Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Charakteristika obsahu předmětu

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v oblasti architektonické tvorby, urbanismu, typologie a technických předmětů v bakalářském stupni studia. Tématy ateliéru AMG1 jsou rozvoj a regenerace vystavěného prostředí cestou rekonstrukcí, přestaveb, konverzí a dostaveb urbánních enkláv, nevyužitých průmyslových areálů i lokalit stavebně-historického odkazu. Společné pro všechna témata je východisko veřejného prostoru, náhled urbánní komunikace, udržitelný rozvoj jako inherentní téma rozvoje vystavěného prostředí a prostorové (nikoliv objemové) pojetí architektury.

Vedle vlastního tématu a úlohy studenti v předstihu – zpravidla do poloviny listopadu – zpracují ještě tzv. vedlejší úlohu. Ta zpravidla spočívá v řešení předstihového, z hlediska realizace časově a finančně nenáročného využití vybrané části zadaného území.

Do výuky se zapojují i učitelé z katedry 124 – konstrukcí pozemních staveb – a (podle možností) z katedry 126 – ekonomiky a řízení stavebnictví: v blocích tematických seminářů se studenti seznámí mimo jiné s ekonomickým, legislativním a realizačním rámcem rozvoje vystavěného prostředí. Dále se studenti seznámí se pokročilými technologiemi, uplatňujícími se při navrhování architektury a staveb, zejména s technologií virtuální reality. Poznatky, získané v tematických seminářích studenti bezprostředně uplatní v ateliérové práci.

Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu

Cílem předmětu je posun znalostí, kompetencí a chápání architektonického řemesla, které studenti nabyli studiem na bakalářském stupni, na úroveň vyspělého, komplexního, ve všech polohách fundovaného přístupu k architektuře i urbanismu. Znalosti a dovednosti studentů v oboru architektonické tvorby se zásadně přiblíží etalonu nejlepší současné mezinárodní praxe.

Systematicky bude rozvinuta schopnost studentů zpracovat analýzu architektonické úlohy, zakotvenou v předchůdném porozumění úloze, která vyhodnotí lokalitu a širší vztahy v území i ve společenském a kulturním kontextu, hodnoty, limity, omezení a SWOT v komplexu souvislostí. Analytická fáze nejen poskytuje východiska řešení úlohy: analytický pohled se prolíná navzájem ve zpětných vazbách s formulací konceptu a principů komplexního architektonického návrhu. Koncept řešení bude zpracován ve formě kresebných skic a pracovních prostorových modelů. Naváže rozpracování konceptu v komplexním architektonickém řešení ve všech kategoriích náhledu, které se uplatnily již v analytické poloze a které jsou předpokladem realizace architektury, včetně jejího konstrukčního řešení, energetického a materiálového řešení a řešení pohody mikroklimatu v kontextu životního cyklu stavebního díla.

Interiér stejně jako venkovní prostor, navazující na budovy, nejsou dodatečnou úlohou – jsou nedílnou součástí architektury.

Studenti zvládnou základy ekonomiky a řízení stavebnictví, naučí se uvažovat o rozvoji vystavěného prostředí v souvislostech ekonomických, legislativních i realizačních.

V provozu ateliéru je rozvíjena schopnost studentů formulovat odborný názor, presentovat stanoviska a řešení v rozpracovanosti i finální řešení a obhajovat je v diskusi se spolužáky stejně jako s učitelem. Studenti si osvojí základy využití pokročilých technologií architektonického navrhování, jmenovitě technologií virtuální a rozšířené reality.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Michal Šourek
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí: osmi až desetihodinové ateliérové výuky a navazujícího dvou až čtyřhodinového bloku tematických seminářů.

