Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

Anotace

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v bakalářském stupni-v oblasti architektonické tvorby, typologie, technických předmětů, TZB a prezentace rozpracovanosti i finální podoby navrhovaného řešení.
Tématy ateliéru AMG1 jsou rekonstrukce, dostavby historických areálů, konverze a ochrana nevyužitých průmyslových areálů, energeticky úsporné stavby v konceptu trvale udržitelného rozvoje, občanské stavby.
Cílem předmětu je důsledné uplatnění analytických poznatků, znalostí a schopností v procesu architektonického návrhu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí- 8 hodinový ateliér a navazující 4 hodinový blok jednak se semináři na témata týkající se zadání jednotlivých ateliérů, jednak vymezený na tvorbu modelů.

(1-3)    Přípravná a analytická fáze

(1-5)    Formulace konceptu, zpracování modelů

(5-9)      Rozpracování konceptu

(10-12)   Finální zpracování

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
 • Ostatní literatura dle zadaného tématu

Témata ateliérů ZS 2017/18

KOTAS – HÁJEK K. – ŽĎÁRA

Architektonický návrh souboru typových budov osobních nádraží
Téma je zpracováváno ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).
Návrh architektonického řešení souboru typových budov osobních nádraží (železničních stanic a zastávek) s ohledem na charakter lokality (v zástavbě, mimo zástavbu, horské oblasti, apod.), počet cestujících a rozsah základních i doplňkových služeb pro cestující. Jednotlivé typové případy budou řešeny na podkladě konkrétních vytipovaných lokalit v síti českých železnic, v nichž se předpokládá vybudování nových stanic či zastávek.

ŠENBERGER – PUSTĚJOVSKÝ – HÁJEK P.

Transformace areálu bývalého nuselského pivovaru – vyhledání krystalizačních ohnisek a opěrných bodů postupné transformace, konverze industriálních objektů, zahuštění městské struktury novostavbami. Atelier bude zaměřen zejména na problematiku stanovení etapizace postupné revitalizace rozsáhlého podvyužitého areálu a jeho zařazení do městské struktury a to od úvodních nenáročných iniciačních zásahů až po obrys celkové konverze městského industriálního bloku v různých scénářích (od varianty „status quo“ až po signifikantní transformaci) a dále zejména na hledání vhodných variant budoucího využití průmyslových objektů (sladovna, pivovar, sklepy, chladírna) Vzhledem k rozsahu areálu se předpokládá práce v týmech cca 3 studentů – celek ve skupině, detail každý za sebe.

SMOLA – KALIVODA – BROTÁNEK – STARK – NOVÁK

Návrh malé residenční čtvrti v Dubaji, na břehu kanálu, poblíž historického jádra města. Řešené území má rozlohu 14.500 m2. Zahrnuje rozsah od urbanistického řešení až po vybrané stavebně konstrukční detaily. Ateliér je zaměřen na komplexní přístup při návrhu novostaveb i revitalizací staveb, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb – jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti. Studenti také získají povědomí o technologiích získávání energie z obnovitelných zdrojů a jejich korektní využití s ohledem na architektonický koncept budovy. Součástí výuky jsou specializované přednášky odborníků z praxe, případně exkurse. Umožní studentům připravit se na konkurenční prostředí od roku 2018/2020 – projektování ve standardu téměř nulových budov. (http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/smernice-2010-31-eu)
Ateliér má záštitu Centra pasivního domu, a umožňuje studentům využít potenciál konzultantů, lektorů centra. Nabízí výhodnější podmínky při návštěvě akcí pořádaných CPD a snadnější přístup k informacím. V ateliéru jsou opakovaně zadávána témata mezinárodní studentské soutěže Saint – Gobain. Naši studenti se v posledních létech umístili v národním kole na prvních místech. Společně jsme již navštívili Astanu, Minsk, Madrid. Taktéž se naši studenti umístili na prvních místech v obou ročnících soutěže Český ostrovní dům.

ŠMOLÍK – ZYKAN – MUKAŘOVSKÝ

Smíchov city – městský obytný blok s polyfunkčním parterem
s podtitulem – poměřte svoje schopnosti s ateliéry Kuba & Pilař architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A nebo Projektil architekti….
Součástí zadání bude výstup z tzv. participace obyvatel území, kterou organizoval IPR

KROČÁK – NOVOTNÁ – ŠOUREK – GATTERMAYEROVÁ

Centrum vsi Tuchoměřice
Návrh návsi jako ústředního veřejného prostoru obce spolu s novostavbami významných obecních institucí – základní školy, kulturního domu s obřadní síní, obecního úřadu, pošty, školky, pavilonu policie. Návrhy vytvoření centra vsi chce vedení obce získat ve vyzvané architektonické soutěži organizované formou workshopu, kterou ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze připravuje tak, aby její průběh i očekávané výstupy odpovídaly programu ateliéru AMG1. Účast v soutěži není povinná.

X