Zápis z 1. zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 11. 2015

Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich;
prof. Mikuláš Hulec, doc. Petr Šikola, doc. Zuzana Pešková, Jaroslav Daďa
Omluvena: Jana Hořická

Program

Hulec: jmenování Odborné rady, jmenování tajemníka, poslání Odborné rady
Diskuse k předloženému návrhu Jednacího řádu a hlasování o jeho schválení
Daďa: seznámení se změnami, které přináší nově schválený studijní plán ve výuce výtvarné přípravy, UNA, NBU a ateliérové tvorby. Diskuse a doporučení členů rady k náplni nově koncipované výuky v těchto předmětech v bakalářském studiu. Předběžná informace o příští akreditaci oboru.
Hulec: různé k úvaze – připravované změny ve výuce výtvarné přípravy, příprava tzv. mistrovského ateliéru, termínové změny v odevzdávání semestrálních prací, příprava akreditace nového oboru doktorského studia, projekčního ateliéru katedry, žádost o rozšíření znaleckého oprávnění fakulty apod. Diskuse.
Závěr – sestavení menu na vánoční katedru – diskuse

Jmenování Odborné rady, jmenování tajemníka, poslání odborné rady
Mikuláš Hulec zahájil zasedání rady, předal jmenovací dekrety a seznámil členy Odborné rady se svým záměrem je jmenovat i garanty jednotlivých předmětových souborů. Prof. Petr Urlich, prof. Tomáš Šenberger a doc. Zuzana Pešková byli požádáni o garantování doktorského studia za katedru. Josef Smola byl požádán o dohled nad předměty, které zajišťují jiné katedry. Klára Kroftová – rekonstrukce a ochrana památek. Luboš Knytl – nauka o budovách. Ladislav Kalivoda, Jaromír Kročák, Petra Novotná, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý – ateliérová výuka (konkrétní náplň činnosti upřesní zástupci vedoucího katedry). Prof. Urlich – teorie a dějiny architektury. Tajemnicí odborné rady byla jmenována Jana Hořická. Mikuláš Hulec shrnul poslání rady jako poradního orgánu vedoucího katedry architektury.
Diskuse k předloženému návrhu Jednacího řádu a hlasování o jeho schválení
Mikuláš Hulec navrhnul zvýšení odměny členů rady z 1 500,- Kč na 2 000,- Kč. Viz jednací řád.
Petr Urlich rozporoval neveřejnost zasedání Odborné rady. Proběhla diskuze. Zápisy budou zveřejňovány, k jednání mohou být přizváni hosté dle navrženého jednacího řádu, jednání však budou i nadále zvláště z kapacitních a praktických důvodů neveřejná.
Odborná rada odsouhlasila navržený Jednací řád.
Hlasování: pro 10 | proti 0 | zdržel se 0
Náplň předmětů dle nového studijního plánu
Jaroslav Daďa prezentoval změny v předmětech studijního plánu a vyzval členy Odborné rady k zamyšlení nad náplní předmětů dle nového studijního plánu. Luboš Knytl komentoval změny v sadě předmětů s náplní architektonické typologie. Proběhla diskuze zapojení typologie do atelierů a náplně jednotlivých atelierů. Diskutovala se návaznost předmětů, obsah atelierů v bakalářském stupni. Padlo několik námětů (Atelier malé obytné rekreační stavby, atelier veřejného prostoru). Mikuláš Hulec vyzval členy rady k přípravě konkrétních námětů a k rozhodnutí o obsahu atelierů na prosincovém setkání rady.
Připravované změny ve výuce
Mikuláš Hulec seznámil členy rady s chystanými změnami ve výtvarné přípravě a se záměrem zřízení ateliéru výtvarné přípravy. Doc. Vratislav Ševčík a Ctibor Havelka byli již požádáni o zpracování nové koncepce předmětu. Vysvětlil potřebu zlepšení výtvarné přípravy našich studentů a nastínil několik námětů.
Mikuláš Hulec vyjádřil podporu sdružování předmětů do bloků a zřízení “mistrovského atelieru” s hostujícími pedagogy.
Jaroslav Daďa informoval o termínech odevzdání ateliérové tvorby. Je třeba co nejvíce optimalizovat odevzdání ateliérů, aby méně narušovalo průběh zkouškového období. Pro tento semestr bude odevzdání probíhat ve třech “vlnách”. Termíny budou stanoveny Petrem Šikolou a Jaroslavem Daďou.

Různé
Petr Šikola referoval o výsledcích za RUV. Proběhlo první hodnocení. Od 1. 12. bude zahájeno další sběrové období. Je potřeba podpořit vkládání publikací do RUVu. Tomáš Šenberger podpořil potřebu evidence RUV za obor.

Mikuláš Hulec informoval o snaze získat rozšíření znaleckého oprávnění fakulty pro obor Architektura a stavitelství.

Mikuláš Hulec požádal prof. Petra Urlicha o přípravu doktorského oboru památková péče/ ochrana a obnova památek v rámci akreditovaného DSP Architektura a stavitelství (s pomocí Kláry Kroftové) a akreditování doktorské výuky v angličtině.

Mikuláš Hulec seznámil členy rady s úmyslem zřídit při katedře projekční ateliér.

Vánoční katedra proběhne 22. 12. 2015 od 17.00 v atD.

Josef Smola informoval o projektu Standardy studenta, který si klade za cíl zmapování celkové výuky v rámci bc a mgr programu A+S. Tento projekt bude zpracovávat s Jaroslavem Daďou a Ladislavem Kalivodou.

Tomáš Šenberger navrhl podání projektu SVK pro všechny doktorandy programu A+S. Mikuláš Hulec by rád realizoval společnou konferenci s FA. Koordinaci má na starosti Ing. arch. Lenka Popelová.

Zapsala: Zuzana Pešková

Ověřil: Mikuláš Hulec
vedoucí katedry architektury

X