Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán. Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ2 na ZS 2021/22

 

ATELIER TARABA – JELÍNEK:

Komunitní klubovna pro Semtěš

Semtěš je malá obec v západních Čechách. Na místní travnaté svažité návsi s kapličkou by si místní obyvatelé přáli postavit klubovnu pro společné sousedské setkávání. V ateliéru tedy budeme navrhovat menší stavbu sloužící tomuto účelu, která by navíc v sobě měla integrovat funkci přístřešku zastávky autobusu. Prostor bude i pro návrh drobných úprav přilehlého parteru. Na místo se pojedeme společně podívat (doprava zajištěna), po skončení semestru bychom rádi prezentovali výsledky ateliéru na místě.

 

ATELIÉR LAJDA – BOHATÝ:

Bydlení ve stromech v Jizerských horách

Cílem semestru bude zpracovat objekt nebo soubor objektů (práce ve skupině) menšího měřítka pro krátkodobé zážitkové ubytování v přírodě Jizerských hor. Důraz bude kladen na návštěvu místa a zpracování kvalitních rozborů přírodní lokality v okolí Bedřichova a s tím související šetrný přístup k návrhu s ohledem na přírodní hodnoty a podmínky v rámci CHKO – např. neinvazivní a plně demontovatelný způsob výstavby, použití lokálních materiálů apod.

 

ATELIER KAŠPAR – BARTÍK:

Rekreační apartmán na Slapské přehradě

Návrh dvojice menších rekreačních apartmánů na břehu Slapské přehrady s vlastním molem pro kotvení lodí. V úvodní části spolupráce dvojic na prostorové konceptu, poté samostatné dopracování objektu.

 

ATELIER NOVOTNÁ – DVOŘÁK Voj.:

Studentské bydlení u Libockého rybníka, Liboc, Praha

Studentské bydlení u Libockého rybníka v Praze 6. 1. fáze bude zahrnovat urbanistické řešení lokality, 2. fáze pak návrh jednotlivých objektů.

 

ATELIÉR ZOULA – LENZ:

Solvayovy lomy

Předmětem zadání ateliéru je vytvoření zázemí pro zaměstnance, návštěvníky nebo horolezce v oblasti bývalých Solvayových lomů u obce Svatý Jan pod Skalou ležící 30km JZ od Prahy v CHKO Český kras. Studenti si mohou volně vybrat, komu je finální objekt určen Zaměstnanec-Návštěvník-Horolezec a kde jej v areálu funkčního hornického skanzenu a přilehlých lomů umístí. V průběhu celého ateliéru je kladen velký důraz na práci s kontextem místa a utvoření silného konceptu. Vývojové fáze projektu jsou ověřovány na celkovém modelu a dílčích hmotových modelech. Finální odevzdání je zpracováno ručně s pomocí počítače. Objekty drobné architektury musí obsahovat základní vybavení jako je hygienické zázemí, kuchyňka, možnost přenocování pro 2-6 osob a prostor pro vybranou činnost. K dispozici jsou 3 témata: Infopoint pro zaměstnance a návštěvníky, Konverze a dostavba bývalé trafostanice, Horolezecká útulna

 

ATELIER KLOZAR – LAPŠANSKÝ:

V lomu

Cílem ateliéru bude návrh zážitkového bydlení pro krátkodobý pobyt v lomu Alkazar nedaleko Srbska. Pro návrh bude nezbytný vztah s tímto jedinečným prostředím a vytvoření zajímavého prožitku jeho návštěvníkům.

 

ATELIER TROJAN – FRÁNEK:

Návrh objektu indoorového trenažéru do stávajícího prostředí golfovém resortu ALBATROSS, Vysoký Újezd

Předmětem zadání je návrh kompaktního objektu s provozní typologií klubu s „indoorovým“ mimosezónním tréninkovým zařízením. Sezónní provoz by byl řešen v propojení s exteriérem.Skladba provozního schéma: Vstupní prostor, bistro, šatna, hyg.zázemí, golf shop, malý byt s kanceláří pro správce , provozní sklad, parkovací stání pro 3-5 aut.

 

ATELIER HULEC – HOŘICKÁ – BOHÁČ

Ateliér s kompaktním zázemím, Praha

Prostor pro kreativní práci malíře/sochaře/fotografa/architekta/hudebníka/spisovatele (dle vlastní preference studenta) bude doplněn kompaktním zázemím pro několikadenní přebývaní, když je autor ponořen do tvůrčího procesu.

 

ATELIER LÉDL – HÁJKOVÁ:

Rekreační chata Slapy

Návrh rekreační chaty v obci Cholín na Slapech v místě stávajícího kempu. Objekt bude umístěn v blízkosti vodní plochy (možné navrhnout i přímo na vodě) v návaznosti na stávající provoz kempu a ostatních objektů. Studie počítá s umístěním 4-5 pokojů s vlastním hygienickým zázemím, terasou s výhledem na protější skály a společenskou místností.

X