Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Charakteristika obsahu předmětu

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v oblasti architektonické tvorby, urbanismu, typologie a technických předmětů v bakalářském stupni studia. Tématy ateliéru AMG1 jsou rozvoj a regenerace vystavěného prostředí cestou rekonstrukcí, přestaveb, konverzí a dostaveb urbánních enkláv, nevyužitých průmyslových areálů i lokalit stavebně-historického odkazu. Společné pro všechna témata je východisko veřejného prostoru, náhled urbánní komunikace, udržitelný rozvoj jako inherentní téma rozvoje vystavěného prostředí a prostorové (nikoliv objemové) pojetí architektury.

Vedle vlastního tématu a úlohy studenti v předstihu – zpravidla do poloviny listopadu – zpracují ještě tzv. vedlejší úlohu. Ta zpravidla spočívá v řešení předstihového, z hlediska realizace časově a finančně nenáročného využití vybrané části zadaného území.

Do výuky se zapojují i učitelé z katedry 124 – konstrukcí pozemních staveb – a (podle možností) z katedry 126 – ekonomiky a řízení stavebnictví: v blocích tematických seminářů se studenti seznámí mimo jiné s ekonomickým, legislativním a realizačním rámcem rozvoje vystavěného prostředí. Dále se studenti seznámí se pokročilými technologiemi, uplatňujícími se při navrhování architektury a staveb, zejména s technologií virtuální reality. Poznatky, získané v tematických seminářích studenti bezprostředně uplatní v ateliérové práci.

Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu

Cílem předmětu je posun znalostí, kompetencí a chápání architektonického řemesla, které studenti nabyli studiem na bakalářském stupni, na úroveň vyspělého, komplexního, ve všech polohách fundovaného přístupu k architektuře i urbanismu. Znalosti a dovednosti studentů v oboru architektonické tvorby se zásadně přiblíží etalonu nejlepší současné mezinárodní praxe.

Systematicky bude rozvinuta schopnost studentů zpracovat analýzu architektonické úlohy, zakotvenou v předchůdném porozumění úloze, která vyhodnotí lokalitu a širší vztahy v území i ve společenském a kulturním kontextu, hodnoty, limity, omezení a SWOT v komplexu souvislostí. Analytická fáze nejen poskytuje východiska řešení úlohy: analytický pohled se prolíná navzájem ve zpětných vazbách s formulací konceptu a principů komplexního architektonického návrhu. Koncept řešení bude zpracován ve formě kresebných skic a pracovních prostorových modelů. Naváže rozpracování konceptu v komplexním architektonickém řešení ve všech kategoriích náhledu, které se uplatnily již v analytické poloze a které jsou předpokladem realizace architektury, včetně jejího konstrukčního řešení, energetického a materiálového řešení a řešení pohody mikroklimatu v kontextu životního cyklu stavebního díla.

Interiér stejně jako venkovní prostor, navazující na budovy, nejsou dodatečnou úlohou – jsou nedílnou součástí architektury.

Studenti zvládnou základy ekonomiky a řízení stavebnictví, naučí se uvažovat o rozvoji vystavěného prostředí v souvislostech ekonomických, legislativních i realizačních.

V provozu ateliéru je rozvíjena schopnost studentů formulovat odborný názor, presentovat stanoviska a řešení v rozpracovanosti i finální řešení a obhajovat je v diskusi se spolužáky stejně jako s učitelem. Studenti si osvojí základy využití pokročilých technologií architektonického navrhování, jmenovitě technologií virtuální a rozšířené reality.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Michal Šourek
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí: osmi až desetihodinové ateliérové výuky a navazujícího dvou až čtyřhodinového bloku tematických seminářů.

Orientační časový rozvrh ateliérové výuky během semestru:
(1–3) Přípravná a analytická fáze
(1–5) Formulace konceptu, zpracování modelů
(5–9) Rozpracování konceptu
(10–12) Finální zpracování 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu v rozsahu alespoň 2x za semestr.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Předmět AMG1 je bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Text přednášek Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje (dostupné zde: sourek_verejny_prostor_v_kontextu_UR) a Architektura v moderní době: Hledání veřejného prostoru (dostupné zde: hledani_verejneho_prostoru_sourek)

Aténská charta 2003, (chytrá, udržitelná města)

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení, 2015 (v modifikované podobě je použitelná pro všechny typologické druhy),

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030, Úřad vlády ČR 2016

Další publikace o současné architektuře a o teorii architektury (knihovna Katedry architektury, NTK)
Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail, apod.)
Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2021/2022 (pro zaměření A+S)

–––

ŠourekSvatoš – Žďára (K124)

Akademický okrsek v Praze – Dejvicích

Rozvoj a oživení veřejného prostoru, dostavba kampusu.

