Ateliér architektonicko-konstrukční

129AAKA

Anotace

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKA – Ateliér architektonicko-konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+7
 • Hodin. za týden: 7
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Zaměření ateliérů AAKA – LS 2020/2021

Šikola / Kerel / Klapalová

Lávka přes Ředický potok – studentská soutěž. Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení pro novou lávku pro pěší a cyklisty v místě, které se nachází v přirozené a hojně využívané trase mezi centrem města, gymnáziem a sídlištěm Na Mušce. Nová pěší lávka nahradí stávající, již nevyhovující mostek. 

Kroftová / Pošmourný / Boháč

Návrh stavebně technické obnovy památkově chráněné funkcionalistické vily spisovatele Pavla Kohouta, postavené podle návrhu architekta Karla Stráníka v roce 1930. Sázava,  ulice Ivana Javora č.p. 177.

Šenberger / Pustějovský / Kuták

Severočeská hnědouhelná pánev, důl ČSA, zpřístupnění postindustriální krajiny včetně dochovaných těžní strojů – chodníky, lávky, vyhlídky, rozhledny a lanovky.

Vaněk / Kopřiva

1. varianta zadání – membránové zastřešovací konstrukce v areálu vodní nádrže Džbán na Praze 6. Vodní nádrž se využívá především pro rekreaci, koupání a rybaření. Uvažovanými prvky pro zastřešení jsou: Spojovací lávka přes vodní hladinu nádrže, pohyblivé membránové stěny lezecké věže Džbán, membránové zastřešení přestupního terminálu lanové dráhy na Evropské třídě.
2. variantou zadání je návrh lehkého membránového zastřešení parkánu hradu v Mladé Boleslavi. Mladoboleslavský hrad stojí přímo v historickém centru za Staroměstským náměstím při soutoku Jizery a Klenice. Parkán hradu je orientovaný na JZ, membránové zastřešení zde nabídne možnost mnohem efektnějšího využití. V současné době je parkán přístupný pouze přes suterén vlastního hradu, což vyvolává komunikační problémy. Cílem řešení je zpřístupnit parkán schůdnější cestou, takže na první pohled se bude zdát, že je to pouze z komunikace Ptácká nebo Nádražní (mimo půdorys hradu). Cílem je vytvořit multifunkční prostor včetně zastřešení lehkou konstrukcí. Prostor bude vybaven vlastním zázemím (WC, bufet) a bude sloužit k akcím typu: venkovní koncerty, divadelní představení, svatby apod. 
Odevzdání uvažujeme spojené s výstavou studentských prací.

Smola / Kalivoda / Brotánek / Stark / Novák

Ateliér je zaměřen na udržitelné, energeticky efektivní stavby.
Součástí výuky jsou workshopy, přednášky, exkurse i tréning komunikačních dovedností.
Studenti, kteří v rámci AMG1 navrhli zástavbu chytré čtvrti Židlochovice/Líšeň, vypracují v rámci navržené zástavby koncept dalšího malého pasivního bytového domu. Ostatní si od kolegů „půjčí“ ze situace Líšně navrženou hmotu a rovněž vypracují studii bytového domu.
Těžiště práce v ateliéru je design deseti vybraných stavebně konstrukčních detailů, vztahujících se k bytovým domům. Z toho tři v 3D provedení. Včetně výpočtového ověření, které si studenti odnáší do praxe.

Výuková videa

X