Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 11. 1. 2016

Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich;
prof. Mikuláš Hulec, doc. Petr Šikola, doc. Zuzana Pešková, Jaroslav Daďa, Jana Hořická

Rekapitulace informací navazujících na minulé zasedání Odborné rady:

Prof. Hulec informoval, že rozšíření znaleckého oprávnění Fakulty stavební pro obor Architektura a stavitelství podle dostupných informací bylo schváleno. (Následně doručeným rozhodnutím MSP ze dne 11.1.2016 došlo k rozšíření znaleckého oprávnění fakulty v rámci oboru stavebnictví o tyto oblasti: architektura a stavitelství, architektura veřejného prostoru, památková péče – obnova nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické realizace v památkově chráněných územích, architektura krajiny a sídel, a dále o obor projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památková péče – návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektová příprava – stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel. FSV je znaleckým ústavem zapsaným ve II. oddílu znaleckých ústavů – tedy s nejvyšší uznanou kvalifikací – pozn.)

Prof. Hulec vyzval prof. Urlicha, aby shrnul informace týkající se akreditace nových doktorských oborů. Prof Urlich informoval, že obory volně zřizovat nejde, jejich zřízení musí projít akreditací, ale jako celý studijní program, tzn. včetně už existujících oborů. V tuto chvíli existuje možnost doplnit alespoň předměty tematicky se vztahující k památkové péči. Doporučuje doplnit obor do nejbližší reakreditace. Aktuální akreditace končí v roce 2018 a předpokládá se, že příprava reakreditace začne v roce 2017.

Doktorské studium v angličtině znamená samostatnou akreditaci. Prof. Urlich doporučuje pověřit jím někoho, kdo disponuje dostatečnou znalostí angličtiny. Spoluprací na přípravě akreditace doktorského studia v angličtině byla pověřena Klára Kroftová. Prof. Hulec požádal prof. Urlicha o sestavení časového harmonogramu kroků potřebných k přípravě akreditace.

Prof Hulec vyzval Josefa Smolu, aby seznámil radu s dosavadním průběhem projektu Standardy studenta, dokumentujícího výuku ostatních kateder pro naše studenty. Arch Smola informoval, že katedry byly osloveny s žádostí o kompletní a podrobné podklady k výuce, včetně nároků na studenty. Pro doplnění informací byly „vnitřně“ kontaktováni studenti napříč všemi ročníky studia, kteří poskytnou podklady za tento semestr. Shromáždění podkladů se předpokládá do května tohoto roku a následné vyhodnocení přibližně v říjenu/listopadu. Prof. Šenberger apeloval na vystavení výsledků, aby bylo vidět penzum práce a byla možná diskuze o jeho úpravě s ostatními katedrami.

Projekt ateliéru výtvarné přípravy v objektu H za budovou D se vyvíjí pozitivně. Momentálně arch. Daďa a Šikola zpracovávají studii nového využití.

Program:

Rozdělení odpovědností za jednotlivé předměty a bloky předmětů.
Upravení náplně některých předmětů (v souvislosti se zveřejňováním anotací)
Různé
Rozdělení odpovědností za jednotlivé předměty a bloky předmětů
Prof. Hulec seznámil se záměrem, že ve studijním plánu nový předmět ATZ2 by měl fungovat jako příprava na bytový dům, tedy drobný objekt s náplní charakteru rekreačního bydlení, která umožní studentům uplatnit základní principy navrhování, dotažený až do architektonického detailu. Prof. Šenberger doporučil vymezit náplň jednotlivých atelierů tak, že bude definováno, co se má student v rámci výuky naučit. Proběhla diskuze na téma dovedností architekta, které by měli studenti postupně během studia získat. Arch. Knytl upozornil na souvislost s Evropskou akreditací (notifikací v rámci EU), kde jsou dovednosti architekta definovány. Výsledkem diskuze bylo rozhodnutí, že výstupní dovednosti se stanou součástí definování obsahu předmětů na úrovni katedrové koordinace (viz. přiložená tabulka)

Prof. Hulec požádal dotčené členy Odborné rady o souhlas/nesouhlas s navrženými odpovědnostmi za ateliérové předměty, jak jsou uvedeny v tabulce. Všichni souhlasili. Proběhla diskuze ohledně principu nastavení skupin „garantů“ vs. princip jednoho zodpovědného. Závěrem bylo zachovat navržené skupiny „garantů“.

