Architektonické kreslení

129AKR

Anotace

Ve cvičeních AKR se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AKR – Architektonické kreslení
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

TÉMA I / Kresba zátiší / 1. až 3. týden semestru

1) Sestava geometrických tvarů / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

2) Sestava geometrických tvarů s draperií a případně přírodninou (větví) / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

3) Kompozice z židlí (cca 6 x přestavovaná židle po 20 min) / tužko-kresba perspektivy na formát A3 nebo volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír

TÉMA II / Kresba zeleně v exteriéru / 4. až 5. týden semestru

1) kresba stromu (NE ovocné stromy!) / tužko-kresba, formát A3

2) kompozice z celku a detailů stromů / tužko-kresba na formát A3, volitelně na A2

3) kresba vlastního vybraného motivu architektury v zeleni, např. uliční prostor, městská zástavba (bude hodnocena volba tématu, záběr, kompozice, forma provedení) / tužko-kresba, formát A3, volitelně A2

TÉMA III / Kresba perspektivy v interiéru / 6. až 7. týden semestru

TÉMA IV / Kresba perspektivy v exteriéru / 8. až 12. týden semestru

TÉMA V / Kresba figury / 6. až 12. týden semestru (zařazeno dle možností kontaktní výuky)

1) Nakreslete postavy svých blízkých nebo spolužáků v různých pozicích. Kreslit lze i dřevěné kreslířské panáky / tužko-kresba na formát A3, volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelku, rovněž lze použít tónovaný papír

2) Kompozice postav na horizontu (cca 5-6 postav po 20 min) / tužko-kresba na formát A3

10. týden semestru povinná klausura. Náhradní termín klausury první týden zkouškového období.

13. týden semestru: rezerva pro kresbu v exteriéru/interiéru a konzultace.

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Kurz má základní výukové materiály a pomůcky na Moodle.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11048

Pokud máte problém s přihlášením, kontaktujte prof. Peškovou (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz).

Vyučující vede každou hodinu prezenci. Počet povolených omluvených absencí studenta je stanoven na 3. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat klauzuru a odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Klauzura bude probíhat v týdnu od 22. do 26. dubna 2024, náhradní termíny jsou stanoveny na 20. a 21. 5. od 10.00. Odevzdání celkového elaborátu prací bude probíhat 20. 5. a 21. 5 2024 vždy od 10.00 do 12.00 v kreslírně A-735.

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu. Klausura je klasifikována společně s ostatními výkresy, její známka tvoří 25 % výsledné známky z předmětu.

Dobře znamená, že je výkres slušně nakreslený a bez chyb. Dobře odpovídá známce „C“ a jde o výchozí známku; známky „A“ a „B“ značí práce nadprůměrné v kreslířském pojetí, známky „D“ a „E“ představují práce podprůměrné v kreslířském pojetí, vykazující chyby. Práce výrazně podprůměrné se zásadními chybami jsou flasifikovány „F“.
Konzultujte své práce průběžně, jen tak se vyhnete zbytečným chybám, a tím i podprůměrné známce. 

Studentům důrazně doporučujeme pořídit si kreslířské potřeby (čtvrtky, plastickou gumu, kreslící tužku B2, špejli na vizování), pokud možno na celý semestr dopředu. U jednotlivých témat jsou uvedeny techniky a formáty výkresů. Zásobu čtvrtek je potřeba uvažovat větší než jen jednu čtvrtku na každý zadaný úkol.

 

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Vyučující se vede prezenci. Počet povolených omluvených absencí studenta je stanoven na 3. Prezence a akltivní účast n  na hodinách je nutnou (ale nikoli postačující) podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

V 10. výukovém týdnu (23. až 26. dubna 2024) bude probíhat klausura. Studenti kreslí sami zadanou exteriérovou scenérii (interiérovou v případě nepřízně počasí) bez korekce vyučujících. Vyučující na konci hodiny kresbu od studenta vyberou a oklasifikují jí společně s ostními odevzdanými kresbami ve zkouškovém obddobí. Známka z klausury představuje 25 % výsledné známky. Náhradní termín pro klausuru je pondělí 20.5.2024 od 10.00 nebo v úterý 21.5.2024 od 10.00.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v pondělí 20.5.2024 nebo v úterý 21.5.2024 od 10.00 do 12.00 v učebně A-735  minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!). Ze závažných, objektivních a doložitelných důvodů si lze domluvit individuální termín odevzdání.

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

      Známka ze souboru kreseb
      A B C D E F
      1 1,5 2 2,5 3 4
Známka z klausury A 1 A B B C D E
B 1,5 A B C C D E
C 2 A B C C D E
D 2,5 B C C D E F
E 3 B C D D E F
F 4 B C D E E F

Dobře znamená, že je výkres slušně nakreslený a bez chyb. Dobře odpovídá známce „C“ a jde o výchozí známku; známky „A“ a „B“ značí práce nadprůměrné v kreslířském pojetí, známky „D“ a „E“ představují práce podprůměrné v kreslířském pojetí, vykazující chyby. Práce výrazně podprůměrné se zásadními chybami jsou flasifikovány „F“.
Konzultujte své práce průběžně, jen tak se vyhnete zbytečným chybám, a tím i podprůměrné známce. 

 

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez požadované návaznosti. Předmětu obsahově předchází předmět Grafická prezentace architektury.

Seznam doporučené studijní literatury

Povinná literatura

 • Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8
 • Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s.,
  ISBN 978-80-01-04115-4

Doporučená literatura

 • Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
 • Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.
  Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
 • Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.
  ISBN: 978-80-247-5248-8.

Studijní pomůcky

 • Dřevění panáci pro nácvik kresby
 • Digitální archiv předmětů výtvarné tvorby viz https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Přednášky / sylaby / doplňující informace

Kurz má výukové materiály, pomůcky a další informace na Moodle.

Ukázky kreseb viz Digitální archiv předmětů výtvarné tvorby

Kniha Grafická prezentace architektury

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu:

      Známka ze souboru kreseb
      A B C D E F
      1 1,5 2 2,5 3 4
Známka z klausury A 1 A B B C D E
B 1,5 A B C C D E
C 2 A B C C D E
D 2,5 B C C D E F
E 3 B C D D E F
F 4 B C D E E F

 

X