Průmyslové dědictví

129YPR

Anotace

Průmyslové dědictví je vnímáno jako součást kulturního dědictví, jsou vysvětleny principy jeho evidence, mapování i ochrany, především formou nového využití původních výrobních objektů. Metody a cesty ke srozumitelnému využívání jak opuštěných výrobních území (brownfields) i výrobních budov jsou doloženy příklady z evropských zemí i z domova.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YPR – Průmyslové dědictví
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 1+1
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 2
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Časový program přednášek a cvičení

1. Úvod, průmyslové dědictví, definice, příklady – movité, nemovité
2. Ironbridge – industriální archeologie, první „open air“ industriální muzeum
3. Světové dědictví UNESCO, industriální památky Völklingen, solivar Arc et Senanc
4. Emscherpark – projekt IBA postprůmyslové krajiny Porůří
5. Brownfields – pozitivní příklady oživení opuštěných městských průmyslových ploch 6. Hamburk, Hafencity – strategie veřejného sektoru při transformaci území
7. Změna výrobních vztahů, ztráta původní funkce, přístavy a sklady, Docklands
8. Konverze přístavních skladištˇ- Amsterdam, Kodaň, Janov
9. Univerzální výrobní etážovky – variabilita, adaptabilita, využití k novému účelu 10.Příklady konverzí univerzálních výrobních budov
11.Pivovary – konverze staveb tradičního domácího průmyslu
12.Jednoúčelové stavby, aparatury, technologie, alternativy využití
13.Aktuální příklady konverzí v Praze – Karlín, Holešovice
Moravan Brno – konverze textilní továrny, od prvních skic ke kolaudaci

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Nejsou stanoveny.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Splnění závěrečného písemného testu.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Dvořáková, E., Fragner, B., Šenberger, T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007
 • Hlaváček, E., Architektura pohybu a proměn. Praha 1985. Vydal Odeon, 09/13.01-519-85
 • Šenberger, T., Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům, Praha 1995 (Rozpravy Národního technického muzea v
 • Praze č. 137). Vydalo Národní technické muzeum v Praze, ISBN 80-7037-044-0
 • Zemánková, H., Tvořit ve vytvořeném, Nové funkční využívání uvolněných objektů, vydal Vysoké učení technické v Brně,
 • Akademické nakladatelství CERM, ISBN) VUT Brna) 80-214-2365-X, ISBN (CERM) 80-7204-281-5
 • Fragner, B., Architektura konverzí, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, ČVUT v Praze, 2014, ISBN978-80-01- 05592-2

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X