Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Charakteristika obsahu předmětu

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v oblasti architektonické tvorby, urbanismu, typologie a technických předmětů v bakalářském stupni studia. Tématy ateliéru AMG1 jsou rozvoj a regenerace vystavěného prostředí cestou rekonstrukcí, přestaveb, konverzí a dostaveb urbánních enkláv, nevyužitých průmyslových areálů i lokalit stavebně-historického odkazu. Společné pro všechna témata je východisko veřejného prostoru, náhled urbánní komunikace, udržitelný rozvoj jako inherentní téma rozvoje vystavěného prostředí a prostorové (nikoliv objemové) pojetí architektury.

Vedle vlastního tématu a úlohy studenti v předstihu – zpravidla do poloviny listopadu – zpracují ještě tzv. vedlejší úlohu. Ta zpravidla spočívá v řešení předstihového, z hlediska realizace časově a finančně nenáročného využití vybrané části zadaného území.

Do výuky se zapojují i učitelé z katedry 124 – konstrukcí pozemních staveb – a (podle možností) z katedry 126 – ekonomiky a řízení stavebnictví: v blocích tematických seminářů se studenti seznámí mimo jiné s ekonomickým, legislativním a realizačním rámcem rozvoje vystavěného prostředí. Dále se studenti seznámí se pokročilými technologiemi, uplatňujícími se při navrhování architektury a staveb, zejména s technologií virtuální reality. Poznatky, získané v tematických seminářích studenti bezprostředně uplatní v ateliérové práci.

Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu

Cílem předmětu je posun znalostí, kompetencí a chápání architektonického řemesla, které studenti nabyli studiem na bakalářském stupni, na úroveň vyspělého, komplexního, ve všech polohách fundovaného přístupu k architektuře i urbanismu. Znalosti a dovednosti studentů v oboru architektonické tvorby se zásadně přiblíží etalonu nejlepší současné mezinárodní praxe.

Systematicky bude rozvinuta schopnost studentů zpracovat analýzu architektonické úlohy, zakotvenou v předchůdném porozumění úloze, která vyhodnotí lokalitu a širší vztahy v území i ve společenském a kulturním kontextu, hodnoty, limity, omezení a SWOT v komplexu souvislostí. Analytická fáze nejen poskytuje východiska řešení úlohy: analytický pohled se prolíná navzájem ve zpětných vazbách s formulací konceptu a principů komplexního architektonického návrhu. Koncept řešení bude zpracován ve formě kresebných skic a pracovních prostorových modelů. Naváže rozpracování konceptu v komplexním architektonickém řešení ve všech kategoriích náhledu, které se uplatnily již v analytické poloze a které jsou předpokladem realizace architektury, včetně jejího konstrukčního řešení, energetického a materiálového řešení a řešení pohody mikroklimatu v kontextu životního cyklu stavebního díla.

Interiér stejně jako venkovní prostor, navazující na budovy, nejsou dodatečnou úlohou – jsou nedílnou součástí architektury.

Studenti zvládnou základy ekonomiky a řízení stavebnictví, naučí se uvažovat o rozvoji vystavěného prostředí v souvislostech ekonomických, legislativních i realizačních.

V provozu ateliéru je rozvíjena schopnost studentů formulovat odborný názor, presentovat stanoviska a řešení v rozpracovanosti i finální řešení a obhajovat je v diskusi se spolužáky stejně jako s učitelem. Studenti si osvojí základy využití pokročilých technologií architektonického navrhování, jmenovitě technologií virtuální a rozšířené reality.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Michal Šourek
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí: osmi až desetihodinové ateliérové výuky a navazujícího dvou až čtyřhodinového bloku tematických seminářů.

Orientační časový rozvrh ateliérové výuky během semestru:
(1–3) Přípravná a analytická fáze
(1–5) Formulace konceptu, zpracování modelů
(5–9) Rozpracování konceptu
(10–12) Finální zpracování 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu v rozsahu alespoň 2x za semestr.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Předmět AMG1 je bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Text přednášek Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje (dostupné zde: sourek_verejny_prostor_v_kontextu_UR) a Architektura v moderní době: Hledání veřejného prostoru (dostupné zde: hledani_verejneho_prostoru_sourek)

Aténská charta 2003, (chytrá, udržitelná města)

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení, 2015 (v modifikované podobě je použitelná pro všechny typologické druhy),

