru studenta. Objekt menších rozměrů bude polootevřenou krytou stavbou situovanou uprostřed lesa řešen v návaznosti na své bezprostřední okolí. Hlavní funkcí “Lesního baru” je vytvoření kultivovaného prostoru k setkávání lidí s možností malého samoobslužného občerstvení a úkrytu před nepřízni počasí . Součástí architektonického návrhu je řešení parteru s ohništěm, posezením, odpočinková plocha, vodní prvek, zatraktivnění místa atd. V úvodních hodinách bude kladen velký důraz na podrobnou analýzu vybraného místa, práci s konceptem, s pracovním modelem a situací širších vztahů. Výstupy budou zpracovány ručně a to i celá finální odevzdaná plachta.

 

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ – MEDOVÁ

Drobné stavby v areálu koupaliště Džbán

Studenti navrhnou skokanské můstky, zázemí koupaliště a drobný mobiliář u vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích.

 

ATELIÉR LÉDL – DVOŘÁKOVÁ

Útulna v Krkonoších

V rámci zadání našeho ateliéru budou studenti navrhovat útulnu v Krkonoších. Bude se jednat o výtvarnou práci s kompozicí prostoru, s materiálem a jejím zasazením do terénu.

 

ATELIÉR KAŠPAR – BARTÍK

Home office UNIT

Chybí vám prostor a klid na práci (nejen v období pandemie koronaviru)?V rámci tohoto ateliéru si vytvořte návrh vlastní nové samostatné jednotky / ateliéru pro práci nebo studium doma. Tato jednotka může být řešena:

 • přístavnou „k“
 • nástavbou „na“
 • vestavbou „do“
 • samostatným umístěním „u“ 

rodinnému domu, chaty, chalupy nebo bytu (bytový dům). Mělo by se jednat o samostatně definovaný objekt, který architektonicky a provozně naváže na stávající stavbu.

 

ATELIÉR DAĎA – TROJAN – BAČKOVSKÝ – ŠNORBERT

Pavilon u rybníka Terezka v Praze – Liboci

Lokalitou je prostor a přilehlé okolí nového rybníka Terezka v pražské Liboci, v severní části od Obory Hvězda. Cílem projektu bude vytvořit „atraktivní pavilon“, který nabídne zázemí pro návštěvníky lokality. Úloha bude spočívat v návrhu pavilonu a řešení okolního prostoru tak, aby se místo stalo atraktivním bodem pro návštěvníky a současně nenarušilo hodnotný, přírodní ráz prostředí.

 

ATELIÉR POŠMOURNÝ – BOŘÍKOVÁ – KOUBEK MICHALIČKOVÁ

Hudební pavilon

Tématem práce v letním semestru je návrh hudebního pavilonu, který bude situován buď v prostoru parku Kampa na Malé Straně v Praze, nebo pod Nuselským mostem v parku Folimanka na Praze 2. Lokalita bude upřesněna. Pavilon bude sloužit k příležitostným produkcím malé hudební skupiny.

 

ATELIÉR MENČLOVÁ – MIČEKOVÁ – SAPÍKOVÁ

ZASTAVENÍ NA CESTĚ – prostředí – cesta podél řeky(v přírodě, případně ve městě nábřeží) pro pěší a cyklisty. Návrh funkce náplně jednoduché stavby v kontextu vámi zvoleného místa je na vaší invenci.

ATELIÉR KLOZAR – LAPŠANSKÝ – ČUNDERLÍK

Pozorovatelna

Ve vytipované lokalitě na území města Prahy, najdete místo, které Vás osloví. Na základě atmosféry a poznání místa, zvolíte téma, cíl pozorování. Předmětem návrhu bude drobný objekt, který vyjde z kontextu místa a umožní zkoumání Vámi zvoleného cíle. Poznání místa a porozumění cíle Vám v návrhu budou pomáhat.

 

X