Ochrana památek

129YOPA

Anotace

Předmět „Rekonstrukce a ochrana památek“ je zaměřen na památkovou péči a historické konstrukce, jejichž znalost je předpokladem pro kvalifikované poznání, ochranu a obnovu stavebních památek.

Z hlediska teoretického přednášky obsahují přehled o historickém vývoji památkové péče, úvod do teorie památkové péče, shrnutí důvodů úbytku památek, základní principy novostaveb v památkově chráněných sídlech, barevnost památek ve vztahu k historickému vývoji povrchových úprav, seznámení se způsoby průzkumů památek a jejich základní metodikou a především charakteristiku současného přístupu k památkové péči v praxi –  metodiku ochrany a obnovy a typy prezentace památkově chráněných staveb. Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům. Do výuky je také začleněno seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. mezinárodní úmluvy, konvence a organizace zaměřené na ochranu památek.

Samostatnou část přednášek tvoří cyklus zaměřený na vývoj historických konstrukcí (zdivo, dřevěné konstrukce, dřevěné stropní konstrukce, klenební konstrukce, výplně otvorů – dveře, okna apod.)

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ROPA – Rekonstrukce a ochrana památek
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 4/7
 • Rozsah studijního předmětu: 2+0
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

[01] Úvod do studia památkové péče[02] Legislativní rámec a organizace památkové péče v ČR[03] Metody památkové péče[04] Důvody úbytku památek[05] Typy prezentace památek, zásady[06] Průzkumy památek[07] Barevnost památek – vývoj, zásady obnovy[08] Dějiny památkové péče I.[09] Dějiny památkové péče II.[10] Dějiny památkové péče III. Exkurze – „Plečnik na Hradě“ – vztah novotvaru a historického prostředí Obnova Pražské Hradu[11] Historické materiály – druhy, vlastnosti a jejich užití, historické svislé nosné konstrukce – zdivo, barevnost povrchů historických staveb[12] Historické dřevěné konstrukce – roubené a hrázděné stavby, historické dřevěné stropy, historické klenební konstrukce[13] Historické výplně otvorů – okenní výplně, dveřní výplně Víkendové soustředění: Centrum stavitelského dědictví v Plasech

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Nejsou stanoveny.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Úspěšné absolvování dvou písemných testů za semestr
 • 50% účast na přednáškách
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností
 • HEROUT J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972
 • HEROUT J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
 • KUČA K.,KUČOVÁ V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000
 • KUČOVÁ V.: Principy péče o lidovou architekturu, NPÚ Praha 1999
 • MACEK P.: Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum, NPÚ Praha 2002
 • RIEGL A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003
 • Péče o architektonické dědictví, Sborník prací, I.-III.díl, Idea servis, Praha 2008,2009
 • Periodikum: Zprávy památkové péče
 • Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č.22/19587 Sb., o kulturních památkách
 • Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
 • Odborné a metodické publikace NPÚ
Seznam doporučené studijní literatury
 • Skripta
X