Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení [01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností [02-03] Analýza zadání [03-05] Práce na projektu ve variantách [05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání [11-12] Práce na finálním výkrese a modelu  
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2023/24

 

ATELIÉR SMOLÍK – BRANKOV

Nové využití areálu protivzdušné raketové základny na vrcholu Čihadla v Praze – Točné

Zadáním ateliéru je nové využití či revitalizace prostoru opuštěného areálu protiletecké raketové obrany hlavního města Prahy, který vznikl v 70. letech 20. století na vrcholu kopce Čihadlo a až do poloviny 90. let byl přísně utajován. Samotný vrch Čihadlo se svou nadmořskou výškou 388 m. n. m. je zajímavý tím, že je nejvyšším samostatným vrcholem Prahy a poskytuje výjimečné pohledy na údolí Vltavy a metropoli. Prostor vrcholu s pozůstatky bývalé základny si zaslouží nové atraktivní využití. Ve skupinách si rozebereme a navrhneme varianty přístupu k revitalizaci prostoru (nalezení nového využití) a vhodného novodobého architektonického zásahu. Každý individuálně pak navrhne samostatný objekt, který bude přínosem pro záměr celku. Nabízí se objekty typu rozhledna či vyhlídková plošina, výstavní prostor pro tematické expozice, informační objekt, objekt zázemí pro pořádání airsoftové hry/branné dny, zastavení či jinak architektonický ztvárněný památník na naučné Stezce svobody 1938-1945, vše ve vhodné kombinaci s výletním občerstvením a hygienickým zázemím. Dále se nabízí objekty typu pozorovatelna přírody, observatoř, kaple apod. Vše při citlivém přístupu k přírodnímu charakteru místa a při zohlednění či dokonce využití pozůstatků původních staveb.

ATELIÉR ANTOŠOVÁ – ASTER

Nature offices | pracuj v přírodě

Na zemi – v trávě – na okraji – na stromě – na vodě | návrh soběstačného boxu, který slouží k pronájmu na hodinu – na den – na týden. Lokalita je cílena na Stromovku a Letnou. Jedná se o pracovní místa pro tzv. nomády – lidi, kteří nemají fyzickou kancelář a rádi pracují po kavárnách a jiných místech.

ATELIÉR BOHATÝ – LAJDA

V ateliéru budou též zahraniční studenti, výuka bude probíhat dvojjazyčně s preferencí angličtiny.

V rámci participace na rozvoji venkovního předprostoru školní instituce budeme navrhovat objekt nebo soubor objektů menšího měřítka sloužící pro výuku, venkovní aktivity nebo duchovní účely – program související s aktivitami MATEŘSKÉ / ZÁKLADNÍ ŠKOLY a GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA v PRAZE KRČI. Neinvazivní a plně demontovatelný způsob výstavby, možno sestavit vlastní rozložení více objektů s rozestavěním dle programu a zvolených funkcí ve skupině studentů. Objekty budou provozně bez větších typologických charakteristik – funkce “PAVILONU” s možností jednoduché konkrétní funkce – např. duchovní místo – kaple pro školní účely, venkovní učebna (možno i s odkazem na funkci stávajících skleníků), venkovní stavba pro činnosti související se zahradou školy, případně multifunkční venkovní pavilon / herna pro děti z MŠ apod.

ATELIER ŠMOLÍK – DVOŘÁK Vojtěch

Pavilonu přívozu přes Vltavu u kotviště císařské louky s čekacím prostorem pro cestující a zázemím pro lodníky

ATELIÉR KAŠPAR – BARTÍK

Cílem ateliéru bude navrhnout jednoduchý objekt/ konstrukci, která bude umožňovat výhled do údolí s kaskádou rybníků a brdské hřebeny ze zámecké skály zámku v Mníšku pod Brdy. Vyhlídka bude poskytovat prostor pro setkávání a relaxaci. Součástí práce bude řešení navazujícího vstupního před-prostoru zámku (tzv. předzámčí), kde si dříve nacházely hospodářské objekty a dnes slouží jako plocha pro realizaci kulturních akcí města – tato práce bude probíhat ve skupinách.