–––

ŠmolíkZykan – Gattermayerová (K124)

Revitalizace vnitrobloku kolem kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí

Komplexní řešení přestavby vnitrobloku domů vymezených ulicemi Trojická, Pod Slovany, Plavecká a Vyšehradská na Novém Městě v Praze 2.

Cílem je definování nového využití prostoru a staveb včetně možnosti náhrady stávajících administrativních a skladových objektů soudobou stavební intervencí s primárně obytnou funkcí. Součástí řešení bude i začlenění okolí fary a barokního kostela Nejsvětější Trojice do podrobného řešení parteru celého území.

–––

ŠenbergerPustějovský – Hájek P. (K124)

BÝVALÉ PAPÍRNY VE VRANÉM N/V
Revitalizace deprivované lokality: Přeměna průmyslového brownfieldu v plnohodnotný prostor s udržitelným mixem funkcí. Úkolem je analýza relativně přesně vymezeného území, nalezení nových urbanistických souvislostí a návrh nového využití spolu s rozumným zachováním stávajících průmyslových objektů.

–––

SmolaKalivodaStark – Novák (K124)

1) Architecture Student Contest Saint-Gobain – Varšava

V našem ateliéru již tradičně zadáváme mezinárodní soutěž zaměřenou na udržitelnou architekturu Architecture Student Contest Saint-Gobain (dříve Multicomfort House Saint-Gobain). Po předchozích ročnících v Astaně, Madridu, Miláně, Dubaji, či Paříži se letos přesouváme nám výrazně blíže – do polské Varšavy.

Úkolem letošního ročníku je Vám blízké téma – studentské bydlení. Soutěžní zadání skýtá dva dílčí úkoly. Jedním je novostavba s 250 ubytovacími jednotkami v pasivním standardu a druhým je v koncepční rovině řešená přestavba památkově chráněného objektu továrny, jež je součástí řešeného území, na komunitní centrum. Důraz je kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické a technické.

Zadání je určené pro týmovou práci ve dvojicích. A závěrem trocha motivace: naši studenti se v této soutěži pravidelně umisťují na předních příčkách.

2) Kampus ČVUT Dejvice

V našem ateliéru standardně zadáváme širší urbanistické řešení se studií vybraných objektů dopracovaných až po stavebně konstrukční detail.

Úkolem alternativního letošního zadání je vám opět blízké téma, revitalizovat Kampus na evropskou úroveň. Koncipovat ideální generel soudobého akademického prostředí, doplnit nové objekty, dopravní řešení, zeleň, vodní prvky.

Vypracovat studii studentských kolejí nové generace podle vašich představ, v pasivním standardu.  Dále studii hromadných garáží.

Důraz je kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické a technické.

Zadání je určené pro jednotlivce.

–––

SmolíkBrankov – Fiala (K124)

Revitalizace území bývalých Modřanských strojíren v Praze 12 – Komořanech do podoby nového centra této městské části

Jedná se o zásadní úpravy dnešního transformačního území – vytvoření vize nového fungujícího centra lokality ve vazbě na Komořanské náměstí. Území se má otevřít veřejnosti v logických krocích postupné konverze do zcela nové podoby. Je vhodné zohlednit územní studii rozvoje Komořan a více v detailu řešit urbanismus místa, atraktivní skladbu objektů i architekturu adekvátní lokálnímu centru. Je třeba navrhnout parter, uliční prostory a veřejná prostranství při zohlednění výchozího stavu a postupné realizace přeměny.

V detailu se dále zaměříme na vestavbu vícepodlažního polyfunkčního objektu – novostavby v místě stávajícího bloku dožilých hal na půdorysu cca 70×45 m event. v rozšířené variantě na půdorysu 150×45 m. Vycházejíce z okolního původně industriálního prostředí je třeba dát místu novou energii a řád.

