Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury
22. 2. 2017

Přítomni: doc. Ladislav Tichý, Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich, doc. Petr Mezera

prof. Mikuláš Hulec, doc. Zuzana Pešková, doc. Petr Šikola, Jaroslav Daďa, Jana Hořická

 1. NAUKA O BUDOVÁCH (doc. Knytl)

Struktura výuky typologie:

 1. semestr UNA – úplné základy (2 hod přednášek, zkouška)
 2. semestr – PAUZA
 3. semestr NB01 – stavby pro bydlení a ubytování (12 cvičení po 1 hod)
 4. semestr NB02 – občanské stavby (6 cvičení po 2 hod)
 5. semestr NB03 – multifunkční stavby, doprava, průmysl, zemědělství (12 hod. cvičení)

Typologie má málo cvičení a není provázaná s ateliérovou výukou.

Proběhla diskuze o možnostech modifikace ateliérové výuky. Struktura ateliérové výuky by měla zůstat stejná, ale měl by být kladen důraz na aktivní vlastní typologickou přípravu studentů na ateliér. Přednášky jsou zveřejňovány na webových stránkách katedry a jsou aktualizovány na roční bázi.

Doc. Knytl byl pověřen vedoucím katedry, aby sestavil tým, který se bude přípravě a výuce typologie věnovat, zahrnující zkušené vyučující i mladé pedagogy, koordinoval přípravu studijních podkladů a vytipoval mezery, které bude třeba (v budoucnu) doplnit.

 1. ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE (doc. Knytl)

Shrnutí zpětné vazby studentů k prvnímu semestru předmětu UPP.

Většinová poznámka studentů byla zařadit předmět dříve, v bakalářském stupni studia, což není Odbornou radou považováno za nutné. Proběhla diskuze o zařazení přednášky na téma proces projektování („od prvních skic až po kolaudaci“) v bakalářském stupni studia, v rámci výuky typologie.

 1. STANDARDY STUDENTA (J. Smola)

Byla dokončená fáze sběru dat, v tuto chvílí probíhá jejich redakce a analýza. Bude navazovat vyhodnocení a následně porovnání s novými studijními plány.

pozn. doc. Peškové: Návrhy na úpravy studijních plánů jsou v kompetence Pedagogické rady programu Architektura a stavitelství.

 1. PLAGÁTORSTVÍ (prof. Hulec)

Prof. Hulec vysvětlil případ, kterým se katedra zabývá: vizualizace studentky vytvořená velmi těsnou inspirací (vizualizací známého ateliéru). Proběhla diskuze o rozsahu plagiátorství, kterého se studentka dopustila, a následném postupu katedry. Ze strany katedry bude podán návrh na disciplinární řízení. Za zásadní považuje odborná rada, aby byli všichni studenti informování o závažnosti takových postupů a zásadách profesní etiky. Všichni vyučující by toto měli vysvětlit studentům v úvodu ateliérové výuky.

 1. ÚPRAVA OTÁZEK K SZZ (doc. Pešková, doc. Mezera, L. Kalivoda, P. Novotná)

Aktualizace otázek ke SZZ z Architektonického navrhování v bakalářském stupni studia se ujali doc. Mezera, L. Kalivoda, P. Novotná. Termín dokončení je červen 2017, kdy budou otázky zveřejněny. Platit budou od akademického roku 2017/2018.

Otázky byly revidovány, připravuje se v součinnosti s pedagogy, kteří přednáší Nauku o budovách, a pedagogy Katedry urbanismu a územního plánování doplnění a úpravy. Počet otázek bude snížen cca o třetinu, upravuje se struktura a obsahová stránka otázek.

 1. GARANTI (prof. Hulec)
 2. Kročák by rád omezil z časových důvodů své působení jako garant ateliérových předmětů. Prof. Hulec doporučil dohodu s kolegy doc. Šourkem a P. Novotnou.

Prof. hulec požádal doc. Knytla, aby zvážil případného spolupracovníka, který by se s ním podílel na garantování výuky typologie.

 1. RŮZNÉ
 2. Smola upozornil na energetické aspekty plošně plně prosklených domů ve studentských návrzích, dále na právní předpisy, v jejichž souvislost jsou již řadu let plně prosklené stavby v rozporu a nekolaudovatelné.
 3. Kalivoda otevřel diskuzi na téma: Jak se budeme jako škola/studijní obor v budoucnu profilovat?

 

Zapsala: Jana Hořická

Ověřil: Mikuláš Hulec,
vedoucí katedry architektury

 

X