Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Charakteristika obsahu předmětu

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v oblasti architektonické tvorby, urbanismu, typologie a technických předmětů v bakalářském stupni studia. Tématy ateliéru AMG1 jsou rozvoj a regenerace vystavěného prostředí cestou rekonstrukcí, přestaveb, konverzí a dostaveb urbánních enkláv, nevyužitých průmyslových areálů i lokalit stavebně-historického odkazu. Společné pro všechna témata je východisko veřejného prostoru, náhled urbánní komunikace, udržitelný rozvoj jako inherentní téma rozvoje vystavěného prostředí a prostorové (nikoliv objemové) pojetí architektury.

Vedle vlastního tématu a úlohy studenti v předstihu – zpravidla do poloviny listopadu – zpracují ještě tzv. vedlejší úlohu. Ta zpravidla spočívá v řešení předstihového, z hlediska realizace časově a finančně nenáročného využití vybrané části zadaného území.

Do výuky se zapojují i učitelé z katedry 124 – konstrukcí pozemních staveb – a (podle možností) z katedry 126 – ekonomiky a řízení stavebnictví: v blocích tematických seminářů se studenti seznámí mimo jiné s ekonomickým, legislativním a realizačním rámcem rozvoje vystavěného prostředí. Dále se studenti seznámí se pokročilými technologiemi, uplatňujícími se při navrhování architektury a staveb, zejména s technologií virtuální reality. Poznatky, získané v tematických seminářích studenti bezprostředně uplatní v ateliérové práci.

Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu

Cílem předmětu je posun znalostí, kompetencí a chápání architektonického řemesla, které studenti nabyli studiem na bakalářském stupni, na úroveň vyspělého, komplexního, ve všech polohách fundovaného přístupu k architektuře i urbanismu. Znalosti a dovednosti studentů v oboru architektonické tvorby se zásadně přiblíží etalonu nejlepší současné mezinárodní praxe.

Systematicky bude rozvinuta schopnost studentů zpracovat analýzu architektonické úlohy, zakotvenou v předchůdném porozumění úloze, která vyhodnotí lokalitu a širší vztahy v území i ve společenském a kulturním kontextu, hodnoty, limity, omezení a SWOT v komplexu souvislostí. Analytická fáze nejen poskytuje východiska řešení úlohy: analytický pohled se prolíná navzájem ve zpětných vazbách s formulací konceptu a principů komplexního architektonického návrhu. Koncept řešení bude zpracován ve formě kresebných skic a pracovních prostorových modelů. Naváže rozpracování konceptu v komplexním architektonickém řešení ve všech kategoriích náhledu, které se uplatnily již v analytické poloze a které jsou předpokladem realizace architektury, včetně jejího konstrukčního řešení, energetického a materiálového řešení a řešení pohody mikroklimatu v kontextu životního cyklu stavebního díla. 

Interiér stejně jako venkovní prostor, navazující na budovy, nejsou dodatečnou úlohou – jsou nedílnou součástí architektury. 

Studenti zvládnou základy ekonomiky a řízení stavebnictví, naučí se uvažovat o rozvoji vystavěného prostředí v souvislostech ekonomických, legislativních i realizačních.

V provozu ateliéru je rozvíjena schopnost studentů formulovat odborný názor, presentovat stanoviska a řešení v rozpracovanosti i finální řešení a obhajovat je v diskusi se spolužáky stejně jako s učitelem. Studenti si osvojí základy využití pokročilých technologií architektonického navrhování, jmenovitě technologií virtuální a rozšířené reality.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Michal Šourek
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí: osmi až desetihodinové ateliérové výuky a navazujícího dvou až čtyřhodinového bloku tematických seminářů.

