Ateliér architektonické tvorby 2

129AT02

Anotace

Předmět navazuje na ateliér AT01, jehož náplní je bytový dům.
Tématem ateliéru AT02 je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem.  Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.
Cílem předmětu je

 • rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce,
 • na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení
 • a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.

Místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02 a 129AT03 lze absolvovat nový ateliér 129IDS International Design Studio 1 nebo 2 v anglickém jazyce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+. 

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země.
Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo se tak můžete připravit na zahraniční stáž.
Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT02 (129ATV2) – Ateliér architektonické tvorby 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis

(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího provozu a jejího okolí

(04-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata atelierů – ZS 2022/2023

–––

HulecKolářBoháč

Marina – návrh podle zadání soutěže INSPIRELI Awards: EDU-PROJECT CROATIA COMPETITION

„Design an example of the socially and environmentally sustainable Year-round holiday resort of the 21st century!“ Invitation to enter the NEW student competition: EDU-PROJECT CROATIA, 1st draft of CONDITIONS and MASTER PLAN for the unique Educational competition.

MORE HERE

https://www.inspireli.com/en/awards/croatia-documents

–––

Hlaváček – Linhartová – Boříková

Multifunkční objekt v lokalitě Dubce – Podolec v Mladé Boleslavi

Multifunkční objekt v lokalitě Dubce – Podolec v Mladé Boleslavi, s atraktivním výhledem do údolí Jizery a na mladoboleslavský hrad. V 1PP se předpokládá parking, v 1NP pronajímatelné prostory např. kavárna, fitko, prostor lékařského charakteru apod., ve 2NP administrativa případně ateliérové prostory, ve 3NP byty nebo apartmány. Místo stavby leží v  koridoru Letiště Mladá Boleslav (výškové omezení), ve vazbě na pěší zónu a novou rezidenční zástavbu RD. Ateliér IAS2 – výuka ve skupině se zahraničními studenty programu Erasmus +, se koná ve stejném termínu jako ateliéry AT02, má shodný počet kreditů. Na začátku semestru počítáme s exkurzí do Mladé Boleslavi, na místo stavby a s návštěvou závodu Škoda Auto a.s. Součástí výuky na začátku listopadu je 4-denní ateliérový workshop v Telči.

129IAS2 – anglická alternativa ateliéru AT02

Multifunctional building in the locality of Podolec – Dubce in Mladá Boleslav, with an attractive view of the Jizera valley and the Castel of Mladá Boleslav. Parking is expected on lower level 1, rentable premises on the 1st floor, (e.g. a cafe, fitness, doctor, shop, etc.), administration or studio spaces on the 2nd floor, flats or apartments on the 3rd floor. The site is located in the Mladá Boleslav Airport corridor (height restrictions), in connection to the pedestrian zone and the new residential area with family houses.
Studio IAS2 – taught together in a group with foreign students of the Erasmus+ program, takes place on the same date as studio AT02, and has the same number of credits. At the beginning of the term, we expect an excursion to Mladá Boleslav to the site and a visit to the Škoda Auto a.s. factory. Part of the lectures is a 4-day studio workshop in Telč – held at the beginning of November.

–––

Novotná – Kročák

Komunitní centrum ve Slaném. Úloha bude zahrnovat jednak rekonstrukci stávajícího objektu sýpky v blízkosti kostela sv. Gotharda a dále její přístavbu s řešením přilehlé zahrady.

–––

KnytlŠabart

Zadány budou na výběr 2 parcely (jedna na Strahově vedle kolejí, druhá na Smíchově mezi ulicemi Na Pláni a K vodojemu). Studenti ve skupině navrhnou jednoduchý koncept zástavby a poté každý samostatně vyřeší některý objekt ze společného konceptu. Náročnost zadání bude odpovídat atelieru AT02, tedy jednodušší typologické druhy s jednou funkcí. V případě zájmu bude možné v atelieru řešit i zadání soutěže Xella – Marína v Ústí nad Labem.

–––

FránekPošmourný

Objekt rybářského klubu s ubytováním a navazujícím kotvištěm pro rybářské čluny
Předpokladem je situování objektu do rozsáhlejší parcely na břehu vodní nádrže ve volném přírodním prostředí v okrajové části obce Vitějovice v prachatickém okrese.
Stavební program projektu bude zahrnovat ubytovací kapacity cca 5-8 pokojů se zázemím, společné prostory, parkování. Předpokladem návrhu je citlivá integrace celého konceptu do okolní krajiny.

–––

ŠikolaKlapalová

Návrh nového campingu se zázemím (v západním standardu např. Rakousko, Švýcarsko) na ostrově při řece Jizeře na Malé Skále v Českém Ráji. Předmětem bude urbanistické řešení ostrova, návrh objektů (recepce, restaurace, zázemí, campingová stání).

–––

Rychtařík – Med

Transformace bývalé kotelny na komunitní centrum

Ve spolupráci s architektem a vedením Města Choceň jsme připravili zadání transformace někdejšího teplovodního výměníku na Orlickém nábřeží a jeho využití pro volnočasové aktivity s akcentem na starší děti a dospívající. Cílem návrhu je prověření transformace na objekt občanské vybavenosti se společenskou funkcí a v širších vazbách řešit veřejný prostor a vztah k nábřeží. Náplň a stavební program bude vycházet ze závěrů z workshopu s žáky nedaleké ZŠ uskutečněný v minulém roce. Je možné přistavovat, bourat, vestavovat, nastavovat,…. s cílem najít odpověď na otázky: Jak by šlo oživit veřejný prostor sídlišť z pohledu nejmladší generace obyvatel města? Jak nejlépe využít pro volnočasové aktivity dětí objekt bývalého teplovodního výměníku?

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X