Nauka o budovách 1

129NBO1 (129NB2A)

 

Anotace

Přednášky jsou věnovány problematice bydlení (byt, bytový dům, rodinný dům, netradiční formy bydlení – cohausing, loftové byty, bydlení definovaných sociálních skupin – bydlení pro seniory, startovní byty,…) a ubytování (různé formy přechodného bydlení a ubytování). Jedna přednáška je věnována zásadám PB řešení staveb, ovšem s důrazem na stavby pro bydlení a ubytování.

Cvičení navazují na přednášky.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129NBO1 (129NB2A) – Nauka o budovách 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 2+1
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 3
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Luboš Knytl
Časový program přednášek a cvičení
Přednášky (účast nepovinná, doporučená):

Stavby pro bydlení: Vývoj, sociální aspekty. Sociální a provozní funkce, byt a domácnost. Byt jako soubor místností a místnost jako funkční prostor. Bytový dům – typy byt domů a skladby bytů v nich. Bydlení v RD, jeho socioekonomická specifika. Dispoziční řešení RD Specifické formy bydlení

Stavby pro ubytování: Popis typologické skupiny a jednotlivých druhů. Navrhování: východiska, srovnávací analýza, obecné a specifické přístupy. Druhy staveb pro ubytování a jejich prostory
Základní legislativní rámec požární ochrany staveb se zaměřením na stavby skupin OB 1 až 4. Bydlení a trvale udržitelný rozvoj.
Cvičení (účast povinná) se zaměřují na stejnou problematiku: rozbor vlastního bydlení, rozbor vily z přelomu 19. a 20. století, variantní řešení současné dispozice s ohledem na zónování, vstupní podlaží bytového domu, umístění rodinného domu na parcele, schémata bydlení v rodinném domě, hotelová hala, hotelový pokoj, ubytovací jednotka v domě pro seniory

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Přehled zadání je studentům představen na úvodní hodině, poté jsou konkrétní zadání předávána přímo na cvičeních. Zadání mají přímou návaznost na problematiku, se kterou jsou studenti seznamováni na přednáškách.

 • Průběžná kontrola práce na cvičení
 • Průběžné odevzdávání zadaných úkolů
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání cvičení v požadované kvalitě v daném termínu, zápočet
 • Složení zkoušky formou písemného testu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
75 %
Seznam požadovaných návazností
Předepsaná návaznost není, doporučuje se zapsat po absolvování předmětu Úvod do navrhování architektury.
Seznam doporučené studijní literatury
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. – OTP, Vyhl. 23/2008Sb – Pož.ochr.staveb
 • HoReKa – standardy pro hotelová zařízení
 • Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)

Přednášky

Přednášky ke stažení: https://ln5.sync.com/NBO1

X