Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2

Anotace

Ateliér tvorby – magisterský 2 je předdiplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG2 – Ateliér tvorby – magisterský 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
  [1 – 3] Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9] Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13] Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Informace

Informace k přihlašování k vedoucímu předdiplomního ateliéru a diplomové práce na katedře architektury

Přihlašování studentů na předdiplomní a současně i na diplomní projekt na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ve zkouškovm období předcházejícího semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. K formuláři je možné připojit odkaz na reference vlastních prací. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců rozhoduje o přijetí studentů do ateliéru vedoucí práce/ateliéru. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

 

Ateliéry ZS 2022/23

–––

Daďa – Tichý

BRANICKÉ LEDÁRNY

Konverze, dostavba a přestavba území bývalého průmyslového areálu Ledáren a nejbližšího okolí je výzvou, jak zhodnotit jeho potenciál spolu s atraktivní polohou na pravém břehu Vltavy a výbornou dopravní dostupností. Předmětem zadání bude vytvoření zastavovací studie celého území s důrazem na kvalitu veřejných prostorů a atraktivitu nové výstavby, což by dohromady mělo zajistit oživení a zkvalitnění dnes zanedbaného a neorganizovaného území.

–––

Šenberger – Šourek

LÁZNĚ TOUŠEŇ – ROLNICKÝ CUKROVAR

Areál cukrovaru ze druhé poloviny 19.století leží v atraktivním místě na břehu Labe, mezi zástavbou obce Lázně Toušeň a vznikajícím průmyslovým areálem.  Dodnes v dobré stavebně-architektonické kvalitě dochovaný areál slouží pro drobnou zámečnickou výrobu a často je využíván při natáčení historických filmů. Úkolem bude urbanistické řešení území mezi obytnou částí a logistickým areálem, kde rozhodujícím článkem budou zachované budovy cukrovaru, adaptované pro nové, převážně městské funkce. V území je dostatek prostory i pro novou obytnou i komerční zástavbu, navázanou jak na místní komunikaci, tak i na nábřeží Labe, s frekventovanou cyklostezkou.

DEJVICE

V dejvickém akademickém okrsku se schyluje k velkém stavebnímu rozvoji. Konečně se připravuje dostavění Vítězného náměstí ve čtvrtém segmentu a na spadnutí je etapová přestavba a dostavba halových laboratoří fakult Elektro a Strojní. Zadání ateliérové práce bude sledovat skutečné záměry ČVUT a zadání připravovaného mezinárodního architektonického workshopu. Spolu s konkrétními stavebními záměry studenti budou řešit také kvalitativní i prostorový rozvoj veřejného prostoru kampusu. Studenti – podle svého zájmu – budou na svých návrzích pracovat v beta-verzi experimentálního software VIRTUO pro bezprostřední navrhování architektury ve virtuální realitě, k dispozici budou mít studio VIRTUPLEX i odborníky z kateder konstrukcí pozemních staveb a ekonomiky a řízení.

–––

Jiran – Hexnerová

MĚSTSKÁ ČTVRŤ PRAHA 19 – KBELY

Předmětem zadání je vytvoření urbanistického návrhu obytného souboru v městské části Praha 19 – Kbely jako plnohodnotné obytné městské čtvrti s hierarchizovanými veřejnými prostranstvími (náměstí, městská třída, obytná ulice). Návrh by měl vytvořit vhodnou a pro místo charakteristickou městskou blokovou strukturu vycházející z měřítka a charakteru místa stavby (vnitrobloky se soukromími předzahrádkami, polo-veřejná prostranství pro všechny věkové skupiny obyvatelstva – dětská hřiště, sportovní plácky, hřiště pro seniory – petangue). Součástí návrhu bude vhodné dopravní řešení s ohledem na parkování, umístění veřejné vybavenosti pro navrhovanou městkou čtvrť (MŠ, obchody, služby a další vybavenost dle úvahy zpracovatele – volnočasové aktivity, sport, relaxační a restaurační zařízení, obchody, kavárna…).

–––

Knytl – Lédl

V atelieru se bude pracovat ve 2-3 členných skupinách na architektonicko-urbanistickém řešení středně velkého území na Praze 6.

Navržena bude smíšená zástavba městského charakteru, přičemž velký důraz bude kladen především na vytvoření vhodně strukturovaného prostředí, charakter veřejných prostranství a řešení obslužnosti území. Úloha bude zadána ve spolupráci s MČ Praha 6, s Ing. arch. Beránkem, konkrétní místo bude upřesněno před zahájením semestru.

V atelieru bude rovněž možné řešit úkoly studentských architektonických soutěží, pokud jejich zadání bude mít taková kritéria, že alespoň z větší míry splňují podmínky základního zadání (architektonicko- urbanistická úloha s důrazem na veřejný prostor).

V před-diplomním semestru mohou společně pracovat studenti bez ohledu na to, k jakému z obou vedoucích se hlásí na diplomní projekt.

