Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu
k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu
v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení
[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností
[02-03] Analýza zadání
[03-05] Práce na projektu ve variantách
[05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání
[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2019/20

 

ATELIER TARABA – DVOŘÁKOVÁ – ČIVRNÁ:

Letošní zadání bude inspirováno prací skotsko-amerického hudebníka (Talking Heads) a multiinstrumentalisty jménem David Byrne. Jeho denverský projekt, zvaný Theater of the Mind, propojuje živou hudbu, virtuální realitu a neurovědu. Návštěvníkům umožňuje daný prostor vnímat všemi smysly (pomocí virtuální reality či storytellingu) a zároveň jim ukazuje, jak snadno lze naši mysl oklamat. Menší objekt (10-15 osob) bude umístěn v Lysolajské erozní rokli s názvem Housle, jež zajišťuje danou míru intimity. Součástí projektu bude nastudování prací již zmíněného umělce. 

 

ATELIÉR KLOZAR – LAPŠANSKÝ:
Místo v Nadějské rybniční soustavě

Poznejte oblast rybniční soustavy. Vnímejte její atmosféru a najděte zajímavé lokace. Přemýšlejte o kontextu, možných funkcích a konceptech. Ty budou formovat Váš návrh jednoduché stavby. To jak, kde a proč svůj prostor navrhnete je ve Vašich rukou.

 

ATELIÉR BOHATÝ – LAJDA:

V ateliéru budou též zahraniční studenti, výuka bude probíhat dvojjazyčně s preferencí angličtiny.

INFOPOINT – HVĚZDNÝ BAZAR

V rámci kooperace s charitativním obchodem podporujícím mladé vozíčkáře – “Hvězdný bazar” – budeme navrhovat dočasnou stavbu ve veřejném prostoru Prahy. Stavba bude sloužit k pro propagaci obchodu i nově otevřené pobočky a zároveň jako sezónní prodejna nabízeného zboží.

/ INFOPOINT – HVĚZDNÝ BAZAR (“STELLAR SECONDHAND”)

In cooperation with the charity shop supporting young wheelchair users – “Star Bazar” – we will propose a temporary construction in the public space of Prague. The building will serve for the promotion of the store itself and the newly opened shop as well as a seasonal shopping of the goods on offer.

 

ATELIÉR DVOŘÁK VACLAV – VANĚK:

Zadáním je návrh drobné stavby pro přechodné ubytování a vychází z reálné potřeby snadno transportovatelného jednoduchého obydlí pro environmentální organizaci. Zadání akceptuje různé konstrukční principy a materiálové provedení, smyslem je vytvořit mobilní, funkční a esteticky kvalitní architekturu. Navržený objekt může nalézt uplatnění kdekoli ve světě, ovšem musí být pro danou lokalitu koncipován.

 

ATELIÉR ZOULA – LENZ:
Předmětem zadání je vytvořit objekt (soubor objektů) drobné architektury umístěný na levém břehu řeky Berounky v blízkosti jezu Hýskov. Stavba svým účelem může sloužit např. jako úkryt před nepřízní počasí, převlékárna, odpočinkové místo, sluneční terasa atd. Každý student si zvolí funkci sám po společné návštěvě lokality. Výsledné řešení musí jasně definovat vztah mezi řekou a břehem s ohledem na proměnlivý stav vody.
 
 
ATELIÉR TROJAN – FRÁNEK – BLAŽEK:
BIROSPOL – vstupní část závodu a její přilehlé okolí

Úkolem studentů bude navrhnout vstupní část závodu a její přilehlé okolí tak, aby budilo historický dojem za současného využití materiálů vyráběných v tomto závodě. Kořeny BRISPOL sahají až do roku 1885 a zabývá se výrobou cihel a dlažeb pro historické stavby a proto je zájmem společnosti, aby nanávštěvníky a exkurze „dýchla“ historická atmosféra a byl vzbuzen dojem, že závod a jeho produkce jsou opravdu spjaty s historickými materiály.

 

ATELIÉR DAĎA – TROJAN – BAČKOVSKÝ:
Nástupní prostor s pavilonem – FSv ČVUT v Praze

Lokalita: Prostor před hlavním vstupem do budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze
Účel: Účelem projektu bude vytvořit „atraktivní nástupní bod“ do budovy naší fakulty.

Úloha bude spočívat v návrhu pavilonu a řešení okolního prostoru tak, aby se místo stalo atraktivním, orientačním, informačním, pobytovým a propagačním bodem, sloužícím všem uživatelům a návštěvníkům fakulty. Podrobné funkční zaměření pavilonu bude upřesněno individuálně po analýze zadání, nejpozději však ve 3. týdnu semestru

 

ATELIÉR KAŠPAR – POŠMOURNÝ – ŠŤÁSTKA:
Vertikální vstup do kaverny Štoly Josef

Na levém břehu Vltavy, v místní části obce Chotilsko v okrese Příbram ve Středočeském kraji, zhruba 50 km jižně od Prahy, se nachází podzemní Štola Josef, současně areál Centra experimentální geotechniky FSv ČVUT. Areál lemuje naučná stezka Zlaté Psí hory, věnovaná lokální těžbě zlata. Cílem projektu je navázání na tuto stezku novým vstupem do podzemní kaverny Štoly Josef ve formě nástupní stanice, vyhlídky aj., vertikálně propojit povrch s podzemím formou schodiště/výtahu a vytvořit v prostoru kaverny hlediště pro audiovizuální projekci ve skalním prostředí. Stavba tedy bude začínat na povrchu, procházet skalním masivem a gradovat v podzemním prostoru – kaverně, pro svůj charakter nazývané „katedrála“. Zadání je možné tematicky směřovat dle uvážení autorů/studentů.

Stručný průběh semestru: Návštěva místa a analýza zadání, práce s digitálním modelem (3D mapování) a fyzickým modelem podzemního prostoru (ve skupinách), úvod do tématu podzemních objektů, samostatná práce na konceptu stavby, dopracování do úrovně architektonické studie, zasazení objektu do krajiny (záběry z dronu) řešení vybraného architektonicko-konstrukčního detailu.

 

ATELIÉR SVATOŠ – FILSAK – HLUSIČKA:
Pavilon, Divoká Šárka

Předmětem zadání je návrh drobného pavilonu – infoboxu s odpočívadlem ve vstupní oblasti přírodní rezervace Divoká Šárka. Stavba menších rozměrů bude umístěna na louce u konečné stanice tramvaje Divoká Šárka v Praze 6. součástí zadání je vyhledání konkrétního místa v rámci pozemku. Stavba by měla poskytnout základní informace o oblasti, může sloužit jako vyhlídkové místo, prostor pro odpočinek po dlouhé procházce či případně také jako čekárna na městskou hromadnou dopravu. Návrh stavby by měl představovat jednoduchou, ale atraktivní hmotu, která dokáže na první pohled zaujmout. Z hlediska konstrukce se může jednat o mobilní, stabilní či stavebnicový systém, který je možné použít jako typový objekt. Předmětem zadání je také návrh vhodné prezentace objektu.

 

ATELIÉR HEXNEROVÁ – ČERNÁ:
Desig & Build Lesamáj

Nově otevřený ateliér na principu workshopu Design & Build (tedy navrhni a postav), časově rozprostřený do čtyř víkendů, tři projekční + jeden realizační v termínech 28.- 29.2. , 7.- 8.3. , 21.- 22. 3. + 25.- 26. 4. Cílem je návrh a výroba „objektů – drobné architektury“, která bude sloužit jako mobiliář pro festival Lesamáj.

 

X