Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2

Anotace

Ateliér tvorby – magisterský 2 je předdiplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG2 – Ateliér tvorby – magisterský 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
  [1 – 3] Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9] Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13] Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Informace

Informace k přihlašování k vedoucímu předdiplomního ateliéru a diplomové práce na katedře architektury

Přihlašování studentů na předdiplomní a současně i na diplomní projekt na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy v závěru zkouškového období předcházejícího semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. K formuláři je možné připojit odkaz na reference vlastních prací. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců rozhoduje o přijetí studentů do ateliéru vedoucí práce/ateliéru. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

 

Ateliéry ZS 2023/24

–––

Knytl – Lédl

Pro ZS 2023 nabízíme k řešení území, vytipovaná ve spolupráci hlavním architektem Prahy 10. Především se jedná o rozsáhlé území Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice. Vzhledem k rozsahu této lokality se v atelieru rozhodneme o případném omezení rozsahu zadání např. jen na lokalitu Bohdalec, tedy od fotbalového stadionu Eden po ulici Záběhlickou.

Druhou možností je území mezi stanicí metra Skalka, podél ulice Nedvězská, přes ulici Strančická až k tělesu rekonstruované dráhy. Území zahrnuje i napojení vlakové zastávky Zahradní město na navrhovanou tzv. „Drážní promenádu“, vedenopu v trase zrušené železniční trati.

Jako každoročně budeme praferovat práci v malých skupinkách po 2-3 studentech, ale v odůvodněných případech můžeme připravit i zadání pro samostatnou práci jednotlivce. Předpokládáme, že v průběhu semestru proběhne minimálně 1 prezentace za přítomnosti Ing.arch.Zákostelného, vedoucíhjo kanceláře hlavního architekta ÚMČ Praha 10.

–––

Dvořák – Šikola

Architektonicko-urbanistická studie nové obytné čtvrti s občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími, v návaznosti na stávající obytnou zástavbu města a přírodní prostředí hor. Předpokládaná kapacita cca 200-300 bytů. Předběžná lokalita: Liberecký kraj.

–––

Hlaváček – Linhartová

Lokální městské centrum „Sahara“

Západně od centrální části Mladé Boleslavi se nachází několik od centra odtržených lokalit převážně rodinných domů, které jsou seskupeny kolem boleslavského sportovního letiště. Jedná se především o Chrást (Sahara) a Belveder. Od Boleslavi jsou odděleny údolími Jizery, Klenice a úvozem ulice Pražské. Přestože se jedná o poměrně velká území, především Chrást ani Belveder nemají žádné logické centrum, které by splňovalo jednak urbanisticko společenskou funkci, ale i potřebné funkce městské vybavenosti odpovídajícího měřítka. Mimo tyto funkce by měl návrh splňovat i sekundární funkce letiště, kde se předpokládá především rozvoj formou malého technoparku navázaného také na Muzeum Metoděje Vlacha a na Škoda Auto. Očekávanou funkcí tohoto technoparku je rozvoj technického myšlení mládeže ve směru na letecký a automobilový průmysl. Umístění nového centra bude západně od hlavní přistávací dráhy mezi ulicemi Bezděčínská a U letiště/Regnerova. Mimo základní informace formou exkurze na místě bude projekt konzultován s městským architektem.

–––

Šourek – Svatoš

Přestavba a rozvoj území mezi ulicemi Nádražní, Starkonická, Moulíkova a U Královské louky na pražském Smíchově. Úloha vychází z reálného zadání developera, který bude se studenty v průběhu semestru jejich práci také konzultovat. Úloha bude řešena v kontextu veřejného prostoru jednoho z nejatraktivnějších pražských rozvojových území, rovněž v polohách ekonomických a konstrukčně-realizačních. Při práci v ateliéru se studenti seznámí také s inovativními návrhářskými nástroji – software Spacemaker, Arkio, Enscape a Wearrecho, k dispozici budeme mít i technologii a prostory studia virtuální reality.

–––

Kroftová – Kročák (– Novotná) 

Ateliér je přednostně určen pro studenty zaměření Ochrana a obnova památek a tomu bude odpovídat i zadání

Revitalizace městské části Horní příkopy a části areálu rožmberského středověkého hradu v Soběslavi

Prvním tématem práce je revitalizace městské části Horní příkopy a části areálu rožmberského středověkého hradu v Soběslavi. Na základě analýzy a vyhodnocení stávajícího stavu této městské části bude zpracováno urbanistické řešení daného území s širšími vazbami na okolí včetně návrhu řešení dopravy, dopravy v klidu, parkových a sadových úprav, vybavení parteru a návaznosti venkovních nástupních ploch na areál hradu. Hrad samotný prošel již částečnou rekonverzí na městskou knihovnu. Zbývající neřešené části hradu budou též zahrnuty do hlavního zadání, Studenti budou navrhovat využití s vhodnou funkční náplní. Hlavní důraz bude kladen na konvergenci nově navrhovaných částí s objektem hradu, který je od roku 1963 nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo památky 25772/3-5029).