Orientační časový rozvrh ateliérové výuky během semestru:
(1–3) Přípravná a analytická fáze
(1–5) Formulace konceptu, zpracování modelů
(5–9) Rozpracování konceptu
(10–12) Finální zpracování 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu v rozsahu alespoň 2x za semestr.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Předmět AMG1 je bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Text přednášek Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje (dostupné zde: sourek_verejny_prostor_v_kontextu_UR) a Architektura v moderní době: Hledání veřejného prostoru (dostupné zde: hledani_verejneho_prostoru_sourek)

Aténská charta 2003, (chytrá, udržitelná města)

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení, 2015 (v modifikované podobě je použitelná pro všechny typologické druhy),

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030, Úřad vlády ČR 2016

Další publikace o současné architektuře a o teorii architektury (knihovna Katedry architektury, NTK)
Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail, apod.)
Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2023/2024 (pro zaměření A+S)

–––

Šourek Vaštová – Žďára – Šentebova

Přestavba a rozvoj území mezi ulicemi Nádražní, Strakonická, Moulíkova a U Královské louky na pražském Smíchově. Úloha vychází z reálného zadání developera, který bude se studenty v průběhu semestru jejich práci také konzultovat. Úloha bude řešena v kontextu veřejného prostoru jednoho z nejatraktivnějších pražských rozvojových území, rovněž v polohách ekonomických a konstrukčně-realizačních. Při práci v ateliéru se studenti seznámí s inovativními návrhářskými nástroji – software Spacemaker, Arkio, Enscape a Wearrecho a s aplikacemi tzv. umělé inteligence pro práci architektů; ty i ty uplatní v ateliérové práci. K dispozici budeme mít i technologii a prostory studia virtuální reality.

–––

Gleich Kopřiva – Čížek – Jurčík

Volnočasový komplex Na Františku, Praha 1 (Kultura, sport, volný čas)
Architektonicky exponované místo, zástavba je v sousedství řeky, je exponovaná z nadhledu z Letné. Jedná se o různou hloubku zastavění prostoru, od ulice Kozí po Klášterskou. Základní studie souboru staveb bude doplňovat občanskou vybavenost pro místní residenty Prahy 1. Předpokládá se doplnění 12 hodinového atelieru o ideové návrhy využití náplavky a plovoucí prvky na řece pro volnočasovou funkční náplň. Nelze ani vyloučit úvahy o zapojení ostrova Štvanice, zejména jeho ploch pro outdoor pohybové aktivity.

Předpokládá se spolupráce s MČ Praha 1 a Praha 7.

–––

ŠenbergerPustějovský – Ploc – Boruch

Akciové ledárny v Praze 4 – Braníku
Adaptace léta neudržované industriální památky bude zaměřena na nové, především kulturní aktivity. Očekáváme kreativní přístup k transformaci celého areálu – v kontextu místa i historie – včetně možnosti doplnění o novostavby. Preferovaným tématem bude návrh galerie pro umístění Slovanské epopeje Alfonze Muchy.
Doplňková úloha bude věnovaná námětům pro okamžité využití existujících budov jako nulté etapy před zahájením postupné přeměny.

–––

SmolíkBrankovFiala

Revitalizace Obchodního náměstí v Praze 12 – Modřanech
Komplexní úpravy náměstí a přilehlých prostor jednoho z místních center Prahy 12. Místo dnes trpí vrstvami a pozůstatky minulých dob a pro svou rehabilitaci potřebuje radikálnější zásahy. Bude nutné se rozhodnout, co je dobré a může fungovat v novém kontextu a co naopak je nutné z místa, pro novou kvalitu, odstranit. Formou vhodných dostaveb pak budeme formovat nové veřejné prostory. Vzhledem k vazbám centra na širší okolí se budeme nejdříve věnovat konceptu urbanistickému a správné volbě funkční náplně objektů, která má synergii pro správnou funkci veřejného prostoru.  Ve druhé fázi pak budeme řešit architektonický návrh stěžejních budov a parteru. Je očekáván kreativní přístup s nalezením nové atraktivní vize místního centra. Jde o reálné zadání ve spolupráci s městskou částí.

