Autodesk 3DS max

129Y3D

Anotace

Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy – rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129Y3D – Autodesk 3DS max
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2, 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Časový program přednášek a cvičení
[01] Informace o předmětu, zadání

 

[02 – 10] Výuka formou postupného rozvíjení znalostí práce s programem a možnosti kombinace s jinými CAD programy

 

[11 – 12] Konzultace a práce na finální úloze

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálá kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou př edepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní úč ast na výuce, maximálně  3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X