Mistrovský atelier ADNS / Petr Dvořák – Martin Němec – Vaněk

Demolice, či zásadní konverze, dostavba a přeměna Kongresového centra v Praze a jeho přímého okolí

Nová urbanizace a nový pohled na ambici tohoto místa s jedinečným napojením na centrum metropole a pohled na Pražský hrad. V diskuzi nad zadáním úkolu a správným zvolením funkce a služebnosti budov má začít komunikace o každé stavbě. V prvním semestru se budeme věnovat především urbanizaci místa, dopravě a vzájemným souvislostem jednotlivých domů.

Stavba domu je  hlavní disciplína architektury.  Architekt absolvent musí po škole v nejkratší prodlevě projít touto disciplínou. Disciplínou, která není jednoduchá a vyžaduje stálé zdokonalování, poznání v současnosti technologií i odkazu minulosti. Být u zrodu domu jako konceptu, pochopit složitost projednání domu s úřady, tedy jeho potvrzení a v neposlední řadě být aktivně účasten na prováděcí dokumentaci a pochopit souvislosti stavebních  plánů i v samotné výstavbě. Tedy poznat stavbu z blízka. Současné směřování, kdy se architekti  této disciplíny obávají a hledají cestu bez úskalí neuznáváme.

Chceme poznat ty, kteří chtějí být při tom a přijmout toto poslání. Poznejte to s námi. Martin Němec a Petr Dvořák.

––––

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2021/2022 (pro zaměření Ochrana a obnova památek)

–––

KroftováFránekSkála – Tej (Kloknerův ústav)

Obnova, revitalizace a dostavba objektu Nádraží Vyšehrad

Záměrem zadání  je vytvoření koncepčního řešení s novým využitím historického objektu nádraží Vyšehrad jako galerie se stálou expozicí (bude upřesněno v podrobném zadání). Návrh rekonstrukce bude respektovat architektonický výraz stávající stavby včetně konstrukcí.

Součástí zadání bude návrh řešení dostavby v typologické a provozní návaznosti na zvolené využití nového komplexu s dalšími navazujícími provozy občanské vybavenosti (přednáškový či konferenční sál, studovna, bistro atd.) v souladu s okolním prostředím.

Zadání svým rozsahem předpokládá pochopení a reflexi stavebně konstrukčních historických a památkových souvislostí s vazbou na součastnost.

 

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2021/2022 (pro Erasmus)

–––

Maio – Bohatý

ADM 1 magisterský ateliér v angličtině (Erasmus program) 

…WHAT’S NEXT? – Rethinking the Moravian villages after the tornado
With the collaboration of OBNOVA21.cz initiative, local municipalities and Czech Chamber of Architects, we will have a look at the catastrophic tornado occurrence at the Moravian region occurred in June 2021. Such a huge inconvenience offers also new possibilities, let’s take it as an opportunity and re-define the “ Moravian Village” from the widest urban context towards the tiniest details – such as public spaces, local community and heritage support, current village house design and much more…
This is an opportunity to be a piece of the jigsaw – helping people from Moravian villages to restart their lives – upgrading the living habits and its tiny details around us could help local people move over and profit from a “New Moravian Village” which we wish could grow in an example for such a catastrophic incident solution…

 …CO DÁL? – Obnova moravských vesnic po ničivém tornádu 

Ve spolupráci s iniciativou OBNOVA21.cz, místními obcemi, Českou komorou architektů a dalšími se podíváme na okolnosti katastrofického tornáda, které poničilo několik obcí na jižní Moravě v červnu 2021. Velká katastrofa takového rozsahu ale nabízí i velkou příležitost – pojďme se společně podívat na možnost pomoci postiženým obcím, lidem opravit jejich poničené vesnice a životy a obnovit „Moravskou vesnici“ od nejširšího urbanistického kontextu až po nejmenší detaily – veřejná prostranství, podpora místní komunity a bohatství regionu, návrh nového řešení typického vesnického stavení a nejen to….
Toto je příležitost stát se jedním z těch, kteří přispějí svou pomocí lidem z Moravských vesnic restartovat své životy – zlepšení jejich bezprostředního okolí a návyků může místním pomoci přenést se přes tuto katastrofu a profitovat z „Nové Moravské vesnice“, jejíž nová podoba se doufejme stane příkladem pro řešení podobných událostí..

 

X