Ateliér architektonické tvorby 2

129AT02

Anotace

Předmět navazuje na ateliér AT01, jehož náplní je bytový dům.
Tématem ateliéru AT02 je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem.  Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.
Cílem předmětu je

 • rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce,
 • na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení
 • a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.

Místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+.

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT02 (129ATV2) – Ateliér architektonické tvorby 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis

(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího provozu a jejího okolí

(04-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata atelierů – ZS 2023/2024

–––

HulecKolářBoháč

Obec Březová-Oleško
Návrh architektonicko-urbanistického řešení malého multifunkčního objektu – budovy nového obecního úřadu na pozemku č. 190/1 v katastrálním území Březová Oleško. Součástí objektu bude kromě prostor obecního úřadu také společenský sál, obchod a ordinace lékaře. V návrzích budeme řešit také parkování a další vazby na území obce podle platného územního plánu – https://www.brezova-olesko.cz/uzemni-plan/ds-1096/p1=4768

–––

LédlHájkováSlavkovský

Společenský dům Vesce
Zadáním ateliéru je kompletní rekonstrukce a modernizace společenského domu Vesce s důrazem na energetickou soběstačnost (FVE, baterie, využití dešťové vody atp.). Obec Vesce se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Žije v ní 291 obyvatel. Leží 2,5 km jihozápadně od Soběslavi. Cílem zadání je, aby budova byla maximálně multifunkční – plesy, divadla, konference, koncerty, svatby apod. Náplní objektu je i příležitostné občerstvení a prostory pro krátkodobé ubytování (patro nad sálem- 10xdvoulůžkový pokoj).

–––

TrojanDvořák Voj.Sapíková

Mezinárodní studentská soutěž Xella – SCHOLÉ VE VYSOKÝCH TATRÁCH / TÉMA: CENTRUM ŠPATNÉHO POČASÍ
Cílem letošní soutěže je zpracování teoretické ideové urbanistické a architektonické studie na základě zamyšlení se nad rozvojovým potenciálem městské části města Vysoké Tatry, Starého Smokovce. V prostředí jedinečných a charakteristických přírodních panoramatických scenérií tatranských vrcholků, na území Tatranského národního parku se nachází lokalita s velkým krajinně–historickým potenciálem, s budovou chátrajícího Amfiteátru a budovou historicky zvanou Bellevue.
Motto: „Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života” Denis Diderot.

–––

JiranHexnerováMáša

KOMUNITNÍ CENTRUM KŘESLICKÁ – Praha 10
Komunitní centrum jako součást nově komponovaného obytného souboru v Praze 10, Pod Bohdalcem. Jednopodlažní nepodsklepená stavba na půdorysu obdélníku cca 11x22m je umístěná na volném prostranství obytného souboru tvořeného pravidelnou osnovou bodových pěti – šestipodlažních činžovních vil (cca 200 bytů) jako jejich funkční doplňkové společensko – kulturní zázemí.
Optimální náplň – univerzální společenská místnost s barem, šatnou, recepcí se zázemím (kancelářský box), učebna s knihovnou (alt. liturgický prostor, skautská klubovna), 2x WC, WC pro handicapované přístupné zvenčí, dětské hřiště, lezecká stěna, pískoviště, skluzavka, sklad pro zahradní nářadí, univerzální sklad, apod…

–––

RychtaříkMed

Mateřská škola ŠVENDOVA II, Hradec Králové
Návrh přístavby nebo samostatně stojící novostavby mateřské školy, který bude odpovídat současným požadavkům a zároveň citlivě reagovat na stávající objekt budovy MŠ od akad. arch. Jiří Zídka z padesátých let minulého století. Navýšení kapacity o 100 dětí odpovídá potřebě čtyř oddělení. Pozemek se nachází těsně u hranice městské památkové zóny a současně leží na území ochranného pásma městské památkové rezervace. Zahrada MŠ sousedí s Kubištovými sady. Návrh prověří možné rozšíření zahrady do plochy parku a navrhne parter předpolí MŠ včetně mobiliáře a organizace dopravy odpovídající potřebám rozšířeného provozu MŠ.