ATELIER HEXNEROVÁ – ČERNÁ

Modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem uvolní část historického koridoru takzvané „Buštěhradské dráhy“ mezi stanicemi Praha – Dejvice a Praha – Veleslavín. V několikakilometrovém úseku v budoucnosti vznikne Zelená radiála, která rozšíří možnosti rekreace na Praze 6. Zadáním úlohy bude navrhnout jednoduchý objekt, který bude součástí širšího konceptu vybavenosti podél radiály. Analýza lokality a určení vhodných míst pro konkrétní návrhy proběhne ve skupinách.

ATELIÉR ZOULA – FICENEC

Návrh řešení obou břehů Berounky v části mezi historickým centrem Berouna a Závodím.

Na březích Berounky je potřeba vytvořit místo pro setkávání lidí a odpočinek, které Beroun naprosto postrádá. Mola, chytré sezení, bary/bistra, koupání, vyhlídky, amfitheátry, apod… Práce s vodou a terénem bude jedním z hlavních činitelů, které budou formovat váš návrh. Úvodní část práce v práce bude probíhat ve skupinách. Inspirujte se řešením náplavek v České republice i v zahraničí, ať již zrealizovaných nebo jen v konceptu.

Podrobnější zadání naleznete zde: https://www.archikoutek.cz/blog/atz-zoula-ficenec-zadani

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ

Čítárna pro Hartu

Jednoduchý literární pavilon / čtenářský klub v bývalém zámeckém parku vrchlabské městské části Harta. Stavba by měla nabízet prostor pro čas strávený s knihou o samotě, i místo pro sdílený literární zážitek v širším kruhu. Přesné umístění v rámci parku bude výsledkem skupinové analýzy lokality. Důraz bude kladen na koncepční přístup k návrhu, výtvarné řešení a v neposlední řadě i na konstrukční principy a kvalitu architektonického detailu. Inspirací pro návrh může být život místního surrealistického básníka Karla Šebka. Zadání je formulováno společně se zástupci města Vrchlabí, kterým budou návrhy představeny na plánované výstavě po skončení semestru.

ATELIÉR DVOŘÁK Václav – VANĚK

Venkovní pavilon Katedry architektury

Předmětem zadání je architektonická studie objektu se zvolenou náplní o dvou podlažích s návazností na stávající zástavbu – budovy D a H fakulty stavební, s cílem oživení nevyužívaného venkovního prostoru v těsné blízkosti Atelieru D. Podstatnou součástí návrhu bude zvolení vhodné funkce objektu, která může být například: venkovní učebna, volnočasový pavilon, kavárna – občerstvení, herna, infobox, studentský klub apod. V rámci návrhu bude řešen parter objektu včetně vstupu z At. D.

ATELIÉR POŠMOURNÝ – BOŘÍKOVÁ – CESTROVÁ

Řešení návsi obce Bratronice

Obec Bratronice se nachází v blízkosti Unhoště. Ve vsi dochází k úpravám prostoru mezi kostelem a školou. U kostela byla nově instalována socha. V souvislosti s tím bude upraven prostor kolem sochy a mezi školou a kostelem. V rámci nových úprav okolí bude řešen prostor před školou, kde bude upraven vstup do školy, bude zde vytvořena exteriérová učebna formou malého amfiteátru. Součástí řešení bude i tak zvané „místo setkávání“, tedy sezení s případným zakrytím proti nepohodě, s přilehlým malým dětským hřištěm.

ATELIÉR RYCHTAŘÍK – ŠKOPKOVÁ

Parkový altán a řešení parkových úprav – park „U kostelíčku“ Klánovice.

Předmětem ateliérové práce bude navrhnout zahradní objekt určený pro venkovní posezení s krytím proti slunci a povětrnosti. Součástí práce bude návrh úprav zpevněných ploch (včetně materiálů a detailů provedení), rozmístění a výběr (případně návrh) mobiliáře.

ATELIÉR FILSAK – ŠTIBOR

Zadáním atelieru je zatraktivnění pobytu v prostředí Stromovky. Informování o lokalitě, nabídka občerstvovacího zázemí v podobě malého altánu/vyhlídky s kavárnou – občerstvením s venkovním posezením. Objekt lze pojmout také jako informační pavilon s vazbou k danému místu. Navržený objekt by měl svým situováním, charakterem uspořádáním a architektonickým návrhem respektovat podmínky daného prostředí. Volba konkrétního místa bude předmětem výběru studenta.

 

X