Orientační časový rozvrh ateliérové výuky během semestru:
(1–3) Přípravná a analytická fáze
(1–5) Formulace konceptu, zpracování modelů
(5–9) Rozpracování konceptu
(10–12) Finální zpracování 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu v rozsahu alespoň 2x za semestr.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Předmět AMG1 je bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Text přednášek Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje (dostupné zde: sourek_verejny_prostor_v_kontextu_UR) a Architektura v moderní době: Hledání veřejného prostoru (dostupné zde: hledani_verejneho_prostoru_sourek)

Aténská charta 2003, (chytrá, udržitelná města)

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení, 2015 (v modifikované podobě je použitelná pro všechny typologické druhy),

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030, Úřad vlády ČR 2016

Další publikace o současné architektuře a o teorii architektury (knihovna Katedry architektury, NTK)
Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail, apod.)
Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2020/2021

Šourek – Svatoš

Akademický okrsek v Praze – Dejvicích

Rozvoj a oživení veřejného prostoru, dostavba kampusu.

Kročák – Novotná

Revitalizace brownfieldu v centru Českých Budějovic – zástavba bytovými domy s občanskou vybaveností“

Tématem ateliéru je návrh revitalizace jednoho bloku s prolukou v Českých Budějovicích, který je dlouhodobě devastován po vybourání původních opravárenských hal stáčírny sodovek Pelikán a po demolici areálu Masokombinátu. Zadávaná úloha je uchopitelné velikosti s důrazem na ideu, koncept řešení a návrh celkového urbanistického řešení, na vztah řešených objektů k okolí, vlastní prostorovou strukturu nové zástavby, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Cílem semestrální práce bude zároveň nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby, pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce) jako otevřená prostorová struktura inspirovaná a ověřovaná fyzickým konceptuálním modelem.

Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení, na kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Šenberger – Pustějovský

Nákladové nádraží Žižkov – nové využití a dostavba

Dokonale přizpůsobivá meziválečná budova s kompletním železobetonovým skeletem (hřibové stropy) nabízí „startovní čáru“ pro kreativní využití a dostavbu.

Lokalita: Aktuálně dramaticky diskutovaná městská rozvojová plocha – železniční brownfield bývalého Nákladového nádraží – v rozsahu desítek hektarů ležící mezi Olšanskými hřbitovy a parkem Židovské pece je vymezena ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Ve středu území, v kontaktu s ulicí Jana Želivského stojí impozantní třípodlažní budova skladiště tvaru U, s delší stranou dlouhou 355m, šířky 90m a s vnitřním dvorem plným kolejí šířky 45m. Území v atraktivní městské poloze v blízkosti metra a v doteku širšího centra města je dnes využíváno jako neorganizované volné plochy, skladiště a pro pomocné městské funkce.

Vymezení řešeného území: Předmětem zadání je především konverze vlastní budovy nádraží včetně vnitřních otevřených ploch s nezbytným okolím – minimálně k ulici Jana Želivského.

Stavební program: Konverze a dostavba rozměrné industriální budovy určené pro bydlení, práci, kulturu i obchod. Nové funkce vložené do budovy budou v relaci s náplní dvora a se stávající žb konstrukcí (vše od kultury přes obchod, práci až k bydlení). V dostavbách a nástavbách budovy se dají očekávat především funkce bytové a administrativní. Součástí návrhu bude i řešení dopravy – pěší, automobilové a dopravy v klidu pro navrženou funkční náplň.

Smola – Kalivoda – Brotánek – Stark – Novák

Ateliér udržitelné, energeticky efektivní architektury

Stejně jako v uplynulých létech, kdy se naši studenti umístili na předních místech v mezinárodní soutěži “Multikomfortní dům“ (Astana, Brest, Madrid, Dubaj, Milano, dosud nevyhodnocená Paříž), je náplní ateliéru obdobné zadání. Tentokrát se tematicky vracíme domů.

Studenti vypracují v týmech po dvojicích koncept udržitelné „chytré městské části“ v Židlochovicích – Líchy o rozloze 3 hektary pro několik set obyvatel. S důrazem na komunitní příležitosti, energetické úspory, hospodaření s pitnou a odpadní vodou, využití obnovitelných zdrojů.

Jedná se o reálný projekt, který se bude realizovat ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Nejlepší ateliérové týmy se budou moci zúčastnit soutěže vypsané po novém roce. V místě bude uspořádána výstava studentských prací.

