Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu
k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení [01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností [02-03] Analýza zadání [03-05] Práce na projektu ve variantách [05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání [11-12] Práce na finálním výkrese a modelu  
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2021/22

 

ATELIÉR KLOZAR – LAPŠANSKÝ

Krajinná intervence – Zásahy v Přírodním parku Hřebeny

V úvodu ateliéru prozkoumáme vytipované lokality v kopcích jižně od Řevnic. Cílem návrhu budou drobné objekty, které zdůrazní a zhodnotí kvality lokality. Autor bude muset rozhodnout a obhájit svůj návrhu v kontextu krajiny, užívání a rozsahu intervence.

 

ATELIÉR SVATOŠ – FILSAK – ŠKODOVÁ

Rest Point Ladronka

Předmětem zadání je návrh drobného pavilónu – občerstvení a možnost odpočinku u in-line dráhy v parku Ladronka v Praze 6. Stavba menších rozměrů bude kompozičně umístěna v návaznosti na stávající tenisový klub TJ Břevnov u Tomanovy ulice. Návrh stavby by měl představovat jednoduchou, ale zajímavou hmotu, která dokáže na první pohled zaujmout.

 

ATELIÉR JIRAN – FRÁNEK – BLAŽEK

Studie konceptu mobilní buňky s využitím v běžných i extrémních podmínkách

Cílem zadání je návrh univerzálního mobilního objektu typologického uspořádání bytové jednotky 1+1, 2+kk s půdorysnou plochou do 50 m2 a variabilně komponovaným interiérem. Předpokládané využití např. pro myslivost, jako útulna na turistických trasách, přechodné, nouzové či rekreační bydlení, nadstavba na stávající objekt jako ateliér, dílna, pozorovatelna s využitím např. pro přírodovědný výzkum nebo pro záchranné složky, civilní obranu, armádu apod. S ohledem na případnou možnost plošného vyžití může návrh řešit využití buněk ve schématu modulového uspořádání do komplexu, bez závislosti na veřejných sítích jako např. univerzální mobilní systém nouzového bydlení, pro případy mimořádných událostí a krizových stavů v podmínkách např. humanitárních krizí.

 

ATELIÉR BOHATÝ – LAJDA

V ateliéru budou též zahraniční studenti, výuka bude probíhat dvojjazyčně s preferencí angličtiny.

Odkaz slunečních lázní

Předmětem zadání je návrh objektu / objektů v místě budovy bývalých slunečních lázní Houšťka ve Staré Boleslavi. Jedním z možných záměrů města je částečná či úplná demolice aktuálně zdevastované budovy. Studenti se budou během semestru zabývat nově zamýšleným využitím území: pavilonem obnovy pramene Václavka, prostorem pro krátkodobé výstavy, platformou pro drobná představení či zázemím pro místní spolky.

 

ATELIÉR RYCHTAŘÍK – DVOŘÁKOVÁ

Čítárna v Klánovicích

V rámci tohoto ateliéru se bude pojednávat zadání čítárny (čtenářského pavilonu) v Klánovicích. Úkolem bude pracovat s ideou, s hmotou, její kompozicí, a jejím zasazením do kontextu okolí. Půjde o objekt s částečným zastřešením, vhodný pro drobná společenská setkání (deskové hry, recitace či autorská čtení).

 

ATELIÉR POŠMOURNÝ – BOŘÍKOVÁ

Čtenářský kiosek

Tématem ateliéru bude návrh krytého čtenářského kiosku s možností meditace a relaxace situování do prostoru pražské Stromovky.

 

ATELIÉR KAŠPAR – BARTÍK – ŠŤÁSTKA

Vstupní objekt Podzemní Laboratoře Josef (Smilovice)

Cílem ateliéru bude navrhnout reprezentativní vstupní objekt Podzemních Laboratoří – Štola Josef, které provozuje Centrum experimentální geotechniky FSv ČVUT v Praze. Zázemí pro vstup do podzemí nyní zajišťuje sestava stavebních buněk. Náplní nového objektu bude oživit parter vstupních portálů, vytvořit prostředí pro relaxaci návštěvníků a zaměstnanců, zajistit činnosti v souvislosti se vstupem do podzemí – evidence, proškolení, vydávání ochranných pomůcek (helmy, svítilny, …). Součástí objektu bude jednoduché hygienické zázemí (WC a sprcha pro M/Ž) se šatnou.

 

ATELIÉR NOVOTNÁ – HROCHOVÁ

Vstupní pavilon do podzemní štoly Petřín

 

ATELIÉR TROJAN – BRANKOV – BAČKOVSKÝ

Obsahem předmětu je návrh malého, jednoduchého objektu v konkrétním prostředí. Studenti si sami vyberou typ stavby a vyhledají prostor pro její možné umístění. Důraz bude kladen na kreativitu, design, použití současných technologií a materiálů. Limitem bude respektování základních statických principů. Návrh nebude zatížen legislativními omezeními. Budou probíhat kontinuální přednášky o architektuře. Formou domácích úloh bude kladen důraz na procvičování kresby a zhotovování pracovních modelů.

 

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ

Památník Raoula Wallenberga

Místo piety a odpočinku pod Strahovským klášterem. Drobná stavba v intimním přírodním amfiteátru u ústí štoly do petřínského podzemí. Architektura při cestě spojující Hrad s rozhlednou, odkazující na život švédského diplomata Raoula Wallenberga při příležitosti jeho nedožitých 110. narozenin.

 

ATELIÉR DVOŘÁK Václav – VANĚK

Pavilon na vltavském nábřeží

Zadáním ateliéru je návrh nového objektu na nábřeží Vltavy v centru Prahy ve vybraných lokalitách. Cílem je navrhnout jednoduchý, avšak funkční a moderní objekt v duchu současné architektury. Stavba bude poskytovat zázemí např. pro kulturu, vzdělání, odpočinek, sdělení informací („infobox“), zázemí půjčovny, přívozu apod.. Může ale také sloužit pouze jako “kratochvílná” (kavárna, infobox, bod vzdělávání, místo setkávání a odpočinku, vyhlídka apod.).

 

X