Ateliér architektonické tvorby 1

129AT01 (129ATA1)

Anotace

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT01 (129ATA1) – Ateliér architektonické tvorby 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury na téma zadání.[02] Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse, analýzy typologie.[03-04] Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury.[05-06] Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.[07] Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.[08-10] Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.[11] Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.[12] Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.

Témata ateliérů AT01 – letní semestr 2022/2023

–––

KašparBartík

Cílem ateliéru bude navrhnout menší soubor bytový domů v rozvojové lokalitě Frýdku – Místku. Semestr bude tradičně zahájen prací ve skupinách: rešerše, analýza území, společné rozpracování urbanistického konceptu (kompozice domů) a zapojení stavby do struktury sídla, dopravní a technické řešení. Následovat bude samostatná práce na vybraném bytovém domě.

–––

Novotná – Hrochová

Bytový dům Praha Břevnov. Jedná se o nárožní parcelu ve svažitém terénu v zástavbě nízkopodlažních bytových domů a rodinných vil v těsné blízkosti městské památkové zóny Tejnka.

–––

TichýTrojanVodičkaSvobodová

Nárožní bytový dům v Praze na Smíchově. Jedná se o zástavbu proluky mezi stávajícími bytovými objekty, na atraktivním místě.

–––

MenčlováFilsak

Bytový dům na Smíchově (Praha 5). Tématem semestrálního projektu je návrh řadového bytového domu v proluce mezi stávajícími bytovými domy v Praze 5 – Smíchově. Jedná se o oblast mezi ulicemi Strakonická a Nádražní, podél ulice Na Plzeňce. Zadáním je nová výstavba domů po obou stranách ulice s návazností na stávající bytové domy. Nové objekty budou řazeny podél stávající komunikace dle úvodní urbanistické rozvahy. Stavební pozemek bude po obou stranách komunikace přerozdělen na jednotlivé dílčí části. Každý student si vybere pozemek pro svůj návrh. S ohledem na počet studentů lze některé pozemky řešit ve více variantách. Základní typ domu představuje řadový a nárožní typ domu.

–––

BrotánekStark

Ateliér je zaměřen na holistický přístup návrhu staveb adaptovaných na klimatickou změnu se zvláštním přihlédnutím k jejich vlivu na zdraví člověka a vlivů na životní prostředí. Prostředkem je optimalizovaný návrh zohledňující estetické, sociální, zdravotní, ekonomické a technické faktory směřující k minimalizaci energetické náročnosti, uhlíkové neutralitě a hospodaření s vodou v krajině.

Pozemek o výměře 1329 m2 se nachází v Praze Malešicích. Zadání úkolů zahrnuje spolupráci na společné analýze zadávaného území a samostatný návrh solitérního bytového domu s byty různého standardu (1+kk až 4+kk) s předpokládanou výškou zástavby 3 podlaží. Objekt má dotvořit urbanisticky a architektonicky stávající zástavbu.

Součástí výuky o udržitelnosti staveb jsou i specializované přednášky a exkurze do rozestavěného pasivního bytového domu (v závislosti na časových možnostech). Společnou snahou je hledání cest k navracení uměle budovaného prostředí do cirkulárních cyklů ekosystému planety, kterého má být architektura součástí.

–––

Jiran  Hexnerová Máša

Městský dům – bytový dům s veřejným parterem jako součást obytného souboru BD Křeslická, Praha 10, pod Bohdalcem. Urbanistický koncept záměru rozvíjí téma bydlení v rytmicky opakovaných objektech činžovních vil odpovídajícího městského měřítka (4-6 NP) v souladu s rytmem navrženého obytného souboru na protější straně Moskevské ulice. Je tak vytvořena ortogonální pravidelná šachovnicová struktura zástavby, umožňující na úpatí Bohdaleckého kopce realizovat urbanistickou strukturu s průhledy do zeleně mezi jednotlivými domy, parter se službami, kavárnou, příp. MŠ, a navázat tak vhodným způsobem na komponovanou rodinnou zástavbu Bohdaleckého kopce z 30.let 20. stol. V obytném souboru se počítá s polosoukromými ozeleněnými plochami s dětskými hřišti a klidovými zónami mezi domy, na části se soukromými předzahrádkami. Parkování je zajištěno v suterénu stavby, příjezd z ul. Moskevské. Úkolem ateliérové práce je kompletní architektonický návrh vybraného obytného domu v souboru, po domluvě je možné navrhnout obytný dům v alternativně zpracované vlastní koncepci zástavby (vhodné pro dvojčlenný tým studentů).

–––

Kalivoda  Šulcová

Bytový objekt s možným alternativním řešením, vložený do prostoru ul. Na Petynce,  Praha 6, Břevnov.

–––

Lajda  Klozar Abelová

Bytový dům U Hradecké brány – Třeboň.

