Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán. Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ2 – zimní semestr 2023/2024

 

atelier KAŠPAR – BARTÍK

Bydlení na zámku – Dostavba původní části východního křídla zámku Mokrosuky

Éra socialismu negativně ovlivnila současnou podobu renesančního zámku v šumavské vísce Mokrosuky (https://www.zamekmokrosuky.cz/). Část východního hospodářského křídla ustoupila potřebám zemědělského družstva, které zámek užívalo, resp. potřebě vjezdu rozměrné zemědělské techniky na zámecký dvůr. V roce 2008 koupil zámek pan Jan Jelínek, bývalý šermíř, mistr kovář a mečíř, který již více jak 30 let udržuje starou českou tradici výroby chladných zbraní, které od patnáctého století patřily k nejproslulejším v Evropě. Zámek postupně prochází rekonstrukcí a v současné době je v něm otevřeno muzeum historického šermu s interaktivní zbrojnicí, která obsahuje repliky chladných zbraní a zbrojí od starověku až po současnost. Cílem ateliéru je nalézt současnou formu dostavby chybějící části východního křídla s respektem kulturní památky s náplní bydlení (např. apartmán zámeckého pána, společné ubytování pro skupinu historického šermu apod.). Téma je připravováno ve spolupráci se současných vlastníkem Zámku. Výsledky práce by měly být následně prezentovány v zámecké galerii.

–––

atelier POŠMOURNÝ – ŠTIBOR

Návrh rybářského domku na břehu u soutoku Berounky s Vltavou

Vybavení: Obytná místnost s kuchyňkou a posezením, kuchyňka, integrovaná koupelna a WC ve stylu campingových přívěsů, uzamykatelná komora na rybářské náčiní, prostor pro spaní cca dvou osob. Součástí může být molo, přístaviště pro pramici nebo nafukovací člun, ohniště, venkovní sedací nábytek a podobně; Vše na ploše 6 x 6 m.

–––

atelier NOVOTNÁ – ASTER

Náplní ateliéru je rozšíření areálu KAPR – “Katlov, areál pro rodinu”. Pozemek se nachází cca 20 km jižně od Kutné Hory mezi dvěma rybníky. V současnosti jsou v areálu situovány čtyři chatky pro přechodné ubytování se zázemím a vybudovanou infrastrukturou s ÚV a ČOV. Rozšířit by se měl o cca 4 další chatky menšího charakteru. Součástí návrhu bude i urbanistické řešení zbylého areálu s návazností na stávající stavby.

–––

atelier LAJDA – BOHATÝ

GLAMPING

Cílem semestru bude zpracování glampingového areálu o 4-5 objektech. V úvodu semestru bude práce  probíhat ve skupinách (reakce na objekty kolegů ve skupině). Každý student finálně odevzdá návrh jednoho objektu. Důraz je kladen na propojení návrhu s přírodními hodnotami a podmínkami okolí, neméně také na neinvazivního a demontovatelného způsobu výstavby. Konkrétní lokalita je ještě dojednávána.

Pozn.: Výuka probíhá společně se studenty programu Erasmus a je vedena dvojjazyčně (čj-aj)

–––

atelier KLOZAR – ABELOVÁ

„Nuselák!“

Cílem ateliéru bude v bezprostřední blízkosti Nuselského mostu umístit ubytování s důrazem na výtvarnou synergii obou provozů. Součástí úkolu bude důkladná analytická práce, otevřenost mysli pro netradiční přístupy a hledání cílové skupiny uživatelů.

–––

atelier HÁJEK – SOUČEK – DOLEJŠOVÁ

Objekt pro ubytování v Centru historických vozidel – muzeu ČD Lužná u Rakovníka

V současnosti muzeum Českých drah nemá možnost poskytnout ubytování spolupořadatelům setkání historických vozidel, které několikrát ročně pořádá. To limituje možnost účasti dalších muzejních spolků a organizací, ale i rozsáhlejší brigádnickou pomoc nebo možnost pořádání vícedenních akcí. Zadáním je návrh jednoduchého objektu pro ubytování účastníků akcí, pořádaných Centrem historických vozidel v Lužné u Rakovníka. Náplní objektu bude řešení menší ubytovací kapacity, včetně společenské místnosti, kuchyňky a hygienického zázemí. Vše s důrazem na maximální míru „samoobslužného“ provozu.

–––

atelier ZOULA – FICENEC

Na jáchymovské sjezdovce

V bývalém lyžařském areálu Jáchymov – Střed studenti ve skupinách navrhnou celkové řešení území (pouze v ideové rovině), do kterého následně umístí každý svůj drobný objekt klubovny / horského ubytování / občerstvení / …  s náplní odpovídající společnému konceptu. Oblast je historicky bohatá a disponuje řadou přírodních a morfologických kvalit, s nimiž se studenti analyticky seznámí. Návštěva místa je nezbytná a proběhne společně na začátku semestru.

–––

atelier HOŘICKÁ – KUTÁK

U jezera Most

Cílem ateliéru je návrh kompaktního objektu pro účely lokálního terénního výzkumu s možností příležitostného krátkodobého ubytování v území bývalého povrchového dolu Ležáky u Mostu. Lokalitou návrhu bude v současné době postupně rekultivovaný fragment postindustriální krajiny, konkrétně část sukcesní plochy u severního břehu mosteckého jezera. Krajina zde je programově ponechána jako „bezzásahová“, její specifická estetika nabízí široké možnosti při hledání architektonického výrazu návrhu. Bezprostřední kontakt s prostředím bude pro návrh nezbytný, osobní návštěva místa je tedy bezpodmínečně nutná.

–––

atelier ŠMOLÍK – DVOŘÁK Voj.

Studentské ubytování 

Pro řešení je zvolena lokalita v severozápadní části pozemku ČVUT při ulici Bílá. Ekonomicky úsporný objekt s dispozičně opakovanými moduly studentského ubytování bude kombinován s univerzálním parterem schopným obsáhnout prostory pro volnočasové aktivity studentů v návaznosti na nové řešení venkovních ploch mezi novým objektem a stávajícím objektem D.

 –––

atelier TROJAN – DVOŘÁKOVÁ

Ateliér pro umělce v Londýně

Návrh ateliéru bude situovaný v Londýnské čtvrti Shoreditch v těsné blízkosti železnice. V současné době se tato čtvrť rychle rozvíjí, žijí v ní často umělci a kreativní lidé, a je hojně navštěvovaná jak místními, tak turisty. Součástí návrhu kromě místa pro práci umělce bude i část pro bydlení. Kromě čistě funkčního využití objektu klademe důraz i na urbanistický kontext a jeho dopad na danou lokalitu. V rámci navrhování bychom rádi vedli debatu na téma vztah mezi architekturou a kulturou.

–––

atelier TARABA – ČIVRNÁ

Sound of Silence

Terapeutický resort pro dva. Poslední možnost usmířit Simona s Garfunkelem, nebo kohokoliv jiného. Prostor pro pobyt dvou lidí, kteří k sobě znovu hledají cestu. Zadání bude situováno do širší lokality Dívčích hradů (Praha), konkrétní místo si vybere každý sám. 

 

 

X