Studentská architektonická školní soutěž:

Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv ČVUT

Vyhlašovatel: Katedra architektury, FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
Hlavní partner soutěže: PENTA Investments

Soutěžní porota:
Ing. Petr Palička, Managing Director, PENTA Investments
PhDr. Pavel Streblov, MSc., PENTA Investments
akad. arch. Martin Němec, ADNS Architekti
prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP
Ing. arch. Petr Stolín
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ, porotce/konzultant – archeologie

Sekretář soutěže: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.

Termín odevzdání soutěžních návrhů: 29.11.2016 do 19.30 hod.
Termín pro individuální prohlídku soutěžních návrhů porotou: 30.11. – 2.12.2016 nebo 5.12.2016 do 12.00 hod. v ateliéru D, FSv ČVUT.

Termín zasedání poroty: 5.12.2016 od 13.00 hod.

Každý porotce vybere před zasedáním poroty individuálně 5 návrhů, které postoupí do užšího hodnocení dne 5.12.2016. Čísla vybraných návrhů sdělí sekretáři poroty nejpozději do 12.00 hod. v den zasedání poroty, aby vybrané návrhy mohly být shromážděny pro jednání poroty.

Předpokládá se udělení 1. – 3. ceny a tří čestných uznání (není podmínkou). Finální hlasování poroty bude tajné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zvoleného předsedy poroty. Porota vyhotoví ke každému oceněnému návrhu stručné písemné hodnocení.

Spol. PENTA Investment vybere z oceněných návrhů jeden, určený k realizaci. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách katedry architektury a studijního programu A+S nejpozději 9.12.2016.

X