Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 5. 2016.

Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich;
prof. Mikuláš Hulec, doc. Zuzana Pešková, Jaroslav Daďa, Jana Hořická
Omluveni: doc. Ladislav Tichý, doc. Petr Šikola

Program:
1. Nový předmět – Úvod do profesní praxe (129UPP), info o přípravě Luboš Knytl a Petr Lédl
2. Nová koncepce ateliéru AMG1, info Petra Novotná, Jaromír Kročák, Michal Šourek
3. Nová koncepce ateliéru AMG2, info Jaroslav Daďa, Mikuláš Hulec
4. Návrh koncepce ateliérové výuky v Mgr. bloku od akademického roku 2017/18, info Zuzana Pešková, Jaroslav Daďa, Mikuláš Hulec
5. Informace o projektu Standardy studenta, info Josef Smola
6. Různé (příprava mistrovského ateliéru, příprava stavby – stánku, výstavního pavilonu – A+S)
0. Elektronické odevzdání závěrečných prací
Proběhla diskuze týkající se elektronického odevzdání závěrečných prací prostřednictvím IS KOS.

1. Nový předmět: Úvod do profesní praxe (129UPP)

Luboš Knytl seznámil s obsahem předmětu (viz. PŘÍLOHA 1) a předpokládaným programem pro následující semestr. Následovala diskuze o obsahu a zaměření předmětu, míře zapojení lidí z praxe do programu výuky. Zdůrazněno bylo rozšíření úhlu pohledu o jiné možnosti uplatnění architekta, např. jako zástupce investora, developera, v místní samosprávě a státní správě atd. Dále bylo navrženo doplnění o následující témata: etika výkonu profese, komunikační dovednosti, kontrolní činnost, BIM.

Luboš Knytl požádal kolegy o zaslání všech připomínek, které budou využity ke zpřesňování obsahu přednášek. Dále byla diskutována míra zapojení lidí z praxe především ve smyslu pedagogické kvality a přínosu pro studenty.

2. Nová koncepce ateliéru AMG1

Garanti představili koncepci předmětu, která zachovává model práce ve škole, v ateliérech vedených dvoučlennými týmy. Ateliérová výuka bude doplněna tematickými přednáškami. Část výukového času bude vyčleněna na modelování, spíše formálně (modelování v průběhu ateliéru). Na základě zkušenosti z letošního roku koncepce směřuje k modelu, kdy ráno se poměrně precizně zadá práce a odpoledne se zkontroluje vývoj a posun. Prof. Šenberger apeloval na rozvoj spolupráce s K124, který vyžaduje zohlednění v koncepci programu semestru.

3. Nová koncepce ateliéru AMG2

AMG2 proběhne v podobném režimu jako AMG1, dvojce vedoucích ateliérů budou následně vedoucí diplomních prací studentů. Tato varianta bude platit asi pouze pro zimní semestr 2016/17, následně bude pravděpodobně upravena ateliérová výuka v magisterském studiu.

4. Návrh koncepce ateliérové výuky v Mgr. bloku od akademického roku 2017/18

Prof. Hulec zmínil původní představu vedení diplomního projektu v koordinaci týmu studentů z různých oborů, což se ukázalo nevhodné především z důvodu, že ostatní obory podle studijních plánů zpracovávají diplomní projekt v zimním semestru. Následně nastínil upravenou koncepci: Diplomní projekty na ostatních katedrách by byly zpracovávány na základě návrhů našich studentů (struktura viz PŘÍLOHA 2) Tato koncepce má mimo jiné výhodu ve vyřazení konzultantů z ostatních kateder z diplomních projektů a nahrazení spolupráce v rámci předpokládaného konstrukčního atelieru ve 3. semestru.

Prof. Šenberger navrhl možnost vést předdiplomní projekt spíše formou semináře, ale zároveň doporučil nevzdávat se konstrukčního řešení v rámci diplomního projektu (doložit technickou proveditelnost stavby). Dále proběhla diskuze o tom, jak bude probíhat takto vedený konstrukční ateliér a architektonický ateliér, který mu má předcházet, jak budou vypadat výstupy jednotlivých studentů a co bude předmětem práce studentů oboru A+S.

5. Informace o projektu Standardy studenta

Josef Smola shrnul dosavadní průběh projektu Standardy studenta: byla uzavřena fáze sběru dat. Projekt byl představen Oborové radě A+S (OR). Byly osloveny katedry, z nichž některé zatím nedodaly podklady. Dalším krokem nejspíš bude dopis odeslaný za OR. Doc. Pešková upozornila, že zmiňované podklady se vztahují ke končící verzi studijních plánů A+S, ale pozornost by měla směřovat ke studijním plánům, které „nabíhají“. Prof. Šenberger podpořil potřebu zdokumentovat obsah předmětů a strukturu studia pro další kroky.

6. Různé

Prof. Hulec představil mistrovský atelier, který bude v příštím semestru vedený Jakubem Ciglerem a studenti ho absolvují přímo v jeho ateliéru. Dále informoval o plánovaném zřízení tvůrčího atelieru v rámci katedry, který mimo jiné umožní zajistit praxe pro studenty.

