Na katedře architektury je cíleně podporován výzkum průmyslového dědictví, rekonstrukcí a ochrany památek, urbanismu a krajiny, udržitelné výstavby, venkovského prostoru a membránových konstrukcí.
Katedra architektury je školícím pracovištěm pro doktorské studium v oborech Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.
Toto studium je přípravou pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost absolventa. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.
Student doktorského studia působí na katedře architektury a je zapojen do činnosti katedry a to na poli vědeckovýzkumné práce, odborné a publikační činnosti i činnosti pedagogické. Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku.

X