Atelier Novotná / Jiran
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Městská část Praha 10

Výstavu studentských prací je možné navštívit od 15. února 2017 v otevíracích hodinách střediska územního rozvoje. (pondělí a středa / 8.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hodin)

Studenti katedry architektury fakulty stavební ČVUT se ve svých semestrálních ateliérových pracích zabývali zadáními vycházející­mi z návrhu urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice. Návrh studie zakládá novou městskou čtvrť „Nové Slatiny“ mezi dvěma významnými přestupními uzly veřejné do­pravy – železniční zastávkou Eden a Zahradní Město. Zástavba překonává jednotící urbanistickou strukturou barieru železniční­ho koridoru a spojuje tak mosty, pěšími lávkami, podjezdy a par­kovou platformou lokality Pod Vrchou a Na Slatinách. Brownfield Pod Bohdalcem je sjednocen převládající geometrií stávající uliční sítě, umožňující její postupnou transformaci v plnohodnot­nou městskou čtvrť. Za stadionem Eden je založen nový městský park, spojující lokality Nových Vršovic, Starých Strašnic s novou čtvrtí Nové Slatiny v ukončení „drážní promenády“ na místě rušené železniční trati. Dopravní obslužnost území vychází z principu roštového uspořádání dopravní sítě navrhovaného urbanistického řešení v hierarchii od městských tříd až k obsluž­ným komunikacím charakteru zklidněných obytných ulic uvnitř navrhované bytové struktury.

X