Ateliér architektonické tvorby 1

129AT01 (129ATA1)

Anotace

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT01 (129ATA1) – Ateliér architektonické tvorby 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury na téma zadání.[02] Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse, analýzy typologie.[03-04] Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury.[05-06] Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.[07] Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.[08-10] Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.[11] Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.[12] Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.

Témata ateliérů AT01 – letní semestr 2021/2022

–––

HlaváčekLinhartováBoříková

1) Luxusní dvou-parcela v Praze 5 / 2) Kompletní rekonstrukce domku Bohumila Hrabala v Kersku 

Téma 1. Luxusní dvou-parcela v Praze 5 (Na Hřebenkách 60 a 62) nabízí svou polohou nádherný a unikátní výhled ze strmé stráně pod Strahovem na celou Prahu směrem k jinu. Požadavkem je propojit obě parcely a navrhnout bytový dům/domy s maximální kapacitou okolo 15 moderních špičkových bytů o velikosti zhruba 150 m2 na byt.
Objekty musí být vybaveny minimálně normovým počtem parkovacích míst.
Součástí řešení bude i návrh uspořádání zahrady ve stráni nad objekty.

Téma 2. Kompletní rekonstrukce domku Bohumila Hrabala v Kersku včetně nezávislé stavby na stejném pozemku. Stavba bude obsahovat návštěvnické zázemí pro rezidenční pobyty badatelů, společenské prostory pro přednášky a byt správce se zázemím. Cílem je otevřít toto významné místo veřejnosti a otevřít zde expozici připomínající Hrabalův život, tvorbu i vztah k rekreační osadě.

–––

SmolaKalivodaFránek

Dostavba proluky a vestavba do dvora v ulici Generála Píky, Praha 6

Zadáním atelieru je dostavba proluky a vestavba do dvora v ulici Generála Píky č. p 497/76, Praha 6. Podzemní garáže, v parteru obchodní vybavenost a lofty s terasami ve střešní rovině. Celkem 15 bytů.

Ateliér je zaměřen na novostavby i revitalizace budov ve všech aspektech návrhu, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb – jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti/pasivní standard. Součástí výuky jsou rešerše, workshopy, přednášky, exkurse i tréning komunikačních dovedností.

–––

BrotánekStark

Ateliér udržitelné, energeticky efektivní a cirkulární architektury

Ateliér je zaměřen na holistický přístup návrhu staveb adaptovaných na klimatickou změnu se zvláštním přihlédnutím k jejich vlivu na zdraví člověka a vlivů na životní prostředí. Prostředkem je optimalizovaný návrh zohledňující estetické, sociální, zdravotní, ekonomické a technické faktory směřující k minimalizaci energetické náročnosti, uhlíkové neutralitě a hospodaření s vodou v krajině.

Pozemek o výměře 1329 m2 se nachází v Praze Malešicích. Zadání úkolů zahrnuje spolupráci na společné analýze zadávaného území a samostatný návrh solitérního bytového domu s byty různého standardu (1+kk až 4+kk) s předpokládanou výškou zástavby 3 podlaží. Objekt má dotvořit urbanisticky a architektonicky stávající zástavbu.

Součástí výuky o udržitelnosti staveb jsou i specializované přednášky a exkurze do rozestavěného pasivního bytového domu (v závislosti na epidemiologické situaci). Společnou snahou je hledání cest k navracení uměle budovaného prostředí do cirkulárních cyklů ekosystému planety, kterého má být architektura součástí.

–––

Menčlová Černá

Bytový dům u Železničního mostu

Předmětem zadání je návrh jednoho z bytových domů doplňujících blokovou zástavbu v lokalitě Praha – Smíchov vymezenou ulicemi Nádražní, Strakonická a Kotevní a tělesem Železničního mostu.

Zadání umožňuje studentům vybrat si dle svých preferencí typ bytového domu na nároží nebo v proluce. V lokalitě se stabilizovanou blokovou zástavbou bude kladen důraz na kontextuální řešení se zapojením fungujícího městského parteru.

Pro ověření dispozičních a prostorových uspořádání budou studentům na hodinách k dispozici brýle pro virtuální realitu.

–––

Tichý  Eckschlager HolubováSvobodová

Proluka Smíchov, Praha / Proluka Žižkov, Praha

Bytový dům.

–––

Kašpar  Bartík

Bytový dům Nad olšinami 2286/33, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

Novostavba bytové domu ve stávající zástavbě na místě stávajícího objektu uřčeného k demolici. Jedná se o rohovou parcelu s potenciálem zvětšení stávajícího objemu při respektovaní podmínek Metropolitního plánu (4-6 NP). Cílem zadání je urbanisticky a architektonicky doplnit nedokončený blok zástavby. Semestr bude tradičně zahájen prací ve skupinách – analýza území, společné rozpracování urbanistického konceptu a zapojení stavby do struktury sídla, dopravní a technické řešení. Následovat bude samostatná práce na bytovém domě, vč. fungujícího městského parteru.

–––

Jiran Hexnerová Máša

Rodinná vila s bazénem, Brandýs nad Labem

Předmětem zadání je návrh rodinné vily s bazénem a zahradním domkem – letní kuchyní. Stavební parcela je situována v druhém plánu ul. Martinovské v Brandýse nad Labem, na hraně terénního zlomu mířícího k toku řeky Labe.

