Úvod do profesní praxe

129UPP

Anotace

Předmět Úvod do profesní praxe poskytuje informace o procesu tvorby, přípravy a projednávání projektové dokumentace a realizace stavby z pohledu architektů, projektantů, rozpočtářů, developerů a dalších odborníků z praxe. Studentům jsou poskytnuty podklady k úspěšnému vykročení do praxe po absolvování vysokoškolského studia. Součástí předmětu jsou exkurze zajímavých staveb v různých fázích výstavby.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129UPP – Úvod do profesní praxe
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
Přednášky 1x týdně 2 hod.: Úvod, etika profese, Předprojektová příprava, Dokumentace staveb, Projednání a průběh řízení, Developer a architekt, Pražské stavební předpisy, Legislativa při zásahu do nem. kult. památky, Veřejné prostory, Téměř nulové a pasivní budovy, Projektový tým, Architektonická kancelář, Profesní komory.

Cvičení 1x/14 dní 4 hodiny: cvičení jsou zaměřeny jednak na exkurze, dokumentující různé možnosti uplatnění (stavba, vědecko-výzkumné centrum, projekční kancelář), přičemž v následných seminářích jsou rozebírány zkušenosti z nich. Dále je součástí seminářů diskuse nad zajímavými stavbami současnosti, o kterých studenti ve skupinách po 2-3 připravují seminární práce.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
V průběhu seminářů studenti prezentují své práce v rozpracovanosti formou diskuse nad vybraným objektem.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Zápočet: Účast na cvičeních a odevzdání seminární práce v požadované kvalitě.
 • Zkouška: Složení zkušebního testu.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
80 %
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Architektonické časopisy a weby
 • Stavební zákon č.183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu
 • Zákon o výkonu povolání č. 360/1992 Sb.
 • Zákony a vyhlášky jsou volně ke stažení (např. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/
X