Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2

Anotace

Ateliér tvorby – magisterský 2 je předdiplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG2 – Ateliér tvorby – magisterský 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
  [1 – 3] Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9] Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13] Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Informace

Informace k přihlašování k vedoucímu předdiplomního ateliéru a diplomové práce na katedře architektury

Přihlašování studentů na předdiplomní a současně i na diplomní projekt na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ve zkouškovm období předcházejícího semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. K formuláři je možné připojit odkaz na reference vlastních prací. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců rozhoduje o přijetí studentů do ateliéru vedoucí práce/ateliéru. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

 

Ateliéry ZS 2021/22

–––

DaďaTichý

1. REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V OBCI ŽILINA NA KLADENSKU
Studentská soutěž pořádaná katedrou architektury. Předmětem soutěže je návrh revitalizace veřejných prostorů v obci Žilina. Účelem soutěže je přeložit obci návrhy řešení veřejných prostorů, které umožní formulovat jejich budoucí podobu.

2. INSPIRELI – BEIRUT PORT COMPETITION

–––

KopřivaVočková / KolářDvořáková

Rozvojové volnočasové území Džbán – Praha 6
Podvyužité území koupaliště Džbán má mnohem větší rekreační a volnočasový potenciál než nabízí dnes. Studenti navrhnou podle programu předaného MČ Praha 6, urbanistický plán rozvoje území, ve kterém se umístí stavby pro zadání diplomových projektů: lezecké a squashové centrum, aquapark s 25 m bazénem, wellnesshotel, koleje FTVS UK, zimní stadion a curlingová hala a snowpark. Řešené území bude obsahovat liniové sportovní tratě a objekty zázemí koupaliště Džbán.

–––

NovotnáKročák

Revitalizace zámeckého areálu a navazujícího území v centrální části města Týn nad Vltavou
Tématem ateliéru je návrh revitalizace zámeckého areálu a navazujícího území v centrální části města Týn nad Vltavou, který je v současné době již částečně rekonstruován a přístupný veřejnosti. Aktuálně je potřeba analyzovat celé území z hlediska urbanistické koncepce a širších vztahů na okolní strukturu zástavby centra města a zároveň rozpracovat jednotlivé partie areálu s vytipováním optimální náplně, přestavby a dostavby objektů určených k řešení. Zadávaná úloha je zvladatelné velikosti s důrazem na ideu, koncept řešení a návrh celkového urbanistického řešení. Cílem semestrální práce bude zároveň nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby, pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce) jako otevřená prostorová struktura inspirovaná a ověřovaná fyzickým konceptuálním modelem. Zajímavým prvkem práce bude nalezení kontextu původní historické podoby areálu zámku s novodobým přínosem současné architektury. Důraz bude kladen na kreativitu studentů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Důležitou součástí práce bude bezprostřední kontakt se zástupci samosprávy města Týn nad Vltavou při zadání úlohy a při pravidelných konzultacích zakončených ve finále soubornou výstavou a diskuzí s veřejností.

–––

HlaváčekLinhartová

Urbanistická revitalizace areálu „Starého závodu“ Škoda Auto, a.s. Současné Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi začalo vznikat v roce 1994, kdy se malá expozice v administrativním objektu na třídě Václava Klementa, mimo vlastní závod Škoda Auto, přesunula do části přízemí objektu bývalého vedení firmy Laurin a Klement, ale již v areálu Škoda Auto a.s. V době otevření muzea pak měla expozice zhruba čtyřicet automobilových exponátů a roční návštěvnost byla okolo deseti tisíce osob. Na základě nebývalého zájmu veřejnosti se muzeum dále rozrůstalo do dalších původních výrobních prostor firmy L&K, shromažďovalo další exponáty a dosáhlo někdy kolem roku 2010 návštěvnosti okolo 150.000 osob. Z muzea se stalo kulturní centrum Mladé Boleslavi, vzdělávací platforma pro automobilové fanoušky, a i zájemce o práci ve Škodovce. Okolo roku 2010 již svými kapacitami (muzejními, společenskými, depozitárními, …) nestačilo pokrýt nápor zájemců. Bylo proto zásadně přestavěno. Po deseti letech se situace opakuje. Vzrostla výrobní kapacita Škodovky, opět vzroste nápor návštěvníků v muzeu a je potřeba ho rozšířit. Z tohoto důvodu uvolňuje vedení firmy další prostory v původních objektech L&K s cílem muzeum zmodernizovat a zkapacitnit. Uspořádání všech funkcí – nejen vnitřních, ale i vnějších – urbanistických, které vyřeší vazbu na město, parkovací kapacity, zásobování a celkový pohyb návštěvníků v areálu muzea. Nedílnou součástí systému pak jsou depozitáře a jejich vazba na systémy restaurování vozů, nebo společenské cateringové provozy. V nových souvislostech je potřeba vytvořit zcela nový funkční urbanistický a architektonický koncept, který zajistí hladký a reprezentativní provoz, zvýrazněný špičkovou architekturou.

–––

KnytlLédl

1. INSPIRELI – BEIRUT PORT COMPETITION

2. Revitalizace území Holešovice – Zátory

–––

ŠenbergerŠourek

Textilní továrna Jindřich Mayer & syn, Dvůr Králové nad Labem – Revitalizace opuštěné textilní továrny a rehabilitace veřejného prostoru v centru města

Cílem revitalizace je vytvoření kulturní instituce a jejího předpolí ve veřejném prostoru centra města, odpovídajícího současným i perspektivním nárokům a potřebám města a jeho spádového území, jeho obyvatel a návštěvníků. Program zahrnuje společenský sál, loutkové divadlo, zábavně naučné centrum s depozitářem i napojení na další stávající (knihovna) i nově navržené objekty. Součástí areálu je i výrobní etážová budova z roku 1910, s pokročilým žb skeletem a nadčasovým hlavním průčelím, adaptovatelná pro nové, aktuální funkce. Významná pozornost bude věnovaná veřejným prostorům – stávajícím (náměstí), i nově navrhovaným. Úloha je aktuálně vypsaná jako architektonická soutěž.

–––

ŠikolaDvořák

Architektonicko – urbanistická studie nové obytné čtvrti s občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími, v návaznosti na stávající obytnou zástavbu města a přírodní prostředí hor. Předpokládaná kapacita cca 200-300 bytů. Předběžná lokalita: Liberecký kraj.

–––

KotasHájek

Atelier je zaměřen na navrhování veřejných staveb, zejména polyfunkčních staveb pro dopravu, a to od urbanistické dimenze, přes architektonickou koncepci, až po podrobný návrh staveb a jejich architektonických detailů. Jedná se vždy o úlohy pro konkrétní lokality v České republice nebo v zahraničí s důrazem na začlenění do daného urbanistického nebo krajinného kontextu. Zaměřujeme se na stavby, jejichž architekturu výrazným způsobem ovlivňují použitá konstrukční řešení.

X