Standardy pro odevzdání ateliérové tvorby

ATELIÉRY VÝTVARNÉ PŘÍPRAVY

Koncepce a obsahová náplň výuky AAKO, ATZ1, ATZ2

Ateliéry výtvarné přípravy sdružují ateliérovou výuku v 1., 2. a 3. semestru bc. stupně studijního programu A+S na FSv ČVUT v Praze. Z pohledu studentů A+S jde o zásadní předměty otevírající cestu k architektonickému navrhování. Důležitost prvních ateliérů tkví v nácviku správných postupů při architektském způsobu myšlení, usuzování a zobrazování. Nedílnou součástí ateliérů je maximální rozvoj kreativity. Ten je umožněn potlačením či absencí těch stránek projektování, ke kterým studentům zatím logicky schází potřebné znalosti.
Ateliéry výtvarné přípravy sdružují tyto předměty:

AAKO Ateliér architektonické kompoziceATZ1  Ateliér architektonické tvorby – základní 1
ATZ2  Ateliér architektonické tvorby – základní 2
1. semestr 2. semestr 3. Semestr
Následující tabulka znázorňuje základní koncepci, obsahovou náplň ateliérů, vzájemné rozdíly a logické stupňování obtížnosti:

A zásadní rozdíly ještě jednou:

AAKO – Architektonická kompozice

Plošná a prostorová abstraktní kompozice. Ateliér architektonické kompozice se věnuje formě architektonického díla. Zůstává v abstraktní poloze, bez konstrukčních a typologických souvislostí, bez konkrétního místa.

ATZ1 – Atelier architektonické tvorby – základní 1

Malá stavba I: pavilon apod., na konkrétním místě, bez větších typologických nároků, důraz
na analýzu, koncept a výtvarné zobrazení, dopracování do úrovně jednoduchého konstrukčního detailu.

ATZ2 – Atelier architektonické tvorby – základní 2

Malá stavba II: weekend house, studio, apartmán apod., ověření základní typologie a ergonomie, hygienické zázemí, kuchyňský kout, jeden obytný prostor, důraz na analýzu, koncept
a výtvarné zobrazení, dopracování do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Správné pochopení rozdílů mezi jednotlivými ateliéry je velmi důležité z hlediska sjednocení postupů a volby zadání. V opačném případě hrozí chaos v hlavách studentů ☺.

Podrobněji k obsahové náplni jednotlivých ateliérů:

AAKO – Ateliér architektonické kompozice

Charakteristika předmětu

AAKO je vstupem studenta do světa architektova myšlení a uvažování. Je to první ateliér přímo směřovaný k budoucí projektové činnosti v ateliérech následujících. Od nich se ale zásadně odlišuje,
a to absencí konkrétních podmínek pro řešení jednotlivých úloh. V AAKO student pracuje v abstraktní poloze, která umožňuje rozvíjet kreativitu bez dalších znalostí nutných k řešení úkolů na konkrétní bázi.

Hlavní cíle práce

–  Vzbudit zájem studenta o architekturu.
–  „Přetavit“ jeho způsoby myšlení a grafického vyjadřování z polohy středoškolské výtvarné

tvorby do polohy budoucího architekta.
–  Uvést studenta do světa architektury prostřednictvím rešerší světových autorů
–  Pochopit a osvojit si práci s kompozičními principy a kategoriemi: otevřenost, uzavřenost,

statičnost, dynamičnost, symetrie, asymetrie, rytmus, gradace.
–  Naučit a procvičit základní principy tvorby kompozice v architektském smyslu slova, tzn.

kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku.

Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu:

Schopnost na základě jasně formulovaného zadání vytvořit plošnou nebo prostorovou kompozici.

Obsah

Ateliér architektonické kompozice se věnuje FORMĚ architektonického díla.
FORMA je vedle účelu, technických a ekonomických možností zásadní složkou architektury. Cvičení z architektonické kompozice není komplexním pohledem na architektonickou tvorbu, zabývá se právě jen touto jednou její složkou.

FORMA (vnější obraz) je postavena na základní myšlence – ideji (vnitřním obrazu) celého architektonického díla. Toto idea (libreto, názor, příběh, představa, obraz, myšlenka, zásada, princip, podstata, přesvědčení, mínění, úvaha, nápad, vnuknutí, základ, východisko, též moto, citát, heslo, sentence, zážitek) je nutnou součástí architektonického konceptu. Idea architektonického díla musí být srozumitelná a účinná.

