Nauka o budovách 2

129NBO2 (129NB3A, 129NB4A)

Anotace

Přednášky jsou věnovány problematice vybraných typů občanských staveb, především stavbám pro zdravotnictví, školství, dopravu. Přednášky se zaměřují na provozní vazby, provozní okruhy uvnitř struktur, specifické nároky zrůzných úhlů pohledu – od sociálních po např. hygienické. Všímají si i urbanistických souvislostí, technologických nároků a konstrukčních specifik, typických pro příslušný okruh staveb.

Cvičení navazují na přednášky.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129NBO2 (129NB3A, 129NB4A) – Nauka o budovách 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/4
 • Rozsah studijního předmětu: 3+1
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Časový program přednášek a cvičení
1.-12. – Přednášky (účast nepovinná, doporučená):
Stavby pro školství a výchovu – Mateřské školy a předškolní zařízení, školy základní, střední a odborné, vysoké koly a vysokoškolské areály. Stavby pro kulturní a společenské účely, galerie a výstavní prostory a související zázemí těchto typů staveb. Systém zdravotní péče a s tím související nároky na zdravotnické, léčebné a lázeňské areály, specifika jednotlivých zařízení podle dosahu, odborného zaměření a místních podmínek. Stavby pro dopravu a s dopravou související, dopravní uspořádání, hierarchie systémů, člověk a doprava, doprava a veřejný prostor.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Přehled zadání je studentům představen na úvodní hodině, poté jsou konkrétní zadání předávána přímo na cvičeních. Zadání mají přímou návaznost na problematiku, se kterou jsou studenti seznamováni na přednáškách.

 • Průběžná kontrola práce na cvičení
 • Průběžné odevzdávání zadaných úkolů
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání cvičení v požadované kvalitě v daném termínu, zápočet
 • Složení zkoušky formou písemného testu
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
75 %
Seznam požadovaných návazností
Předepsaná návaznost není, doporučuje se zapsat po absolvování předcházejících předmětů cyklu Nauka o budovách a Úvod do navrhování architektury.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
 • Veřejný prostor (IPR)
 • ČSN 73 6110 Z1 Projektování místních komunikací, Vyhl. 501-2012 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
 • E.Neufert – Navrhování staveb, Consultinvest 2000

Přednášky

Přednášky jsou ke stažení zde: https://ln5.sync.com/dl/15c3e93c0/77wvpamp-vwccj4mn-3gxzgb8k-ikrrezm6

X