Jan Růžička a Luboš Knytl informovali o průběhu a úpravách předmětu 129 AAKA ve vazbě na předmět Nauka o budovách, především 129NBO3.

Mikuláš Hulec znovu připomněl potřebu vyplnění anotací všech předmětů, vyučovaných Katedrou architektury, na webu fakulty. To zajišťují garanti předmětů. Zároveň platí povinnost garantů ateliérových předmětů, zajistit v dostatečném předstihu před začátkem semestru zveřejnění zadávaných témat na webu katedry, aby si studenti mohli vybírat ateliéry a vyučující také s ohledem k zadání. Témata na následující semestr by tedy měla být zveřejněna vždy nejpozději poslední týden v srpnu a poslední týden v lednu.

Zuzana Pešková zdůraznila rozsah odpovědností garantů předmětů i programů, které upravují tyto dokumenty:

Směrnice děkana pro realizaci Bc a Mgr studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze, https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smernice.php

Hodnocení kvality studijních programů ČVUT v Praze, https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/74c76d2e-7f4d-4cb1-ac28-b0765c7f88f2/cs/20221114-hodnoceni-kvality-studijnich-programu-ucinnost-od-2242022.pdf

Náměty na úpravy výuky na Katedře architektury:

129ATZ1 – Atelier architektonické tvorby – základní 1: Větší důraz na koncept a myšlenku, možnost abstraktnějšího zadání úloh. Aplikace upravené výuky by byla možná od ZS 2023/24.
Dějiny architektury – studenti na začátku studia často neznají ani základy architektury 20. a 21. století. OR doporučuje začleňovat výuku této problematiky především formou rešeršní práce do předmětů Architektonická kompozice a Ateliér architektonické tvorby – základní 1 a 2. Garant předmětů Dějiny architektury 1 – 4 Josef Záruba-Pfeffermann zváží úpravu předmětů tak, aby nedocházelo k výpadku výuky moderní architektury před navazujícím předmětem Současná architektura – 129SAR.
Proběhla opakovaná diskuse o členství, resp. přítomnosti vedoucích závěrečných bakalářských a diplomních prací v komisích, resp. jako hostů při obhajobách. Závěr: Vedoucí ani oponent nejsou členy komise, doporučuje se jejich účast jako veřejnosti.

Mikuláš Hulec doporučil, aby oponenty diplomních prací nevybírali vedoucí prací, ale katedra, a to na základě rámcového seznamu oponentů. Je však třeba ověřit, jestli je pracoviště schopné udržovat aktivní seznam dostatečného počtu oponentů.
Pokud jde o klasifikaci předmětů, tak stále platí pravidlo A – B – C – D – E — F, přičemž známka C je základní hodnocení, odpovídající úrovni práce, která splnila zadání a neobsahuje podstatnější chyby.

Zapsal: Mikuláš Hulec

Omluvena: Lenka Popelová

X