Nauka o budovách 3

129NB03 (129NB5A)

Anotace

Stavby pro průmysl a zemědělství.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129NB03 (129NB5A) – Nauka o budovách 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 2+1
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 3
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Časový program přednášek a cvičení
 1. Stavby pro průmysl – Úvod do tématiky – průmyslová revoluce, (1.0, 2.0, 3.0), přehled typologických druhů
 2. Stavby pro průmysl – Jednoúčelové výrobní stavby – charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb
 3. Stavby pro průmysl – Víceúčelové výrobní stavby – charakteristika, vývoj, zastavovací plán, příklady staveb
 4. Stavby pro průmysl – Kombinované výrobní stavby – charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb
 5. Stavby pro průmysl – Průmyslové dědictví, konverze výrobních staveb
 6. Stavby pro průmysl – Brownfields, vznik, typy, možnosti využití
 7. Stavby pro zemědělství – Obecné zásady navrhování zemědělských (hospodářských staveb a jejich souborů. Urbanistické, územní a přírodní podmínky pro výběr staveniště, doprava a manipulace v zemědělských stavbách a souborech, hygiena práce a veterinární ochrana zvířat, architektura a úprava prostředí
 8. Stavby pro zemědělství – Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (ustájovací prostory, příslušenství, technologické linky), ustájení skotu (dojnice, telata, jalovice, býčci), ustájení prasat (výkrm prasat)
 9. Stavby pro zemědělství – Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování sena a stelivové slámy, skladování siláže a senáže
 10. Stavby pro zemědělství – Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování jadrných a tvarovaných krmiv, skladování slamnatého hnoje a kejdy. Skladování produktů rostlinné výroby (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování obilí, brambor, ovoce a zeleniny
 11. Stavby pro zemědělství – Konstrukční řešení zemědělských (hospodářských) staveb, nosné, obvodové a vnitřní (stájové) konstrukce, osvětlení, větrání
 12. Stavby pro zemědělství – Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb – urbanistická hlediska
 13. Stavby pro zemědělství – Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb – technologická a konstrukční hlediska, architektonická hlediska
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Přehled zadání je studentům představen na úvodní hodině, poté jsou konkrétní zadání předávána přímo na cvičeních. Zadání mají přímou návaznost na problematiku, se kterou jsou studenti seznamováni na přednáškách.

 • Průběžná kontrola práce na cvičení
 • Průběžné odevzdávání zadaných úkolů
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání cvičení v požadované kvalitě v daném termínu, zápočet
 • Složení zkoušky formou písemného testu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
75 %
Seznam požadovaných návazností
Předepsaná návaznost není, doporučuje se zapsat po absolvování předcházejících předmětů cyklu Nauka o budovách a Úvod do navrhování architektury.
Seznam doporučené studijní literatury
Povinná literatura:

 • Petr Hájek a kolektiv, Pozemní stavitelství IV pro SPŠS (Sobotáles), 2006
 • Sýkora, J., Venkovský prostor II. – Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002

Doporučená literatura:

 • Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006
 • Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008
 • Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007
X