Architektonické kreslení

129AKR (129AK2A)

Anotace

Ve cvičeních AKR se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AKR (129AK2A) – Architektonické kreslení
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

TÉMA I / Kresba zátiší / 1. až 3. týden semestru

1) Sestava geometrických tvarů / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

2) Sestava geometrických tvarů s draperií a případně přírodninou (větví) / tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3

3) Kompozice z židlí (cca 6 x přestavovaná židle po 20 min) / tužko-kresba perspektivy na formát A3 nebo volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír

TÉMA II / Kresba zeleně v exteriéru / 4. až 5. týden semestru

1) kresba stromu (NE ovocné stromy!) / tužko-kresba, formát A3

2) kompozice z celku a detailů stromů / tužko-kresba na formát A3, volitelně na A2

3) kresba vlastního vybraného motivu architektury v zeleni, např. uliční prostor, městská zástavba (bude hodnocena volba tématu, záběr, kompozice, forma provedení) / tužko-kresba, formát A3, volitelně A2

TÉMA III / Kresba perspektivy v interiéru / 6. až 7. týden semestru

TÉMA IV / Kresba perspektivy v exteriéru / 8. až 12. týden semestru

TÉMA V / Kresba figury / 6. až 12. týden semestru (zařazeno dle možností kontaktní výuky)

1) Nakreslete postavy svých blízkých nebo spolužáků v různých pozicích. Kreslit lze i dřevěné kreslířské panáky / tužko-kresba na formát A3, volitelně A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelku, rovněž lze použít tónovaný papír

2) Kompozice postav na horizontu (cca 5-6 postav po 20 min) / tužko-kresba na formát A3

 1. týden semestru: rezerva pro kresbu v exteriéru/interiéru a konzultace.

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Kurz má základní výukové materiály a pomůcky na Moodle.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/user/index.php?id=7220

V době kontaktní výuky vede vyučující prezenci. Počet povolených absencí studenta je v době standardní kontaktní výuky stanoven na 3. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Při standardní kontaktní výuce bude odevzdán soubor fyzických kreseb v týdnu od 16. do 20. května 2022 (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny).

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

Studentům důrazně doporučujeme pořídit si kreslířské potřeby (čtvrtky, plastickou gumu, kreslící tužku B2, špejli na vizování), pokud možno na celý semestr dopředu. U jednotlivých témat jsou uvedeny techniky a formáty výkresů. Zásobu čtvrtek je potřeba uvažovat větší než jen jednu čtvrtku na každý zadaný úkol.

Jak bude probíhat výuka, pokud budeme muset plošně přejít do on-line formy?

O zavedení plošné on-line formy výuky budete informováni e-mailem.

Konzultace v době on-line výuky probíhají přes MS Teams v čase vymezeném rozvrhem dle pokynů jednotlivých vyučujících. Jednotlivé kroužky mají v týmu vytvořené své kanály. Odaz na tým obdrží studenti e-mailem.

V době on-line výuky jsou nastaveny průběžné kontroly rozpracované práce. Kresby pro kontrolu jsou nahrávány do Moodle. Nahrání kreseb nahrazuje prezenci na hodinách, potvrzení splnění prezence neznamená, že kresby neobsahují chyby. Jedině konzultace s vyučujícím prostřednictvím MS Teams je zpětnou vazbou k obsahové stránce kresby. Splnění všech předepsaných kontrol, které spadaly do období výuky v on-line režimu, v předem stanovených termínech, je nutnou podmínkou k absolvování předmětu. Termíny kontrol budou studentům sděleny e-mailem a uvedeny budou též na Moodle.

Při zavedení on-line výuky v průběhu semestru bude počet povolených absencí upraven úměrně vůči počtu hodin v semestru, které byly vedeny kontaktně se zaokrouhlením směrem nahoru na celé hodiny.

V případě plošně omezené osobní přítomnosti studentů ve škole, budou kresby nahrány elektronicky v týdnu od 16. do 20. května 2022 na Moodle.

 

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Během kontaktní výuky si vede vyučující prezenci. Počet povolených absencí studenta je v době standardní kontaktní výuky stanoven na 3. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle níže uvedených témat (toto je povinné, čím více budete kreslit, tím lépe!).

Při standardní kontaktní výuce bude odevzdán soubor fyzických kreseb v týdnu od 16. do 20. května 2022 (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny).

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.


V době on-line výuky jsou nastaveny průběžné kontroly rozpracované práce. Kresby pro kontrolu jsou nahrávány do Moodle. Nahrání kreseb nahrazuje prezenci na hodinách, potvrzení splnění prezence neznamená, že kresby neobsahují chyby. Jedině konzultace s vyučujícím prostřednictvím MS Teams je zpětnou vazbou k obsahové stránce kresby. Splnění všech předepsaných kontrol, které spadaly do období výuky v on-line režimu, v předem stanovených termínech, je nutnou podmínkou k absolvování předmětu.

Při zavedení on-line výuky v průběhu semestru bude počet povolených absencí upraven úměrně vůči počtu hodin v semestru, které byly vedeny kontaktně se zaokrouhlením směrem nahoru na celé hodiny.

V případě plošně omezené osobní přítomnosti studentů ve škole, budou kresby nahrány elektronicky v týdnu od 16. do 20. května 2022 na Moodle.

 

 

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez požadované návaznosti. Předmětu obsahově předchází předmět Grafická prezentace architektury.

Seznam doporučené studijní literatury

Povinná literatura

 • Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8
 • Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s.,
  ISBN 978-80-01-04115-4

Doporučená literatura

 • Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
 • Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.
  Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
 • Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.
  ISBN: 978-80-247-5248-8.

Studijní pomůcky

 • Dřevění panáci pro nácvik kresby

Přednášky / sylaby / doplňující informace

Kurz má výukové materiály, pomůcky a další informace na Moodle.
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7220 

X