Revit

129YGRE

Anotace

Počítačový program pro stavební projekty Revit je sestaven speciálně pro informační modelování budov (BIM) a díky koordinovanému a důslednému přístupu založenému na modelech usnadňuje projektantům a odborníkům ve stavebnictví zpracování prvotních představ od konceptu až  po realizaci. Revit je samostatná aplikace s funkcemi pro architektonický návrh, projektování TZB, statiku a konstrukci.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YGRE – Revit
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2, 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Časový program přednášek a cvičení
[1] Informace o předmětu, obecné informace o BIM (informačním modelu budovy)[2 – 9] Výuka formou postupného rozvíjení znalostí práce s programem Revit – terén, hmotový model, prezentace hmotového modelu, konstrukční modelování, stavební konstrukce, úpravy konstrukcí, konstrukční prvky a výkresy[10 – 13] Semestrální práce – samostatná práce s konzultacemi na projektu v Revitu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Stálá kontrola v průběhu výuky.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou př edepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní úč ast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.

Podrobný rozpis cvičení – LS 2018/2019

cvičení 1 | úvod
 • náplň cvičení
 • podmínky udělení zápočtu
 
cvičení 2 | terén

Prostředí programu

 • základní přehled o uživatelském prostředí aplikace
 • zobrazení modelu (pohledy)

Terén definovaný body

 • vytvoření terénu v Revitu pomocí bodů (rovina, svah)

Editace terénu

 • pomocí bodů (posun, změna výšky)

Import

 • vytvoření terénu ve SketchUPu s podporou Google Earth a import do Revitu
 • vytvoření térenu v Revitu z vrstevnic (*.dwg)

Tutoriály

 

základní tutoriály:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/CSY/?guid=GUID-3197A4ED-323F-4D32-91C0-BA79E794B806 (Uživatelské rozhraní)

http://www.youtube.com/watch?v=lvSP_I7Q2SU&feature=related (vytvoření terénu ve SketchUPu s podporou Google Earth a import do Revitu)
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5585-revit-od-zacatku-12-teren

 
rozšířené tutoriály:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5677-terenni-upravy-v-revitu
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5987-tip-zobrazeni-profilu-puvodniho-terenu-v-rezu
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5988-revit-efektivne-puvodni-a-upraveny-teren
http://www.youtube.com/watch?v=BA3ixvcCvcc (Revit – kubatury terénních úprav)
cvičení 4 | prezentace hmotového modelu
cvičení 6 | stavební konstrukce
 • stěny (skladby, složená stěna)
 • profil stěny – římsa
 • podlahy (stropy)
 • základová konstrukce
 • úprava paty budovy (stěna, podlaha, základ, terén)
základní tutoriály:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/CSY/?guid=GUID-9A9F7D00-A6A1-4E17-8C74-0965FDA5E007
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5486-revit-od-zacatku-5-skladba-steny
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5721-revit-2012-materialy-nove-pridani-materialu
cvičení 8 | konstrukční prvky
 • vytvoření jednoduché rozhledny pomocí konstrukčních prvků (sloup, nosník, …)
základní tutoriály:

* http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/CSY/filesUsersGuide/WSad9b9e21c4998e1d1fb64bafce5a4de2a-7fa1.htm (sloupy)
* http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/CSY/filesUsersGuide/WSad9b9e21c4998e1d1fb64bafce5a4de2a-7f84.htm (nosníky)
* http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=62 (schodiště)
* http://www.youtube.com/watch?v=748uhkMnWlU&feature=related (schodiště)
* http://www.youtube.com/watch?v=gpobXGEAqKw&feature=related (schodiště)
* http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=104 (krov)
cvičení 9 | výkresy
 • nastavení zobrazení a vykreslování
 • popisy a kóty
 • vytváření a úprava tabulek a výkazů výměr
 • vytváření legend a poznámek
šablona:
http://micro.autodeskclub.cz/families/
 
základní tutoriály:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/6324-orezovy-kvadr-v-perspektivnim-pohledu
http://www.autodeskclub.cz/clanek/6321-meritko-vyrezu-perspektivniho-pohledu
cvičení 10 | semestrální práce
 • samostatná práce s konzultacemi na projektu v Revitu
cvičení 11 | semestrální práce
 • samostatná práce s konzultacemi na projektu v Revitu
cvičení 12 a 13 | odevzdání semestrální práce
 • odevzdání ve formátu *.pdf (jeden soubor, může mít více stran)
 • obsahuje: situace, půdorysy, řez, pohledy, 3D pohled, vizualizace
 • alespoň u jednoho pohledu (půdorysu, řezu) bude použita odlišná šablona pohledu
 • vše prezentováno na výkrese, který bude obsahovat uživatelské rohové razítko (ne to standardní, přednastavené)
 • odevzdání na tomto posledním cvičení
X