Ateliér architektonické tvorby 2

129AT02

Anotace

Předmět navazuje na ateliér AT01, jehož náplní je bytový dům.
Tématem ateliéru AT02 je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem.  Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.
Cílem předmětu je

 • rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce,
 • na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení
 • a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.

Místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT02 (129ATV2) – Ateliér architektonické tvorby 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis

(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího provozu a jejího okolí

(04-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata atelierů – ZS 2021/2022

–––

RychtaříkMed

Nová smuteční síň, Choceň

Zadání ateliéru vytvořené v součinosti s městským architektem je návrh nové smuteční síně pro město Choceň. Součástí návrhu je nejen samotný objekt, ale také jeho umístění v rámci zámeckého parku a vhodné návaznosti na městské veřejné prostory. Po skončení semestru bude uspořádána výstava návrhů ve městě Choceň.

–––

ŠikolaKlapalováKerel

Mateřská škola Třebešice

Zadání ateliéru je návrh malé mateřské školy v obci Třebešice u Kutné Hory, v přírodním prostředí v okrajové části obce. Stavební program mateřské školy bude obsahovat 1-2 oddělení s dovozem jídla, venkovní zahradu s herními prvky. Součástí návrhu je řešení okolních prostranství.

–––

HlaváčekLinhartová

Revitalizace areálu „Starého závodu“ Škoda Auto, a.s.

Současné Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi začalo vznikat v roce 1994, kdy se malá expozice v administrativním objektu na třídě Václava Klementa, mimo vlastní závod Škoda Auto, přesunula do části přízemí objektu bývalého vedení firmy Laurin a Klement, ale již v areálu Škoda Auto a.s. 

V době otevření muzea pak měla expozice zhruba čtyřicet automobilových exponátů a roční návštěvnost byla okolo deseti tisíce osob. Na základě nebývalého zájmu veřejnosti se muzeum dále rozrůstalo do dalších původních výrobních prostor firmy L&K, shromažďovalo další exponáty a dosáhlo někdy kolem roku 2010 návštěvnosti okolo 150.000 osob. Z muzea se stalo kulturní centrum Mladé Boleslavi, vzdělávací platforma pro automobilové fanoušky, a i zájemce o práci ve Škodovce. Okolo roku 2010 již svými kapacitami (muzejními, společenskými, depozitárními, …) nestačilo pokrýt nápor zájemců. Bylo proto zásadně přestavěno.

Po deseti letech se situace opakuje.  Vzrostla výrobní kapacita Škodovky, opět vzroste nápor návštěvníků v muzeu a je potřeba ho rozšířit. Z tohoto důvodu uvolňuje vedení firmy další prostory v původních objektech L&K s cílem muzeum zmodernizovat a zkapacitnit. Uspořádání všech funkcí – nejen vnitřních, ale i vnějších- urbanistických, které vyřeší vazbu na město, parkovací kapacity, zásobování a celkový pohyb návštěvníků v areálu muzea.

Nedílnou součástí systému pak jsou depozitáře a jejich vazba na systémy restaurování vozů, nebo společenské cateringové provozy. V nových souvislostech je potřeba vytvořit zcela nový funkční urbanistický a architektonický koncept, který zajistí hladký a reprezentativní provoz, zvýrazněný špičkovou architekturou.

–––

JiranHexnerováMáša

INTEGROVANÝ TERMINÁL MHD KARLOVY VARY

Novostavba integrovaného terminálu MHD a dálkových autobusových linek spolu s připojenou železniční zastávkou Dolní nádraží umožní poskytovat očekávaný standard jediného přestupního uzlu veřejné dopravy v centrální části Karlových Varů v přímé návaznosti na budovu městské tržnice.

Architektonický koncept terminálu by měl symbolicky vyjadřovat vstupní budovu do města, měl by splňovat nároky na bezkolizní odbavení všech druhů veřejné dopravy, relaxaci cestujících s občerstvením (kavárna, veřejné WC, dětský koutek, fittness…) a poskytovat základní informaci o místě i regionu (univerzální výstavní prostor), to vše s potřebným administrativním a technickým zázemím s přihlédnutím na minimalizaci energetických nároků budovy. Měřítkem fasád i použitými stavebními materiály by měl objekt zároveň charakterizovat soudobý standard veřejné dopravní služby a prověřit i další možnou funkční náplň objektu (ubytování, obchod…). 

X