Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa“

Výstava

Výstava: Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

Projděte se a představte si život v městském domě předminulého století.

Výstava „Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa“ Vám přiblíží dobu 2. poloviny 19. století a počátku 20. století prostřednictvím typických stavebních prvků i každodenních situací. Stavební boom, vyvolaný mimo jiné potřebou ubytovat lidi přicházející za prací, kulminoval v tomto období ve všech velkých českých a moravských městech. Intenzivní výstavba městských nájemních domů výrazně ovlivnila jejich charakter. Stavební ustrojení, konstrukční a stavebnětechnické prvky exteriérů i interiérů – např. zásobování vodou, kanalizace, vytápění, osvětlení a oslunění a další – přinesly novou úroveň kvality bydlení, bez které si život dnes již neumíme představit.

Výstava přibližuje nejen tyto charakteristické prvky stavebních konstrukcí, ale také život na sklonku rakousko-uherské monarchie pomocí vizuální, zvukové a interaktivní instalace, která Vás přenese až o 150 let do minulosti.

Take a walk and imagine life in a townhouse of the century before last.

The exhibition „Traditional Construction under Emperor Franz Josef“ will bring you closer to the period of the second half of the 19th century and the early 20th century through typical building elements and everyday situations. The building boom, triggered among other things by the need to accommodate people coming to work, peaked in all major Czech and Moravian cities during this period. The intensive construction of urban tenement houses greatly influenced their character. The building design, construction and structural engineering of the exteriors and interiors – e.g. water supply, sewerage, heating, lighting and glare, etc. – brought a new level of quality of living that we cannot imagine life without today.

The exhibition presents not only these characteristic elements of the building structures, but also life at the end of the Austro-Hungarian monarchy through a visual, audio and interactive installation that takes you back 150 years.

Autor výstavy / Author of Exhibition: Klára Kroftová
Odborná spolupráce / Expert Cooperation: Martin Ebel, Lukáš Hejný, Pavel Kodera, Helena Hexnerová, Matěj Boháč
Komisař výstavy / Exhibition Commissioner: Martin Ebel
Supervize výstavy / Exhibition Supervisors: Karel Ksandr
Grafické řešení / Graphic Design: Jiří Mezera
Fotografie / Photography: Ilona Sochorová
Archivní rešerše / Archive Research: Robert Vejvoda, Národní filmový archiv Praha
Produkce / Exhibition Manager: Kristýna Koderová, Blanka Kreibichová
Propagace / Promotion: Ilona Sochorová, Kristýna Koderová, Jana Dobisíková
Doprovodný program NTM / NTM Additional Programs: Kristýna Koderová, Helena Hexnerová
Jazyková redakce / Language Editor: Kristýna Koderová
Překlad do angličtiny / English Translation: Lucie Mertlíková
Digitalizace / Digitalization: Zuzana Nedbalová, Anna Nádeníčková
Audiovize / Audio-visual Effects: Iva Dvořáková, Matěj Boháč, Eva Hamouzová, Creative Dreamers s.r.o.
Restaurátorsko-konzervátorské práce / Restoration: Restaurátorské dílny a oddělení restaurování papíru NTM – Štěpán Brabenec, Jiří Doležal, Jiří Hrdlička, František Ibl, Kryštof Jakubec, Tereza Kašťáková, Kateřina Pulcová, Veronika Pulcová, Josef Tajovský
Realizace výstavy / Installation of the Exhibition: Rous & Stöhr, Jakub Sloup, Václav Holásek
Technická spolupráce: Jakub Chaloupka, Jan Trnka, Vlastimil Šmídl
Tisk / Printed by: NAVA Tisk s.r.o.
Půjčitelé / Lenders: Marie a Vojtěch Almerovi, Matěj Boháč, Zdeněk Martínek, Zdeňka Bulla

Reprodukční práva / Copyrights: Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Moravská zemská knihovna v Brně, Archiv Muzea hl. m. Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum historických nočníků a toalet, o.p.s., Pavel Scheufler, Bejvavalo.cz, Profimedia CZ a.s

Výstava byla podpořena projektem Ministerstva kultury ČR NAKI II č. DG18P020VV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“.

The exhibition was supported by the project of the Ministry of Culture of the Czech Republic NAKI II No. DG18P020VV038 “Traditional urban construction and building crafts at the turn of the 19th and 20th centuries”.

Fotografie ze zahájení (Facebook) https://www.facebook.com/CVUT.FSv.k129/posts/pfbid02f4MCgEW2sETKm93Rtiv1Layx4p74Jc5Kiuf8C7sucySvXTAJTiXQ5G4geuCzxRMZl

Fotografie ze zahájení )NTM)
https://www.muzeum-plasy.cz/2022/04/10/tradicni-stavitelstvi-za-cisare-franze-josefa/

Fotografie Ilona Sochorová:

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA!

Bude přístupná po celou návštěvnickou sezónu 2023

CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ NTM PLASY
6. 4. – 29. 10. 2023

Katalog k výstavě

X