Ateliér architektonické tvorby 1

129AT01 (129ATA1)

Anotace

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT01 (129ATA1) – Ateliér architektonické tvorby 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury na téma zadání.[02] Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse, analýzy typologie.[03-04] Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury.[05-06] Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.[07] Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.[08-10] Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.[11] Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.[12] Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.

Témata ateliérů AT01 – letní semestr 2023/2024

–––

Lajda Klozar Abelová

PROLUKA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ VE STARÉ BOLESLAVI – Bytový dům s vybaveností
Tématem semestrální práce je projekt bytového domu na volné parcele č. 1540/1 v katastrálním území Stará Boleslav. Na původní zastavěném pozemku byl v 80. letech zbořen dům, což negativně ovlivnilo uzavřený prostor historického Mariánského náměstí. Náměstí je součástí Městské památkové zóny (MPZ) Stará Boleslav a v těsné blízkosti proluky se nachází několik kulturních nemovitých kulturních památek, včetně dvou národních kulturních památek (kostel Nanebevzetí Panny Marie, bazilika sv. Václava). V této proluce by měl být umístěn bytový dům s možnou vybaveností v rámci vstupního podlaží. Výběr této vybavenosti je v kompetenci každého studenta na základě jeho vlastních průzkumů. V rámci projektu je také nutné vyřešit dostatečné parkování.

–––

KašparBartík

Bytový dům v Praze Libni, ul. Zenklova, dům bude dotvářet stávající blok zástavby v nároží ulic (Zenklova/Na Sypkém).

–––

Stark Brotánek

Ateliér je zaměřen na holistický přístup návrhu staveb adaptovaných na klimatickou změnu se zvláštním přihlédnutím k jejich vlivu na zdraví člověka a vlivů na životní prostředí. Prostředkem je optimalizovaný návrh zohledňující estetické, sociální, zdravotní, ekonomické a technické faktory směřující k minimalizaci energetické náročnosti, uhlíkové neutralitě a hospodaření s vodou v krajině.
Pozemek o výměře 1329 m2 se nachází v Praze Malešicích. Zadání úkolů zahrnuje spolupráci na společné analýze zadávaného území a samostatný návrh solitérního bytového domu s byty různého standardu (1+kk až 4+kk) s předpokládanou výškou zástavby 3 podlaží. Objekt má dotvořit urbanisticky a architektonicky stávající zástavbu.
Součástí výuky o udržitelnosti staveb jsou i specializované přednášky a exkurze do rozestavěného pasivního bytového domu (v závislosti na časových možnostech).

–––

Jiran Máša

Bytový dům.

–––

TichýVéle VodičkaPodracký

Návrh novostavby bytového domu na rohové parcele mezi ulicemi Zenklova a Na Sypkém. Řešené území se nachází v lokalitě Praha – Libeň a je obklopeno převážně bytovou zástavbou. Zadávané parcely spadají v Územním plánu do kategorie OV – všeobecně obytné, která umožnuje i drobnou komerci. Nezastavěný pozemek o výměře 1058 m2 vytváří mírně svažitou nárožní proluku, která je vzhledem k protilehlému parku exponovaným místem s vysokým potenciálem. V lokalitě se mísí současná zástavba s domy z poloviny 20. a konce 19. století a poskytuje tak širokou paletu pro reference a návaznosti. Cílem ateliéru je navrhnout kontextuální dům s byty různorodého standardu, doplnit stávající zástavbu a vypořádat se s návazností na křižovatku a veřejnou zeleň.

–––

Novotná – Hrochová

Bytový dům v Šáreckém údolí. Pozemek se nachází na Jenerálce nad Šáreckým potokem v údolí Tiché Šárky. Jedná se o atraktivní lokalitu uprostřed krásné přírody, kde se původní zástavba usedlostí, dvorů a letních sídel postupem doby mění na vily a bytové domy pro movitější klientelu.

–––

Lédl  Hájková

Návrh novostavby bytového domu. Předmětné území se nachází v městské části Praha 6 – Veleslavín v ulici Nad Stanicí. Jedná se o zastavěné území s převažující zástavbou rodinných domů. Terén je svažitý ve dvou směrech-od komunikace Nad Stanicí směrem do zahrady i v rámci komunikace.
Tématem ateliéru je urbanisticko-architektonický návrh lokality v Praze Veleslavíně, který je v územním plánu určen pro bydlení. Cílem je vytvoření urbanistického návrhu místa a dořešení vybraného objektu do úrovni architektonické studie.  V první fázi bude důraz kladen na vnější prostor, následně budou zpracovány samotné budovy.
Urbanistická část bude s ohledem na rozsah řešena formou pracovních skupin. Každá skupina (cca 5 studentů) společně zpracuje základní urbanistický návrh s umístěním objektů.
Po schváleném urbanistickém řešení si každý student skupiny vybere 1 budovu, kterou dopracuje do úrovně architektonické studie stavby.

–––

Smitka Boruch

Bytový dům Baba – Praha 6. Návrh novostavby bytového domu s doplňkovými prostory sdílených a nájemných ploch.
Více informací: https://www.archikoutek.cz/blog/at01-smitka—boruch

–––

Hájek Souček Formanová

Bytový dům – ulice Svatoplukova v Praze 2
Cílem atelieru je návrh bytového domu na nároží ulic Svatoplukova a Oldřichova v Praze 2. Součástí návrhu je umístění nebytových funkcí a řešení dopravy v klidu. Řešení nahrazuje stávající dvojici objektů, dnes výrazně přestavěný původní dům, doplněný utilitární stavbou, sloužící původně jako zázemí stavby Nuselského mostu. Návrh by měl zohlednit snahu o vytvoření plnohodnotné uliční fronty, která dnes v řešeném prostoru chybí.