Upravení náplně některých předmětů (v souvislosti se zveřejněním anotací)
Prof Hulec upozornil na nutnost anotace předmětů zajišťovaných katedrou, včetně dalších náležitostí, zveřejnit na webu katedry 14 dní před začátkem semestru. Arch. Daďa rozešle formulář anotace všem, kdo jsou odpovědní za některé předměty, případně bloky předmětů (týká se i „neatelierových“ předmětů) do 22. 1. 2016. Anotace předmětů musí být zaslány zpět do 8. 2. 2016.

K obsahu konkrétních atelieru bylo uvedeno:

Občanská stavba 1,2 nebude vymezena typologicky, ale nadále rozsahem zadané úlohy. V rámci atelieru AT3 v tomto letním semestru jsme byly požádáni o zadání soutěže ČKAIT na nový konferenční sál.

K bakalářskému konstrukčnímu atelieru (ATV4) proběhla diskuze o obsahu zadání. Garanti byli požádáni o úpravu zadání tak, aby se studenti naučili rozlišovat jednotlivé stupně dokumentace a co je jejich obsahem.

Prof. Šenberger inicioval diskuzi ohledně výuky interiéru a urbanismus v rámci atelierů. Doc. Pešková doplnila, že prostor pro výuku interiéru a urbanismu je v rámci nového předmětu AMG1, což by měl být komplexní atelier nebo variantně samostatný interiérový atelier jako jeden z tematických atelierů – takto schválila Oborový rada programu A+S. Závěr diskuze byl otevřený k dalšímu řešení.

Různé
Arch. Smola informoval o Konferenci Dřevostavby 2016, s nabídkou možnosti přednášky a publikace v impaktovaném časopise Wood Research. Témata mohou být v rozsahu výzkum až vlastní realizace.

Prof. Hulec informoval o výsledku finanční uzávěrky. Katedra skončila rok 2015 se ztrátou víc než milion. S tím souvisí aktuální téma personální obsazenosti Katedry, které budeme řešit na další schůzi katedry. Tématem do budoucna je personální akademická profilace katedry.

Prof. Šenberger informoval o získání grantu MK ČR NAKI (na 5 let, od 1.3. 2016) ve spolupráci s NPÚ, který přinese peníze do rozpočtu katedry.

Prof. Šenberger otevřel téma výstavy všech atelierů najednou a jejího vnímání jako společenské události. Otázkou je prostor, ale budeme mít možnost využít prostory po celé škole. V průběhu letního semestru je potřeba připravit plán výstav. V návaznosti na tuto informaci proběhla diskuze na téma formátu.

Prof. Hulec informoval o plánovaných výběrových řízeních na pozice tří docentů a jednoho profesora v oborech architektura, architektura a stavitelství a výtvarné umění, která proběhnou v únoru, tak, aby noví akademičtí pracovníci mohli nastoupit od začátku příštího semestru.

Zapsala: Jana Hořická

Ověřil: Mikuláš Hulec
vedoucí katedry architektury

Struktura ateliérové výuky / vedoucí předmětů (příloha zápisu z jednání Odborné rady katedry 11.1.2016) – vychází z platného studijního plánu, navrhované úpravy a poznámky značeny červeně.

