Ateliér architektonické tvorby – základní 1

129ATZ1 (129ATAZ)

Anotace

Atelier základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu atelieru základního od výuky atelieru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky:

 1. KDE? (místo / lokalita / parcela),
 2. CO? (objekt / prostor),
 3. PRO KOHO? (funkce / účel).

Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ1 (129ATAZ) – Ateliér architektonické tvorby – základní 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 4
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení [01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností [02-03] Analýza zadání [03-05] Práce na projektu ve variantách [05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání [11-12] Práce na finálním výkrese a modelu  
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ1 na LS 2022/23

 

ATELIÉR SMOLÍK – BRANKOV

Revitalizace prostoru kolem rybníka v Praze-Točné pro komunitně-rekreační účel

Zadáním ateliéru je nové uchopení prostoru kolem rybníka v centru obce. Po plánované rekonstrukci hráze a obnově rybníka bude nutné místu dát nový komunitní a rekreační účel. Vhodně navázat na připravovanou revitalizaci vedlejší návsi, ale v tomto klidovém místě se zaměřit na setkávání obyvatel a relaxaci. Zohlednit návaznost na dětské hřiště a pořádání větších akcí, jako je např. místní pouť. Citlivým přístupem parkových úprav a vložením elementárních objektů zde vytvořit atraktivní a příjemné místo v centru obce.

Ve skupinách si rozebereme a navrhneme varianty přístupu k revitalizaci prostoru, stanovíme vhodné rozhraní přírodních ploch a vhodný rozsah urbanizace prostoru. Každý individuálně pak navrhne objekt, který bude přínosem pro záměr celku. Nabízí se objekty typu altánu, mola u rybníka, kapličky, obecního ohniště, pavilonu se zázemím pro setkávání, obecní i soukromé oslavy. Vše při citlivém přístupu k přírodnímu charakteru místa.

ATELIÉR RYCHTAŘÍK – DVOŘÁKOVÁ

Infopoint na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze

Infopoint na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, který bude zároveň sloužit jako vstup do Muzea Architektury v budově NNZ. Lokalita je bývalý brownfield, kde momentálně vzniká developerský projekt a kde se podařilo zachránit cennou funkcionalistickou budovu a prohlásit ji za kulturní památku. V návrhu budeme preferovat silný koncept a jeho dotažení do finální verze. Půjde o práci s objektem a jeho zasazení do kontextu, jeho hmotové řešení a práce s materiály.

ATELIÉR BOHATÝ – LAJDA

V ateliéru budou též zahraniční studenti, výuka bude probíhat dvojjazyčně s preferencí angličtiny.

Rozšíření glampingu “Louže” – Dlouhý Újezd

Cílem semestru je doplnění glampingového areálu LOUŽE v turisticky neobjevené části lokality Českého Lesa ve formě pavilonů / dodatečné vybavenosti. Důraz je kladen na propojení návrhu s přírodními hodnotami a podmínkami okolí, neméně také na neinvazivního a demontovatelného způsobu výstavby.

ATELIER ŠMOLÍK – DVOŘÁK Vojtěch

Samostatné Pavilony v Divoké Šárce, Praha

Cílem zadání je navrhnout pavilony na určených místech v údolí Divoké Šárky a na ostrohu (hradiště Dolní Liboc) včetně využití výhledu na údolí Divoké Šárky a přilehlé oblasti městské části Prahy 6. Cílem tohoto záměru je zatraktivnění pobytu v této rezervaci, informování o lokalitě, případně nabídka pohybových, výrobních aktivit.

ATELIÉR KAŠPAR – BARTÍK – ŠŤÁSTKA

Infocentrum PL Josef Podzemní Laboratoře Josef (Smilovice)

Cílem ateliéru bude navrhnout malé informační centrum pro návštěvníky Podzemní laboratoře Josef, kterou provozuje Centrum experimentální geotechniky FSv ČVUT v Praze. Jednoduchý objekt vytvoří před-prostor stávajícího skalního průrazu, kde je umístěn víceúčelový sál. Provozně jednoduchý objekt se bude skládat ze tří částí: prostor infocentra, hygienické zázemí, prostor pro robotické ovládací centrum.