Bytový dům s vybaveností – proluka na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
Tématem semestrální práce je projekt bytového domu na volné parcele č. 1540/1 v katastrálním území Stará Boleslav. Na původní zastavěném pozemku byl v 80. letech zbořen dům, což negativně ovlivnilo uzavřený prostor historického Mariánského náměstí. Náměstí je součástí Městské památkové zóny (MPZ) Stará Boleslav a v těsné blízkosti proluky se nachází několik kulturních nemovitých kulturních památek, včetně dvou národních kulturních památek (kostel Nanebevzetí Panny Marie, bazilika sv. Václava). V této proluce by měl být umístěn bytový dům s možnou vybaveností v rámci vstupního podlaží. Výběr této vybavenosti je v kompetenci každého studenta na základě jeho vlastních průzkumů. V rámci projektu je také nutné vyřešit dostatečné parkování.

–––

Filsak Kosíková

První, hlavní téma, je návrh zástavby nezastavěného území mezi školou, DDM, Alzheimer centrem a bytovou čtvrtí v lokalitě Praha Modřany. Pozemek se nachází mezi ulicemi Herrmannova, Československého exilu a přiléhající zástavbou z ulice Na Cikorce. Předpokládá se návrh souboru menších bytových domů respektujících charakteristiku pozemku a širší vztahy. V pilotní fázi dojde ke společnému rozboru území. Vyřešíme pozemek z hlediska náplně a urbanismu a rozmístíme bytové domy.  Každý student si pak sám zpracuje na vybraný objekt architektonickou studii. Návrh stavby bytového domu by měl být šetrný k životnímu prostředí, a i s ohledem na změnu klimatu.

Druhá varianta je návrh bytového domu do již zastavěného území (bytové stavby, ubytování, školy, školky, obchodní centrum, zdravotnictví, dětská hřiště a parky). V našem případě se jedná o výstavbu cca 4–6 podlažního bytového domu. Pozemek (stávající restaurant „Labe“) se nachází v lokalitě Praha Modřany a je situovaný mezi přilehlé parkoviště z ulice Lhotecká, ulici Mráčkovu a stávající zástavbu směrem z ulice Kutilova. Součástí návrhu je i začlenění objektu do městského parteru a jeho využití pro služby apod. Rovněž klademe důraz na řešení objektu v souladu s udržitelným rozvojem.

–––

Housa Šulcová

Zadáním atelieru bude zpracovat architektonickou studii bytového domu – dostavby rohové proluky v Praze 4 na pomezí Michle a Nuslí. Jedná se o křižovatku ulice Nuselská a Mendíků v blízkosti potoka Botiče (viz streetview na https://maps.app.goo.gl/t3jyqbHAURKvQhui6  ).
Tradiční parcela z doby rozvoje města z konce 19. století v může být zajímavou výzvou, jak formovat exponované místo a jak formovat vztah domu k uliční a stavební čáře. Na první pohled jednoduchá návaznost na hmoty sousedních objektů v sobě skrývá lokální anomálii vedení stavební hranice bloku. Sousední objekt č.p.71 vystupuje z pomyslné stavební čáry a na veřejný prostor ulice a chodníku reaguje otevřeným podloubím.
Navrhnout tradiční nebo netradiční, osobitý a sebevědomý bytový dům s ohledem na poměrně výrazný genius loci lokality, přinést nový pohled na řešení tradičních nároží a vytvořit adekvátní vztah domu a veřejného prostranství bude úkolem našeho atelieru.

–––––

 

Požadavky na rozsah a obsah ateliéru

Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Pasport

Studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími pracemi (a schopnostmi) studenta.

Cíle společné práce v semestru

Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem.
Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Aktuální architektura

V průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na téma aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, který prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů.

Rozjezdové úlohy

Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně porovnat, řešení prezentovat.

Analýza typologie

Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.

Zadání

Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). (dle informace vedoucího bude katedra finančně podporovat). Omezit rozsah urbanismu na únosnou míru.

V rámci zadání úlohy je vhodné zadání bytového domu na volné parcele s návazností na okolní zástavbu, nebo bytového domu v proluce (s návazností na okolní zástavbu).

V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.

Analýza prostředí – staveniště a konceptuální modely

Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v m1:100 z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.

Rámcový harmonogram (týdenní rozpis)

Důsledně se vyžadujte účast ve výuce s max. 3 omluvenými absencemi a účast na všech kontrolách, průběžnou práci v semestru.

1. týden

Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání, seznámení se zadáním hlavní úlohy.

2. týden

Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.

3. – 4. týden

Plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem, ručními skicami, vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách.

5. – 6. týden

Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, ručních skic se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7. týden

Ateliérový kontrolní termín

8. – 10. týden

Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11. týden

Katedrový kontrolní termín (srovnávací), datum a hodina bude předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci ročníku.

12. týden

Finální konzultace návrhu.

13. týden

Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.

Požadavky na odevzdání, grafické zpracování

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení – prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).
Odevzdaná práce bude v jednotné grafické formě podle vzorového layoutu – plakat2015 (pdf – 95 kB)

Obsah dokumnetace

Perspektiva

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.
Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

Koncept řešení

Graficky vyjádřený koncept řešení.

Situace, M 1:200 – 1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

Půdorysy jednotlivých podlaží (detail M 1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

Konstrukční schéma

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

Řezy (detail M 1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

Pohledy (detail M 1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

Průvodní textová zpráva

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

Energie a udržitelnost

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře společnosti Wienerberger) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy.
Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

Model

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

Skicák

Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Portfolio

Každý student odevzdá 1x tisk své prezentační plachty na A4 – bude předáno (pedagogy) včetně společného CD ateliéru garantům předmětu pro účely archivace.

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X