NAKI III

Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou nového využití (2023-2027)

Programový projekt NAKI III č.: DH23P03OVV025 s podporou Ministerstva kultury ČR

AKTIVNÍ ZÁCHRANA NEMOVITÉHO PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FORMOU NOVÉHO VYUŽITÍ (2023-2027)

Programový projekt NAKI III č.: DH23P03OVV025 s podporou Ministerstva kultury ČR

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Nemovité průmyslové dědictví, fyzický doklad průmyslové éry, je stále na okraji zájmu části odborné i laické veřejnosti. Množství objektů je ohroženo a jen nevýznamné procento památkově chráněno. Vhodnou formou záchrany, při které je většina definovaných hodnot stavby ochráněna tak, aby mohla aktivně dále sloužit pro nové, nejčastěji nevýrobní funkce, je aktuální otázkou.

Přístupy k adaptacím byly od 70. let 20. století prověřeny v zahraničí a s jistým zpožděním i u nás již mnoha realizacemi. Cílem projektu je identifikovat, definovat vlastnosti objektů průmyslového dědictví usnadňující jejich nové využití a zajišťují tím jejich aktivní ochranu. Konkrétní příklady a přístupy k znovuvyužití dokazují, že ve složitém procesu záchrany průmyslového dědictví chybí pochopení vztahu mezi původní formou objektu, vycházející z dané typologie a novou funkcí. Projekt vnímá jako hlavní kritérium adaptovatelnost stavby a kompatibilitu nové funkce, vlastnosti, které bývají u hodnocení kvality průmyslových budov i návrhu nového využití často ignorovány, a vedou k nedorozuměním mezi zúčastněnými stranami o smyslu a možnostech nového využití.

Teoretická část bude doložena realizacemi a projekty z Česka i zahraničí. Bude provedena analýza obecných skupinových znaků a metodicky utříděny možnosti udržitelného využití zachovávajícího kulturní hodnoty a nutnou autenticitu. Výzkum sleduje současné posuny v interpretaci nového využití – interdisciplinaritu, low costové a dočasné využití, komunitní aktivity, využití průmyslového dědictví jako klastrů kreativních průmyslů, i to, jak průmyslové kulturní dědictví podporuje atraktivitu turismu.

Realizační tým

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. (hlavní řešitel)
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Ing. arch. Nikolay Brankov, Ph.D.
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
prof. Jiří Cajthaml, Ph.D.
PhDr. Irena Děkanovská, Ph.D.
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

a doktorandi doktorského studijního programu Průmyslové dědictví

Hlavní výstupy projektu

2023 

– původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné ze skupin JSC (druh výsledku Jost)

2024 

– původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné ze skupin JSC (druh výsledku Jost)

– uspořádání konference (druh výsledku M)

– stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS (druh výsledku D)

– stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS (druh výsledku D)

2025 

– odborná kniha: NOVÉ FUNKCE PRO PIVOVARY (druh výsledku B)

– uspořádání výstavy s kritickým katalogem: KREATIVNÍ PRŮMYSLY V INDUSTRIÁLU (druh výsledku Ekrit + B)

2026

– interaktivní specializovaná mapa s odborným obsahem: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A KULTURNÍ TURIZMUS (druh výsledku Nmap)

– původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné ze skupin JSC (druh výsledku Jost)

– stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS (druh výsledku D)

– stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS (druh výsledku D)

– odborná kniha: DRÁŽNÍ STAVBY – MOŽNOSTI ADAPTACÍ A KONVERZÍ PRO POTŘEBY SOUČASNÉHO PROVOZU I NOVÝCH VYUŽITÍ (druh výsledku B)

2027 

– původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“ (druh výsledku JSC)

– uspořádání výstavy s kritickým katalogem: ADAPTABILITA INDUSTRIÁLNÍCH OBJEKTŮ – URČUJÍCÍ FAKTOR PRO ZÁCHRANU NEMOVITÉHO PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FORMOU NOVÉHO VYUŽITÍ (druh výsledku Ekrit + B)

X