Památková péče v architektuře

129PAPE

Anotace

Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové peče. Ze širokého záběru tematiky péče o kulturní dědictví a v souladu se zaměřením magisterského studia na ochranu a obnovu památek, se výuka soustřeďuje na péči o stavební dědictví, historická sídla a kulturní krajinu. Součástí přednášek jsou mimo jiné také témata specifické metody ochrany, památkové obnovy a řemesel.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129PAPE – Památková péče v architektuře
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 3+1
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Výuka je rozdělena do dvou částí- přednáškové bloky a navazující semináře/ workshopy / exkurze, které jednotlivá témata přednášek rozvinou a především odprezentují na příkladech z praxe.

Témata přednášek:

 • Dějiny památkové péče
 • Základní principy památkové péče
 • Tradiční vápenné technologie
 • Povrchové úpravy a barevnost památek
 • Obnova lidové architektury – metodika
 • Průzkumy památek

Exkurze / workshopy:

 • Stavební truhlářství – workshop Centrum stavitelského dědictví Plasy
 • Výplně otvorů na městských stavbách 2. polovina 19. století – workshop Telč

Nejčastější problémy stavebních konstrukcí na městských činžovních domech 2. poloviny 19. a počátku 20. století – workshop Praha

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Povinná a aktivní účast na výuce (exkurzích, workshopech)

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Podmínky k udělení zápočtu: zpracování seminární práce na zadané téma, prezentace a odevzdání v termínu.
 • Požadavky ke zkoušce: zápočet za seminární práci, zkouška ústní
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Minoritní, hlavní váhu má aktivita během semestru, účast na přednáškách / exkurzích / workshopech, zpracování seminární práce.

Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury

Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, II.díl, Praha 2008 

Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003 

Hošek, J., Loos, L.: Historické omítky, Grada 2007 

Vařeka, J., Florec, V.: Lidová architektura, Praha 2007 

Girsa, V., Michoinová, D.: Tradiční vápenné omítky, ČKAIT 2015 

Muk, J.: Historické konstrukce, ČVUT 1996 

Odborné a metodické publikace NPÚ

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Zákon č.22/19587 Sb., o kulturních památkách 

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007 

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X