Vážené studentky, vážení studenti,

Katedra architektury vyhlašuje nulovou toleranci k vyskytujícím se případům plagiátorství

S T O P   P L A G I Á T Ů M !

Vzhledem k opakujícím se případům plagiátů v ateliérových projektech vydává katedra architektury toto upozornění studentům programu A+S:

Studenti jsou povinni při práci i prezentaci svých ateliérových projektů jednoznačně rozlišovat hranici mezi:

  • tvůrčí rešerší, kterou se inspirují pro některé aspekty vytvářeného díla
  • plagiátem, kdy části nebo celek jiného díla použijí v jeho původní, originální formě

Co je plagiát?

Představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního (Norma ČSN ISO 5127–2003)

Co plagiátem není?

Převzetí věci od jiného autora, která podle Autorského zákona není autorským dílem: „námět díla sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě“.

Plagiát nebo inspirace?

Je zřejmé, že každý architekt v praxi a tudíž i student architektonické školy pracuje s rešeršemi. Architektura má dějinnou kontinuitu, nezačíná v bodě nula. Je právem, či dokonce povinností architekta znát jak architekturu historickou, tak tu ryze současnou. V dnešním světě sdílení informací a snadnému přístupu k nepřebernému množství řešení vzniká situace, kdy se jeví, že „vše již bylo vymyšleno“ a stačí to tedy jen najít a okopírovat. Toto je ale významný omyl. Úlohou architekta je vždy hledat konkrétní řešení, protože jakékoliv architektonické navrhování je spojeno s konkrétním místem a konkrétním úkolem.  Každé architektské dílo je dílem autorským a tudíž pro něj a jeho vznik platí etika související s autorskými právy.

Jak rozliším, kde končí inspirace a začíná kopírování?

Pokud je jakákoliv část cizího návrhu, ale např. i vizualizace převzata v původní, nepozměněné podobě a začleněna do návrhu, jde jednoznačně o kopírování. Konkrétně je samozřejmě možné využít principů z rešeršované stavby, ale vždy je třeba tyto principy uchopit autorsky, nově a v duchu rukopisu autora.

Nevím si rady, zda jde o plagiát nebo ještě o inspiraci?

Obraťte se na kohokoliv z vyučujících nebo na vedení katedry.

Jaký postih hrozí za plagiát v ateliérovém projektu?

Pokud bude odhalen plagiát, autor bude hodnocen známkou F a předmět bude opakovat. Upozorňujeme studenty, že plagiát je možné odhalit v čase i zpětně a že v tomto případě budou předvoláni před disciplinární komisi fakulty stavební.

Toto upozornění platí analogicky pro všechny semestrální práce v předmětech zajišťovaných K129!

Příklady nedávno odhalených plagiátů na katedře architektury

Příklad č.1: Úplný plagiát – vše původní je převzaté bez jakékoliv změny. Studentská práce (vlevo) – plagiát / skutečná realizace (vpravo) – originál.

Příklad č.2: Částečný plagiát – zjevné použití shodného hmotového řešení, shodných prvků na fasádě, shodných formátů oken, shodného materiálového a barevného řešení. Studentská práce (vlevo) – plagiát / skutečná realizace (vpravo) – originál.

Příklad č.3: Příklad využití cizí vizualizace, která je použita jako popředí. Přestože nejde o vlastní návrh objektů, (ty jsou v pozadí za lávkou), jde jednoznačně o plagiátorství a nedovolené využití cizí grafické práce. Studentská práce (vlevo) – plagiát / skutečná realizace (vpravo) – originál.

X