Současná architektura

129SAR

Anotace

Předmět se soustřeďuje na trendy v moderní a zejména současné architektuře, spojené s teorií a také interpretačními principy hodnocení architektury. Studenti se ve cvičeních soustřeďují právě na tyto otázky vztahu teorie a praxe realizace soudobé architektury, z čehož vyplývají i zadávaná témata seminárních prací.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129SAR – Současná architektura
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

1)  Teorie současné architektury – explicitní vymezení. Teoretikové architektury ve dvacátém století, modernismus, vliv průmyslové epochy, architekt vs. inženýr, materiály, konstrukce a typologie jako norma. Handbuch (příručka) – nezbytný teoretický fundament praktikujícího architekta, E. Neufert a Bauentwurfslehe

2)  Modernismus a jeho paradigma, srovnání tvorby protagonistů modernismu v druhé polovině dvacátého století. Mies van der Rohe vs. LC, universální jazyk moderní architektury (P.Johnson). Le Corbusier a modulor , nová východiska bytové koncepce druhé poloviny dvacátého století – Unité d ́habitation, důsledky utopie standardu a typu – prefabrikace. Louis I. Kahn, F. L. Wright – jiný koncept modernismu

3)  Způsoby reflexe – interpretace architektury ve dvacátém století. Nové pojetí – jiná interpretace, odklon od modernistických paradigmat, R. Venturi a kontradikční pojetí architektury, mýtus modernismu, internacionalismus a regionalismus (pojem kritický regionalismus), odmítnutí ideologizace. Sémiotické pojetí interpretace, jazyk, mluva, sdělnost a konformita. Teoretické kořeny a přínos lingvistů – Saussure, Morris. Charles Jencks a jeho více vrstevnatý výklad, minimálně dvojí kódování architektury.

4)  Postmodernismus a jeho protagonisté, jazyk postmoderní architektury, tektonika a fragment, kontextualismus (L. a R. Krier, A. Rossi, R. Boffil, O. M. Ungers….). Postmodernismus a princip odkazů historické i moderní architektury ( Ch. de Portzamparc, New York Fives – Meier, Hejduk, Graves, Eisenmann….)

5)  Fenomenologická interpretace architektury, K. Lynch a jeho obraz města, Ch. N. Schulz a problém žitého a abstraktního prostoru, kořeny a teoretický přínos filosofů. Architektura jako zobrazující struktura a nositelka symbolických a alegorických významů. Ikonologie architektury jako alternativní způsob interpretace. Italská škola interpretace architektury a její levicová východiska. Sociální pohyby ve společnosti jako hybný moment výrazových proměn architektury.

6)  Postmoderní situace a způsoby možného rozdělení soudobé architektury, od abstrakce avantgardy k abstrakci dekonstrukce. Od (sociálního, mravního…) étosu k banalitě a kýči. Rozporuplnosti formulace – reflexe (nebo pokusu o reflexe) a konkrétní činnosti. L. Krier a postmoderní urbanismus.

7)  Dekonstrukce – vrcholná fáze postmoderního uvažovaní na poli abstrakce (praxe architektury F. Gehry, Coop Himmelblau, Zaha Hadid…)

8)  Architektura na prahu informačního věku – pokusy o teoretický koncept – Rem Koolhaas, Winny Maas a další, pojem virtuální architektury, postindustriální věk, současná holandská scéna

9)  High – Tech a jeho počátky v novém brutalismu, architektura jako jiná estetika stroje.

10)  High – Tech a další vývoj na konci dvacátého a na začátku jedenadvacátého století

11)  Minimalismus a současná světová scéna. Česká odezva

12)  Současné trendy v zahradní a parkové tvorbě. Land art – od 60. let 20. století v USA. Návraty k neoklasicismu, postmoderní neoklasicismus, vliv soudobého designu na řešení současných zahrad

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Přednáškový cyklus dle charakteristiky, v rámci cvičení povinná prezentace seminární práce dle stanoveného termínu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Udělený zápočet
 • Odevzdání seminární práce na dané téma, přednes v rámci cvičení
 • Povinná a aktivní účast ve cvičení, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Zásadní.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Petr Urlich: Digitální texty k přednáškám, Interní materiál FSv
 • Kenneth Frampton: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004
 • Jiří Ševčík – Monika Mitášová: Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Texty, rozhovory, dokumenty, AVU 2013 Petr Urlich:
 • Příspěvek k možnostem stratifikace české kritiky, Architekt 2/1999
 • Architektura na prahu informačního věku, texty o moderní a současné architektuře, Zlatý řez 2001
 • Architektura v informačním věku, texty o moderní a současné architektuře II, Zlatý řez 2006
 • Architektura: tělo nebo obraz?, texty o moderní a současné architektuře III, Zlatý řez 2009

Nepovinná:

 • Petr Kratochvíl (eds): O smyslu a interpretaci architektury, VŠUP, Praha 2005
 • Robert Venturi: Složitost a protiklad v architektuře
 • K. Lynch: Obraz města, Bova Polygon 2004
 • Leon Krier: Volba nebo osud. Academia 2001
 • Architecture Theory since 1968, edited by K.M. Hays, Columbia Books of Architecture, MIT Press 2000,

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X