Ateliér architektonické tvorby 2

129AT02

Anotace

Předmět navazuje na ateliér AT01, jehož náplní je bytový dům.
Tématem ateliéru AT02 je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem.  Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.
Cílem předmětu je

 • rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce,
 • na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení
 • a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.

Místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT02 (129ATV2) – Ateliér architektonické tvorby 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis

(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího provozu a jejího okolí

(04-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata atelierů – ZS 2020/2021

Kopřiva – Vaněk
Tenisový klub Halda

V severním předpolí uměle vytvořeného násypového útvaru „ Halda“ při centrálním parku MČ Praha 13 je plánována výstavba tenisového areálu. Objekt tenisového klubu by měl poskytovat zázemí pro celoroční provoz tenisového klubu. Nabízí se několik možných cest, jak toho dosáhnout. Prostorovým řešením budovy, vytvořením „ umělého terénu“ nebo částečným zapuštěním některých kurtů pod terén. Také lze umístit kurty na střechu podzemních garáží. Další možností je umístit zázemí pod kurty. Doplňkový sport může být lezectví ( bouldery a vysoké stěny). Cílem by mělo být harmonické architektonické pojetí prostoru v obou sezónních využitích ( léto, zima).

Knytl – Šabart
Ve spolupráci s Českým Yacht Klubem budeme zadávat oblast zátočiny pod Vyšehradem, u Podolské porodnice. Náplní bude celková reanimace prostoru z obou stran zátoky, zbudování nového zázemí pro jachtaře (depozity lodí, prodejna jachtařských potřeb, klubovny a zázemí dočasně kotvících lodí), vybavení pro ostatní sportovce (šatny, malá venkovní sportoviště, občerstvení), drobnější krátkodobé ubytování atd. Zachována bude původní dřevěná budova Yacht Klubu i nová budova CERE. Studenti ve skupinách vyřeší koncept celé oblasti a pak samostatně jednotlivé objekty v obvyklé podrobnosti.

Jiran – Hexnerová – Máša
Mateřská Školka, Kovářská ul , Praha 9

Novostavba mateřské školy o čtyřech odděleních s vlastním gastroprovozem, jídelnou a tělocvičnou, s možným doplňkovým programem denního stacionáře pro seniory na parcele v ulici Kovářská – U školičky, Praha 9 Libeň. Architektonický koncept budovy mateřské školky by měl doplňovat relaxační – parkový charakter zadané lokality, a respektovat měřítkem fasád i použitými stavebními materiály soudobý standard předškolní výchovy. Úkolem zadání je zároveň prověřit vhodnost umístění doplňkového zařízení pro seniorskou denní péči v rámci nabídky sociálně – komunitních služeb obce.
Podrobné zadání atelieru: Zadani_AT02_MŠ_ Kovářská, Praha 9_ZS 2020. pdf

Šikola – Kerel
Společenské centrum v obci Žalany – studie využitelnosti objektu č.p.1.

Nalezení koncepce celkového využití budovy a okolního prostředí, která bude respektovat zejména společenský význam budovy v obci. Ve studii bude prověřena možnost multifunkčního využití pro společenský život v obci, které by mělo zahrnout kulturní vyžití i sport menších forem, např.  posilovna, senior centrum pro cca 5 – 15 osob, infocentrum pro turisty, restaurace vč předzahrádky, obecní úřad. Do objektu případně umístit i obecní knihovnu. Jako doplňkovou funkci  prostor pro restauraci, kavárnu či občerstvení. Provozy řešit jako lehce oddělitelné (variabilita a lehká obslužnost malým počtem personálu). Prověřit možnost bezbariérového pohybu ve všech veřejných prostorách budovy lze řešit i přístavbou výtahu.

Gelich
Plovoucí koncertní sál na Vltavě, Praha

Koncertní sál pro cca 400 – variabilní uspořádání, kukátko, aréna včetně zvukové režie. Šatny pro návštěvníky, WC pro návštěvníky ArtCafé/Bar/Klub
1 sólistická šatna
2 šatny pro ansámbl & green room
3 kanceláře
Sklad aparatury, hudebních nístrojů
Akustika: variabilní koncertní sál, místo pro společenská setkání před a po, ale i celodenní provoz

Med – Rychtařík
Místní knihovna v Klánovicích

Předmětem ateliéru je návrh objektu místní knihovny v Klánovicích a navazujících veřejných prostor. Knihovna by měla být intelektuálním a společenským centrem obce se soudobým architektonickým výrazem, využívajícím nejmodernější technologie a zařízení vycházející z architektonické tradice místa.

X