Katedra architektury je školícím pracovištěm pro doktorský studijní program Achitektura a stavitelství, obory Architektura a stavitelství (A+S) a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TUR).

Školiteli doktorského studia mohou být profesoři a docenti katedry. Je možné využít i školitele – specialisty.
Vypsaná  témata jsou rámcová a budou s uchazeči o doktorské studium úžeji specifikována. Uchazeč může navrhnout i vlastní téma, které mu musí potencionální školitel odsouhlasit.

prof. Ing. arch. Michal HLAVÁČEK
– Průmyslové stavby

prof. Akad. arch. Mikuláš HULEC
– Progresivní metody památkové péče,
– Historické materiály a technologie v současnosti,
– Teoretické a praktické aspekty ochrany historického dědictví

prof. Ing. arch. Tomáš ŠENBERGER
– Témata budou specifikována v závislosti na projektu NAKI

prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.
– Analýza a prezentace hodnot české moderní architektury 60. a 70. let 20. století. (Praha a Středočeský kraj)

doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc.
– Téma na základě dohody se školitelem

doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.
– Doprava a dopravní stavby v procesu návrhu a fungování moderních „smart cities“
– Dopravní stavby v architektonickém obrazu dynamiky současného města
– Využití potenciálu stávajících drážních staveb v moderních systémech kolejové dopravy

doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN
– Téma na základě dohody se školitelem

prof. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA
– Kapacita doktorandů nyní naplněna

doc. Ing. arch. Patrik KOTAS
– Zastínění fasád halových prosklených objektů – fyzikální vlivy, vliv na celkový architektonický koncept budovy, architektonické řešení stínících prvků, design a konstrukční řešení stínících prvků

doc. Ing. arch. Zdeněk LUKEŠ
– Témata související s historickým vývojem architektury

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
– Venkovský prostor
– Identifikace vyměřovacích soustav sídel
– Hodnocení historického jádra městeček a vesnic
– Architektonické řešení ústí tunelů

doc. Ing. arch. Lenka POPELOVÁ, Ph.D.
– Výzkum čsl. architektury druhé poloviny 20. století
– Vybraná témata meziválečné čsl. architektury
– Téma na základě dohody se školitelem

doc. Ing. arch. Radomíra SEDLÁKOVÁ, CSc.
– Stavby roku – hodnocení výsledků současného stavitelství a architektury v ČR

doc. Ing. arch. Jindřich SVATOŠ

– Tvorba veřejného prostoru
– Nábřeží jako hodnotný prvek městského prostředí
– Historické a současné tendence v návrzích zástavby v souvislosti s využitím prostoru bývalých městských hradeb
– Architektura volného času
– Stavby a projekty v krajině (mimo intravilán sídel)

 

doc. Ing. arch. Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D.
– Modulární architektura

doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK
– Udržitelný rozvoj sídelních struktur
– Veřejný prostor a urbánní komunikace
– Architektura a prostředí, formované stavební činností člověka: společensko-kulturní východiska a jejich působení

doc. Ing. arch. Ladislav TICHÝ, CSc.
– Téma na základě dohody se školitelem

X