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030, Úřad vlády ČR 2016

Další publikace o současné architektuře a o teorii architektury (knihovna Katedry architektury, NTK)
Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail, apod.)
Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2022/2023 (pro zaměření A+S)

–––

ŠourekSvatoš – Bahdanovich – Fiala (K124)

Etapová přestavba halových laboratoří fakult Elektrotechnické a Strojní, která vyřeší – vedle zásadní modernizace laboratorních funkcí – mimo jiné také sídlo Fakulty informačních technologií. Úloha bude řešena v kontextu veřejného prostoru  „kampusu“ – regenerace dejvického akademického okrsku, také v polohách ekonomických a konstrukčně-realizačních. Pracovat budeme také ve virtuální realitě, v experimentálním software Wearrecho pro instatntní navrhování architektury v prostoru, k dispozici budeme mít také technologii a prostory studia virtuální reality Virtuplex.

–––

Gleich KopřivaNěmeček – Žďára (K124)

Komunitní centrum Bubeneč

Způsob vzniku a využití řady staveb, které vznikly za éry bývalého SSSR v Praze 6, Bubenči,je v právním státě nepřijatelný a Praha 6 usiluje o změnu dosavadního přístupu. Na jedné z takových parcel by mělo vzniknout nové centrum místní občanské komunity. Program stavby je důsledně apolitický, bude kulturně sportovní a společenský.

–––

ŠenbergerPustějovský – Hájek P. (K124)

Konverze rolnického cukrovaru Lázně Toušeň

Areál cukrovaru ze druhé poloviny 19.století leží v atraktivním místě na břehu Labe, mezi zástavbou obce Lázně Toušeň a vznikajícím průmyslovým areálem.  Dodnes v dobré stavebně-architektonické kvalitě dochovaný areál slouží pro drobnou zámečnickou výrobu a často je využíván při natáčení historických filmů. Úkolem bude urbanistické řešení území mezi obytnou částí a logistickým areálem, kde rozhodujícím článkem budou zachované budovy cukrovaru, adaptované pro nové, převážně městské funkce. V území je dostatek prostory i pro novou obytnou i komerční zástavbu, navázanou jak na  místní komunikaci, tak i na nábřeží Labe, s frekventovanou cyklostezkou.

–––

ŠmolíkZykan – Gattermayerová (K124)

Revitalizace části území Císařské louky v Praze

Jachtařský klub, zázemí kempu, restaurace, ubytování, sportoviště, vše v návaznosti na dynamický rozvoj Smíchova a zvažovaná budoucí propojení.

–––

SmolíkBrankov – Stibůrková (K124) – Šilarová (K124)

Praha-Modřany – nové místní centrum

Zadáním ateliéru je revitalizace brownfieldu v okolí nově dokončené radnice městské části Prahy 12 v Modřanech. Na základě analýzy a společných úvah bude potřeba dát místu nový řád a smysl v rámci místního centra této části Modřan. Kromě základního urbanistického návrhu nové zástavby budeme v detailnějším měřítku navrhovat novostavbu polyfunkčního domu s multifunkčním sálem a městskými byty, stejně jako řešit úpravy parteru celého prostoru. 

–––

Mistrovský atelier ADNS / Petr Dvořák – Martin Němec – Aleš Vaněk

Současný urbanismus, tolik diskutovaná disciplína, jak se tvoří město, je to architektonické dogma, či svoboda architekta, nebo jen prostor mezi domy a politicko-sociální dohoda

Pojďte s námi společnou tvořivou prací navázat na toto téma z minulých školních ateliérů. Společně rozpracujeme dvě aktuální zadání – v Praze a v severočeském Ústí nad Labem.

1. Mezinárodní studentská soutěž Xella – tématem je vytvoření emotivního konceptu moderní Mariny, který by ukázal jak současným vlastníkům dotčeného pozemku, tak odpovědným osobám ve vedení Města, že je možné navrhnout a možná i někdy postavit smysluplnou a krásnou stavbu, která by nebyla vředem ve významném území v blízkosti hradu Střekova. Krásná úloha v záplavovém území Labe v souvislosti s krajinou a stavební pamětí místa. A výzva umístit se v mezinárodní soutěži. Pro více informací navštivte: https://xellasoutez.ytong.cz/

