Dějiny architektury 3

129DE3

Anotace

Formou přednášek studenti dostanou základní přehled o dějinách evropské architektury od konce období antiky po konec období barokní architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DE3 – Dějiny architektury 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 2+1
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
 1. Úvod, osvícenectví, průmyslová revoluce, nová paradigmata, nové obory, časové rozdělení – literatura. Úloha École des Beaux Arts (Akademií), teorie, filosofie a podoba architektury (Boullée, Ledoux, antické a renesanční vzory, Římská cena)
 2. Nová definice slohovosti – klasicismus (neoklasicismus), historismy, neostyly a jejich uplatnění v moderní společnosti „velkých“ i malých center, racionalismus a romantismus
 3. Inženýrská zkušenost architektury konce 18. a 19. století, nové konstrukce, nové materiály a jejich vliv na změnu prostorové koncepce – železné konstrukce, Arts and Crafts, hnutí uměleckých řemesel, sociální utopie a reformace (Ruskin, Owen, Fourier a další…)
 4. Chicago a zrod americké moderní architektury, avantgarda podle F. L. Wrighta, nové konstrukce, nové materiály a jejich vliv na změnu prostorové koncepce – železobetonové konstrukce. Úloha technických škol – Polytechnik u nás i ve světě
 5. Nová typologie a fenomén universálních výstav v 19. století. Modelové příklady odrazu typologie ve výrazu architektury (od Gillyho po Sempera). Přínos politických, nacionálních a národních hnutí pro novodobou typologii – dělnické domy, lidové domy, okresní domy apod…
 6. Industriální společnost a přestavby měst, vznik metropole. (Paříž a Haussman, Barcelona a Cerda, Vídeň a středoevropská zkušenost) významná centra ve světě, významní architekti, urbanismus a vznik významných metropolí – odraz na malých městech
 7. Moderna ve střední Evropě, magnetismus vídeňské školy O. Wagnera a jeho současníků, česká situace. Art Nouveau, Jugendstil, Modern Style na přelomu 19. a 20. století. Jednotlivá centra v Evropě.
 8. Kořeny Werkbundu a pokračující tendence Arts and Crafts v Evropě. Moderní urbanismus v teorii a praxi (Sitte, Wagner, Howard a další…) na přelomu 19. a 20. století, infiltrace do regionů, změna stylu a formy.
 9. Umělecká hnutí, umělecké a architektonické avantgardy dvacátých let – Werkbund a expresionismus, kubismus, rondokubismus v české architektuře.
 10. Purismus, konstruktivismus, neoplasticismus, Bauhaus, Art Deco – výstava dekorativních umění v Paříži 1925. Významné osobnosti A. Loos a J. Plečnik, přínos pro naší a evropskou architekturu, zrod nového evropského jazyka architektury
 11. Dvacátá léta v české architektuře, Devětsil, založení architektonických spolků, architektonické časopisy, VSK Brno 1928. Funkcionalismus jako doktrína v Evropě a jeho vliv. Významné osobnosti (LC, W.Gropius, Mies, A. Aalto…) I.A.M., programy, kongresy, Athénská charta a problémy moderního urbanismu.
 12. Sociální rozměr meziválečné architektury, německé Siedlungy, vídeňská zkušenost (Hofy…), Výstavy Werkbundu o bydlení, odraz v české, respektive československé architektuře – sociální program a výstavba.
 13. Klasicizující tendence v architektuře ve třicátých letech, autoritativní režimy – rozdílnost pojetí (srv. Německa, SSSR, Italie), Výstava moderního umění a techniky v Paříži 1937, New York 1939, EUR 1942 (dvě přednášky). Klasicismus v demokratických režimech Československa, Francie, USA – požadavek řádu

  Předmět je takto koncipován do třinácti přednáškových okruhů, jež jsou sledovány časově i ve cvičeních.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola formou přednesených referátů a prezence na cvičeních.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet je podmínkou pro přihlášení se na zkoušku, zápočet se uděluje na základě odevzdané semestrální práce na dané téma, prezentace – referát v rámci cvičení a minimálně 75% sledované účasti na cvičeních. Přednášky jsou nepovinné.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

100 %

Seznam požadovaných návazností

Absolvování předmětů 129DE1, 129DE2.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Vlček, P.: Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století, ČVUT 2009
 • Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998. B 2557
 • Pražské památky 19. a 20. století. Sborník Pražského ústavu památkové péče. Brody 1997. B 2422
 • Addis, Bill: Building: 3000 Years of Design Engineering and Construction, pp 233-446
 • Vorlík, P.: Dějiny architektury dvacátého století, skripta ČVUT 2010
 • Gössel,P.r, Leuthäuser, G.: Architektura 20. století, Taschen 2006
 • Pechar, J., Urlich, P.: Programy české architektury, Odeon 1981
 • Frampton, K.: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004
 • Kruft, H. W.: Dejiny teorie architektury, Pallas 1993
 • Corbusier, Le : Za novou architekturu, Rezek 2005
 • Urlich, P.: Dějiny architektury 19. a 20. století, elektronické texty, přednášky

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X