Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1

 

Anotace

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v bakalářském stupni-v oblasti architektonické tvorby, typologie, technických předmětů, TZB a prezentace rozpracovanosti i finální podoby navrhovaného řešení.
Tématy ateliéru AMG1 jsou rekonstrukce, dostavby historických areálů, konverze a ochrana nevyužitých průmyslových areálů, energeticky úsporné stavby v konceptu trvale udržitelného rozvoje, občanské stavby.
Cílem předmětu je důsledné uplatnění analytických poznatků, znalostí a schopností v procesu architektonického návrhu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AMG1 – Ateliér tvorby – magisterský 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+12
 • Hodin. za týden: 12
 • Kreditů: 14
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí- 8 hodinový ateliér a navazující 4 hodinový blok jednak se semináři na témata týkající se zadání jednotlivých ateliérů, jednak vymezený na tvorbu modelů.

(1-3)    Přípravná a analytická fáze

(1-5)    Formulace konceptu, zpracování modelů

(5-9)      Rozpracování konceptu

(10-12)   Finální zpracování

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
 • Ostatní literatura dle zadaného tématu

Soutěže

ALTÁN REZIDENCE MICHELANGELOVA (se společností JRD Development s.r.o.) – podklady k soutěži

EXTERNÍ OŽIVENÍ ČERPACÍCH STANIC EUROOIL – podklady k soutěži

Témata ateliérů ZS 2018/19

Hulec / Pošmourný / Tej

Zámek Liteň u Berouna – konverze a dostavby hospodářského dvora a pivovaru pro kulturní využití

Jiran / Žďára / Svatoš

Obytný soubor Malešice – Černokostelecká – Tiskařská
Návrh obytného souboru jako součásti plnohodnotné městské struktury v dosahu kapacitní MHD v části produkční oblasti Praha 10 Malešice, rozpracování vybraného objektu souboru ve formě architektonického návrhu

Kročák / Novotná

5 přestavbových lokalit ve Vimperku: 1) sportovní areál, multifunkční hala, fasáda a okolí zimního stadionu, 2) Volyňka – celý prostor až po Zámeček a Jitonu, 3) prostor letního kina, arboretum, hřbitov se smuteční síní a urnový háj, 4) pozemky Na Výsluní, budova č.p.144, 5) horní prostor rekreačního areálu Vodník

Smola / Kalivoda / Brotánek / Stark / Novák

Ateliér je zaměřen na novostavby i revitalizace obytných budov a občanské výstavby ve všech aspektech návrhu, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb – jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti. Součástí výuky jsou specializované přednášky odborníků z praxe, i pracovní workshop v Telči.
Tak jako v uplynulých letech, kdy se naši studenti umístili na předních místech v mezinárodní soutěži “Multikomfortní dům“ (Astana, Brest, Madrid, Dubaj), bude náplní i letos obdobné zadání do Milána. Přestavba a zahuštění polyfunkční lokality s převahou bytové funkce, od urbanistického konceptu až po stavebně konstrukční detail.

Šenberger / Pustějovský

Bývalá Holešovická elektrárna, dnes Pražská teplárenská a.s. Revitalizace opuštěného výrobního areálu v Praze 7, konverze objektů elektrárny

X