Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v bakalářském stupni-v oblasti architektonické tvorby, typologie, technických předmětů, TZB a prezentace rozpracovanosti i finální podoby navrhovaného řešení.
Tématy ateliéru AMG1 jsou rekonstrukce, dostavby historických areálů, konverze a ochrana nevyužitých průmyslových areálů, energeticky úsporné stavby v konceptu trvale udržitelného rozvoje, občanské stavby.
Cílem předmětu je důsledné uplatnění analytických poznatků, znalostí a schopností v procesu architektonického návrhu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
Výuka je rozdělena do dvou částí- 8 hodinový ateliér a navazující 4 hodinový blok jednak se semináři na témata týkající se zadání jednotlivých ateliérů, jednak vymezený na tvorbu modelů.

(1-3)    Přípravná a analytická fáze

(1-5)    Formulace konceptu, zpracování modelů

(5-9)      Rozpracování konceptu

(10-12)   Finální zpracování

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
 • Ostatní literatura dle zadaného tématu

Témata ateliérů AMG1 – zimní semestr 2020/2021

Šourek – Svatoš

Inovativní koncept cenově dostupného bydlení s důrazem na udržitelnost

Ověření konceptu v návrhu stavby – souboru budov a veřejného prostoru reálného developerského projektu Radlická developera Skanska Reality; developer bude zapojen do výuky.

Kročák – Novotná

Revitalizace brownfieldu v centru Českých Budějovic – zástavba bytovými domy s občanskou vybaveností“

Tématem ateliéru je návrh revitalizace jednoho bloku s prolukou v Českých Budějovicích, který je dlouhodobě devastován po vybourání původních opravárenských hal stáčírny sodovek Pelikán a po demolici areálu Masokombinátu. Zadávaná úloha je uchopitelné velikosti s důrazem na ideu, koncept řešení a návrh celkového urbanistického řešení, na vztah řešených objektů k okolí, vlastní prostorovou strukturu nové zástavby, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Cílem semestrální práce bude zároveň nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby, pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce) jako otevřená prostorová struktura inspirovaná a ověřovaná fyzickým konceptuálním modelem.

Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení, na kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Šenberger – Pustějovský

Nákladové nádraží Žižkov – nové využití a dostavba

Dokonale přizpůsobivá meziválečná budova s kompletním železobetonovým skeletem (hřibové stropy) nabízí „startovní čáru“ pro kreativní využití a dostavbu.

Lokalita: Aktuálně dramaticky diskutovaná městská rozvojová plocha – železniční brownfield bývalého Nákladového nádraží – v rozsahu desítek hektarů ležící mezi Olšanskými hřbitovy a parkem Židovské pece je vymezena ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Ve středu území, v kontaktu s ulicí Jana Želivského stojí impozantní třípodlažní budova skladiště tvaru U, s delší stranou dlouhou 355m, šířky 90m a s vnitřním dvorem plným kolejí šířky 45m. Území v atraktivní městské poloze v blízkosti metra a v doteku širšího centra města je dnes využíváno jako neorganizované volné plochy, skladiště a pro pomocné městské funkce. 

Vymezení řešeného území: Předmětem zadání je především konverze vlastní budovy nádraží včetně vnitřních otevřených ploch s nezbytným okolím – minimálně k ulici Jana Želivského.

Stavební program: Konverze a dostavba rozměrné industriální budovy určené pro bydlení, práci, kulturu i obchod. Nové funkce vložené do budovy budou v relaci s náplní dvora a se stávající žb konstrukcí (vše od kultury přes obchod, práci až k bydlení). V dostavbách a nástavbách budovy se dají očekávat především funkce bytové a administrativní. Součástí návrhu bude i řešení dopravy – pěší, automobilové a dopravy v klidu pro navrženou funkční náplň. 

Smola – Kalivoda – Brotánek – Stark – Novák

Ateliér udržitelné, energeticky efektivní architektury

Stejně jako v uplynulých létech, kdy se naši studenti umístili na předních místech v mezinárodní soutěži “Multikomfortní dům“ (Astana, Brest, Madrid, Dubaj, Milano, dosud nevyhodnocená Paříž), je náplní ateliéru obdobné zadání. Tentokrát se tematicky vracíme domů. 

Studenti vypracují v týmech po dvojicích koncept udržitelné „chytré městské části“ v Židlochovicích – Líchy o rozloze 3 hektary pro několik set obyvatel. S důrazem na komunitní příležitosti, energetické úspory, hospodaření s pitnou a odpadní vodou, využití obnovitelných zdrojů.

