Architektonické kreslení

129AKR (129AK2A)

Anotace

Ve cvičeních AKR se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AKR (129AK2A) – Architektonické kreslení
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

TÉMA I / Kresba zátiší / 1. až 3. týden semestru

1) Sestava geometrických tvarů / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

2) Sestava geometrických tvarů s draperií a případně přírodninou (větví) / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

3) Kompozice z židlí (cca 6 x přestavovaná židle po 20 min) / tužko-kresba perspektivy na formát A3 nebo volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír

TÉMA II / Kresba zeleně v exteriéru / 4. až 5. týden semestru

1) kresba stromu (NE ovocné stromy!) / tužko-kresba, formát A3

2) kompozice z celku a detailů stromů / tužko-kresba na formát A3, volitelně na A2

3) kresba vlastního vybraného motivu architektury v zeleni, např. uliční prostor, městská zástavba (bude hodnocena volba tématu, záběr, kompozice, forma provedení) / tužko-kresba, formát A3, volitelně A2

TÉMA III / Kresba perspektivy v interiéru / 6 až 7. týden semestru

TÉMA IV / Kresba perspektivy v exteriéru / 8 až 12. týden semestru

TÉMA V / Kresba figury / 8. až 12. týden semestru (zařazeno dle možností kontaktní výuky)

1) Nakreslete postavy svých blízkých nebo spolužáků v různých pozicích. Kreslit lze i dřevěné kreslířské panáky / tužko-kresba na formát A3, volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelku, rovněž lze použít tónovaný papír

2) Kompozice postav na horizontu (cca 5-6 postav po 20 min) / tužko-kresba na formát A3

 1. týden semestru: rezerva pro kresbu v exteriéru/interiéru a konzultace.

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Kurz má základní výukové materiály a pomůcky na Moodle.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5142

Konzultace v době on-line výuky probíhají přes MS Teams v čase vymezeném rozvrhem dle pokynů jednotlivých vyučujících. Jednotlivé kroužky mají v týmu vytvořené své kanály.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d8b64f6f1f14393a0777b3453764d53%40thread.tacv2/conversations?groupId=780a19a5-12c3-4d0e-8609-c84353b9fdd9&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8

V době on-line výuky jsou nastaveny průběžné kontroly rozpracované práce. Kresby pro kontrolu jsou nahrávány do Moodle. Nahrání kreseb nahrazuje prezenci na hodinách, potvrzení splnění prezence neznamená, že kresby neobsahují chyby. Jedině konzultace s vyučujícím prostřednictvím MS Teams je zpětnou vazbou k obsahové stránce kresby. Splnění všech předepsaných kontrol, které spadaly do období výuky v on-line režimu, v předem stanovených termínech, je nutnou podmínkou k absolvování předmětu.

V době kontaktní výuky vede vyučující prezenci. Počet povolených absencí studenta je v době standardní kontaktní výuky stanoven na 3. Při obnovení kontaktní výuky až v průběhu semestru bude počet povolených absencí upraven úměrně vůči počtu hodin v semestru, které byly vedeny kontaktně se zaokrouhlením směrem nahoru na celé hodiny. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Pokud bude obnovena kontaktní výuka, bude odevzdán soubor fyzických kreseb v týdnu od 17. do 21. května 2021 (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny).

V případě omezené osobní přítomnosti studentů ve škole, budou kresby nahrány elektronicky v týdnu od 17. do 21. května 2021 na Moodle.

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

Studentům důrazně doporučujeme pořídit si kreslířské potřeby (čtvrtky, plastickou gumu, kreslící tužku B2, špejli na vizování), pokud možno na celý semestr dopředu. U jednotlivých témat jsou uvedeny techniky a formáty výkresů. Zásobu čtvrtek je potřeba uvažovat větší než jen jednu čtvrtku na každý zadaný úkol.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

V době on-line výuky jsou nastaveny průběžné kontroly rozpracované práce. Kresby pro kontrolu jsou nahrávány do Moodle. Nahrání kreseb nahrazuje prezenci na hodinách, potvrzení splnění prezence neznamená, že kresby neobsahují chyby. Jedině konzultace s vyučujícím prostřednictvím MS Teams je zpětnou vazbou k obsahové stránce kresby. Splnění všech předepsaných kontrol, které spadaly do období výuky v on-line režimu, v předem stanovených termínech, je nutnou podmínkou k absolvování předmětu.

