Ateliér architektonicko-konstrukční

129AAKA

Anotace

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKA – Ateliér architektonicko-konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+7
 • Hodin. za týden: 7
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Zaměření ateliérů AAKA – LS 2019/2020

Šikola – Kerel
Návrh zázemí pro kotviště lodí v Libčicích nad Vltavou. Rámcový stavební program – kotviště, molo, vyhlídková plošina, maják, zázemí, kavárna. Konstrukce jako určující prvek architektury.

Kopřiva – Vaněk
Zastřešení a ochrana dřevěné repliky divadla Globe – Výstaviště Holešovice. Divadlo je replikou Shakespearova divadla Globe v Londýně, kterou vyprojektovali architekti Kulík a Smetana. Mělo se nacházet při Bruselské cestě v blízkosti budovy s Maroldovou bitvou u Lipan. Je na volbě studentů jak chtějí řešit vztah vlastního divadla a jeho zázemí ( foyer, WC diváků včetně zázemí herců) ve vztahu k dřevostavbě. Autoři repliky nabízejí exkursi v jejich atelieru, kde je model divadla v měř: 1 : 50. Každý ze studentů bude mít k dispozici 3 D model divadla a může volit libovolnou formu membránové ochrany ( střecha, obal, apod). Jedinou podmínkou je, že se pomocné konstrukce pro membrány nesmí kotvit do konstrukcí divadla. Kromě prostorového řešení, formování membrány a jejího zobrazení ve vztahu k replice, jsou požadovány technické detaily kotvení, vypínání a odvodu vody z membránových ploch.

Šenberger – Pustějovský
Adaptace opuštěné vinohradské vozovny pro společenské a kulturní aktivity, a to jak okamžité, tak i dočasné a trvalé. Součástí řešení bude návrh vložených prvků, intervence do stávajících konstrukcí, sanace, popř. úpravy střešní konstrukce trojlodní haly a návrh vyhlídkové věže jako dominanty celého areálu.

Smola – Kalivoda
Ateliér je zaměřen na novostavby i revitalizace budov ve všech aspektech návrhu, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb – jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti. Součástí výuky jsou workshopy, přednášky, exkurse i tréning komunikačních dovedností. Studenti, kteří v rámci AMG1 vypracovali návrh pro Saint Denis v Paříži, dokončí v rámci ateliéru práci k odevzdání do mezinárodní studentské soutěže (6. dubna 2020), a budou končit malou doplňkovou úlohou. Ostatní navrhnou malou, jednoduchou administrativní budovu v pasivním standardu na konkrétní pozemek v Praze Průhonicích. Součástí práce bude soubor  typických, ověřených, stavebně konstrukčních detailů.

Kroftová – Pošmourný
Doplní. 

Kotas – Hájek
Doplní.

Výuková videa

X