Diplomová práce

129DPM

Anotace

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomní práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP – stavební část, koncepty vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DPM – Diplomová práce
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+24
 • Hodin. za týden: 24
 • Kreditů: 30
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1. – 2.] Sběr a studium podkladů k pozemku, návštěva lokality / staveniště, fotodokumentace, v případě rekonstrukce nebo konverze: studium podkladů k objektu, analýza historických dat a požadavků památkové ochrany, návštěva + vlastní průzkum, fotodokumentace, příprava výkresových podkladů, analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu a typologie vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.   [3. – 5.] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních a prostorových vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech.   [6. – 9.] Převedení konceptu do architektonického/urbanistického návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, vazby na okolí, řešení parteru.   [10. – 12.] Finalizace řešení – urbanistické, architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování práce.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce během semestru.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce v předepsané formě a obsahu
 • Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce během semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Ukončené veškeré předměty magisterského studia zaměření Architektura a stavitelství.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
 • Platné předpisy a ČSN
 • Periodika a monografie v závislosti na zadání
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu
 • Publikace o současné architektuře

Informace

Volba vedoucího diplomní práce

Diplomní práce navazuje na předdiplomní projekt (129AMG2). Vedoucí předdiplomního projektu pokračuje jako vedoucí diplomního projektu.

Konzultanti diplomní práce

Všichni diplomanti zaměření Architektura a stavitelství využívají konzultací kolegů z KPS a TZB, ze statiky si volí mezi konzultantem na ocelové/dřevěné konstrukce (ODK) nebo betonové/zděné konstrukce (BZK).
Studenti zaměření Architektura a urbanismus mohou též těchto konzultantů využít, ale není to povinnost.
Pokud „papírovou“ přihlášku k diplomní práci na studijní oddělení do konce zápisů student nepodá a zapíše se pouze elektronicky do KOSu
– budou přiděleni všichni konzultanti (KPS, TZB, BZK, ODK), pokud si zapisuje diplomní práci na katedře architektury,
– nebude přidělen žádný konzultant pro oblast KPS, TZB, BZK, ODK, pokud si zapisuje diplomní práci na katedře urbanismu a územního plánování.
Seznam se jmény přidělených konzultantů pro jednotlivé profese bývá zveřejněn do 3. výukového týdne příslušného semestru.

Konzultanti diplomní práce: DPM-K129-konzultanti_ZS2022-23 (pdf – 24 kB)

Obhajoba diplomní práce

Informace k SZZ: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/szz.php
Jak zvladnout obhajobu: Par_slov_k_SZZ_Mgr (pdf – 252 kB)

Termíny odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomové práce formou nahrání do IS KOS je v neděli 3.1.2021 do 23.59 hod.
Odevzdání tištěné formy (2xportfolio A3) diplomové práce a její převzetí vedoucím je v pondělí 4.1.2021 do 12:00 hod. v pracovně vedoucího, resp. dle aktuální epidemilogické situace.

Termíny je nutné bezpodmínečně dodržet!

Dokumenty

ZP_Navod-pro-studenty_elektronicke-odevzdavani (pdf – 245 kB)
Návod pro elektronické odevzdání závěrečné práce.

2020_DIPL_zadani_formular (doc – 75 kB)
Formulář je nutné vyplnit v prvním, max. druhém týdnu semestru a odevzdat na sekretariátu!
Formulář stačí odevzdat v jednom vyhotovení, katedra rozmnoží.
Nejpozději do konce 2. týdne výuky semestru odešle katedra jednu kopii zadání práce na studijní oddělení a provede zápis údajů týkajících se závěrečné práce do IS KOS.
V této souvislosti Vás prosím o zaslání seznamu Vašich diplomantů s názvy jejich diplomních prací Evě Linhartové e-mailem – rovněž nejpozději druhý týden semestru!

2020_DIPL_specifikace_zadani (doc – 48 kB)
Specifikace zadání – vyplní každý student po konzultaci s vedoucím práce a s konzultanty z ostatních kateder.

2020_DIPL_informace_k_zadani_a_prubehu (doc – 49 kB)
Informace o průběhu a rozsahu odevzdání diplomové práce.

Vzory obálky závěrečné práce

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu

Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo

Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce

Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …)

Vzor obálky diplomové práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_DP (PDF, 296 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/DP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

X