V době kontaktní výuky vede vyučující prezenci. Počet povolených absencí studenta je v době standardní kontaktní výuky stanoven na 3. Při obnovení kontaktní výuky až v průběhu semestru bude počet povolených absencí upraven úměrně vůči počtu hodin v semestru, které byly vedeny kontaktně se zaokrouhlením směrem nahoru na celé hodiny. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Pokud bude obnovena kontaktní výuka, bude odevzdán soubor fyzických kreseb v týdnu od 17. do 21. května 2021 (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny).

V případě omezené osobní přítomnosti studentů ve škole, budou kresby nahrány elektronicky v týdnu od 17. do 21. května 2021 na Moodle.

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez požadované návaznosti. Předmětu obsahově předchází předmět Grafická prezentace architektury.

Seznam doporučené studijní literatury

Povinná literatura

Doporučená literatura

 • Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
 • Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.
  Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
 • Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.
  ISBN: 978-80-247-5248-8.

Studijní pomůcky

 • Dřevění panáci pro nácvik kresby

Přednášky / sylaby / doplňující informace

129AKR – ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ / letní semestr akademického roku 2020/2021

Kurz má základní výukové materiály a pomůcky na Moodle.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5142

Konzultace v době on-line výuky probíhají přes MS Teams v čase vymezeném rozvrhem dle pokynů jednotlivých vyučujících. Jednotlivé kroužky mají v týmu vytvořené své kanály.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d8b64f6f1f14393a0777b3453764d53%40thread.tacv2/conversations?groupId=780a19a5-12c3-4d0e-8609-c84353b9fdd9&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8

V době on-line výuky jsou nastaveny průběžné kontroly rozpracované práce. Kresby pro kontrolu jsou nahrávány do Moodle. Nahrání kreseb nahrazuje prezenci na hodinách, potvrzení splnění prezence neznamená, že kresby neobsahují chyby. Jedině konzultace s vyučujícím prostřednictvím MS Teams je zpětnou vazbou k obsahové stránce kresby. Splnění všech předepsaných kontrol, které spadaly do období výuky v on-line režimu, v předem stanovených termínech, je nutnou podmínkou k absolvování předmětu.

V době kontaktní výuky vede vyučující prezenci. Počet povolených absencí studenta je v době standardní kontaktní výuky stanoven na 3. Při obnovení kontaktní výuky až v průběhu semestru bude počet povolených absencí upraven úměrně vůči počtu hodin v semestru, které byly vedeny kontaktně se zaokrouhlením směrem nahoru na celé hodiny. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Pokud bude obnovena kontaktní výuka, bude odevzdán soubor fyzických kreseb v týdnu od 17. do 21. května (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny).

V případě omezené osobní přítomnosti studentů ve škole, budou kresby nahrány elektronicky v týdnu od 17. do 21. května na Moodle.

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

Studentům důrazně doporučujeme pořídit si kreslířské potřeby (čtvrtky, plastickou gumu, kreslící tužku B2, špejli na vizování), pokud možno na celý semestr dopředu. U jednotlivých témat jsou uvedeny techniky a formáty výkresů. Zásobu čtvrtek je potřeba uvažovat větší než jen jednu čtvrtku na každý zadaný úkol.

 

PROGRAM PŘEDMĚTU

TÉMA I / Kresba zátiší / 1. až 3. týden semestru

Postavte si libovolné zátiší z obyčejných věcí doma. Pro on-line konzultaci je potřeba sestavu si vyfotit z pohledu, který kreslíte a nahrát fotografii společně s kresbou do MS Teams.

1) Sestava geometrických tvarů / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

2) Sestava geometrických tvarů s draperií a případně přírodninou (větví) / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

3) Kompozice z židlí (cca 6 x přestavovaná židle po 20 min) / tužko-kresba perspektivy na formát A3 nebo volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír

Odevzdat 3 rozpracované výkresy do Moodle do 14. března.

Minimální počet odevzdávaných výkresů v závěrečném elaborátu: 3.