FORMA je v hudební terminologii vyjádřena melodií, dynamikou a rytmem. V architektuře to je jistě obdobné, možná stejné.
IDEA díla i její vyjádření ve formě v sobě odráží kreativitu a zkušenost autora.
architektura (její forma) nezačíná u „bodu nula“, ale má dějinnou kontinuitu. Tu je potřeba vnímat a reagovat na ni.

Volba zadání

Zadáno bude několik menších, samostatných úloh, 3 – 5 dle uvážení vedoucích ateliérů:

Seminář současné architektury. Studenti se zamýšlí nad současnou architekturou, nad tvorbou určitého (oblíbeného) světového architekta či skupiny architektů.
Plošná abstraktní kompozice na zadané téma. Předmětem je forma a idea díla a její ztvárnění.
Plošná kompozice (mělký reliéf) vlastní. Bez-měřítková, na stanovené téma.
Prostorová kompozice náročnější, na abstraktních principech, ale bližší architektuře.
Prostorová kompozice evokující objekt, resp. prostor. Poslední zadání je již úlohou „architektonickou“ – měřítkem tedy musí být člověk – je vhodné do modelu umístit postavu.
Rozsah a forma odevzdání

Každý student odevzdá a vystaví jeden výkres formátu 500×1400 mm a jeden samostatný model.

ATZ1 – Ateliér architektonické tvorby – základní 1

Charakteristika předmětu

ATZ1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu ATZ1 od výuky AAKO je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:
KDE?
CO?
PRO KOHO?
místo / lokalita / parcela objekt / prostor
funkce / účel
Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím, měřítkem člověka ve vztahu k subjektu architektonického navrhování. Pokud leitmotivem AAKO je „KONCEPT“, u ATZ1 jde o „KONTEXT“.

Hlavní cíle práce

–  V obecné rovině jde především o zvládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v ATK.
–  Konkrétním cílem práce je návrh provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek, s dopracováním do úrovně jednoduchého konstrukčního detailu.

Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu:

Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit architektonickou studii provozně jednoduchého objektu na konkrétním místě.

Průběh práce

–  Tvůrčí rešerše: inspirace pro ideu (ideje) architektonického návrhu
–  Analýza zadaného prostředí: rozbor veškerých podmínek a požadavků ovlivňující návrh
–  Návrh řešeného objektu: pracovní modely, skici
–  Dopracování finální varianty do podoby architektonické studie

Volba zadání

Klíčovým parametrem pro celé zadání je specifikovat podmínky, prostředí a požadavky pro navrhovaný objekt. Toto prostředí by mělo být reálné, aby jej bylo možné navštívit, zažít nebo v krajním případě pochopit jinými prostředky (fotografie, video atd.).
Zadání musí být pedagogem co nejlépe definováno a pojmenováno. A to jak funkční náplň objektu, tak jeho přibližná velikost, vazby na okolí atd. Zadaný objekt by neměl mít více jak dvě podlaží.

Rozsah a forma odevzdání

Každý student odevzdá a vystaví jeden výkres formátu 500×1500 mm a jeden samostatný model.

ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2

Charakteristika předmětu

ATZ2 je třetím a posledním ateliérem výtvarné přípravy. Do hry vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena otázka bydlení, a to ve své elementární formě. ATZ2 není ateliérem pro rodinný dům – ten studenty čeká v bakalářské práci. Zadání by mělo být jednodušší: weekend house, studio, apartmán. Je potřeba si věc vyzkoušet, ale současně studenty nepřetížit a nesebrat jim přirozenou kreativitu.

Hlavní cíle práce

– Komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení, s dopracováním do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu:

Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit komplexní architektonickou studii objektu pro bydlení na konkrétním místě.

Průběh práce

–  Tvůrčí rešerše: inspirace pro ideu (ideje) architektonického návrhu
–  Analýza zadaného prostředí: rozbor veškerých podmínek a požadavků ovlivňující návrh
–  Návrh řešeného objektu: pracovní modely, skici
–  Dopracování finální varianty do podoby komplexní architektonické studie

Volba zadání

Klíčovým parametrem pro celé zadání je specifikovat podmínky, prostředí a požadavky pro navrhovaný objekt. Toto prostředí by mělo být reálné, aby jej bylo možné navštívit, zažít nebo v krajním případě pochopit jinými prostředky (fotografie, video atd.).
Program stavby musí obsahovat základní typologii a ergonomii, hygienické zázemí, kuchyňský kout, jeden obytný prostor.

Rozsah a forma odevzdání

Každý student odevzdá a vystaví jeden výkres formátu 500×1500 mm a jeden samostatný model.

Ostatní formy odevzdání ateliérových projektů: https://k129.cz/vyuka/odevzdani/

X