Ateliér architektonicko-konstrukční

129AAKA

Anotace

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKA – Ateliér architektonicko-konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+7
 • Hodin. za týden: 7
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Témata ateliérů AAKA – letní semestr 2023/2024

–––

ŠikolaKlapalová Neradová

Nová dolní stanice lanovky na vrchol Ještědu v návaznosti na ještědský skiareál
Po nedávném tragickém pádu ještědské kabinové lanovky chceme projekty přispět do diskuse o její nové podobě, znovu zpřístupnit vrchol Ještědu a zapojit lanovku do rozvíjejícího se skiareálu JEŠTĚD po vzoru příkladných alpských středisek. Studentům bude v průběhu semestru poskytnuta podpora  ohledně technologií lanovek (Doppelmayer), projekty budou představeny investorovi – městu Liberec.

–––

KotasHájek

Návrh lávky přes kolejiště železniční stanice Slaný
Lávka přes kolejiště žst. Slaný výrazně zlepší prostupnost území, rozděleného kolejištěm nádraží. Lávka usnadní přístup ze stávajících i nově navrhovaných obytných celků do centra města. Zároveň umožní snazší a bezpečnější přístup na nástupiště, které bude vybudováno v rámci připravované modernizace železniční tratě. Prostorové omezení vyžaduje citlivý přístup k pojetí nástupů na lávku a její umístění v zastavěné části města klade důraz na architektonický návrh konstrukce a jeho interakci s okolní zástavbou.

–––

Šenberger – Pustějovský

KREATIVNÍ GENERÁTOR POLDI
Dvě stejné, dvojúrovňové haly bývalého generátoru, rozměrů 65,5m x 14m, vysoké 16,5m s jedinečnou železobetonovou konstrukci, vystavěnou na míru původní technologie, jsou dnes leta opuštěné a devastované. V generelu zástavby bývalého území Poldi je malý areál s oběma halami vyčleněný pro následné, neprůmyslové využití. Cílem je jejich zachování pro denní aktivity jak zaměstnanců vznikající okolních skladových areálů, tak i obyvatel Kladna všech věkových kategorií a zároveň i jako připomínky dnes setřené slavné historie ocelárny Poldi. Variant návrhů využití je mnoho, od muzeální varianty typu „sarkofág“, přes formu expozice „architektura jako exponát“ s vyhlídkovými trasami a rozhlednou, nebo případně – a možná nejlépe – formou konverze pro nové kulturní, kreativní ale i sportovní funkce, s očekávanými intervencemi v podobě dostaveb a přístaveb. https://mapy.cz/zakladni?l=0&source=pubt&id=15208493&ds=1&x=14.1227130&y=50.1582031&z=19&base=ophoto

–––

KopřivaVaněk

Ateliér je zaměřený na lehké membránové a fóliové konstrukce
Úkolem ateliéru AAKA je najít nejvýhodnější, ale také architektonicky nejefektivnější membránovou formu – za prvé pro obalové konstrukce hotelů při nábřeží Na Františku v Praze (fasáda/zastřešení). Druhou variantou zadání je návrh zastřešené lávky přes Vltavu ve dvou vybraných lokalitách. Pro získání potřebných znalostí v oboru lehkých konstrukcí je doporučeno absolvování volitelného předmětu 129XMEK, který probíhá vždy před konstrukčním ateliérem.

–––

Němec (ADNS) – Dvořák (ADNS) – Jurica

Konverze sila v Holešovicích
Skryté technické památky minulosti nabízí v dnešní době mimořádné příležitosti pro nové využití.
Zadáním atelieru je návrh luxusní restaurace, atelieru pro umělce nebo pražské základny pro drony a jejich údržbu na mohutných pilířích betonového sila v ohbí řeky Vltavy v Holešovicích, které ztratilo svoji původní funkci, nikoliv však svoji technickou krásu a obdivuhodnou konstrukci. Nová stavba bude navržena z moderních materiálů, které se napojí na mohutný železobetonový podstavec. Součástí úkolu je vyřešení technických, statických a provozních náležitostí nové stavby. https://mapy.cz/zakladni?q=jateční&source=base&id=2539399&ds=2&x=14.4542380&y=50.1003558&z=19

–––

PošmournýKroftová

RENOVACE BÝVALÝCH STÁJÍ CSD PLASY
V areálu Klášterního dvora Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích se nachází barokní objekt bývalých stájí, který je určen k obnově a novému využití. Objekt má v přízemí rozsáhlé zaklenuté prostory, je uzavřen vysokým barokním krovem a jeho dominantou je věž se zvony. Cílem renovace je vytvoření prostorů pro depozitář nadrozměrných exponátů, workshopy a semináře, ubytování lektorů a účastníků vzdělávacích akcí. Variant řešení je mnoho, od zachování stávajících stavebních konstrukcí a hmoty  až po stavebně architektonické intervence v podobě dostaveb a přístaveb.
https://mapy.cz/zimni?pano=1&q=plasy&source=base&id=2541724&ds=2&gallery=1&x=13.3896937&y=49.9368882&z=18&ol=7&base=ophoto

–––

Maio Bohatý

V tomto atelieru je možnost studia v angličtině a propojení se zahraničními studenty.

MUSEUM SVĚTLA – Architektura a prostor utvářený za pomoci SVĚTLA
Cíl ateliéru
Osvojit si klíčové principy práce se SVĚTLEM a jak je aplikovat v procesu architektonického návrhu. Museum SVĚTLA bude procesem architektonické tvorby, kde by prostor a design měly odrážet vizi architekta, jeho schopnost dosáhnout harmonie mezi prostorem, světlem a člověkem. Harmonii  vnímáme jako zásadní  prostředek umožňující stimulaci smyslů, vztahu a rozvoje každého kdo je přítomen v prostoru.
Co je to muzeum SVĚTLA?
Studenti budou vedeni ke zkoumání uměleckých, fyzických a psychologických aspektů osvětlení v architektuře pomocí kreativních metod s důrazem na jedinečnost každého studenta. To vše je třeba umět aplikovat za současného zachování příjemného pocitu z prostoru ale dodržení standardů architektonického navrhování.
Co budou studenti zkoumat?
Tento ateliér je určen pro každého, kdo chce prozkoumat v praxi navrhování architektonických prostor pomocí SVĚTLA a to jak teoretickými, tak praktickými způsoby. Výzkum využívá přístup „nauč se v praxi“, kdy účastníci budou mít příležitost osahat  si integraci designu s využitím světla také prostřednictvím workshopů a návštěv jedinečných realizací a prostor.

MUSEUM OF LIGHT – The Architectural Space defined by LIGHT
Atelier Aim
Learn Key principles of LIGHT and how to apply them to the architectural design process. Museum of LIGHT will be a process of creating architecture where the space and design should reflect the vision of each individual, the harmony between the space, light and human being should simply exist as a matter of setting up the senses, relation and development of each person present in the space.
What is this Museum of LIGHT?
Students are encouraged to investigate artistic, physical and psychological aspects of lighting in architecture, using creative and autonomous methods. This is to be done while keeping both human well-being and the standards of architectural space in mind.
What students will research?
This atelier is for anyone who wishes to explore the practice of designing architectural spaces using LIGHT sources in both theoretical and practical ways. The research takes a „learning by doing it“ approach, where the participants will have the opportunity to get hands-on with integration light design through workshops and onsite visits. 

 

–––––

Výuková videa

X