Dějiny architektury 2

129DE2A

Anotace

Formou přednášek studenti dostanou základní přehled o dějinách evropské architektury od konce období antiky po konec období barokní architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DE2A – Dějiny architektury 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 2+0
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 3
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zkouška
 • Forma výuky: přednášky
 • Garant(i) předmětu: PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
 1. Architektura doby předrománské a románské v Evropě.
 2. Architektury doby předrománské a románské v českých zemích.
 3. Evropská gotická architektura.
 4. Gotická architektura v českých zemích I. Od počátků gotiky po Matyáše z Arrasu.
 5. Gotická architektury v českých zemích II. Od příchodu Petra Parléře po doznění pozdní gotiky.
 6. Italská renesanční architektura I. Od počátku renesance po Raffaela.
 7. Italská renesanční architektura II. Od počátku manýrismu po pozdní renesanci Vignoly a Palladia.
 8. Renesanční architektura v českých zemích.
 9. Architektura manýrismu v českých zemích.
 10. ItalskábarokníarchitekturaI.OdpočátkupodíloGuariniho.
 11. ItalskábarokníarchitekturaII.OdGuarinihopopozdníbarokvŘíměaTuríně.
 12. BarokníarchitekturavČecháchI.Odpočátkubarokapojehovrcholnoufázi–MatheyaAlliprandi.
 13. BarokníarchitekturavČecháchII.OdK.DientzenhoferapoK.I.Dientzenhofera.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Nejsou stanoveny.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Prokázání znalosti přednášené látky.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Rozhodující – 100 %.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Pijoan: Dějiny umění
 • B. Syrový: Architektura – svědectví dob
 • K. Kibic: Vývoj architektury I., II., skripta fakulty architektury ČVUT Praha
 • V. Dudák a kol.: Encyklopedie světové architektury, nakl. Baset

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X