–––

Fránek  Pošmourný

Tento ateliér nabízí ke zpracování dvě možnosti návrhů objektů v zajímavých  lokalitách  jihočeských měst- ve větších Prachaticích a v horské šumavské obci Chroboly. Předmětem zadání je návrh soliterního bytového domu  na reálnou parcelu  v souladu se záměry obcí a v souladu s jejich územními plány. Předpokladem je  návrh objektu s typologií bytového domu s byty různého standardu (1+kk až 4+kk) a  občanskou vybaveností v parteru v základních parametrech a standardech stavebních programů objektu tohoto typu. Hlavními principy zadání je reflexe na současné nároky na  kvalitu bydlení, soulad s okolním prostředím s akcentem na ekologickou a energetickou stránku. Stavební programy a další podklady budou upřesněny při zadání vybrané lokality lokality.

–––

Lédl  Hájková

Předmětem ateliéru bude návrh skupiny bytových domů v lokalitě Praha Sobín. V první fázi půjde o vytvoření urbanistického řešení a následně návrh samostatné budovy/budov.

–––

Knytl Šabart

Bytový dům

Jako zadání jsou připravené 2 úlohy. Ta první, základní, je volná parcela v zatáčce ulice Podbělohorské v Praze 5. Toto místo je nyní nově vyčištěné, připravené pro novou výstavbu, na kterou již existuje schválený projekt. Naše zadání z něj ovšem vycházet nebude. Provedeme novou samostatnou analýzu a navrhneme novou obytnou skupinu či malou čtvrť, s definovaným charakterem a náplní. Je tedy pochopitelné, že tento úvodní krok budeme provádět společně, po skupinách čítajících alespoň 5 osob. Studenti si poté mezi sebou „rozeberou“ jednotlivé objekty s bytovou funkcí a vypracují jejich studii, přičemž budou stále vycházet ze společného konceptu uspořádání celku. Studie bude obsahovat nejen architektonické a dispoziční řešení, ale i výpočet a řešení parkování, konstrukční a materiálovou rozvahu (předpokládané skladby pláště) a základní statistiku (zastavěná a hrubá podlažní plocha, obestavěný prostor, plocha obálky stavby, kapacita objektu,…).

Pokud by se mezi studenty vyskytl někdo, komu by byla společná práce vysloveně nepříjemná, máme připravenou i druhou úlohu – volnou parcelu mezi ulicemi U Perníkářky a Pod Lipkami, opět v Praze 5. Náplň studie bude totožná.

–––––

 

Požadavky na rozsah a obsah ateliéru

Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost.

Pasport

Studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími pracemi (a schopnostmi) studenta.

Cíle společné práce v semestru

Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem.
Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů.

Aktuální architektura

V průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na téma aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, který prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů.

Rozjezdové úlohy

Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně porovnat, řešení prezentovat.

Analýza typologie

Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.

Zadání

Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). (dle informace vedoucího bude katedra finančně podporovat). Omezit rozsah urbanismu na únosnou míru.

V rámci zadání úlohy je vhodné zadání bytového domu na volné parcele s návazností na okolní zástavbu, nebo bytového domu v proluce (s návazností na okolní zástavbu).

V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.

Analýza prostředí – staveniště a konceptuální modely

Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v m1:100 z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.

Rámcový harmonogram (týdenní rozpis)

Důsledně se vyžadujte účast ve výuce s max. 3 omluvenými absencemi a účast na všech kontrolách, průběžnou práci v semestru.

1. týden

Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání, seznámení se zadáním hlavní úlohy.

2. týden

Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.

3. – 4. týden

Plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem, ručními skicami, vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách.

5. – 6. týden

Konkrétní architektonický návrh budovy – na základě konceptuálního modelu, ručních skic se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7. týden

Ateliérový kontrolní termín

8. – 10. týden

Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11. týden

Katedrový kontrolní termín (srovnávací), datum a hodina bude předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci ročníku.

12. týden

Finální konzultace návrhu.

13. týden

Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.

Požadavky na odevzdání, grafické zpracování

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení – prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).
Odevzdaná práce bude v jednotné grafické formě podle vzorového layoutu – plakat2015 (pdf – 95 kB)

Obsah dokumnetace

Perspektiva

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.
Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

Koncept řešení

Graficky vyjádřený koncept řešení.

Situace, M 1:200 – 1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

Půdorysy jednotlivých podlaží (detail M 1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

Konstrukční schéma

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

Řezy (detail M 1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

Pohledy (detail M 1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

Průvodní textová zpráva

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

Energie a udržitelnost

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře společnosti Wienerberger) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy.
Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

Model

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

Skicák

Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Portfolio

Každý student odevzdá 1x tisk své prezentační plachty na A4 – bude předáno (pedagogy) včetně společného CD ateliéru garantům předmětu pro účely archivace.

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X