TÉMA II / Kresba zeleně v exteriéru / 4. až 5. týden semestru

Pro on-line konzultaci je potřeba si kreslený záběr vyfotit z horizontu, ze kterého kreslíte a nahrát fotografii společně s kresbou do MS Teams.

1) kresba stromu (NE ovocné stromy!) / tužko-kresba, formát A3

2) kompozice z celku a detailů stromů / tužko-kresba na formát A3, volitelně na A2

3) kresba vlastního vybraného motivu architektury v zeleni, např. uliční prostor, městská zástavba (bude hodnocena volba tématu, záběr, kompozice, forma provedení) / tužko-kresba, formát A3, volitelně A2

Odevzdat 3 rozpracované výkresy do Moodle do 28. března.

Minimální počet odevzdávaných výkresů v závěrečném elaborátu: 3.

TÉMA III / Kresba perspektivy v interiéru / 6 až 7. týden semestru

Volte větší místnosti. Pokud máte pouze malé interiéry, můžete nakreslit část místnosti a výhled z okna. Pro on-line konzultaci je potřeba si kreslený záběr vyfotit z horizontu, ze kterého kreslíte a nahrát fotografii společně s kresbou do MS Teams.

tužko-kresba perspektivy na formát A3

Odevzdat 2 rozpracované výkresy do Moodle do 18. dubna.

Minimální počet odevzdávaných výkresů v závěrečném elaborátu: 2.

TÉMA IV / Kresba perspektivy v exteriéru / 8 až 12. týden semestru

Pro on-line konzultaci je potřeba si kreslený záběr vyfotit z horizontu, ze kterého kreslíte a nahrát fotografii společně s kresbou do MS Teams.

tužko-kresba perspektivy na formát A3

Minimální počet odevzdávaných výkresů v závěrečném elaborátu: 3.

TÉMA V / Kresba figury / 8. až 12. týden semestru (zařazeno dle možností kontaktní výuky)

1) Nakreslete postavy svých blízkých nebo spolužáků v různých pozicích. Kreslit lze i dřevěné kreslířské panáky / tužko-kresba na formát A3, volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelku, rovněž lze použít tónovaný papír

2) Kompozice postav na horizontu (cca 5-6 postav po 20 min) / tužko-kresba na formát A3

Minimální počet odevzdávaných výkresů v závěrečném elaborátu: 2.

 1. týden semestru: rezerva pro kresbu v exteriéru/interiéru a konzultace.

——

PŘEHLED KONTAKTŮ NA VYUČUJÍCÍ DLE KROUŽKŮ

C101

Eva Antošová (eva.antosova@fsv.cvut.cz)

Dalibor Smutný (dalibor.smutny@fsv.cvut.cz)

C102

Eva Antošová (eva.antosova@fsv.cvut.cz)

Dalibor Smutný (dalibor.smutny@fsv.cvut.cz)

C103

Eva Antošová (eva.antosova@fsv.cvut.cz)

Jan Kuták (jan.kutak@fsv.cvut.cz)

C104

Kamila Housová Mizerová (kamila.housova@fsv.cvut.cz)

Ctibor Havelka (ctibor.havelka@fsv.cvut.cz)

C105

Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz)

Radek Macke (radek.macke@fa.cvut.cz)

C106

Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz)

Radek Macke (radek.macke@fa.cvut.cz)

C107

Vratislav Ševčík vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz, t.: 776 550 921

Ivo Chvojka ivo.chvojka@email.cz

C108

Vratislav Ševčík vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz, t.: 776 550 921

Ivo Chvojka ivo.chvojka@email.cz

C109

Jan Kašpar jan.kaspar@fsv.cvut.cz

C110

Jan Kašpar jan.kaspar@fsv.cvut.cz

Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz)

C111

Vratislav Ševčík vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz, t.: 776 550 921

Ctibor Havelka (ctibor.havelka@fsv.cvut.cz)

C112

Vratislav Ševčík vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz, t.: 776 550 921

Kamila Housová Mizerová (kamila.housova@fsv.cvut.cz)

 

Garant předmětu

Zuzana Pešková zuzana.peskova@fsv.cvut.cz

X