Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2

Anotace

Ateliér tvorby – magisterský 2 je předdiplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG2 – Ateliér tvorby – magisterský 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
  [1 – 3] Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9] Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13] Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Informace

Informace k přihlašování k vedoucímu předdiplomního ateliéru a diplomové práce na katedře architektury

Přihlašování studentů na předdiplomní a současně i na diplomní projekt na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ve zkouškovm období předcházejícího semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. K formuláři je možné připojit odkaz na reference vlastních prací. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců rozhoduje o přijetí studentů do ateliéru vedoucí práce/ateliéru. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

 

Ateliéry ZS 2020/21

 

TICHÝ – DAĎA

Architektonicko-urbanistická studie řešení využití nevhodně využívaných lokalit v intravilánu města.

KNYTL – LÉDL

Architektonicko-urbanistická studie polyfunkčního území

HLAVÁČEK – LINHARTOVÁ

V sevření romantického okraje rozervaného dramatického parku „Štěpánka“ na jižním okraji Mladé Boleslavi a historické dělnické kolonie „Podchlumí“, těsně související s dálnicí Praha – Liberec se nachází území o rozloze cca 50 ha, které bylo vybráno k dalšímu plnohodnotnému rozvoji města v souvislosti s dalšími cca 100 ha územím západním směrem. Centrem zpracovávaného území je uvedený padesátihektarový pozemek okolo vršku „u staré šibenice“, kde by mělo být umístěno nové centrum rozvojového území města, obsahující všechny potřebné městské funkce, včetně bydlení, administrativy a kultury. Důležitým prvkem návrhu je to, že se nesmí jednat o  „satelit“ přiřazený náhodně ke stávajícímu městu , ale o  jeho kompaktní a strukturálně propojenou součást, možná i narušující stávající strukturu.

DVOŘÁK – ŠIKOLA

Architektonicko – urbanistická studie nové obytné čtvrti s občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími, v návaznosti na stávající obytnou zástavbu města a přírodní prostředí hor. Předpokládaná kapacita cca 200-300 bytů. Předběžná lokalita: Liberecký kraj.

ŠENBERGER – ŠOUREK

Rozvoj a obnova městských lokalit; středem pozornosti je jednak fenomén vnitřních periferií města a deprivovaných území, jednak vztah veřejného prostoru a architektonických objektů.

KOTAS – HÁJEK

Atelier je zaměřen na navrhování veřejných staveb, zejména polyfunkčních staveb pro dopravu, a to od urbanistické dimenze, přes architektonickou koncepci, až po podrobný návrh staveb a jejich architektonických detailů. Jedná se vždy o úlohy pro konkrétní lokality v České republice nebo v zahraničí s důrazem na začlenění do daného urbanistického nebo krajinného kontextu. Zaměřujeme se na stavby, jejichž architekturu výrazným způsobem ovlivňují použitá konstrukční řešení.

ŠMOLÍK – ZYKAN

Rozvoj konkrétní pražské polyfunkční lokality (předběžně např. Branické ledárny, Nuselský pivovar, Smíchov, apod…) 

HULEC – KOLÁŘ

Koncertní síň pro Prahu na Vltavské

HULEC – pro zaměření Ochrana a obnova památek:

Obnova a revitalizace historického areálu s kulturním využitím

X