Katedra architektury nově zavádí výuku fotografie. Je určena nejen studentům architektury, ale posluchačům všech oborů Fakulty stavební, protože fotografie je v odborné praxi významně využívána stejně tak architekty jako ostatními stavebními odborníky.

Výukový koncept je dvousemestrální. V zimním semestru bude zahájen předmětem Úvod do fotografické praxe 129XUFP. Předmět povede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení.

Předmět má svou svébytnost, avšak v letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní a rozvinou v praxi. Zápis do „Praktika“ bude vázán na absolvování „Úvodu“.

Informace k předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xufp/

X