ATELIÉR ZOULA – LENZ – FICENEC

Rozhledna-Pozorovatelna zvěře-Úkryt proti nepřízni počasí-Památník sportu čtveřice objektů umístěných v areálu bývalé sjezdovky Jáchymov Střed. Lokalita se nachází v horních partiích Krušných hor, návštěva místa je podmínkou. Během ateliéru je kladen důraz na práci s konceptem a pracovním modelem.

ATELIER HEXNEROVÁ – ČERNÁ

Oživení prostoru Libockého rybníka

Úkolem studentů bude návrh oživení prostoru Libockého rybníka a jeho okolí na Praze 6. Na začátku semestru provedou studenti ve skupinách analýzu místa a na jejím podkladě navrhnou funkce, které by mohly oživit a zlepšit fungování rekreační lokality. Následně budou individuálně pracovat na návrhu drobné stavby se zvolenou funkcí. Libocký rybník je součástí historické zástavby Horní Liboce a sousedí s původním viaduktem Buštěhradské dráhy. Přes jeho hladinu je malebný výhled na oboru s letohrádkem Hvězda a kostel sv. Fabiána a Šebestiána.

ATELIÉR DVOŘÁK Václav – VANĚK

Vyhlídková platforma na vltavském nábřeží

Zadanou prací v ateliéru ATZ1 je návrh vyhlídkové platformy na nábřeží Vltavy v centrální části Prahy. Cílem je navrhnout funkční a moderní objekt v duchu současné architektury, situovaný na břehu, na vodě či zavěšený na mostě… Stavba může být koncipována jako modulární, mobilní či kinetická. Předmětem hodnocení bude zejména kreativnost v přístupu k návrhu a prezentace výsledné myšlenky.

ATELIÉR NOVOTNÁ – ASTER

Pavilon Petřín

Jedná se o vstupní pavilon do Vojířovy štoly při promenádní cestě Raoula Wallenberga na Petříně. Součástí návrhu pavilonu je i řešení parteru.

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ – TROJAN

Kapslovna: moment exploze

Místo testovacích výbuchů exploze kreativity. V místě bývalé žižkovské zbrojovky / kapslovny na Parukářce navrhnou studenti malou guerilla art scénu, kde bude možné odpočívat, setkat se s přáteli, grilovat a při tom se věnovat situačnímu umění (hudba, stand-up, slam poetry, autorské čtení, graffiti atd.). Podmínkou je do návrhu zakomponovat torzo původní bezpečnostní zdi, která chránila před šířením exploze a v jejíž bezprostřední blízkosti bude stavba situována.

ATELIÉR POŠMOURNÝ – BOŘÍKOVÁ

Relaxační koutek pro pořádání pikniku

Lokalita: Střelecký ostrov (alt. Petřín, soutok Vltavy a Berounky, náplavka Smíchov)

Tématem atelieru je návrh relaxačního místa pro pořádání pikniků a podobných společenských setkání přátel a rodiny. Umístění zázemí pro pikniky je situované v rámci Prahy na Střeleckém ostrově, případně na Petříně, soutoku Vltavy a Berounky nebo na Smíchovské náplavce (volba lokality dle preferencí  studenta). Místo pro pikniky by mělo být (částečně) zakryté a mělo by nabízet prostor pro posezení. Dalším vybavením by mělo být: plynový gril, místo pro skladování odpadu (odnášení po použití) a drobné sportovní vyžití (šachy, ping -pong). Součástí atelieru bude úvodní úloha návrhu osobního loga. Logo bude v průběhu atelieru konzultováno a finální návrh bude umístěn na odevzdávaném elaborátu (titulka skicáře).

 

X