Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán. Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ2 na ZS 2022/23

 

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ

Úkryt pro Vivian Maier

Na levém břehu Vltavy mezi železničním a Palackého mostem navrhněte tvůrčí prostor a přístřeší pro současného městského umělce. Drobná stavba bude sloužit k přespávání, přemýšlení a tvorbě.

 

ATELIÉR LAJDA – BOHATÝ:

Turistické ubytování mezi stromy – Bedřichov

Cílem semestru bude zpracovat objekt nebo soubor objektů (práce ve skupině) menšího měřítka pro krátkodobé zážitkové ubytování v přírodě Jizerských hor. Důraz bude kladen na návštěvu místa a zpracování kvalitních rozborů přírodní lokality v okolí Bedřichova a s tím související šetrný přístup k návrhu s ohledem na přírodní hodnoty a podmínky v rámci CHKO, např. neinvazivní a plně demontovatelný způsob výstavby, použití lokálních materiálů apod.

 

ATELIER KALIVODA – NOVOTNÁ:

Přechodné bydlení „Drtírna“ u Vltavy

Jedná se o území bývalého skladu stavebního materiálu na levém břehu Vltavy v Holešovicích. Cílem ateliéru je jednak urbanistické řešení území, které by mělo zůstat průchozí a následně návrh samostatných ubytovacích buněk.

 

ATELIER HOŘICKÁ – KLOZAR – ABELOVÁ:

V lomu

Cílem ateliéru je návrh zážitkového bydlení pro krátkodobý pobyt ve vápencovém lomu Alkazar nedaleko Srbska. Architektonické řešení návrhu má vytvořit/zprostředkovat zajímavý prožitek jeho návštěvníkům. Pro návrh bude nezbytný bezprostřední kontakt s prostředím, osobní návštěva místa je tedy bezpodmínečně nutná. Návrh bude zpracováván s podporou virtuální reality (VR), což klade nároky na studenty jednak v oblasti ovládnutí nového softwarového nástroje navrhování a zároveň bude nutné významnou část práce na návrhu odvést přímo na Fakultě (kvůli hardwarovým nárokům VR).

 

ATELIER TROJAN – DVOŘÁKOVÁ:

Mobilní nízkoprahový klub, Praha

Tématem zadání je návrh mobilního objektu, typologického uspořádání nízkoprahového klubu. Studenti si sami vyhledají prostor v Praze pro jeho možné umístění. Důraz bude kladen na kreativitu, design, použití současných technologií a materiálů. Limitem bude respektování základních statických principů. Návrh nebude zatížen legislativními omezeními.

 

ATELIER KAŠPAR – BARTÍK:

Venkovské bydlení na Šumavě

Předmětem ateliéru bude řešení souboru staveb pro tzv. druhé bydlení / rekreaci v malé šumavské obci Mokrosuky u Sušice s cílem prověření možného urbanistického rozvoje sídla. Obec nemá územní plán, regulativy výstavby tedy budou vycházet z důkladné analýzy charakteru místní architektury. Dále bude třeba respektovat hodnoty kulturní památky zámku v centru obce, na které bude výstavba přímo navazovat. Úvod semestru bude probíhat ve skupinách, každý student pak samostatně architektonicky zpracuje jeden ze společně navržených objektů.

 

ATELIER STARK – MARYTOVÁ – PUCHELOVÁ

Skautská klubovna a přírodní divadlo – Starý Plzenec

Návrh skautské klubovny a přidružené open-air scény přírodního divadla včetně nutného zázemí. Na okraji obce Starý Plzenec v těsném kontaktu s lesem se nachází dnes již několik desítek let nevyužívané venkovní přírodní divadlo. Předmětem návrhu je místo revitalizovat a navrátit přírodnímu divadlu svou funkci a rozšířit o další využití. Skautská klubovna je určena k občasnému přespání, součástí řešeného území je zázemí open-air scény čítající malou šatnu/sklad pro účinkující a toalety pro diváky. Zadání je pod záštitou města Starý Plzenec.

 

ATELIER VANĚK – ČERNÁ:

Zázemí pro převozníka v Praze – Podbabě

Zadáním ateliéru je navrhnout drobný objekt zázemí pro převozníka v místě stávajícího Přívozu v Praze – Podbabě. Součástí návrhu bude studenty zvolená doplňková funkce – např. půjčovna sportovního vybavení, ubytování pro backpackery, naučné či herní prvky apod. V návrhu bude kladen důraz na nápaditou integraci udržitelné architektury do konceptu (barevná fotovoltaika, vertikální zahrady a jiné dle invence studentů). Důležitá je celková kvalita navrhovaného objektu v kontextu vodní hladiny a zeleně včetně pojednání parteru.

 

ATELIER LÉDL – HÁJKOVÁ:

Horská útulna Matterhorn

Tématem ateliéru je návrh jednoduchého objektu – horské útulny pro horolezce pro výstup na Matterhorn v místě stávajícího objektu Hörnlihütte ve výšce 3 260 m.n.m. Chata by měla pojmout cca 100 horolezců s možností malého občerstvení a samozřejmě hygienického zázemí. Návrh musí být uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost s dopracováním do úrovně interiéru a jednoduchého konstrukčního detailu.

 

ATELIÉR ZOULA – LENZ:

Kavárna a příležitostné ubytování, Hýskov

Tématem ateliéru je konverze & extenze dvojice vyřazených drážních vagónů umístěných na zrušené vlečce v obci Hýskov na Berounsku. Pozemek se nachází v těsné blízkosti železniční trati Beroun-Křivoklát-Rakovník. Cílem konverze původních vagónů ze 70. let minulého století je vybudování nové kavárny a příležitostného ubytování. Předpokladem řešení je extenze provozních částí v rámci pozemku a funkční vyřešení parteru.

 

ATELIER HÁJEK – SOUČEK:

 

 

X