NAKI II

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století

Společný projekt Katedry architektury FSv ČVUT a Národního technického muzea – Centra stavitelského dědictví v Plasích.
NAKI – DG18P02OVV038:  Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století (2018-2022)

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století

Společný projekt Katedry architektury FSv ČVUT a Národního technického muzea – Centra stavitelského dědictví v Plasích.
NAKI – DG18P02OVV038:  Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století (2018-2022)

Cílem a zadáním projektu „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“ je vytvoření komplexního přehledu a dokumentace technologie a terminologie českého městského stavitelství a souvisejících řemesel (s hlavním zaměřením na obytné/činžovní a veřejné stavby), a to především z období 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Hlavním řešitelem projektu je Katedra architektury na fakultě stavební ČVUT v Praze, spoluřešitelem Národní technické muzeum v Praze.
Na základě provedeného rešeršního průzkumu lze konstatovat, že zhruba od poloviny 20. stol. neexistuje komplexně a přehledně zpracovaný písemný nebo grafický materiál, který by dokumentoval tradiční stavitelství daného období ve formě výukových a studijních textů, podkladů či programů. Podstatná část městského historického a památkového stavebního fondu přitom spadá právě do uvedené časové kategorie, ať už se jedná o solitérní kulturní památky nebo objekty památkové hodnoty, ale především o celky, podléhající plošné památkové ochraně ve formě městských památkových zón, rezervací nebo světového kulturního dědictví UNESCO.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je souhrnná výstava sebraných archívních materiálů, realizovaná v Národním technickém muzeu – Centru stavitelského dědictví NTM v Plasech, včetně doprovodného kritického katalogu. Podstatným vedlejším výstupem projektu pak jsou komplexní příručky / učebnice tradičního stavitelství a stavebních řemesel řešeného období, vč. odborné terminologie.

Výstava: Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

Projděte se a představte si život v městském domě předminulého století.

Výstava „Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa“ Vám přiblíží dobu 2. poloviny 19. století a počátku 20. století prostřednictvím typických stavebních prvků i každodenních situací. Stavební boom, vyvolaný mimo jiné potřebou ubytovat lidi přicházející za prací, kulminoval v tomto období ve všech velkých českých a moravských městech. Intenzivní výstavba městských nájemních domů výrazně ovlivnila jejich charakter. Stavební ustrojení, konstrukční a stavebnětechnické prvky exteriérů i interiérů – např. zásobování vodou, kanalizace, vytápění, osvětlení a oslunění a další – přinesly novou úroveň kvality bydlení, bez které si život dnes již neumíme představit.

Výstava přibližuje nejen tyto charakteristické prvky stavebních konstrukcí, ale také život na sklonku rakousko-uherské monarchie pomocí vizuální, zvukové a interaktivní instalace, která Vás přenese až o 150 let do minulosti. 

Publikace

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století. Třídílná publikace – komplexní příručky / učebnice tradičního stavitelství a stavebních řemesel řešeného období, vč. odborné terminologie.

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.

1/ díl

Svislé a vodorovné konstrukce

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.

2/ díl

Výplně konstrukcí: okna, dveře

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.

3/ díl

Střešní konstrukce

Výstava: Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

 

Katalog k výstavě

Workshopy

Programy workshopů jsou koncipovány jako kombinace prezentací teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Svislé konstrukce

1. workshop
Telč / 9. – 11. 10. 2018

Vodorovné konstrukce

2. workshop
Telč / 23. – 25. 10. 2019

Schodišťové konstrukce

3. workshop
Praha / 23. 10. 2018

Podlahové konstrukce

3. workshop
Plasy / 7. 11. 2019

Tradiční stavební konstrukce a řemesla

5. workshop
Praha / 6. 11. 2019

Výplně otvorů na městských stavbách 2. poloviny 19. století

6. workshop
Praha / 15. 10. 2020

Stavební truhlářství

7. workshop
Plasy / 3. 11. 2020

Nejčastější problémy stavebních konstrukcí na městských činžovních domech 2. poloviny 19. a počátku 20. století

8. workshop
Praha / 10. 11. 2020

Kameník

9. workshop
Praha / 14. 6. 2021

Problémy stavebních konstrukcí 19. a počátku 20. století

10. workshop
Telč / 6. – 8. 10. 2021

Klempíř / pokrývač

11. workshop
Plasy / 21. 10. 2021

Konstrukce krovů

12. workshop
Plasy / 20. – 22. 4. 2022

Stavební a architektonické detaily městských činžovních domů 19. a počátku 20. století

13. workshop
Praha / 12. – 14. 10. 2022

Střešní krytina

14. workshop
Praha / 10. – 11. 11. 2022

Virtuální knihovna

Výstupy projektu

Výplně otvorů – Dveře

Kameník

Výplně otvorů – Okna

Klempíř – pokrývač

Kování okenních a dveřních výplní

Nejčastější problémy konstrukcí

Závěry a výsledky

V rámci projektu byly shromážděny dobové písemné a grafické materiály – skripta, učebnice, odborná literatura, grafické vzorníky stavebních řemesel, učňovské a středoškolské školní práce, pomůcky apod., je zpracována odborná stavitelská a řemeslná terminologie. Závěry a výsledky projektu jsou zacíleny na rozšiřování a doplňování konkrétních odborných znalostí posluchačů středních a především vysokých stavebních a architektonických škol, projektantů a architektů, pracovníků památkové péče a státní správy, majitelů památek a dalších zájemců o danou problematiku.

X