–––

HlaváčekLinhartová Hrochová

Muzeum Českého krasu v Berouně
Futuristická a vizionářská novostavba nového křídla Muzea Českého krasu v Berouně vytváří současnou protiváhu ke stávajícímu historickému objektu. Objekt bude zasazen do volné části pozemku v sousedství existujícího muzea a bude s ním funkčně logicky propojen. Jeho řešení musí navazovat na současné vývojové trendy rozvoje a přístaveb historických objektů. Celková náplň řešení bude rozdělena především na nový objekt, který nabídne prostory pro současné chápání muzea, směřovaná hlavně na komunikaci, výchovu a kontakt s mládeží a celkově s veřejností. Druhou částí bude přeorganizování historické části objektu tak, aby spolu s novou progresivní a současnou vizí vytvářela harmonický celek.
Projekt bude průběžně konzultován s vedením muzea a kraje. Výsledná řešení budou prezentována na platformách Středočeského kraje a budou ze strany kraje všem studentům finančně ohodnocena.

–––

ŠikolaKlapalová Neradová

Revitalizace areálu koupaliště v Libčicích nad Vltavou
Stávající areál městského koupaliště se nachází v atraktivní poloze na vyvýšeném místě nad centrem města a řekou Vltavou protékající dramatickým údolím lemovaným skalními stěnami. Areál je v současné době zanedbaný, vedení města směřuje k jeho revitalizaci, do standardu zdařilých (zahraničních) přírodních koupališť (úpravy bazénů, vč.technologie) s maximálním využitím potenciálu existující vzrostlé zeleně.
Předmětem návrhu je nové zázemí koupaliště (šatny, hygienické zázemí a navazující prostory), návrh úpravy stávajících bazénů, doplnění o vhodné atraktivní prvky, malá restaurace s terasou případně s možným multifunkčními komunitními prostory nebo zázemí pro potřeby projektové výuky základní školy (celoroční provoz), zvážit objekt se 2 třídami MŠ vč. potřebné zahrady.
V rámci urbanistického řešení bude navrženo i umístění budoucí kryté sportovní haly s parametry pro házenou. V areálu se nachází hodnotná vzrostlá zeleň, která bude zachována a posílena. Klidová zóna areálu – zachovat pro možnost letního kina, koncertů pod širým nebem apod. Vhodné by bylo najít prostor pro venkovní lezeckou stěnu. Stávající provozní objekt bude pravděpodobně v rámci některé z etap změn nahrazen novým objektem/objekty, zapuštěné sportoviště bude nahrazeno sportovní halou.

–––

ZykanŠmolík

Sportovně – relaxační objekt v areálu kampusu ČVUT v Dejvicích
Fitness a sauny při severozápadní hranici kampusu mezi atelierem D a Studenstským domem při ulici Bílá. Součástí návrhu může být i intergrace a rehabilitace existujícího venkovního hřiště a ploch pro parking osobních vozidel. Důležitou součástí návrhu bude také práce s existující i navrženou zelení a současně úspornost a dlouhodobá udržitelnost celé stavby. 

–––

Knytl – Šabart Škopková

Řešení území, vybrané ve spolupráci hl.architektem Prahy 10
Jedná se o lokalitu Na Třebešíně, související s Parkem Jiřího Karena. Navržená úprava včetně zástavby by měla podpořit myšlenku posilování lokálních vazeb v komunitě místních obyvatel, bude se tedy jednat o stavby místního významu a malého rozsahu.
Jako každoročně budeme klást důraz na kolektivní spolupráci. Budete pracovat ve skupinách po cca 4-5 studentech, jen v odůvodněných případech můžeme připravit i zadání pro samostatnou práci jednotlivce.
Velký důraz je kladen na podrobnou analýzu území a ujasnění základního konceptu ve dvou úrovních: společný koncept skupiny pro celé území a pak samostatný koncept pro vlastní stavbu. Ve výsledku bude mít každý student samostatné zadání, ale vycházející z principů společně stanovených pro celé řešené území
Předpokládáme, že v průběhu semestru proběhne minimálně 1 prezentace za přítomnosti Ing.arch.Zákostelného, vedoucího kanceláře hlavního architekta ÚMČ Praha 10.

 

 

–––––––––––––––––

 

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X