Jedná se o reálný projekt, který se bude realizovat ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Nejlepší ateliérové týmy se budou moci zúčastnit soutěže vypsané po novém roce. V místě bude uspořádána výstava studentských prací.

Kopřiva – Gleich – Vočková

Rozvojové volnočasové území Džbán – Praha 6

Stávající dožívající přírodní koupaliště v těsném sousedství přírodní lokality Divoká Šárka nabízí při návrhu jeho rozvoje unikátní možnost revitalizace koupaliště s doplněním celoročně využívaných liniových tratí a návrhem kryté sportovní vybavenosti pro spádovou oblast Prahy 6 a studenty, kteří na FTVS UK postrádají plavecké bazény doplněné pro vrcholový sport veslařskými trenažery, krytým wellness centrem pro možné společné využití s veřejností a přechodným ubytováním. Architekturu objektů v těsném kontaktu s vodní nádrží je třeba vhodně situovat ve vazbě na přístupy od MHD a najít vhodný prostor pro dopravu v klidu i pro přesahující části rozvojového území. V této souvislosti se může dlouhodobě jednat i o využití části přilehlé tramvajové vozovny. Rozsah příloh je v rozsahu požadavku na SSS, tedy polyfunkční soubor staveb.

Smolík – Brankov

Moderní zásahy v transformačním území bývalých Modřanských strojíren v Praze 12 – Komořanech

V úvaze jsou dvě varianty zadání, podle zájmu studentů o konkrétní variantu může být výběr zúžen na jednu z nich: 

Vestavba vícepodlažního polyfunkčního objektu – novostavby v místě stávajícího bloku dožilých hal na půdorysu 70x45m event. v rozšířené variantě na půdorysu 150x45m. Vycházejíce z okolního industriálního prostředí je třeba dát místu novou energii. Jde o stěžejní místo centra Komořan ve vazbě na revitalizované Komořanské náměstí, na nové obchodní plochy v okolí a na uvažovaný páteřní bulvár územím s novou tramvajovou dopravou.

Konverze bývalé kotelny modřanských strojíren včetně vhodně řešených dostaveb. Jde o robustní industriální objekt meziválečného období, který má svou kvalitu a zaslouží si novou vhodnou funkci. V místě má podle územní studie Komořan vzniknout malé lokální centrum. Na dominantní upravený objekt bývalé kotelny bude v návrhu navazovat zástavba areálu bytových domů. Bude třeba zohlednit blízkost železniční trati i plánovaného obchvatu Komořan (Nové Komořanské).

Kroftová – Pošmourný

Obnova a revitalizace historického areálu

Cílem návrhu je vytvoření prostředí pro novou funkci historického objektu (mlýna u obce Horní Bukovina u Mnichova Hradiště nebo pivovaru v obci Chýnov u Tábora) a přilehlého areálu při respektování historických částí a konstrukcí. Součástí zadání bude návrh urbanistického řešení stavební parcely a jejího nejbližšího okolí, příp. návrh na vytvoření nových veřejných prostorů a drobných novostaveb.

Doplňková úloha bude zaměřená na pochopení stavebně konstrukčních historických a památkových souvislostí.

Bohatý – Maio

ADM 1 magisterský ateliér v angličtině (Erasmus program) 

“Shaping the Light”

The proposal is to rethink Brokis areal – Sídliště Janštejn 39. Generally we took this to create a general vision and task for students, including learning about Czech design history and architecture.

As an examples:
New museum of LIGHT, New areal/landscape, exteriors or/and small utilities, New supportive buildings for future development, New guided tours and hostel for tourism

“Tvarování světla“

Předmětem návrhu bude přestavba/doplnění areálu výrobce skla a svítidel – firmy Brokis – Sídliště Janštejn 39.

Obecně jsme to zvolili toto zadání pro vytvoření silné vize a kvalitní úlohy pro studenty, včetně poučení o historii českého designu a architektury.

Jako příklady:
Nové muzeum SVĚTLA, Nový areál/členění parteru, exteriéry nebo malé intervence v rámci propojení interiéru/exteriéru, Nové podpůrné budovy jako součást areálu pro budoucí rozvoj, nové funkce apod, Nové komentované prohlídky a hostel/krátkodobé ubytování pro podporu cestovního ruchu v rámci areálu firmy

X