Fakulty stavební má znalecké oprávnění pro obor Architektura a stavitelství. Rozhodnutím MSP ze dne 11.1.2016 došlo k rozšíření znaleckého oprávnění fakulty v rámci oboru stavebnictví o tyto oblasti: architektura a stavitelství, architektura veřejného prostoru, památková péče – obnova nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické realizace v památkově chráněných územích, architektura krajiny a sídel, a dále o obor projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památková péče – návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektová příprava – stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.
FSV je znaleckým ústavem zapsaným ve II. oddílu znaleckých ústavů – tedy s nejvyšší uznanou kvalifikací.

X