–––

Mistrovský atelier ADNS / Dvořák – Němec – Vaněk

V blízké době, po dobudování dopravní infrastruktury dojde k velkému rozvoji levého břehu Vltavy na smíchovské straně. Zadáním našeho atelieru je úzký břeh mezi západní stranou přístavu a Strakonickou ulicí. Místo určené k výstavbě nekonvenčního bydlení, ateliérů, uměleckých hubů. Stavební parcela je ovlivněna povodňovou situací, blízkostí přístavu a i frekventované komunikace. Nabízí však krásné výhledy přes vodu na vyšehradskou skálu a romantiku osobního přístavu. Výsledkem spolupráce v našem atelieru bude urbanistické řešení pozemku a architektonické ztvárnění nových trendů současného života.

 

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2023/2024 (zaměření ochrana a obnova památek.)

–––

DaďaTichý PodrackýBurgetová

LEDÁRNY BRANÍK: historie a budoucnost.
Bývalý průmyslový areál Branických Ledáren je výzvou, jak zhodnotit potenciál jeho historických staveb, které mají specifický charakter daný jejich původním účelem. Arel se nachází v atraktivní poloze na pravém břehu Vltavy a disponuje výbornou dopravní dostupností.
Předmětem zadání bude nalézt atraktivní a současně smysluplné využití celého areálu. Cílem práce je prověřit možnosti arelu a vytvořit originální, silné a koncepční řešení. Předpokládáme citlivou rekonstrukci původních staveb se vstupem nových struktru ve zcela současném pojetí. Kontrast nového a starého, řešení jejich vzájemných vztahů. Úcta a pokora k původnímu, vize a odvaha směrem k novému.

Doplňkovou úlohou bude soutěž na Vodní prvek na náměstí v Holicích
Účelem soutěže je předložit řešení části náměstí T. G. Masaryka s návrhem ústředního vodního prvku. Náměstí TGM je přirozeným centrem města a stěžejním veřejným prostorem pro jeho obyvatele a návštěvníky. Návrh by měl esteticky i funkčně zkvalitnit užívání prostoru náměstí – měl by být nadčasovým elementem, provedený v trvanlivém a odolném provedení, je nutné počítat s bezprostředním kontaktem veřejnosti. Vodní prvek by se měl svým výtvarným řešením vázat k historii a identitě města.

Ateliér je určený přednostně pro studentky a studenty se zaměřením na Ochranu a obnovu památek, a pro všechny další zájemce o téma „Staré a Nové“.

 

Témata ateliérů ADM1 – zimní semestr 2023/2024

Nabízíme příležitost rozvíjet nejen Vaše jazykové schopnosti, ale také multikulturní poznání a zkušenosti s návrhem sdílené architektury! Studio je vedeno se záměrem propojení českých a zahraničních studentů, jejich kultur a architektonických dovedností (bude vedeno v AJ s podporou v češtině) – těšíme se na Vás!!

–––

Maio Bohatý

BUILDING COMMUNITY / BUDOVÁNÍ KOMUNITY

ENG
CO-HOUSING, CO-LIVING, CO-WORKING
The ambition and main goal of the semester would be to develop siutable principles of sharing space.
BUILDING COMMUNITY is a field of practices directed toward the creation or enhancement of community among individuals within a close regional area (such as a neighbourhood) or people with a common need or interest. It is often based on the principles of SHARING the same interests under the fields of community housing, community living, community work or community development. For that reason this semester we will work in 3 main topics as: Co-living, Co-Working & Co-Housing!
We believe that together – sharing knowledge and experience – this will be an opportunity to enhance your social, cultural and architectural background !

CZ 
CO-HOUSING, CO-LIVING, CO-WORKING
Cílem semestru bude rozvíjet odpovídající možnosti a principy sdílené architektury ve společnosti.
BUDOVÁNÍ KOMUNITY je oblast postupů zaměřených na vytváření nebo posilování komunity mezi jednotlivci v blízkém okolí nebo regionu (např. sousedství) nebo mezi lidmi se společnou potřebou či zájmem. V architektuře je tato činnost založena na principech SDÍLENÍ stejných zájmů v oblasti komunitního bytového bydlení, komunitních domů, komunitní práce nebo komunitního rozvoje větších celků. Z tohoto důvodu budeme v tomto semestru pracovat ve 3 hlavních tématech jako: Co-living, Co-Working & Co-Housing!

 

 

–––––––––––––––––––––

 

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X