Doplňková úloha: Revitalizace parku u kostela sv. Víta v Soběslavi

Doplňková úloha je zaměřena na revitalizaci parku u kostela sv. Víta v Soběslavi, kde na exponovaném místě v těsné návaznosti na nově rekonstruované náměstí a na objekt gotického kostela bude studenty navržen nově pojatý veřejný prostor odpovídající historickému kontextu s využitím novodobých prvků vybavení parteru a sadových úprav.

–––

Jiran – Hexnerová

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALEHO MĚŠŤANSKÉHO PIVOVARU V BROUMOVĚ

Předmětem zadání je zpracování průzkumů a analýz areálu a rovněž vytvoření urbanistického návrhu navazujícího okolí pro bývalý měšťanský pivovar v Broumově. Dalším úkolem je rozvaha a návrh vhodných nových funkcí budov a parcel o rozloze 5 200 m2 určených k revitalizaci. Pivovar je situován v centru města v těsném sousedství barokního benediktinského kláštera a jeho zahrad. Budova pivovaru v současnosti chátrá, a i když bylo v minulosti uvažováno o její konverzi na knihovnu, nebo uměleckou školu, je v tuto chvíli bez využití. Návrh by měl městu zprostředkovat úvahu, jak vhodně využít blízké okolí, pozemky a v návazném diplomním projektu i vlastní budovu pivovaru. Projekt by měl podpořit místní komunitu obyvatel a vytvořit zde pro ni vhodné a funkční kulturní zázemí.

–––

Kotas – Hájek (– Stark)

DRUHÉ LETIŠTĚ PRO PRAHU – MILOVICE

Revitalizace původního vojenského letiště na areál nového civilního letiště s navazující městskou čtvrtí, vědecko-výzkumným centrem a nádražím letištní železnice. Urbanistický, krajinářský a dopravní koncept významného rozvojového území u Prahy, který má potenciál pro vznik nového letištního terminálu osobní dopravy a CARGO terminálu návazných ploch veřejných prostranství a vědecko-výzkumného areálu. Do areálu letiště bude přivedena nová železniční trať napojující letiště na centrum Prahy, rovněž do areálu bude přiveden systém silniční komunikací, který letiště připojí na dálnice D10 a D11. Významným faktorem návrhu bude začlenění celého areálu do celého kontextu s cílem vytvořit urbanizaci přiměřeně velkého letištního města.

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST SAINT-GOBAIN – LISABON

Mezinárodní soutěž zaměřená na udržitelnou architekturu Architecture Student Contest Saint-Gobain (dříve Multicomfort House Saint-Gobain). Po předchozích ročnících v Astaně, Madridu, Miláně, Dubaji, Paříži, či Varšavě se letos přesouváme do portugalského Lisabonu.

Soutěžní zadání dalšího ročníku skýtá tři dílčí úkoly. Jedním je novostavba s 250 ubytovacími jednotkami v pasivním standardu, u níž je regulací dána poloha ve stávající zástavbě, druhým je v koncepční rovině řešená přestavba stávajícího historického objektu na video knihovnu a třetím úkolem je řešení veřejného prostoru mezi objekty a v rámci řešeného území se zaměřením na urbanistický detail a kvalitu parteru. Důraz je kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické, ekologické a technické.

Součástí konzultačního týmu je i Ing. arch. Martin Stark a Ing. Jiří Novák (z katedry konstrukcí), kteří soutěž pravidelně úspěšně vedou již několik let. Součástí výuky budou tematicky zaměřené přednášky a práce s návrhovými nástroji pro koncepční řešení kvality osvětlení, stínění, přehřívání apod. A závěrem trocha motivace: naši studenti se v této soutěži pravidelně umisťují na předních příčkách.

BRNO – MALÁ AMERIKA – REVITALIZACE JIŽNÍ ČÁSTI MĚSTSKÉHO CENTRA

Revitalizace objektu historického skladiště brněnského hlavního nádraží, známého jako „Malá Amerika“ a jeho navazujícího okolí. Nejvýznamnější rozvojové území centra města Brna je v souvislosti s připravovanou přestavbou hlavního nádraží určeno k celkové proměně, která vyústí ve vznik nové městské čtvrti. Cílem návrhu je nalezení konceptu nového využití současného území jižní části kolejiště hlavního nádraží a navazujících ploch se zachováním a akcentací historické budovy skladiště a viaduktu, skrytého dnes pod náspem kolejiště.

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička First assistant director: Anna Marie Černá Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN) Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X