Bakalářská práce

129BPA

Anotace

BPA je závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce.
Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129BPA – Bakalářská práce
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 4/8
 • Rozsah studijního předmětu: 0+16
 • Hodin. za týden: 16
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: závěrečná práce
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání konkrétního místa pro stavbu a formulace nároků na její provoz[02-11] Samostatná práce na projektu, metodicky vedená vedoucím práce V průběhu dvě prezentace v rámci skupiny (atelieru)[12] Finalizace projektu   V posledním dni semestru odevzdání
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Zadání v 1. týdnu semestru, v průběhu semestru pravidelné konzultace v každém týdnu.
 • V průběhu semestru jsou povoleny max. tři omluvené absence.
 • V průběhu semestru alespoň dvě společné prezentace, vedoucí zhodnotí vývoj práce.
 • Odevzdání práce ve stanoveném termínu na konci semestru.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v předepsaném rozsahu, v předepsané formě a v daném termínu.
 • Předepsaná účast na konzultacích, i přes samostatnost práce je povinnost bakalářskou práci pravidelně konzultovat.
 • Povinná účast na vypsaných prezentacích.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
 • Absolvování všech atelierů studijního plánu (klasifikované zápočty)
 • Absolvování povinné praxe (zápočet)
 • Získání minimálně 195 kreditů z předepsaného studijního plánu
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
 • Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby

Informace k zapsání bakalářské práce na katedře architektury

Přihlašování studentů k bakalářské práci na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ke konci předcházejícího zimního semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců jsou studenti do ateliéru zařazeni nahodným výběrem. Žlutá karta umožňuje přímé umístění k preferovanému vedoucímu. O neumístěných studentech a neobsazených ateliérech rozhodne vedoucí katedry. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

Informace k obhajobě bakalářské práce na stránkách FSv: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/szz.php

Termíny odevzdání bakalářské práce

Odevzdání bakalářské práce formou nahrání do IS KOS je v neděl 3.1.2021 do 23.59 hod.
Odevzdání tištěné formy (2xportfolio A3) diplomové práce a její převzetí vedoucím je v pondělí 4.1.2021 do 12:00 hod. v pracovně vedoucího, resp. dle aktuální epidemiologické situace.

Termíny je nutné bezpodmínečně dodržet!

Dokumenty

Proti loňskému roku v části studie přibyl požadavek na zpracování nadhledové axonometrie objektu v kontextu s pozemkem. Důvodem je skutečnost, že při hodnocení vedoucích a oponentů nejsou k dispozici fyzické modely a tak bude tato axonometrie alespoň dílčí náhradou pro lepší představu o celkovém hmotovém řešení stavby. Grafické zpracování je libovolné.

Par_slov_k_SZZ_Bc (pdf – 255 kB)
ZP_Navod-pro-studenty_elektronicke-odevzdavani  (pdf – 245 kB)

2020_BPAA_zadani_formular (doc – 732 kB)
Formulář je nutné vyplnit v prvním, max. druhém týdnu semestru a odevzdat na sekretariátu!
Formulář stačí odevzdat v jednom vyhotovení, katedra rozmnoží.
Nejpozději do konce 2. týdne výuky semestru odešle katedra jednu kopii zadání práce na studijní oddělení a provede zápis údajů týkajících se závěrečné práce do IS KOS.
Pouze v souvislosti s tímto formulářem Vás prosím o zadávání jednotného názvu bakalářské práce, a to „Rodinný dům“ bez konkrétního místa. Usnadní to vkládání témat do IS KOS.

2020_BPAA_informace_k_zadani (doc – 77 kB)
Kompletní informace k zadání a obsahu bc. práce.

energetický koncept – šablona 2019.02.06 (pdf – 273 kB)
energetický koncept – příklad 2020.03.23 (pdf – 689 kB)
energetický koncept – štítek obálky 2019.03.09 (doc – 43 kB)
energetický koncept – prezentace (ppt – 42 MB)
Prázdná šablona pro vyplnění a vzorový příklad energetického posouzení stavby. V úvodu semestru proběhne k tématu přednáška pro studenty.

Přiřazení konzultanti z jiných kateder

Vzor obálky závěrečné práce

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu

Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo

Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce

Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …)

Vzor obálky bakalářské práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_BP (PDF, 813 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/BP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X