Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury
29. 11. 2017

Přítomni: Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich, prof. Mikuláš Hulec, doc. Petr Šikola, doc. Zuzana Pešková, Jaroslav Daďa, Jana Hořická

1. Ukončení činnosti stávající Odborné rady katedry architektury (Rady)

Závěrečné zasedání – činnost Rady byla ukončena po uplynutí funkčního období 2 roky, do jmenování Rady nové. Důvodem je mimo jiné administrativní fungování studijního programu Architektura a stavitelství, která má Pedagogickou radu programu sestavenou napříč katedrami podílejícími se na výuce. Odborná rada katedry má v tomto uspořádání pouze poradní hlas. Zásadním důvodem je ovšem probíhající akreditace podle nového Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství z roku 2016, kde jsou kladeny konkrétní požadavky na garanty výuky. Tyto požadavky znamenají pro katedru změnu složení garantů, dosud úzce provázaného s Radou.

V následujícím letním semestru 2017/2018 ještě zachováme současné garanty a organizaci předmětů. V dalším akademickém roce, v závislosti na průběhu akreditace bude pravděpodobně jmenována Rada nová.

2. Stav akreditace

Akreditace se momentálně zpracovává na úrovní pedagogického proděkana a jeho zástupců. Doc. Pešková koordinuje přípravy akreditace studijního programu Architektura a stavitelství a připravila potřebné formuláře pro všechny katedry. Za Katedru architektury se koordinace ujal Jaroslav Daďa. Záměr akreditace bude předložen k projednání AS FSv v prosinci 2017. Vědecká rada FSv bude záměr schvalovat v lednu 2018, poté bude záměr předán rektorátu.

Současně se začíná připravovat akreditace doktorských studijních programů. Současné 2 studijní programy budou upraveny a doplněny o nový studijní program Ochrana a obnova památek a studijní program v angličtině Architecture and Landscape Heritage (zatím pracovní názvy programů).

Doc. Pešková: V rámci rozvoje doktorského studia se také rozběhla platforma pro komunikaci a setkávání doktorandů a školitelů. První setkání je naplánováno na 1. 2. 2018.

3. Diskuze a zpětná vazba:

Diskuze byla otevřena tématem řešení 12-tihodinových ateliérů. Současné řešení se zdá pro studenty ne úplně vyhovující. Prof. Hulec navrhl 2 varianty možné úpravy:

A/ rozdělení atelieru do dvou dnů v týdnu

B/ pro předdiplomní atelier a následně diplomní projekty by měli studenti svoje ateliéry

Z diskuze vyplynulo:

Některým ateliérům 12-tihodinová výuka vyhovuje, některým méně, ale organizace ateliérů může zůstat v režii jednotlivých pedagogů. Vítaným řešením by mohlo být intenzivnější využívání možností, které nabízí výukové centrum Fakulty stavební v Telči, např. v rozsahu 1 celého týdne během semestru.
Vlastní ateliéry pro studenty magisterského studia nemají příliš smysl, protože by pravděpodobně byly velkou část týdne prázdné. Přínosnější by bylo umožnit studentům přístup do prostoru Atelieru D v režimu 24/7, alespoň v části semestru a zajistit, aby měli možnost využívat pro svou práci potřebné vybavení – tiskárna, kopírka apod.
S tím souvisí potřeba rozšíření prostoru a vybavení Modelovny a zajištění dostatečného prostoru pro ukládání modelů, pro magisterské studium i velkých urbanistických.
Alternativně by takto bylo možné zpřístupnit 24/7 objekt H, který je relativně izolovaný a mohl by být v nočním provozu oddělen od zbytku Fakulty. Prof. Šenberger informoval o tom, že je vysoká pravděpodobnost, že v příštím roce budou dostupné finanční prostředky (MŠMT) pro přestavbu objektu H.

4. Různé:

Arch. Smola doporučil zvážit, zda by revitalizace pavilonu H neměla být v souladu s právními předpisy ve standardu TNB – téměř nulové budovy.
Informace k RUV – za minulý rok měla Katedra jako celek dvojnásobek bodů než loni, ale stále cca 1/5 bodů ve srovnání s Fakultou architektury. RUV by neměl být podceňován, protože přináší Katedře nezanedbatelné finance.
Podařilo se podepsat smlouvu s universitou v Chile, už od příštího akademického roku budou naši studenti moci vycestovat. Tuto informaci je potřeba rozšířit mezi studenty.

Zapsala: Jana Hořická

Ověřil: Mikuláš Hulec,
vedoucí katedry architektury

X