Projekt vily by měl zohledňovat výjimečnou kvalitu parcely s panoramatickým výhledem na labskou nivu s dominantou věží chrámu sv. Václava ve Staré Boleslavi viditelnou na obzoru. Stavební program domu odpovídá požadavkům na soudobé bydlení velmi vysokého prostorového standardu k celoročnímu bydlení rodiny se dvěma dospívajícími dětmi. Součástí projektu je venkovní terasa s bazénem a pavilonem s letní kuchyní, WC, sprchou a pokojem pro hosta a samostatně umístěná dvojgaráž. Doporučené plošné výměry místností: obývací pokoj s kuchyní – 55 m2, hala – chodba – 30 m2, dětské pokoje – 28-30 m2, koupelna dětí – 20 m2, ložnice rodičů – 36-40 m2, koupelna rodičů – 25-40 m2, společné WC (sprcha) – 15 m2, hospodářská místnost (praní, žehlení, topení, výměník) – 20-25 m2, šatny rodičů – á min 10 m2, pokoj hosta – 18 m2, letní kuchyň – 15 m2. Stavebník domu je ctitelem moderní architektury, nerad se obklopuje nábytkem, oblíbeným materiálem je režný beton, ocel a sklo, ve volném čase rád pobývá na venkovní terase u bazénu s hosty.

–––

Košatka Filsak Šulcová

Bydlení v Praze – Suchdole

Úkolem je navrhnout menší bytový dům (viladům) o maximální výšce čtyř nadzemních podlaží (včetně případné šikmé střechy). Tyto objekty budou v počtu tří až čtyř umístěny na volném rovinatém terénu podél ulice Na Rybářce včetně řešení nejbližšího okolí. V 1. NP budou pronajímatelné prostory bez udání určení,  případně byt pro hendikepované občany a další prostory potřebné pro provoz domu.  Ve 2. – 4. NP budou pouze pro bydlení s byty různé kategorie.. Hromadné garáže budou v podzemním podlaží (případně i mimo půdorys domu).

–––

Knytl Šabart

Bytový dům

Jako zadání jsou připravené 2 úlohy. Ta první, základní, je volná parcela v zatáčce ulice Podbělohorské v Praze 5. Toto místo je nyní nově vyčištěné, připravené pro novou výstavbu, na kterou již existuje schválený projekt. Naše zadání z něj ovšem vycházet nebude. Provedeme novou samostatnou analýzu a navrhneme novou obytnou skupinu či malou čtvrť, s definovaným charakterem a náplní. Je tedy pochopitelné, že tento úvodní krok budeme provádět společně, po skupinách čítajících alespoň 5 osob. Studenti si poté mezi sebou „rozeberou“ jednotlivé objekty s bytovou funkcí a vypracují jejich studii, přičemž budou stále vycházet ze společného konceptu uspořádání celku. Studie bude obsahovat nejen architektonické a dispoziční řešení, ale i výpočet a řešení parkování, konstrukční a materiálovou rozvahu (předpokládané skladby pláště) a základní statistiku (zastavěná a hrubá podlažní plocha, obestavěný prostor, plocha obálky stavby, kapacita objektu,…). 

Pokud by se mezi studenty vyskytl někdo, komu by byla společná práce vysloveně nepříjemná, máme připravenou i druhou úlohu – volnou parcelu mezi ulicemi U Perníkářky a Pod Lipkami, opět v Praze 5. Náplň studie bude totožná.

–––––

 

Požadavky na rozsah a obsah ateliéru

Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Pasport

Studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími pracemi (a schopnostmi) studenta.

Cíle společné práce v semestru

Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem.
Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Aktuální architektura

V průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na téma aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, který prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů.

Rozjezdové úlohy

Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně porovnat, řešení prezentovat.

Analýza typologie

Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.

Zadání

Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). (dle informace vedoucího bude katedra finančně podporovat). Omezit rozsah urbanismu na únosnou míru.

V rámci zadání úlohy je vhodné zadání bytového domu na volné parcele s návazností na okolní zástavbu, nebo bytového domu v proluce (s návazností na okolní zástavbu).

V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.

Analýza prostředí – staveniště a konceptuální modely

Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v m1:100 z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.

Rámcový harmonogram (týdenní rozpis)

Důsledně se vyžadujte účast ve výuce s max. 3 omluvenými absencemi a účast na všech kontrolách, průběžnou práci v semestru.

1. týden

Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání, seznámení se zadáním hlavní úlohy.

2. týden

Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.

3. – 4. týden

Plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem, ručními skicami, vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách.

5. – 6. týden

Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, ručních skic se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7. týden

Ateliérový kontrolní termín

8. – 10. týden

Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11. týden

Katedrový kontrolní termín (srovnávací), datum a hodina bude předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci ročníku.

12. týden

Finální konzultace návrhu.

13. týden

Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.

Požadavky na odevzdání, grafické zpracování

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení – prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).
Odevzdaná práce bude v jednotné grafické formě podle vzorového layoutu – plakat2015 (pdf – 95 kB)

Obsah dokumnetace

Perspektiva

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.
Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

Koncept řešení

Graficky vyjádřený koncept řešení.

Situace, M 1:200 – 1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

Půdorysy jednotlivých podlaží (detail M 1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

Konstrukční schéma

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

Řezy (detail M 1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

Pohledy (detail M 1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

Průvodní textová zpráva

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

Energie a udržitelnost

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře společnosti Wienerberger) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy.
Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

Model

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

Skicák

Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Portfolio

Každý student odevzdá 1x tisk své prezentační plachty na A4 – bude předáno (pedagogy) včetně společného CD ateliéru garantům předmětu pro účely archivace.

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X