Katedra architektury FSv 01/2016

Stupeň
Semestr
Ateliér
Vedoucí předmětu
(resp. garant)

Stupeň: Bc.
Semestr: I.
Ateliér: AAKO – Architektonická kompozice
Vedoucí předmětu (resp. garant): Daďa, Hulec

Stupeň: Bc.
Semestr: II.
Ateliér: ATZ1 – Atelier architektonické tvorby – základní 1
Malá stavba I (pavilon apod., bez větších typologických nároků, důraz na koncept a výtvarné zobrazení, dopracování do úrovně jednoduchého konstrukčního detailu)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Daďa, Hulec

Stupeň: Bc.
Semestr: III.
Ateliér: ATAZ – Atelier architektonické tvorby – základní
Malá stavba II (weekend house, studio, apartmán apod., ověření základní typologie a ergonomie – hygienické zázemí, kuchyňský kout, jeden obytný prostor – důraz na koncept a výtvarné zobrazení, dopracování do úrovně interiéru i exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Daďa, Hulec

Stupeň: Bc.
Semestr: IV.
Ateliér: ATA1 – Atelier architektonické tvorby 1
Bytový dům s doplňkovou funkcí (kavárna, obchod apod.), součástí je rozbor území a řešení souvisejícího veřejného i soukromého exteriéru (prostoru)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Šikola, Tichý

Stupeň: Bc.
Semestr: V.
Ateliér: ATV2 – Atelier architektonické tvorby 2
Občanská stavba I. (základní)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Kročák, Novotná, Šourek

Stupeň: Bc.
Semestr: VI.
Ateliér: AT3 – Atelier architektonické tvorby 3
Občanská stavba II. (specializovaná/resp. soubor staveb)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Kročák, Novotná, Šourek

Stupeň: Bc.
Semestr: VII.
Ateliér: ATV4 – Atelier architektonické tvorby – konstrukční
Vedoucí předmětu (resp. garant): Kalivoda, Košatka

Stupeň: Bc.
Semestr: VIII.
Ateliér: BPA – Bakalářská práce
Rodinný dům
Vedoucí předmětu (resp. garant): Knytl, Tichý

Stupeň: Mgr.
Semestr: IX.
Ateliér: AMG1 – Atelier architektonické tvorby – magisterský 1
Specializovaný atelier
Vedoucí předmětu (resp. garant): Kročák, Novotná, Šourek

Stupeň: Mgr.
Semestr: X.
Ateliér: ATKS/AAKA – Atelier konstrukční
Vedoucí předmětu (resp. garant): Dvořák, Šikola, Tichý

Stupeň: Mgr.
Semestr: XI.
Ateliér: ATM2 – Atelier architektonické tvorby – magisterský 2 (předdiplom)
Vedoucí předmětu (resp. garant): Daďa, Hulec, Šikola

Stupeň: Mgr.
Semestr: XII.
Ateliér: DPM – Diplomová práce
Vedoucí předmětu (resp. garant): Daďa, Hulec, Šikola

Pozn.:
Blok ateliérové výuky 1.- 3. semestru (AAKO, ATZ1, ATAZ) bude výtvarným i technickým úvodem do architektonického myšlení a navrhování. Důraz je kladen na výtvarné zobrazení návrhu – zvládnutí základních vyjadřovacích prostředků (kresba/grafika/počítačová grafika/model + verbální resp. multimediální prezentace), ale zároveň dopracování návrhu do úrovně reálného technického detailu (ATZ1, ATAZ) – např. vazby zdiva, tesařské spoje, zámečnické či kovářské detaily, ocelářské detaily apod. – tedy základy řemesla.
Předpokládá se úzká spolupráce s vyučujícími výtvarné přípravy, modelování, počítačové grafiky. (Výhledově by se všechny tyto předměty měly spojit podle vzoru některých zahraničních škol do jednoho bloku výtvarné přípravy.)

U všech navazujících ateliérů s výjimkou konstrukčních je součástí návrhu analýza širších vztahů, dopravy, služeb, kompozičních a historických vazeb a řešení veřejného prostoru (exteriéru i interiéru a jejich propojení). Zadání návrhů musí být až na zdůvodněné výjimky architekturou v kontextu reálného urbánního, případně charakteristického krajinného okolí. Vítána jsou zadání studentských nebo architektonických soutěží, ideálně mezinárodních.

X