Architektonické kreslení

129AKR (129AK2A)

Anotace

Ve cvičeních AKR se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AKR (129AK2A) – Architektonické kreslení
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3] Sestava geometrických těles

 

[4 – 6] Kresba figury

 

[7 – 8] Kresba přírodnin, stromů

 

[9 – 13] Exteriér – kresba architektury v prostoru

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez požadované návaznosti. Předmětu obsahově předchází předmět Grafická prezentace architektury.

Seznam doporučené studijní literatury

Monografie výtvarných umělců – kresba, plastická anatomie pro výtvarníky.

Přednášky / sylaby / doplňující informace

Podklady k předmětu na Moodle

ARK_LS20_zadání

X