–––

Hlaváček – Linhartová

ZÁSTAVBA PODCHLUMÍ – MLADÁ BOLESLAV

Prostor vymezený komunikacemi K Podchlumí, bývalou dělnickou kolonií „Podchlumí“, areálem kliniky Dr. Pírka, úžasnou lokalitou parku „Štěpánka“ a lokalitou Podolec (ulice Mileny Hážové, Sluneční, Okrajová) je poslední možností města Mladá Boleslav v rámci svého katastru rozšířit možnosti ubytování (včetně potřebných služeb), které souvisí s rozrůstajícími se potřebami Škoda Auto a.s. a navazujícími výrobními provozy. Uvedený prostor je geograficky v těsném sousedství oficiálního centra Mladé Boleslavi, ale překážkou je údolí řeky Klenice. Dalším problémem je, že současné oficiální centrum Mladé Boleslavi je v okolí náměstí Komenského, ale podstatná část obyvatel Boleslavi se koncentruje v tzv. „Sídlišti“ na opačném konci města, kde je i sídlištní vybavenost. Proto je potřeba v prostoru „Podchlumí“ vytvořit nové „subcentrum“, které bude dobře napojeno na stávající dopravní infrastrukturu (vazba na oficiální centrum, Škodovku a vnější komunikační systém (dálnice Liberec – Praha, komunikace 38 do České Lípy) a bude zajišťovat ubytování pro cca 10.000 obyvatel včetně potřebného zázemí (administrativa, kultura, školy, školky, sport apod.). Omezení daná běžnými souvislostmi jsou navíc doplněna výškovým omezením objektů, které je dáno blízkostí letiště a jeho vzletovými hladinami

–––

Dvořák – Šikola

Architektonicko-urbanistická studie nové obytné čtvrti s občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími, v návaznosti na stávající obytnou zástavbu města a přírodní prostředí hor. Předpokládaná kapacita cca 200-300 bytů. Předběžná lokalita: Liberecký kraj.

–––

Kotas – Hájek

DRUHÉ LETIŠTĚ PRO PRAHU – MILOVICE

Revitalizace původního vojenského letiště na areál nového civilního letiště s navazující městskou čtvrtí, vědecko-výzkumným centrem a nádražím letištní železnice. Urbanistický, krajinářský a dopravní koncept významného rozvojového území u Prahy, který má potenciál pro vznik nového letištního terminálu osobní dopravy a CARGO terminálu návazných ploch veřejných prostranství a vědecko-výzkumného areálu. Do areálu letiště bude přivedena nová železniční trať napojující letiště na centrum Prahy, rovněž do areálu bude přiveden systém silniční komunikací, který letiště připojí na dálnice D10 a D11. Významným faktorem návrhu bude začlenění celého areálu do celého kontextu s cílem vytvořit urbanizaci přiměřeně velkého letištního města.

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST SAINT-GOBAIN – LISABON

Mezinárodní soutěž zaměřená na udržitelnou architekturu Architecture Student Contest Saint-Gobain (dříve Multicomfort House Saint-Gobain). Po předchozích ročnících v Astaně, Madridu, Miláně, Dubaji, Paříži, či Varšavě se letos přesouváme do portugalského Lisabonu.

Soutěžní zadání dalšího ročníku skýtá tři dílčí úkoly. Jedním je novostavba s 250 ubytovacími jednotkami v pasivním standardu, u níž je regulací dána poloha ve stávající zástavbě, druhým je v koncepční rovině řešená přestavba stávajícího historického objektu na video knihovnu a třetím úkolem je řešení veřejného prostoru mezi objekty a v rámci řešeného území se zaměřením na urbanistický detail a kvalitu parteru. Důraz je kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické, ekologické a technické.

Součástí konzultačního týmu je i Ing. arch. Martin Stark a Ing. Jiří Novák (z katedry konstrukcí), kteří soutěž pravidelně úspěšně vedou již několik let. Součástí výuky budou tematicky zaměřené přednášky a práce s návrhovými nástroji pro koncepční řešení kvality osvětlení, stínění, přehřívání apod. A závěrem trocha motivace: naši studenti se v této soutěži pravidelně umisťují na předních příčkách.

BRNO – MALÁ AMERIKA – REVITALIZACE JIŽNÍ ČÁSTI MĚSTSKÉHO CENTRA

Revitalizace objektu historického skladiště brněnského hlavního nádraží, známého jako „Malá Amerika“ a jeho navazujícího okolí. Nejvýznamnější rozvojové území centra města Brna je v souvislosti s připravovanou přestavbou hlavního nádraží určeno k celkové proměně, která vyústí ve vznik nové městské čtvrti. Cílem návrhu je nalezení konceptu nového využití současného území jižní části kolejiště hlavního nádraží a navazujících ploch se zachováním a akcentací historické budovy skladiště a viaduktu, skrytého dnes pod náspem kolejiště.

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X