Ateliér architektonické tvorby 1

129AT01 (129ATA1)

Anotace

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT01 (129ATA1) – Ateliér architektonické tvorby 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury na téma zadání.[02] Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse, analýzy typologie.[03-04] Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury.[05-06] Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.[07] Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.[08-10] Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.[11] Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.[12] Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.

Ateliéry – letní semestr 2020/2021

Košatka / Filsak / Šulcová

Bytový dům – Praha 6, Hanspaulka

Tichý / Eckschlager / Pospíšil / Holubová

Bytový dům – Praha, Smíchov

Kročák / Novotná

Bytový dům v Břevnově na rohu ulic Za Strahovem a Kochanova.

Kašpar / Bartík / Jelínek

Návrh Bytového domu Praha, Smíchov

Cílem zadání je urbanisticky a architektonicky doplnit stávající nedokončený blok na křížení ulic Hořejší nábřeží/Svornosti/Na Valentince. Semestr bude tradičně zahájen prací ve skupinách – analýza území, společné rozpracování urbanistického konceptu a zapojení stavby do struktury sídla, dopravní a technické řešení. Následovat bude samostatná práce na bytovém domě, vč. fungujícího městského parteru.

Hlaváček / Linhartová / Boříková / Hrochová

Bytový dům Veleslavín

Návrh bytového domu v proluce v ulici Veleslavínská – Praha 6. Parcela je situována na jižní́ straně̌ původního historického jádra Veleslavína. Celé území́ je prudce svažité́ ve směru k severu. Z hlediska charakteru celé lokality se nejedná o zastavěné území s jednotným rázem, ale nabízí dostatek prostoru k rozmanitému architektonickému pojetí návrhu.

Smola / Kalivoda / Vočková

Ateliér je zaměřen na novostavby i revitalizace budov ve všech aspektech návrhu, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb – jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti/pasivní standard. Součástí výuky jsou rešerše, workshopy, přednášky, exkurse i tréning komunikačních dovedností. Zadáním je malý bytový dům na jedinečném pozemku v Rooseveltově ulici, Praha 6.

Brotánek / Stark

Ateliér je zaměřen na holistický přístup návrhu staveb adaptovaných na klimatickou změnu se zvláštním přihlédnutím k jejich vlivu na zdraví člověka a vlivů na životní prostředí. Prostředkem je optimalizovaný návrh zohledňující estetické, sociální, zdravotní, ekonomické a technické faktory směřující k minimalizaci energetické náročnosti, uhlíkové neutralitě a hospodaření s vodou v krajině. Pozemek o výměře 1329 m2 se nachází v Praze Malešicích. Zadání úkolů zahrnuje spolupráci na společné analýze zadávaného území a samostatný návrh solitérního bytového domu s byty různého standardu (1+kk až 4+kk) s předpokládanou výškou zástavby 3 podlaží. Objekt má dotvořit urbanisticky a architektonicky stávající zástavbu. Součástí výuky o udržitelnosti staveb jsou i specializované přednášky a exkurze do rozestavěného pasivního bytového domu (v závislosti na epidemiologické situaci snad alespoň videoformou). Společnou snahou je hledání cest k navracení uměle budovaného prostředí do cirkulárních cyklů ekosystému planety, kterého má být architektura součástí.

Jiran / Hexnerová / Máša

Předmětem zadání je návrh multifunkčního objektu na pozemku trojúhelníkového tvaru v ulici Pernerova. Převážnou funkční náplní budovy je nájemní bytový dům 21. století poskytující prostor pro práci, odpočinek a umožňující interakci v rámci společných i komerčních prostor domu. Prioritou je vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost jednotlivých nájemníků. Parter, příp. piano nobile domu (2.NP) je určeno pro veřejnou funkci, je možné uvažovat se společnými prostory cohousingu, umístěním sídla Nadace české architektury (multifunkční sál, kanceláře), kavárny, obchodu apod. Architektonický koncept by měl zachovávat uliční frontu ulice Pernerovy a musí respektovat urbanistickou regulaci místa propsáním stavebních čar vycházejících z protější ul. Peckovy směrem do ozeleněného svahu Vítkova uvolněným veřejným (poloveřejným) prostorem. Součástí návrhu bude rovněž propojení Karlína s vrchem Vítkova formou lávky přemosťující kolejové těleso a navazující na koncepci připravované revitalizace vrchu Vítkov. Propojení je možné realizovat výtvarně pojatým objektem, který by mohl symbolizovat „bránu do Karlína“.

Požadavky na rozsah a obsah ateliéru

Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Pasport

Studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími pracemi (a schopnostmi) studenta.

Cíle společné práce v semestru

Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem.
Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Aktuální architektura

V průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na téma aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, který prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů.

Rozjezdové úlohy

Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně porovnat, řešení prezentovat.

Analýza typologie

Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.

Zadání

Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). (dle informace vedoucího bude katedra finančně podporovat). Omezit rozsah urbanismu na únosnou míru.

V rámci zadání úlohy je vhodné zadání bytového domu na volné parcele s návazností na okolní zástavbu, nebo bytového domu v proluce (s návazností na okolní zástavbu).

V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.

Analýza prostředí – staveniště a konceptuální modely

Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v m1:100 z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.

Rámcový harmonogram (týdenní rozpis)

Důsledně se vyžadujte účast ve výuce s max. 3 omluvenými absencemi a účast na všech kontrolách, průběžnou práci v semestru.

1. týden

Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání, seznámení se zadáním hlavní úlohy.

2. týden

Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.

3. – 4. týden

Plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem, ručními skicami, vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách.

5. – 6. týden

Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, ručních skic se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7. týden

Ateliérový kontrolní termín

8. – 10. týden

Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11. týden

Katedrový kontrolní termín (srovnávací), datum a hodina bude předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci ročníku.

12. týden

Finální konzultace návrhu.

13. týden

Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.

Požadavky na odevzdání, grafické zpracování

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení – prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).
Odevzdaná práce bude v jednotné grafické formě podle vzorového layoutu – plakat2015 (pdf – 95 kB)

Obsah dokumnetace

Perspektiva

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.
Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

Koncept řešení

Graficky vyjádřený koncept řešení.

Situace, M 1:200 – 1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

Půdorysy jednotlivých podlaží (detail M 1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

Konstrukční schéma

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

Řezy (detail M 1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

Pohledy (detail M 1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

Průvodní textová zpráva

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

Energie a udržitelnost

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře společnosti Wienerberger) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy.
Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

Model

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

Skicák

Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Portfolio

Každý student odevzdá 1x tisk své prezentační plachty na A4 – bude předáno (pedagogy) včetně společného CD ateliéru garantům předmětu pro účely archivace.

X