2. Dopracování čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí a v Praze 6. Místo, které se pomalými kroky blíží k opravdové realizaci a zastavění. Město, zúčastnění odborníci a především majitelé pozemků dnes stanovili rámcový program a budou očekávat názor architektů, sociologů, „place makerů“. Nabízí se jedinečná příležitost  být u vizionářského projektu, jak bude tato část Prahy vypadat. Hlavní otázka je,  jak budeme pracovat, bydlet a  pohybovat se za deset až dvacet let.  Chceme společně zaznamenat představu o budoucnosti, která nás čeká. Jak dokážeme udržet svět udržitelný, budeme si doma vařit, budeme vlastnit osobní vůz? To vše spoluvytváří budoucí domy a tedy i prostor mezi nimi, urbanismus.

Chceme poznat a pracovat s těmi, kteří chtějí být při tom a přijmout tyto výzvy. Poznejte to s námi.

––––

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2022/2023 (pro zaměření Ochrana a obnova památek)

–––

KroftováDvořák Voj.SkálaTej

Zámek Lobkovice: Revitalizace zámku a přilehlého areálu

Zámecký areál Lobkovice v Neratovicích se nachází na břehu řeky Labe v sousedství atraktivní cyklostezky. Zámek je v současné době nevyužíván a přilehlý zámecký areál slouží majitelům pro pořádání workshopů, svateb nebo komunitních událostí. Projekt revitalizace zámeckého areálu se v první části semestru zaměří na analýzu využití celého areálu a návrh řešení vnitřního dvora uzavřeného mezi objekty a napojení na turistickou trasu. Ve druhé části projektu bude podrobněji řešena samotná budova zámku, adaptovaná pro nové funkce – kulturní, společenské a bydlení.

Součástí prací bude analýza historických dokumentů, terénní průzkum a řešení dílčích stavebně technických problémů (např. odvlhčení budovy, statika stropních konstrukcí, návrh a posouzení nových konstrukcí a koncepce TZB apod.).

––––

Témata ateliérů AMG1 (ADM1) – zimní semestr 2022/2023 (pro Erasmus)

–––

Maio – Bohatý

COME TO LISBON WITH US! The new Audio-Visual Campus!

NOVÝ AUDIO & VIDEO KAMPUS V LISABONU

Cílem semestru bude revitalizace lokality v samém centru hlavního města Portugalska – Lisabonu a jeho rychle se rozvíjejících území určených k novému využití – v našem případě Nové audio-vizuální centrum. Úkolem bude dle zadaných kritérií vytvořit novou Lisabonskou “Video knihovnu” a to za pomoci konverze stávající historické budovy + návrh nového rezidenčního objektu.  Myšlenkou je propojení historie Lisabonu s novými principy nejen architektury, ale také definování nového životního stylu – propojení nového rezidenčního bydlení s audio-vizuální centrem a jeho okolím, včetně okolních ulic a v přímé návaznosti nově vznikajících budov od věhlasných architektů jako je (zatím jen návrh) od Alejandro Aravena nebo již dokončené EDP Headquarters od Aires Mateuse. Revitalizace Lisabonského nábřeží probíhá již více než 2 desetiletí jejíž součástí jsou také projekty od architektů jako jsou Amanda Levete, Santiago Calatrava, Alvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, Carrilho da Graca a mnoho dalších!! Toto je příležitost rozvíjet nejen Vaše jazykové schopnosti, ale také multikulturní poznání a zejména zkušenosti s návrhem v kontextu již existující světové architektury!   Studio je vedeno se záměrem propojení českých a zahraničních studentů, jejich kultur a architektonických dovedností (bude vedeno v AJ s podporou v češtině) – těšíme se na Vás!!

THE NEW CAMPUS FOR AUDIO & VIDEO IN LISBON

The ambition and main goal of the semester would be to revitalize an area located in Lisbon City Centre for the new Lisbon Video & Audio Vision Center. The task is to create the new Lisbon Video Library, with the renovation of an existing building, and additionally to design a new residential building, which would combine private and co-living residence for resident artists &/or investigators. Together with the Campus, the exterior spaces would be designed to connect the existing city to the future building drafted by Alejandro Aravena and the existing EDP Headquarters from Aires Mateus. Lisbon river embankment is being revitalized since last decades, with projects from Amanda Levete, Santiago Calatrava, Alvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, Carrilho da Graca and to many others. This will be an opportunity to enlarge your cultural and architectural background!

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X