Kopřiva – Gleich – Vočková

Rozvojové volnočasové území Džbán – Praha 6

Stávající dožívající přírodní koupaliště v těsném sousedství přírodní lokality Divoká Šárka nabízí při návrhu jeho rozvoje unikátní možnost revitalizace koupaliště s doplněním celoročně využívaných liniových tratí a návrhem kryté sportovní vybavenosti pro spádovou oblast Prahy 6 a studenty, kteří na FTVS UK postrádají plavecké bazény doplněné pro vrcholový sport veslařskými trenažery, krytým wellness centrem pro možné společné využití s veřejností a přechodným ubytováním. Architekturu objektů v těsném kontaktu s vodní nádrží je třeba vhodně situovat ve vazbě na přístupy od MHD a najít vhodný prostor pro dopravu v klidu i pro přesahující části rozvojového území. V této souvislosti se může dlouhodobě jednat i o využití části přilehlé tramvajové vozovny. Rozsah příloh je v rozsahu požadavku na SSS, tedy polyfunkční soubor staveb.

Smolík – Brankov

Moderní zásahy v transformačním území bývalých Modřanských strojíren v Praze 12 – Komořanech

V úvaze jsou dvě varianty zadání, podle zájmu studentů o konkrétní variantu může být výběr zúžen na jednu z nich:

Vestavba vícepodlažního polyfunkčního objektu – novostavby v místě stávajícího bloku dožilých hal na půdorysu 70x45m event. v rozšířené variantě na půdorysu 150x45m. Vycházejíce z okolního industriálního prostředí je třeba dát místu novou energii. Jde o stěžejní místo centra Komořan ve vazbě na revitalizované Komořanské náměstí, na nové obchodní plochy v okolí a na uvažovaný páteřní bulvár územím s novou tramvajovou dopravou.

Konverze bývalé kotelny modřanských strojíren včetně vhodně řešených dostaveb. Jde o robustní industriální objekt meziválečného období, který má svou kvalitu a zaslouží si novou vhodnou funkci. V místě má podle územní studie Komořan vzniknout malé lokální centrum. Na dominantní upravený objekt bývalé kotelny bude v návrhu navazovat zástavba areálu bytových domů. Bude třeba zohlednit blízkost železniční trati i plánovaného obchvatu Komořan (Nové Komořanské).

Kroftová – Pošmourný

Obnova a revitalizace historického areálu

Cílem návrhu je vytvoření prostředí pro novou funkci historického objektu (mlýna u obce Horní Bukovina u Mnichova Hradiště nebo pivovaru v obci Chýnov u Tábora) a přilehlého areálu při respektování historických částí a konstrukcí. Součástí zadání bude návrh urbanistického řešení stavební parcely a jejího nejbližšího okolí, příp. návrh na vytvoření nových veřejných prostorů a drobných novostaveb.

Doplňková úloha bude zaměřená na pochopení stavebně konstrukčních historických a památkových souvislostí.

Bohatý – Maio

ADM 1 magisterský ateliér v angličtině (Erasmus program) 

“Shaping the Light”

The proposal is to rethink Brokis areal – Sídliště Janštejn 39. Generally we took this to create a general vision and task for students, including learning about Czech design history and architecture.

As an examples:
New museum of LIGHT, New areal/landscape, exteriors or/and small utilities, New supportive buildings for future development, New guided tours and hostel for tourism

“Tvarování světla“

Předmětem návrhu bude přestavba/doplnění areálu výrobce skla a svítidel – firmy Brokis – Sídliště Janštejn 39.

Obecně jsme to zvolili toto zadání pro vytvoření silné vize a kvalitní úlohy pro studenty, včetně poučení o historii českého designu a architektury.

Jako příklady:
Nové muzeum SVĚTLA, Nový areál/členění parteru, exteriéry nebo malé intervence v rámci propojení interiéru/exteriéru, Nové podpůrné budovy jako součást areálu pro budoucí rozvoj, nové funkce apod, Nové komentované prohlídky a hostel/krátkodobé ubytování pro podporu cestovního ruchu v rámci areálu firmy

X