Konferenci pořádají Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Církev československá husitská k 100. jubileu založení Československé republiky

Konání: 19. 10. 2018 od 9:30 v Husově sboru v Praze na Vinohradech, Dykova 1

Unikátní meziválečnou stavební kulturu Církve československé husitská lze bezpochyby interpretovat jako součást budování nového demokratického státu a hodnotit ji jako významnou i v širších společenských, sociálních a kulturních souvislostech. Sbory a další stavby sakrálního a kulturního charakteru Církve československé husitské představují dosud systematicky neprozkoumanou a nezhodnocenou oblast architektury meziválečného Československa, přitom dotvářejí podobu řady měst a obcí v České republice. Jsou též významným dokladem vývoje architektury období první republiky: reprezentující projevy od historizmu po progresivní formové tendence a tvorbu jak prominentních architektů a stavitelů, tak tvůrců regionálního významu (Pavel Janák, Josef Gočár, Jan Víšek, Jindřich Freiwald, Vladimír Wallenfels, Bohumír Kozák, Jiří Stibral, Hubert Aust, Karel Truksa, Václav Vejrych, Jaroslav Kabeš, František Kubelka, Vladimír Krýš, František Kaliba, Stanislav Vachata, Valentin Stojeba, Josef Petříček, manželé Emanuela a Josef Kittrichovi ad.).

Prezentace výsledků projektu mapování meziválečné stavební činnosti Církve československé husitské je stanoveno na rok 2018, kdy si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky a předjímá též výročí založení Církve československé husitské, které se bude slavit v roce 2020. Jednotlivé tematické sekce konference se zabývaj. jako interpretací sborů v kontextu československé meziválečné architektury (jejich forma, funkce, konstrukce), tak detailnějším aspektům jejich vzniku – např. liturgickým východiskům a významným osobnostem, tak obecnějším kulturně-společenským přesahům ad.

Hlavním výstupem projektu bude mimo pořádání této konference publikace Sbory Církve československé husitské, s bohatým doprovodným výkresovým i fotografickým materiálem.

Řada informací, dokumentů, výkresů a fotografií bude publikována poprvé a interpretovaná v širších kulturně-společenských souvislostech a s důrazem na regionální vazby. Vedle hodnotících textů zde bude publikována topografie sborů – v podrobném seznamu a katalogu, v němž bude podrobněji interpretováno cca 70 vybraných staveb zjm. z meziválečného období. Publikace vyjde na konci roku 2018.

Konference navazuje na vědecko-výzkumnou činnost katedry architektury FSv ČVUT v Praze – projekt od roku 2016 zpracovává ve spolupráci s Církví československou husitskou.

Vydání publikace podpořila finanční dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností, prostředky grantu Katedry architektury SGS 2018 a grantu SVK 2018 a Církev československá husitská (pořádání konference) a prostředky Církve československé husitské.

Program konference

Registrace

9:00 – 9:30
Zahájení – uvedení projektu
(ThDr. Tomáš Butta – CČSH, prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec)

9:30 – 9:45
1. Liturgická interpretace a historické souvislosti
EVROPSKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ KONTEXT PROBLEMATIKY Z POZICE
CENTRA I REGIONU A ČASOVÉHO VÝVOJE ZJM. OD ROKU 1918. V¯ZNAM
CČSH V RÁMCI TVORBY NOVODOBÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

9:45 – 12:00

Historie CČSH – PhDr. Bohdan Kaňák
Ideový vývoj – prof. ThDr. Zdeněk Kučera
Liturgický prostor – ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
Širší kontext historický – Prof. PaedDr. Pavel Marek (katedra historie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci)
Výtvarné umění Fr. Bílka ve vztahu k CČSH a obecněji a vývoji výtvarného umění –
– Mgr. Martin Jindra
Dispozice liturgického prostoru v pojetí Miroslava Kouřila – Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

12:00-13:00 pauza na oběd

2. Architektonická interpretace

KULTURNĚ-HISTORICKÉ STAVEBNÍ DĚDICTVÍ CČSH V JEDNOTLIVÝCH
REGIONECH / DIECÉZÍCH: PRAŽSKÁ, KRÁLOVÉHRADECKÁ, PLZEŇSKÁ,
BRNĚNSKÁ, OLOMOUCKÁ

13:00-15:00

Výzkum architektury – shrnutí probíhajícího výzkumu – doc. Ing. arch. Lenka Popelová,Ph.D. a doktorandi FSv ČVUT v Praze (Ing. arch. Martin Lapšanský, Ing. arch. Tereza Čivrná), Ing. arch. Amáta M. Wenzlová
Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Mgr. Martin Strakoš – NPÚ, OUP Ostrava
Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Ing. arch. Nikolay Brankov – FSv ČVUT v Praze
Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Mgr. Barbora Větrovská – FSv ČVUT v Praze
Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Ing. arch. Jiří Moos – FSv ČVUT v Praze
Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Ing. arch. Klára Brůhová, Ph.D. – FA ČVUT v Praze

15:00-15:20 pauza

3. Přesahy

15:20 – 16:00

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa Plečnika jako symbol suprareligiosniho cirkevniho stylu – Dr. phil. Zuzana Güllendi-Cimprichová, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Německo
Meziválečná sakrální architektura – Ing. arch. Jan Obrtlík, VUT Brno

4. Zakončení – ThDr. Tomáš Butta, Th.D., prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

16:00-16:15

5. Exkurze po Husově sboru v Praze na Vinohradech

16:15 – vede doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, FSv ČVUT v Praze

6. Varhanní koncert

17:00-17:30

Registrace: https://goo.gl/forms/ojZ65UJbplAlB2Lf2

Webové stránky pořadatelů:

Home

http://www.ccsh.cz/

Přípravný výbor konference:

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec – vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. – předseda organizačního výboru, FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Amáta M. Wenzlová

doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Nikolay Brankov, FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Martin Lapšanský, FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Jiří Moos, FSv ČVUT v Praze

Mgr. Barbora Větrovská

Ing. arch. Tereza Čivrná

Externisté:

ThDr. Tomáš Butta – CČSH

THDr. Jiří Vaníček – CČSH

Ing. arch. Eva Dvořáková – NPÚ

Mgr. Martin Strakoš – NPÚ

X