Ateliér architektonicko-konstrukční

129AAKA

Anotace

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKA – Ateliér architektonicko-konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+7
 • Hodin. za týden: 7
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Témata ateliérů AAKA – letní semestr 2021/2022

–––

Dvořák (ADNS) – Němec (ADNS)

Beton ILC

Náplní našeho atelieru bude zpracování konstrukčních detailů   pro studentem vybranou existující stavbu. Doporučujeme vybrat  vilu nebo rodinný dům z období funkcionalismu nebo z období poválečného, kdy nebyl prozatím kladen velký důraz na tepelně technické vlastnosti staveb. Tato stavba bude znovy navržena metodou ILC betonu. Předpokládá se, že v těch částech stavby, kde to technické možnosti  ILC betonu umožňují.  Příklad zpracované stavby : Ladislav Žák Baba dům Herain, Eileen Gray vila v Roquebrune-Cap-Martin, Charles Gwathmey Residence and studio, Adolf Loos Vinternitzova vila, Karel Hubáček vlastní rodinný dům Liberec apod. Po dohodě je možné, aby student pro návrh konstrukčních detailů v ILC betonu zvolil i návrh rodinného domu ze své závěrečné bakalářské práce. Semestr se budeme  věnovat pochopení a  užití nové, technicky i výtvarně převratné stavební metody používané v současnosti v Německu a Švýcarsku. V ČR doposud přehlížené.

220201_ILC (pdf)
JOACHIMSTRASSE BERLIN David Chipperfield (pdf)
school municipal centre belmont (pdf)
urban villa lausanne (pdf)

–––

Šenberger – Pustějovský

Bývalý Zámecký pivovar v Libni /pro studio ALTA/

Adaptace opuštěného bývalého barokního pivovaru  pro společenské a kulturní aktivity, okamžité, dočasné i trvalé. Součástí úprav bude i návrh střešní konstrukce sálu, zastřešení venkovních divadelních prostorů a dále nová konstrukce venkovního schodiště s výtahem, spojená případně s vyhlídkovou a osvětlovací věží, jako novou dominantou celého areálu.

–––

ŠikolaKlapalováNetušil

Pěší lávka přes řeku Labe, město Přelouč

Zadáním je architektonicko-konstrukční řešení cyklistické a pěší lávky přes řeku Labe v návaznosti na trasu Labské cyklostezky, v lokalitě města Přelouč. Důraz bude kladen na vzájemný soulad architektonické formy a konstrukčního řešení, se zohledněním požadavků na plavební cestu. Postup práce v ateliéru bude probíhat od koncepčních návrhů, prezentovaných v modelových skicách, po ověření konstrukčních principů a dimenzí základních prvků ve výpočetním modelu.

–––

KroftováPošmourný – Skála

Chateau Lobkovice, Neratovice

Ateliér zaměřený na obnovu památek. Návrh renovace objektu bývalého pivovaru s vestavbou nových konstrukcí, součástí projektu bude celková rozvaha nad možnostmi revitalizace zámeckého areálu a řešení dílčích stavebně technických problémů (např. odvlhčení objektů, statika stropních konstrukcí apod.

–––

SmolaKalivoda – StarkNovák (K124)

Ateliér se zaměřením na udržitelné, energeticky efektivní stavby

Součástí výuky jsou workshopy, přednášky i trénink komunikačních dovedností. Zadáním pro všechny je návrh malé administrativní budovy v pasivním standardu. Ti, kteří v rámci AMG1 zpracovali studentský areál do varšavské čtvrti Praga, budou v soutěžním návrhu pokračovat. Ostatní si od kolegů „půjčí“ urbanistickou studii jako výchozí podklad pro návrh.

Těžiště práce v ateliéru je design typických stavebně konstrukčních detailů, vztahujících se k navrženému objektu. Z toho tři v 3D provedení. Včetně výpočtového ověření, které si studenti odnáší do praxe.

–––

KotasHájek – Vaněk

Membránové konstrukce, vyhlídková věž, lávka pro pěší

Předmětem zadání konstrukčního ateliéru je historické skladiště „Malá Amerika“, které je součástí areálu hlavního nádraží v Brně. V budoucnu má území projít rozsáhlou přestavbou, skladiště má ale zůstat zachováno a nově využito. V úvahu přicházejí jak komerční tak kulturní aktivity. První variantou zadání je návrh lehkého membránového zastřešení, a to zcela samostatného v blízkosti objektu – např. venkovní scéna, zázemí pro kulturní akce apod. nebo zastřešení navazující na fasádu objektu (vytvoření hlavního vstupu nebo venkovní promenády pro možné pořádání venkovních akcí). Druhé téma: Návrh vyhlídkové věže vedle skladiště, která bude sloužit jako „infopavilon“ o plánované přestavbě území.

skladiště Malá Amerika

–––––

Výuková videa

X