Ladislav Kalivoda otevřel diskuzi ohledně udělení Žluté karty jinému studentovi, než kterého nominovali vedoucí ateliéru. Závěrem diskuze byl souhlas, za předpokladu, že jsou zveřejněna jasně formulovaná kritéria výběru.

Zapsala: Jana Hořická
Ověřil: Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury


PŘÍLOHA 1

Nový předmět – Úvod do profesní praxe

Start: říjen 2016, rozsah: 2+2, zakončení: z, zk, kredity: 4
Garanti: Luboš Knytl, Petr Lédl
Organizace výuky:
Přednášky – 2 hod/týden, 12 týdnů
01 Úvodní přednáška mapující problematiku a náplň předmětu v celé šíři
02 Profese architekta a jeho role ve společnosti
03 Územní plánování: kapacity, koeficienty, územní a regulační plán atd.
04 Před-realizační příprava stavby, výběr zhotovitele, průzkumy
05 Dokumentace stavby – výkonové fáze: příprava zakázky, návrh stavby ÚR, SP, DPS.
06 Projednávání a vlastní průběh ÚR, SŘ: DOSS, termíny, lhůty, nástroje, odvolávání
07 Realizace stavby: autorský a technický dozor, BOZP, kolaudace, katastr
08 Legislativní proces při zásahu do kulturní nemovité památky
09 Standardy nízkoenergetických budov: legislativa x praxe
10 Projektový tým a role jednotlivých členů, vztahy: klient + architekt + zhotovitel
11 Architektonická kancelář: principy fungování větší / menší firmy
12 Autorizace ČKA: požadavky, průběh zkoušek, komora

Cvičení – bloky 4 hod/14dní tzn. 6 bloků/semestr
2 bloky budou vždy tvořit jeden tematický celek: cvičení + exkurze na jedno téma

Témata

Realizovaná stavba
Příběh domu č.1: Prezentace kompletního procesu záměru, projektové přípravy a realizace konkrétní již realizované stavby – v rámci cvičení budou na konkrétním příkladu vysvětleny a komentovány veškeré aspekty procesu, v rámci exkurze bude objekt navštíven.

Příprava na vědeckou praxi
UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov: v rámci cvičení proběhne seznámení s ústavem, jeho možnostmi, projekty a výzkumem, v rámci exkurze bude centrum navštíveno.

Stavba v realizaci
Příběh domu č.2: Prezentace kompletního procesu záměru, projektové přípravy a realizace konkrétní rozestavěné stavby – v rámci cvičení budou na konkrétním příkladu vysvětleny a komentovány veškeré aspekty procesu, v rámci exkurze bude objekt navštíven.

Poznámky

Přednášky:
Nabízí se formát, že jeden z garantů bude všechny přednášky uvádět a moderovat, což zajistí kontinuitu nejen probírané látky, ale i kontinuitu pro zkoušku. Tento „moderátor“ a „koordinátor“ by vždy uvedl každou z přednášek a pak by během přednášky příp. vstupoval v dialog s přednášejícím (otázky, diskuze, polemika). Moderátor by také zajišťoval průběh přednáškového procesu v případě náhlé absence přednášejícího.

Cvičení:
Okruh pedagogů pro cvičení by se každým rokem pružně měnil tak, jak se budou vyvíjet možnosti ohledně exkurzí, rozestavěných staveb atd. Obecně předpokládáme max. 6 kroužků po 21 studentech s tím, že bychom na cvičení spojili vždy 2 kroužky (max. 42 studentů). Cvičení by probíhala každých 14 dnů.

Zápočet:
Jednoduchá seminární práce. Student vypracuje z každého bloku krátký elaborát (text + foto, cca 1-2 formáty A4), který bude „zprávou z exkurze“ s vypíchnutými oblastmi dle zaměření nebo jednotlivých studentů.
Varianta: Student popíše postup konkrétní stavby z absolvované praxe.

Zkouška:
Písemná forma testu. Předpokládáme okruhy otázek, které by v zásadě odpovídaly přednáškám.

JD_PŠ_LK_PL_05/2016


PŘÍLOHA 1

Ateliérová výuka v Mgr. studijním bloku – pracovní návrh

2016/2017
Atelier magisterský 1 (12h = 8výuka+2modely+2seminář)
Atelier architektonicko-konstrukční 7h
Atelier magisterský 2 (dnes předdiplom) (12h = 8výuka+2modely+2seminář)
Diplomní projekt 24h

Od 2017/2018<
Atelier magisterský 1 (12h = 8výuka+2modely+2seminář)
Atelier architektonický 7h (Návrh studie stavby jako příprava a podklad pro následující konstrukční atelier)
Předdiplom 6h + Atelier konstrukční 6h (Posluchač dopracuje předchozí návrh – studii do úrovně konstrukčního projektu, a to ve spolupráci s diplomanty z technických kateder – KPS, Ocel, Beton, TZB.. – pro které bude jejich samostatná příloha zároveň diplomní prací. Posluchač A+S si tak v tomto předmětu vyzkouší vedení a koordinaci malého projekčního týmu. Diplomanti z ostatních kateder se přizpůsobí našemu rozvrhu, na konzultace budou docházet i jejich školitelé – předjednáno zatím s prof. Hájkem a s prof. Mácou)
Diplomní projekt 24h

X