Ateliér architektonické kompozice

129AAKO

Anotace

AAKO je vstupem studenta do světa architektova myšlení a uvažování. Je to první ateliér přímo směřovaný k budoucí projektové činnosti v ateliérech následujících. Od nich se ale zásadně odlišuje, a to absencí konkrétních podmínek pro řešení jednotlivých úloh. V AAKO student pracuje v abstraktní poloze, která umožňuje rozvíjet kreativitu bez dalších znalostí nutných k řešení úkolů na konkrétní bázi.

Ateliér architektonické kompozice se věnuje formě architektonického díla. Forma je vedle účelu, technických a ekonomických možností zásadní složkou architektury. Cvičení z architektonické kompozice není komplexním pohledem na architektonickou tvorbu, zabývá se právě jen touto jednou její složkou.

Náplní předmětu je řešení několika menších samostatných úloh, které by měly obsahovat:

 • Plošnou abstraktní kompozici na zadané téma. Předmětem je forma a idea díla a její ztvárnění.
 • Plošnou kompozici (mělký reliéf) vlastní. Bez-měřítkovou, na stanovené téma.
 • Prostorovou kompozici náročnější, na abstraktních principech, ale bližší architektuře.

Prostorová kompozici evokující objekt, resp. prostor. Poslední zadání je již úlohou „architektonickou“ – měřítkem tedy musí být člověk – je vhodné do modelu umístit postavu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKO – Ateliér architektonické kompozice
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-04] plošné kompozice[05-07] prostorová kompozice[08-10] prostorová kompozice evokující architekturu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce v předepsané formě a obsahu
 • Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce během semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

ATELIERY_VYTVARNE_PRIPRAVY_09_2016 (pdf – 173 kB)

Témata atelierů – ZS 2020/2021

Popelová, Martin Lapšanský, Tomáš Čunderlik – OK_zadaniAAKO_ZS 2020_21 (*.docx – 180 kB)

X